Yazıtlar Göktürkçe Video Resimler

Divânü Lügati't Türk Dizini

 1. A: şaşalamayı anlatan bir edat· I, 39
 2. ABA: ayı· I, 86
 3. ABA: baba· I, 86
 4. ABA: ana· I, 86 bkz> ana, apa
 5. ABA: başı dağlarda yetişip dağlıların yediği hıyar gibi dikenli bir ot; yer mürveri, Cannabis sativa. I, 86
 6. ABAÇI: umacı, bununla çocuklar korkutulur; a ğır basma, kâbus· I, 136
 7. ABAKI: bostan korkuluğu, I, 136
 8. ABALI: bir şeyi az görme ve azımsama zamanında söylenen kelime· I, 137
 9. ABARÑ: eğer anlamına şart edatı, I, 134, 399, 442; II, 209
 10. ABIDMAK: gizlemek, saklamak· I, 216 bkz>ab ıtmak
 11. ABIMAK: gizlemek, örtmek. III, 250
 12. ABITGAN: daima gizleyen, saklayan· I, 154
 13. ABITMAK: gizlemek, saklamak, örtülmek· I, 206, 216 bkz>
 14. ABIDMAK: aç aç, karnı tok olmayan, I, 75, 79, 387, 452. 453, 517; II, 227
 15. AÇ: çağırma, ünde, ünlem edatı· I, 35
 16. AÇI: yaşlı kadın, hanım nine· I, 87 bkz> eçi
 17. AÇIG: nimet içinde yaşayış, I, 63
 18. AÇIG: hanın bahşışı· I, 63
 19. AÇIG: acı, acı olan her nesne; ekşi· I, 63, 279; II, 75, 299, 311; III, 272
 20. AÇIGLIG: bolluk içerisinde bulunan (kimse)· I, 147
 21. AÇIGLIG: ekşili, içine konanı ekşiten, I, 147 bkz>açıglık § açıglıg küp; içine konanı ekşiten küp, içinde ekşi bulunan küp·.I, 147
 22. AÇIKLIG: tutmak iyi gıdalar ile beslemek· I, 63 ,
 23. AÇIGLIK: acılık· I, 150 bkz> açıglıg
 24. AÇIGSAMAK: canı ekşi istemek· I, 279, 302
 25. AÇIGSIMAK: ekşimek, acılaşmak· I, 282
 26. AÇIK: büyük kardeş, I, 64
 27. AÇIKMAK: acıkmak· I, 21, 190
 28. AÇILMAK: açılmak· I, 193, 194; II, 71, 122 bkz> açl ınmak
 29. AÇIMAK: ekşimek, (yara, vücut) acımak· III, 252
 30. AÇINMAK: doyumluk ve yem vermek, açınmak; açılmak; açar gibi görünmek. I, 199, 200
 31. AÇIŞMAK: açmakta yardım ve yarış etmek· I, 180
 32. AÇIŞMAK: ekşimek, acılaşmak· I, 180
 33. AÇITGAN: daima ekşiten, acıtan, ekşitgen· I, 154
 34. AÇITMAK: ekşitmek; acıtmak, I, 207
 35. AÇLIK: açlık· I, 114
 36. AÇLINMAK: açılmak· I, 256, bkz> açılmak
 37. AÇLIŞMAK: açılmak .I, 239
 38. AÇMAK: açmak; aramak; fethetmek, I, 163, 354, 358; II, 188; III, 18, 217, 234, 235
 39. AÇMAK: karnı acıkmak· I, 172, 283
 40. AÇSAMAK: açmak istemek, I, 276
 41. AÇTURMAK: açtırmak, I, 218
 42. AÇUK: açık, I, 64, 94
 43. AÇUKLUG: koçak, huyu güzel· I, 147
 44. AÇUKLUK(G): açıklık, I, 150, § yüz açuklugı; yüz gülümseyişi· ı, 150 § kapug açuklugı; kapı açıklıgı. I, 150
 45. AÇURGAN: çok acıktıran, çabuk acıktıran., I, 156; III, 68
 46. AÇURMAK: acıktırmak, aç bırakmak. I, 268
 47. ADAKLIK: üzüm çardaklarına ayak yapılacak ağaç· I, 149
 48. ADAŞ: arkadaş, dost· I, 61, bkz> adaş·
 49. ADAŞLIK: dostluk, arkadaşlık; sadakat· I, 149
 50. ADGUK: kim olduğu belli olmayan sığıntı adam· I, 99 bkz> aduk, aduk, agduk
 51. ADIN: başka, diger, ayrı· I, 45, 76, 98; III, 151, 222 bkz> ad ın, adruk, ayruk, edin
 52. ADUK: tanınmayan, bilinmeyen· I, 65 bkz> adguk, aduk, agduk
 53. AD: ipekli kumaş ve benzeri glbi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey· I, 79, bkz> ed,
 54. AD: iyilik ve uğur belgisi· I, 79
 55. ADAK: ayak· I, 32, 53, 59, 65, 84. 165, 181, 182. 241, 268, 342, 353, 361, 380, 382, 522; II.II,16,112,131.137,142, 146, 158, 190. 195, 209, 215. 247, 327, 364; III, 97, 276, 280, 288, 296, 307, 337, 421,430, 435 bkz> ayak, azak
 56. ADAKLAMAK: ayağa vurmak· I, 304
 57. ADAKLANMAK: ayaklanmak, ayak sahibl olmak·I, 293, 294
 58. ADAKLIG: ayaklı· I, 147
 59. ADAŞ: arkadaş, dost· I, 155 bkz> adaş
 60. AD: bolmak iyilik getirmek· , 79
 61. ADGIR: aygır·I, 18, 95, 152, 188, 234, 236; II. 96, 109,153, bkz> ayg ır § ögütlüg adgır; dişisi bulunan aygır, I, 52
 62. ADGIRAK: kulakları ak, vücudunun öbür tarafları kara olan erkek geyik; dağ keçisi tekesi·1, 144
 63. ADGIRLANMAK: aygırlaşnnak; aygır bulmak· I, 313
 64. ADIG: ayık· I, 63 § esrük adıg; sarhoş ayık· I, 63
 65. ADIG: ayı· I, 63, 84, 332 bkz> ayıg·
 66. ADIGLIG: ayısı çok olan· I, 147
 67. ADIG: merdegi ayı yavrusu·I, 480
 68. ADIKLAMAK: şaşalamak·III, 339 bkz> aduklamak·
 69. ADILMAK: ayılmak,I, 194
 70. ADIN: başka, diğer, ayrı,I, 45, 76, 98; III, 151, 222 bkz> ad ın, adrıık, ayruk, edin
 71. ADIRMAK: ayırmak· III, 228 bkz> edirmek, ödürmek, ödürmek, udurmak, üdürmek·
 72. ADIŞMAK: apışmak, ayrılmak. I, 181
 73. ADMA: bırakılan, salıverilen, başı bo;· I, 129 § adma yılkı; yaşlı olduğundan yük vurulmayan hayvan· I, 129
 74. ADNAGU: yabancı, başkası· III, 68
 75. ADNAMAK: değişmek; bozulmak· I, 288
 76. ADRI: buğday temizlemek için kullanılan araç,yaba, çatal, çatal de ğnek· I, 126;II, 22, 331
 77. ADRI: butlug bacakları açık kişi, eğri bacak, I,126
 78. ADRIK: ayrık otu, Cynodon dactylon. I, 98, 113 bkz> ayr ık
 79. ADRILMAK: ayrılmak·I, 247
 80. ADRIM: eğerin altına iki yana konan keçe, teyelti I, 107
 81. ADRIŞ: ayrılış, ikiye ayrılan yolun başı· I, 96
 82. ADRIŞMAK: ayrışmak, birbirinden ayrılmak· I, 233, 234, 270. bkz> ayrışmak
 83. ADRUK: başka, ayrı· I, 98 bkz> adın, adın, ayruk, edin
 84. ADUK: tanınmayan, bilinnneyen, I. 65 bkz> agduk, aduk, adguk
 85. ADUKLAMAK: tanınmamak, garip görmek, yadırgamak·I, 304 bkz> adıklamak
 86. ADUT: avuç·I, 50, 83 bkz> avut
 87. ADUTLAMAK: avuçlamak·I, 298, 299
 88. AFILGU: bir deniz ağacı·III, 146 bkz> avılku
 89. AFTABI: kova·I, 432
 90. AG: iki bacak arasındaki boşluk·I, 80
 91. AGAN: er genizden laf söyleyen insan, genzek·I, 77
 92. AGARTGU: Şerbet gibi buğdaydan yapılan içki, bir çeşit buğday birası·III, 442
 93. AGDUK: bozuk, belirsiz, değişik·I, 65 bkz> aduk, aduk, adguk § agduk (ki şi); kim olduğu belli olmayan sığınti (adam)·I, 99
 94. AGI: ipek kumaş (altın veya gümüşle işlenmiş sırmalı).I, 89;II, 153
 95. AGICI: ipek kumaşları muhafaza eden kimse,hazinedar.I, 89, 136
 96. AGIL: ağıl, koyun yatağı; koyun plsliği. I, 65, 73
 97. AGIM: çıkım, yükselim· I, 75
 98. AGIR: ağır· I, 52, 53, 99; III, 68, 247
 99. AGIRLALMAK: ikram olunmak· III, 344 bkz> agırlanmak
 100. AGIRLAMAK: ağırlamak, ikram ve ihsan etmek, I, 53, 106, 300, 301; III, 344, 347
 101. AGIRLANMAK: ağırlanmak, ikram edllmek; pahalı bulunmak·I, 291, 292;III, 344 bkz> ag ırlalmak
 102. AGIRLIG: ağırlanan;·I, 45, 146 § agırlıg kişi; ağırlanan adam· I, 52
 103. AGIRLIK: ikram ağırlayış· I, 114
 104. AGIŞ: yükseliş, ;ıkı;·I, 61
 105. AGIŞMAK: yükseli;mek, çıkıçmak, çıkmakta yarış etmek, artırışmak; koğmakta yarış etmek·I, 185
 106. AGITGAN: daima çıkartan, yükselten· I, 155,156
 107. AGITMAK: çıkarmak, yükseltmek·I, 212
 108. AGIZ: agız· I, 43, 55, 129, 193, 195, 383; II. 6, 26, 175, 188;III, 102, 110, 247, 257, 339
 109. AGIZLAMAK: ağza vurmak; ağız açmak·I, 302
 110. AGLAK: ıssız, çorak, oturulmayan yer, boş.,I, 119, 468 § aglak yér; boş yer· II. 365
 111. AGLAMAK: yalnız olmak, bo; olmak,III, 258
 112. AGLATMAK: savmak, uzaklaştırmak, ıraklaştırmak, boşaltmak,I, 265;III, 365
 113. AGMAK: çıkmak, belirmek; aşmak, yükselınek, ağmak; değişmek, başkala;mak, bozulmak, meyletmek, dönmek·I, 65,167,173, 309, 354; II, 43, 50, 61, 67, 68; III, 183, 219, 327
 114. AGNAMAK: (hayvanlar) yatıp debelenmek; kekemeleşmek, dili tutulmak· I, 289
 115. AGNATMAK: (hayvanları) yatırıp debelendlrmek; dili buruşturmak, dili ağırla;tırmak·I, 267
 116. AGRIG: ağrı·I, 98
 117. AGRIKANMAK: ağrısından şikâyet etmek·I, 213
 118. AGRIMAK: ağrımak,I, 46, 273, 274;III, 169
 119. AGRINMAK: ağrımak, acı duymak· I, 252
 120. AGRIŞMAK: ağrışmak, sızlaşmak, I, 235
 121. AGRITMAK: ağrıtmak· I, 261
 122. AGRUG: süñügi omurga kemiklerinin önce geleni, birincisi, ilki,I, 98
 123. AGRUK: pılı pırtı, ağırlık, yük·I, 99;III, 68
 124. AGRUKLANMAK: (bir iş veya yükü) ağırsınmak, ağır saymak·I, 313
 125. AGRUMAK: ağırlaşmak· I, 273
 126. AGSAMAK: (çıkmak, yükselmek, ağmak) istemek, I, 277
 127. AGTARILMAK: yere vurulmak, sarsılmak·I, 246 bkz> agtılmak
 128. AGTARMAK: aktarınak, devirmek, yenmek·II, 74 bkz> axtarmak
 129. AGTILMAK: yere vurulmak, sarsılmak,I, 246 bkz> agtarılmak
 130. AGU: agı, zehir,I, 89;III, 339
 131. AGUJ: ağız, memeli hayvanların doğurduğu zaman verdigi ilk süt·I, 55 bkz> aguz
 132. AGUJLUG: agzı, ilk sütü bulunan kişi,I, 146
 133. AGUKMAK: agılanmak. I, 191
 134. AGULAMAK: ağılamak,I, 310
 135. AĞURŞAK: ağırşak,I, 149
 136. AGUZ: agız, memeli hayvanların doğurduğu zaman verdigi ilk süt· I, 55 bkz> aguj
 137. AXLAMAK: göğüs geçirmek, ahlamak III, 118
 138. AXSAK: aksak, topal,I, 119
 139. AXSAK: buxsak topal ve çolaklar için söylenir. I, 465
 140. AXSAMAK: aksamak, topallamak.I, 276
 141. AXSATMAK: aksatmak,I, 262
 142. AXSUM: sarhoşlukta kavga eden·I, 116 bkz>axsuñ
 143. AXSUÑ: sarhoşlukta kavga eden· I, 116 bkz>axsum
 144. AXŞAM: akşam, I, 107
 145. AXTARMAK: aktarmak,I, 219, 516 bkz> agtarmak
 146. AJMUK: ak ;ap,I, 99 bkz> ıjmaklanmak· § ajmuk taz; başı şapla sıvanmış gibi kel I, 99
 147. AJUN: dünya, âlem·I, 41, 77, 160, 179, 407, 420,463;II, 228, 283, 303, 335; III, 41, 52, 288, 303. 378 § bu ajun
 148. AK: ak, beyaz,I, 81, 134, 258; III, 39 bkz> örüñ, ürüñ § ak at; boz renkli at· I, 81
 149. AKA: turmak akıp durmak·I, 73
 150. AKI: eli açık, koçak, selek, cõmert·I, 90
 151. AKILAMAK: selek (cömert) saymak; selekli ğe (cömertliğe) nispet etmek, seleklemek·I, 310; III, 329
 152. AKILIK: seleklik, cömertlik. III, 172
 153. AKILMAK: şaşırtmak, şaşalatmak· I, 39
 154. AKIM: akım, bir defada akacak kadar olan· I, 75
 155. AKIN: sel, akıntı. I, 15, 77, 96, 156, 212, 377; III, 39, 61, 398 § munduz ak ın; birden bire gelen sel, deli sel·I, 77 § akın munduzı; deli sel·I, 96
 156. AKINÇI: akıncı, geceleyin düşmanı basan asker, 1, 77, 134, 212
 157. AKINDI: akıntı
 158. AKIŞMAK: akışmak· I, 186
 159. AKITGAN: akıtan· I, 156
 160. AKITMAK: akıtmak; göndermek·I, 212
 161. AKIYAGAK: iç ceviz, iyi ceviz, I, 90
 162. AKLIŞMAK: akı;mak· I, 88, 241
 163. AKMAK: akmak,I, 15. 96, 168, 343, 377;II, 19, 45, 128, 228; III, 3, 39, 127, 159, 325. 398
 164. AKRU: yavaş· I, 114 bkz> akrun·
 165. AKRU: akru yavaş yavaş· I, 114
 166. AKRUN: yavaş·III, 361 bkz> akru
 167. AK: sakal saçı sakalı ağarmı;, kocalmış· I, 81
 168. AKTURMAK: aktırmak, akıtmak, I, 222; III, 17
 169. AKUR: ahır,I, 7
 170. AL: hile, al,I, 63, 81; II, 289; III, 412 bkz> yap, yup
 171. AL: hanlara bayrak, devlet adamlarının atlarına eğer örtüsü yapılan turuncu ipek kumaş, I, 81
 172. AL: al renk, III, 162
 173. ALA: acele etmeme anlamına bir kelime·I, 92;III, 26
 174. ALA: ala, alaca; ala tenli, alaca tenli ki;l kl bir çe şit derí hastalığından vücudunda alacalar olur, apraşlık.I, 81, 91 § ala at; alaca renkli, ala, k ır at· I, 81
 175. ALA: insanın içinde olan gizli ;eyler· I, 425
 176. ALAÇU: alaçuk, çadır· I, 136
 177. ALAÇULANMAK: alaçuk edinmek· III, 205
 178. ALAÑ: alan, düz vé açık yer,I, 135 bkz> añıl § alañ yazı; düz ova· I, 135
 179. ALAÑIR: geleni, tarla faresl·I, 161
 180. ALARMAK: kamaşmak (göz); kızarmak, al olmak, ala olmak, alacala şmak, I, 179
 181. ALARTMAK: belertmek (göz), yan bakmak· III, 428
 182. ALAVAN: timsah· I, 140
 183. ALÇAK: yumuşak huylu, ince ki;i, uslu· I, 41,100
 184. ALDAMAK: aldatmak·I, 273, 472 alduzmak malını elinden aldırmak, soyulmak·II 87
 185. ALGU: alacak·I, 341
 186. ALIG: kötü, fena, alık,I, 64, 384
 187. ALIGSAMAK: almak istemek·I, 281 alık kuş gagası· I, 68
 188. ALIKMAK: alçalmak; bozulmak, azmak; kötüleşmek· I, 191, 192 bkz> alkmak
 189. ALIM: alacak; borç, I, 44, 75, 168,188, 209, 294;II, 72, 96,159,176,185, 214, 294; III, 184, 251,288
 190. ALIMÇI: alıcı, alacaklı·I, 75, 409
 191. ALIMGA: hakanın mektuplarını Türk yazısıyle yazan kimse·I, 143 bkz> ılımga
 192. ALIMLIG: alacaklı, alacağı olan adam,I, 148, 149, 240
 193. ALIMSINMAK: alır gibi görünmek·I, 20 alın alın; cephe, dağın ön cephesl·I, 78;II, 79 alınlıg er geniş ve yüksek alınlı adam,I, 148
 194. ALINMAK: alınmak; kendi ba;ına alacağını almak.I, 22, 203;II, 159
 195. ALIŞ: borçluyu borcu yüzünden sorguya çekme. I, 62
 196. ALIŞ: su ağzı, suyun havuzdan veya suvattan döküldü ğü ağızlar.I, 62
 197. ALIŞ: beriş bir hakkı alma ve verme.I, 62
 198. ALIŞGAN: alış (veriş) yapan· I, 518, 519
 199. ALIŞMAK: alacak almakta yardım etmek· I, 188
 200. ALKALMAK: alkışlanmak, övülmek·I, 249
 201. ALKAMAK: alkışlamak, övmek I, 284
 202. ALKAŞMAK: alkışlamak, alkışta yarış etmek·I, 237
 203. ALKINMAK: mahvolmak, yok olmak, bitmek, tükenmek I, 82, 195, 254
 204. ALKIŞ: alkış, övme.I, 97, 249, 284
 205. ALKIŞMAK: birbirini mahvetmek, yok etmek; , yok etmekte yar ış etmek I, 237
 206. ALKMAK: bozmak, mahvetmek, yiyip bitirmek, bat ırmak.III, 188, 419, 447 bkz> alıkmak
 207. ALMA: elma· I, 130 bkz> almıla
 208. ALMAK: almak· I, 40, 41, 46, 51, 53, 99,114,149, 168. 175, 236, 329, 367, 373, 412, 421, 440;II, 13, 24. 87, 110, 219, 294; III, 6, 155, 161, 224, 371, 372
 209. ALMILA: elma· I, 130, 138; II, 311; III, 19, 272 bkz> alma § k ımız almıla; ekşi elma· I, 366
 210. ALP: alp, yiğit, kahraman, bahadır· I, 41, 123, 125, 139, 182, 183, 237, 239, 359, 370, 388, 413, 517;II, 223, 349; III, 65, 332, 393, 406 § alp tégin; yi ğit köle· I, 413
 211. ALPAGUT: tek başına düşmana saldıran, hiçbir yandan yakalanmayan yi ğit· I, 144; III, 422
 212. ALSAMAK: almak istemek· I, 278
 213. ALSIKMAK: alınmak, soyulmak, I, 243
 214. ALTIN: aşağı, alt· I, 108, 109
 215. ALTUN: altın, I, 52, 120, 147. 165, 185, 360, 371, 399, 504;II, 24, 153, 181, 192, 205, III, 138, 251 § altun bakan; altın halka,
 216. ALTUNLAŞMAK: altın öndül koyarak bahse girmek, II, 114
 217. ALTUN: tarım büyük kadınlara verilen ungun·I, 396
 218. ALTURMAK: aldırmak· I, 223
 219. ALUÇ: şeftali I, 122
 220. ALUÇIN: yenilen boğumlu bir bitki· I, 138
 221. ALUK: kel, dazlak, I, 67
 222. ALUK: kaba, haşin, I, 67
 223. ALVIRMAK: atılmak, sıçramak, I, 226 bkz> el·virmek
 224. AMAÇ: öküz; sapan ve benzerleri gibi çiftçi ayg ıtları·I, 52
 225. AMAÇ: hedef, nişan yeri, annaç·I, 52, 333;II, 329;III, 107, 276
 226. AMAÇLAMAK: nişanlamak, nişan almak,I, 299 bkz> emeçlemek
 227. AMAÇLIK: nişan yeri·I, 150
 228. AMIR: sis, kırağı·I, 54 bkı
 229. AMRULMAK: (kaynayan tencere, insan solu ğu) senmek, çekilmek· I, 53, 248, 249 bkz> em-rülmek
 230. AMRULMAK: yatıştırmak, dindirmek. III, 428 429 bkz> amurtmak, emrülmek
 231. AMŞUY: bir çeşit sarı erik·I, 115
 232. AMUÇ: doyumluktan verilen armağan· I, 140 bkz> armagan, yarmakan amul sakin, rahat, yava ş yavaş, seğnik, kımıl· damayan; yumuşak huylu adam·I, 74;III, 131
 233. AMURTMAK: yatiştirmak, dindlrmek, seğnitmek·III, 428, 429 bkz> amrulmak, emrülmek
 234. AMUŞMAK: çıkışma veya kınamadan dolayı apışıp kalmak. I, 190
 235. ANA: ana· I, 32, 93, 169, 236, 278, 508;II, 96. 175;III, 18, 33, 210, 212. 272 bkz> aba, apa
 236. ANAÇ: küçükken büyük bir anlay ış gösteren kız; anacık·I, 52
 237. ANALAMAK: ana edinnnek, ana demek·I, 311
 238. ANÇA: o kadar, öyle, öylece·I, 63, 88, 332;III, 133, 233
 239. AND: ant, yemin· I, 42, 459
 240. ANDA: orada, onda, ondan sonra· I, 109, 125, 130. 341; II, 96; III, 144, 224, 226, 240, 251
 241. ANDAG: böyle, öyle, o kadar· 1. 37,118,164, 200. 321; II, 274; III, 153, 155,186, 247, 271 andan ondan, ondan sonra, I, 108, 109, 126, 130, 223; III, 422
 242. ANDGARMAK: yemin ettirmek, ant içtirmek I, 226, 312; III, 423 bkz> añarmak
 243. ANDIG: elek, kalbur gibi şeylerln kasnağı·I, 118
 244. ANDIKMAK: ant içmek, yemln etmek·I, 42, 243
 245. ANDIN: beylerin hizmetçisi; bunların adı yazılı defter,III, 77 bkz> ay
 246. ANDIN: ondan. 1 60, 281, 317, 323;II, 12, 245,259, 345;III, 436
 247. AÑA: değersiz, kıymetsiz I, 128
 248. AÑARMAK: yemin ettirmek, ant içirmek·I, 226 bkz> andgarmak
 249. ANI: onu, ona,I, 27, 37, 40, 54, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 192, 207, 212. 213, 216, 217, 224.225, 226. 260, 261. 262, 264, 266, 267. 268, 271, 275, 276, 282, 284, 287, 299, 301,304. 305, 307, 308, 310. 311, 312, 333, 340, 352, 354, 372, 376, 395, 407, 419,
 250. ANIN: onun, onunla, ondan·I, 155, 285, 301; II, 13, 133, 153, 172, 204;III, 183, 240
 251. ANIÑ: onun·I, 27, 47, 65, 84, 87, 97,118,126, 143, 164. 173, 176, 178, 179, 182, 184, 186, 192, 196, 197, 200, 207, 209, 211, 213, 217, 220, 223, 226, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 242, 243, 247, 255, 264, 267, 268, 273, 283, 284, 290, 291, 296, 310, 315, 320,
 252. ANUK: hazır·I, 18, 68, 93
 253. ANUKLAMAK: hazır bulunmak· I, 305
 254. ANUKLUK: hazırlık, hazırlanma· I, 150
 255. ANUMAK: hazırlanmak· III, 256
 256. ANUMI: cüzam hastalığı, Elephantiasis· I, 137
 257. ANUNMAK: hazırlanmak·I, 114, 206;III, 161
 258. ANUTGAN: daima hazırlıklı, hazırlayan·I, 156
 259. ANUTMAK: hazırlamak· I, 215
 260. AÑ: bir kuş adı·I, 40
 261. AÑ: yanak·I, 40
 262. AÑ: yok, değil·I, 40
 263. AÑA: ona,I, 352;III, 94
 264. AÑAR: ona·I, 35, 48, 68, 69, 79, 89, 93, 94,114, 129, 131, 174, 177, 184, 201, 204, 206, 208, 214, 216, 223, 225. 232, 236, 238, .261, 265, 267, 268, 271, 274, 275, 287, 290. 296, 317, 335, 362. 407, 440, 462, 486, 494;II, 26, 61, 73, 86,117, 123,125,127,130.13
 265. AÑDIMAK: yakalamak için hile yapmak, tuzak kurmak, etraf ını sarmak I, 311, 401
 266. AÑDUZ: andız, bu otun kökü çıkarılarak atın karnı ağrıdığı zaman tedavi edilir· I, 115
 267. AÑIL: büsbütün, tamamiyle·I, 94, 135 bkz>alañ
 268. AÑILAMAK: anırmak (eşek)I, 311
 269. AÑIT: ördeğe benzer kızıl renkli bir kuş, angut, I, 93
 270. AÑITMAK: şaşırtmak, II, 274 bkz> eñitmek
 271. AÑIZ: anız, hububatın biçildikten sonra tarlada kalan köke yak ın sapları· I, 94
 272. AÑLAMAK: anlamak· I, 290
 273. AÑUT: içecek şeylerde kullanılan hunl· I, 93
 274. AP: nefi ekl gibidir· I, 34 § ap bu ap ol; ne bu ne 0. I, 34
 275. APA: ana· I, 86 bkz> aba, ana
 276. APLAN: sıçan cinsinden bir hayvanc ık· I, 120
 277. AR: kestane rengi, kumral, konural, I, 80 bkz> arsal, ars ıl· arsik
 278. ARA: ara, arasında. I, 87, 317, 511, 528; II, 17; III, 60
 279. ARALAMAK: aralamak, arasını bulmak, barıçtırmak·I, 309 bkz> arılamak
 280. ARAN: ahır, at tavlası,I, 76
 281. ARANLIG: ahırlı, ahırı olan·I, 148
 282. AR: böri sırtlan· I, 79
 283. ARÇI: heybe· I, 124, 231, 250
 284. ARDUTAL: hamamotu· I, 145 bkz> ordutal, urdutal
 285. ARGAG: balık avlamak için kullanılan ucu eğri demir, olta·I, 141
 286. ARGARMAK: yormak.I, 225 bkz> argurmak argu iki dag aras ı, uçurum·I, 127
 287. ARGUÇ: 1nsanın aldandığı nesneler·I, 95 § arguç ajun; yalanc ı (aldaticı) dünya·I, 95
 288. ARGULAMAK: arasını yarmak, geçmek·I, 317
 289. ARGUN: sıçan cinsinden, yarım arşın uzunluğunda bir hayvan· I, 120
 290. ARGURMAK: yormak, I, 486 bkz> argarmak
 291. ARGURTMAK: yordurmak· I, 229 bkz> argurturmak
 292. ARGURTURMAK: yordurmak. I, 229 bkz> argurtmak
 293. ARI: arı. I, 87; II, 329; III, 156, 276
 294. ARIG: temiz·I, 12, 18, 63, 66, 103, 230, 237.342, 376 bkz> arr ıg
 295. ARIG: epeyce, çokça,I, 241; II, 328; III, 41
 296. ARIG: ;adır örtüsü· I, 63
 297. ARIGLAMAK: iğdiş etmek; bir şey içinden iyisini seçmek ve toplamak· I, 303
 298. ARIGLIK: temizlik· I, 149
 299. ARIK: ırmak, ark, germeç, kaş, kanal, I, 7, 65, 302, 375. 382; II, 10, 59, 135. 333, 347;III, 182,299.
 300. ARIK: zayıf, cılız· I, 66
 301. ARIKLANMAK: (su) akarak ark yapmak, su yerde kendine ırmaklar glbi yol ve hendek açmak· I, 294
 302. ÁRIKLIG: nehirli, ırmaklı.I, 147
 303. ARILAMAK: aralamak, I, 308 bkz> aralamak
 304. ARILMAK: yerinmek, kaygılanmak; kendine kızılmak. 11 123 bkz> irilmek § sarılmak
 305. ARILMAK: kızmak, darılmak·II, 123
 306. ARIMAK: temizlemek, temiz olmak, I, 19; III, 252 bkz> ar ıtmak
 307. ARINÇU: günah· I, 134 bkz> érinçü
 308. ARINMAK: temizlenmek istemek ve yunmak; iyile şmek; ot tutunmak I, 12, 201
 309. ARIŞ: eriş, dokumanın tezgâha sarılmış olan ve uzunluğuna dikine bulunan telleri, I, 61
 310. ARIŞ: arkag eriş argaç, dokumanın yanlamasına atılan ipleri.I, 61
 311. ARIŞMAK: aldatmak, birbirinì aldatmak· I, 182
 312. ARIŞMAK: eriş argaç· I, 61
 313. ARITASI: arıtacak· II, 322 § tarıg arıtası yér; buğday arıtacak yer· II, 322 § tarıg arıtası neñ; buğday arıtacak nesne· II, 322 § tarıg arıtası ogur; buğday arıtacak zaman· II, 322
 314. ARITGAN: her zaman temizleyen, ayıklayan· I, 154
 315. ARITGU: arıtacak II, 321, 322§tarıg arutgu yér; buğday arıtacak yer·II, 321 § tarıg arutgu neñ; buğday arıtacak nesne, II, 322 § tarıg arutgu ogur; buğday arıtacak zaman· II, 321
 316. ARITIŞMAK: temizlemekte yardım ve yarış etmek· II, 322
 317. ARITMAK: temizlemek, I, 19, 208 bkz> arımak
 318. ARITMAK: taşağı çıkarmak, Iğdi; etmek; çocuğu sünnet etmek; erkekleşmek·I, 208 bkz> eredmek, eretmek
 319. ARI: yagı bal,I, 87;III, 156 bkz> bal
 320. ARJU: çakal· I, 127 bkz> arzu
 321. ARJULAYU: çakal gibi·I, 127;III, 401
 322. ARK: pislik·I, 42 § temilr arkı; demir boku·I, 42
 323. ARKA: arka, sırt; sıkıntılı anlarda yardım eden kişi, yardımcı.I, 123, 128, 139
 324. ARKAÇAK: ağıza ilâç akıtmak içln kullanılan içi delik bir aygıt, akıtınaç.I, 144
 325. ARKAG: argaç; bez, halı, kilim gibi şeyler dokunurken enlemesine at ılan ip veya iplik,I, 118
 326. ARKALANMAK: arka (yani yardımcı) sahibi olmak; bir şeye sırtını vermek, dayanmak· I, 297
 327. ARKAMAK: yoklamak, arayıp taramak, I, 283, 284
 328. ARKAR: boynuzundan bı;ak yapılan dişi dağ keçisi· I, 117, 214, 421
 329. ARKAŞMAK: yük yüklemekte yardım etmek;arka arkaya gelmek (çıkmak)· I, 237, 395
 330. ARKIN: gelecek yıl, öbür yıl, I, 89 bkz> arkun
 331. ARKIN: izi gelecek yıl, öbür yıl I, 89
 332. ARKIŞ: kervan; yurdundan uzak dü;mü; olan birine gönderilen kimse, elçi, haberci, mektup·I,97
 333. ARKIŞ: büyü, afsun·I, 249 bkz> arvaş, arvış
 334. ARKUÇI: iki kişi arasında araç olan; evlenme zamanında dünürler arasında gelip giden kişi·I, 141
 335. ARKUK: iki duvar veya iki direk aras ına çapraz olarak konulan ağaç· I, 109
 336. ARKUK: aykırı· I, 109
 337. ARKUK: kişi söz dinlemez, kalp, inatçı klmse· I, 109
 338. ARKUKLANMAK: haylazlık etmek, dikbaşlılık etmek· I, 315
 339. ARKUN: yaban aygırıyle evcil kısraktan olan at·l, 107
 340. ARKUN: gelecek yıl, öbür yıl,I, 108 bkz> arkın
 341. ARKUN: izi gelecek yıl, öbür yıl· I, 108 bkz> arkın izi
 342. ARMAGAN: hısımlara doyumluktan verilen belek·I, 140 bkz> amuç, yarmakan
 343. ARMAK: yorulmak, dermansız kalnıak·I, 148, 149, 172
 344. ARMAK: aldatmak,I, 172;III, 62 bkz> armak tevmek, armak yuvmak
 345. ARMAK: tevmek hile yapmak, aldatmak·I, 172;III, 62 bkz> armak, armak yuvmak
 346. ARMAK: yuvmak hile yapmak, aldatmak·III, 62 bkz> armak, armak tevmek
 347. ARMUT: armut·I, 95;II, 284
 348. ARMUTLANMAK: armutlanmak.I, 312
 349. ARPA: arpa,I, 123, 343;II, 121, 316
 350. ARPAGAN: arpaya benzer başağı bulunan, evini bulunmayan bir bitki, I, 140
 351. ARPALAMAK: arpa vermek· I, 316
 352. ARPALANMAK: arpalanmak, arpa sahibl olmak· I, 296
 353. ARRIG: pek temiz.I, 143 bkz> arıg
 354. ARSAL: kumral, konural, I, 105 bkz> ar, ars ıl, arsik § arsal saç; kızıla çalar saç, kumral saç· I, 105
 355. ARSALIK: hem erkekliği hem dişiliği olan bir hayvan, aslık· I, 159
 356. ARSIKMAK: aldanmak· I, 21, 242
 357. ARSIL: kestane rengi, kumral, konural· I, 80 bkz> ar, arsal, arsik
 358. ARSIK: kestane rengi, kumral, konural· I, 80 bkz> ar, arsal, ars ıl
 359. ARSLAN: arslan· I, 75, 81, 125,153, 231, 308, 409; II, 146, 289, 312; III, 5, 92, 263, 282, 412, 418
 360. ARSLANLAYU: arslan gibi, arslanımsı· I, 142; II, 13, 138
 361. ARSU: değersiz şey· I, 127
 362. ART: sırt, dag beli ve sırtı; sarp yer, yokuş; boyun, tepe· I, 42, 247, II, 27, 179; III, 4, 143, 197, 261 § art saç; arka saç· I, 42
 363. ARTAK: bozulmuş, bozuk, I, 119; II, 40
 364. ARTAMAK: bozulmak, kötüleşmek. I, 272; II, 17; III, 358
 365. ARTAŞMAK: birbirini bozmak, I, 230, II, 219
 366. ARTATMAK: bozmak, harap etmek·I, 203, 260;II, 360
 367. ARTIG: yükletilen yükün bir dengi,I, 98
 368. ARTIG: kadın mİntanı, gögüslük.I, 98
 369. ARTILMAK: yüklemek, binmek; ardılmak, bir binit üzerine başı bir tarafa ayakları bir tarafa gelmek üzere heybe gibi ardılmak; erişilmek.I, 244;II, 335
 370. ARTINMAK: yükletmek·I, 250
 371. ARTIŞMAK: bir şeyi hayvana ardmak ve yükletmekte yard ım ve yarış etmek,I, 231
 372. ARTLAMAK: enseyi tokatlamak, sille vurmak, III, 443
 373. ARTMAK: artmak· III, 425
 374. ARTUÇ: ardıç, Juniperus· I, 95, 377, 412, 424
 375. ARTUÇLANMAK: ardıçlanmak, ardıçı çok olmak·I, 312
 376. ARTUK: fazla, ziyade,I, 99;II, 137
 377. ARTUKLANMAK: aşırı gitmek,I, 313 arturmak artirmak; aşırı gitmek. I, 219
 378. ARTUT: armağan, beylere vb· büyüklere at ve benzer şeylerden verilen armağan ve belek· l, 109, 114, 182
 379. ARUBAT: temirhindi, tamarinde· I, 138
 380. ARUK: yorgun· I, 66. 148, 259, 298;II, 28
 381. ARUKLAMAK: dinlenmek·I, 304, 305
 382. ARUKLUK: yorgunluk,I, 150;II, 316
 383. ARUMDUN: boya· I, 138
 384. ARUŞMAK: erimek,I, 182 bkz> erilşmek
 385. ARUT: kuru, soluk,I, 50, 133 bkz>urut § arut ot; bir y ıl önceden artan kuru ot· I, 50;II, 133
 386. ARVALMAK: büyü yapılmak, afsunlanmak· I, 249
 387. ARVAMAK: büyü yapmak, afsunlamak· I, 283
 388. ARVAŞ: büyü, afsun· I, 283 bkz> arkış, arvış
 389. ARVAŞMAK: birlikte büyü veya afsun tekerlemesi, duas ı söylemek· I, 236, 237
 390. ARVIŞ: büyü, afsun, I, 249 bkz> arkış, arva;
 391. ARZU: çakal III, 401 bkz> arju
 392. ARZULAYU: çakal gibi· III, 410
 393. AS: kakım, hermelin·I, 80 bkz> az
 394. AS: cariyelere verilen bir ad·I, 80
 395. ASIG: fayda, kazanç, kârI, 64, 494; 111. 13
 396. ASIGLIG: faydalı, kazançlı· I, 147
 397. ASILMAK: asılmak· I, 196
 398. ASILMAK: uzamak, uzatılmak,I, 196 bkz> esilmek
 399. ASINMAK: blr ;eyi çekmek, germek·I, 201 bkz>esinmek
 400. ASIŞMAK: asışmak, asmakta yardım etmek· I, 184
 401. ASLINMAK: bir şey bir şeye takılmak,I, 258, 259 bkz> eslinmek
 402. ASMAK: asmak,I, 173
 403. ASÑARMAK: haylazlaşmak, işten uzakla;mak· I, 289
 404. ASRA: alt, aşağı· I, 126
 405. ASRI: kaplan; kaplan gibl iki renkli, I, 126 bkz> esri § asr ı yışıg; iki renkli ip·I, 126
 406. ASRUŞMAK: aksırışmak. I, 234
 407. AST: sokak,I, 42
 408. ASTIN: aşağı, alt· I, 108
 409. ASTURMAK: astırmak· I, 220, 221
 410. ASURGAN: çok aksıran· I, 156
 411. ASURMAK: aksırmak· I, 178
 412. ASURTGU: aksırtan· III, 442
 413. ASURTGUK: anlayı;lı, akıllı· III, 442
 414. ASURTMAK: aksırtmak· III, 442
 415. AŞ: kenet· I, 80
 416. AŞ: yemek, aş· I, 20. 45, 75, 80. 93, 102, 156. 210, 227, 310, 318, 372. 443, 515, 516;II, 18, 73, 74, 130, 147, 158, 191, 241, 278, 299,308, 309;III, 31, 37, 61, 64, 67,116,133,185, 186, 249, 257, 261, 264, 270, 368, 382, 391, 397. 439
 417. AŞAÇ: tencere,III, 382 bkz> aşıç, eşiç
 418. AŞAK: aşağı; dağ dibi·I, 66
 419. AŞAKLAMAK: aşağılamak, küçük saymak·I, 305
 420. AŞAMAK: yemek, aş 701116^III, 253, 261
 421. AŞATMAK: yemek yedirmek· I, 210
 422. AŞBAR: saman, kepek ve ot gibi şeyler karıştırı-lıp ıslatıtarak hazırlanan hayvan yemi· I, 117;II, 351
 423. AŞGINMAK: aşınmak· I, 254
 424. AŞIÇ: tencere·I, 52,116, 223, 248, 258, 313, 323, 327, 357, 409, 411, 514, 518;II, 12, 72, 78, 178, 201, 253, 302, 333, 356, 357; III, 142,191 206, 249, 280, 409, 430 bkz> e şiç, aşaç
 425. AŞLAKA: aşlara, yemeklere. II, 54
 426. AŞLALMAK: kap kenetlenmek· I, 295
 427. AŞLAMAK: kap kenetlemek·I, 80 ,268
 428. AŞLATMAK: kap kenetletmek·I, 265
 429. AŞLIK: aş evi, mutfak, yenıeklik·I, 114, 373; II. 204 bkz> tar ıg
 430. AŞMAK: aşınak, bir tepeyi õbür yana geçmek·I, 173; III, 261
 431. AŞNU: önce, evveL I, 130
 432. AŞRULMAK: aşırılmak, tepeden aşırılmak· I, 247
 433. AŞSAMAK: tepeyi aşmak istemek; yemek yemek istemek· I, 277
 434. AŞSATMAK: yemek arzulatmak· I, 262
 435. AŞTAL: ogul birinin en son çocuğu· I, 105
 436. AŞU: kırmızı toprak, a;ı toprağı·I, 89
 437. AŞUK: insanın aşığı, topuğu; topuk kemiği,I, 66
 438. AŞUK: demir başlık, tulga·I, 67 bkz> yaşuk, yışıklıg
 439. AŞUKMAK: özlemek . I, 191; II, 165
 440. AŞUKMAK: özlemek·I, 191; II, 165
 441. AŞUKLAMAK: aşık kemiğine vurmak· I, 305
 442. AŞULMAK: örtülmek, örtünmek· I, 197 bkz>eşülmek
 443. AŞUMAK: koşmak, aşmak·I, 123
 444. AŞUNMAK: geçmek, aşmak·I, 202
 445. AŞUTMAK: örttürmek-I, 210 bkz> eşütmek
 446. AT: ad, isim, unvart, lakap, I, 78; III, 77, 250, 367, 384
 447. AT: at·I, 16, 34, 53, 80,104, 115, 123, 147,178, 184, 201, 203, 206, 225, 244, 255, 273, 275, 276, 278, 285, 289, 292, 296, 297, 300, 322, 324, 326, 329, 338, 343, 361, 363, 390, 395, 406, 417, 426, 427, 430. 436, 446, 458, 461, 470,472,481,483,491, 507, 513,
 448. ATA: baba, ata, I, 32, 86, 206. 288, 508; II, 80; III, 87, 210, 383
 449. ATAÇ: büyüklük gösteren çocuk· I, 52; II, 80 § ataç ogul; büyliklük gösteren çocuk· I, 52
 450. ATAKI: babacığım anlamına sevgi bildiren bir sõz, I, 136, 262, 445; II, 120, 178, 196, 311; III, 87, 210, 212, 272, 291
 451. ATAMAK: takma ad (lakap) vermek·III, 250, 374
 452. ATAN: iğdi; edilmiş deve·I, 75
 453. ATANLANMAK: iğdiş deve sahibi olmak·I, 295
 454. ATANLIG: iğdiş edilmiş devesi olan kimse·I, 148
 455. ATASAGUN: hekim, doktor· I, 86, 403
 456. ATATMAK: atlaşmak, (tay) at olmak· I, 206, 207; III, 158
 457. AT: bırkıgı atın ve eşeğln genizden ses çıkar-ması. I, 33, 35, 53, 74, 94,128,155,164,167, 173, 175, 176, 199, 225. 227 229 267 291, 302. 304, 307, 309, 316, 328, 333, 363, 367, 381, 441, 461, 472, 486, 515;II, 3, 13, 20. 21, 74, 78,92,118.137,140. 149, 150, 177,
 458. ATGAK: karında blriken sarı su hastalığı, kay· gıdan yüz sararması.I, 118
 459. ATGAK: sarı renkte blr bitki,I, 118
 460. ATGARMAK: ata bindirmek·I, 225
 461. ATILMAK: atılmak; (çiçek) açılmak; herhangi bir şey büsbütün aynlmayarak açılmak.I, 21, 193
 462. ATIM: atıcı, nişancı,I, 75;III, 379 § atım er; nişancı, lyi atan adam,I, 75
 463. ATIM: atış, atım·III, 59
 464. ATINÇU: atılan·I, 133
 465. ATINMAK: bir tarafa atılmak, yuvarlanmak; atar gibi görünmek I, 199
 466. ATIŞ: atışma.I, 60
 467. ATIŞGAN: daima atışan,I, 157
 468. ATIŞMAK: atışmak·I, 180
 469. ATIZ: iki dere arasındaki su geçecek set·I, 54 bkz> etiz
 470. ATIZLAMAK: ark açmak; set yapmak; toprağı parçalara ayırmak, evlek yapmak,I, 301 bkz>etizlemek
 471. ATIZLANMAK: (tarla hakkında) maşalaya ayırmak, sulanmak ve ekilmek için parçalara ay ırmak·I, 292
 472. AT: kamçısı at siki I, 417
 473. ATLANMAK: ata binmek, atlanmak; bir şeyin üzerine çıkmak, atlaşmak, at haline gelmek, I, 255, 256, 285, 353;II, 254
 474. ATLAŞMAK: at ortaya koyarak bahse girmek, at ı õndül koyarak yarış etmek,II, 114, 226
 475. ATLIG: adlı, unvanlı; ulusun büyüğü,I, 79
 476. ATLIG: atlı, süvari.I, 97, 166;II, 175; III, 37, 64, 435
 477. ATMAK: atmak,I, 21,116,129,160, 170, 236, 237, 280, 403, 528;II, 20 26, 221, 226, 303, 306, 326;III, 106, 356, 370, 374
 478. ATSAMAK: atmak istemek, I, 275, 280
 479. ATTIRMAK: attırmak·I, 217
 480. AV: av·I, 32
 481. AV: emir verenin emrini tanımamayı bildirir bir edat,I, 40
 482. AV(Ş)N: agaç·I, 84
 483. AVLAŞMAK: toplanmak, yığılmak·I, 240 bkz> avlaşmak, evleşmek
 484. AVUT: avuç·I, 83 bkz> adut
 485. AV: av·I, 81
 486. AVA: acımak bildiren bir kelime· I, 89
 487. AVALAMAK: (karışıklık çıktığında) toplaşmak, üşüşmek· I, 310 bkz> avmak, avlamak
 488. AVÇI: avcı· I, 63, 311, 425
 489. AVIÇGA: kocamış klşi, ihtiyar adam· I, 143
 490. AVILKU: kırmızı meyveleri olan ve meyvesinin suyu tutmaca kat ılan, göz ağnsına ilâç yapılan ve elbise boyanan bir ağaç·I, 489 bkz>afılgu
 491. AVINÇ: alışma, avunma·I, 132; III, 449
 492. AVINÇU: avunulan, alışılan· I, 134
 493. AVINMAK: alışmak, avunmak·I, 132, 202, 263
 494. AVLALMAK: avlanmak,I, 295, 296 bkz> avlanmak
 495. AVLAMAK: avlamak·I, 287, 421;II, 45
 496. AVLAMAK: toplanmak, üşüşmek·I, 287 bkz>avmak, avalamak
 497. AVLANMAK: avlanmak,I, 298 bkz> avlalmak
 498. AVLAŞMAK: toplanmak, yığılmak·I, 240 bkz> avlaşmak, evleşmek
 499. AVLAŞMAK: evini ortaya koyup kumaroynamak,evini öndül koymak,I, 240, 241 bkz> evle şmek
 500. AVLATMAK: avlatmak·I, 263, 265
 501. AVMAK: toplaşmak, üşüşmek; etrafını çevirmek, avlanmak,I, 174, 310;II, 137; III, 401 bkz> avalamak, avlamak
 502. AVRAN: demirci ocağı biçiminde yapılan ekmek fırını.I, 109
 503. AVRINDI: kırıntı, döküntü·I, 145
 504. AVUJGUN: deri sepilenen palamut ağacı meyvesi I, 157
 505. AVURTA: daya, süt nine· II, 144
 506. AVUS: mum, balmumu· I, 59 bkz> lav
 507. AVYA: ayva· I, 114, 311
 508. AVZURI: buğday ve arpa unu glbi şeyler karıştırılarak yapılan ekmek, karışık ekmek, I,145
 509. AY: yılın on ikide biri olan zaman; gökteki ay, kamer· I, 82, 258. 259, 270. 288, 348, 507; II, 5,143; III, 33 § ay evi
 510. AY: buyruğu tanımamayı bildiren bir söz,I, 40
 511. AY: hitap edatı·I, 74
 512. AY: turuncu renkte ipek kumaş·I, 40
 513. AY: beylerin hizmetçisi, kölesi; bunlar ın adı yazılı defter·II,193; III, 77 bkz> andın
 514. AYA: avuç içi, aya· I, 85, 348
 515. AYAG: lakap, takma ad, I, 271
 516. AYAK: çanak, kâse, kadeh,I, 80, 84, 178, 265, 286. 295, 324, 375, 497; II, 17S, 346, 446; III. 15, 143, 296. 306, 371, 397 bkz> çanak
 517. AYAK: ayak·I, 84 bkz> adak, azak
 518. AYAKÇI: kâseci, çanakçı,III, 296
 519. AYAKLIG: kaseli·III, 50
 520. AYALAMAK: el ayalarını birbirine vurmak·III, 328
 521. AYAMAK: lakap vermek; korumak·I, 271
 522. AYAS: ayaz; kõlelere verilen adlardan,I, 123
 523. AYA: kök açık hava,I, 123
 524. AYA: yersgü yarasa·III, 433 bkz> yarısa
 525. AYBAÑ: (er) kel (adam)·I, 116
 526. AY: bitigi askerin adıyle azığının yazıldığı defter·I, 40
 527. AYDIÑ: aydın, ay aydınlığl.I, 117
 528. AYGIR: aygır· III, 122 bkz> adgır
 529. AYIG: ayı,I, 84 bkz> adıg
 530. AYIG: ne iyi, ne fena yerine kullan ılan bir edat, iyi ve kõtüye delâlet eden kelimelerde pekitme edatı·I, 84
 531. AYIK: vaat, söz verme·I, 84;II, 45
 532. AYILMAK: söylenmek·I, 268
 533. AYITGAN: soran·III, 52
 534. AYITMAK: söylemek, sormak,I, 215, 216
 535. AYLUK: ayluk õyle öyle· I, 113
 536. AYMAK: söylemek I, 36, 37, 52, 88, 89, 93, 94, 109, 110, 118. 174, 207. 321, 339, 352, 367, 377. 419, 492. 494;II, 45. 105; III, 80, 158, 208, 212, 218, 245, 357, 363, 368, 375
 537. AYRAN: ayran· I, 120
 538. AYRIK: ayrık otu·I, 113 bkz> adrık
 539. AYRIŞMAK: ayrışmak, birbirinden ayrılmak·I, 233. 234, 270 bkz> adrışmak
 540. AYRU: başka,I, 126
 541. AYRUK: başka, ayrı. I, 113, 417 bkz> adın, adın, adruk, edin
 542. AYTIG: hltap; hatır sorma· I, 113 bkz> aytış
 543. AYTILMAK: sorulmak; söylenmek·I, 270
 544. AYTINMAK: sormayı kendi üstüne almak·I, 270
 545. AYTIŞ: hatır sorma· I, 113 bkz> aytıg
 546. AYTURMAK: söyletmek I, 269
 547. AZ: uzunlamasına çizlk, tırnak yarası,I, 71 bkz>ezik, iz
 548. AZ: kakım, I, 80 bkz> as
 549. AZ: az·I, 75, 80
 550. AZAK: ayak·I, 32 bkz> adak, ayak
 551. AZAK: nereden ve kimden geldiği belli olmayan ok·II, 20 bkz> azuk
 552. AZGAN: kuş burnu, yaban gülü; ağaçların en kötüsü olup gül glbl sar ı, beyaz çiçek1eri olan bir ağaçcık, küpe gibi kırmızı meyveleri olur· I, 439
 553. AZIG: azı dişi·I, 64
 554. AZIGLAMAK: azı dişlyle ısırmak; azı dişine vurmak·I, 304
 555. AZIGLIG: azı dişi belirmiş olan·I, 147
 556. AZILMAK: azılmak. I, 196
 557. AZIMAK: sızmak; gürültüden ağır duyar olmak,III, 253
 558. AZITGAN: daima yoldan çıkaran, azdıran,I, 155
 559. AZITMAK: yoldan çıkarmak, azıtmak· I, 208, 209; II, 234
 560. AZLANMAK: azımsamak, az görmek· I, 297
 561. AZMA: taşağının derisi yarıldığı için aşamayan koç· I, 130
 562. AZMAK: azmak, yoldan çıkmak·I, 93, 173
 563. AZRAK: daha az,III, 361
 564. AZU: iki şeyden birini dilemeyi anlatır, yahut,veya· I, 88, 429
 565. AZUK: azık,I, 7, 16, 66, 342. 381
 566. AZUK: yolunu kaybeden, nereye gltti ği ve nereden geldiği belli olmayan·I, 66 bkz> azak § azuk ok; nereden geldigi ve kimin attığı belli olmayan ok· § azuk munk; kaçan, yoldan ç ıkan, azan·I, 66
 567. AZUKLANMAK: azık sahibi olmak,I, 294
 568. AZUKLUG: azığı olan, azıklı·I, 148
 569. AZUKLUK: azıklık, azık için hazırlanmış şey·I, 150, 274
 570. BAÇAK: Isa'lıların (Hıristiyanların) orucu, pehrizi· 1, 411
 571. BAÇIG: and, sözleşme.I, 371 bkz> bıçıg, bıçgas
 572. BAÇIG: kılmak andlaşmak, ahidleşmek. I, 371
 573. BADAR: gürültülü ses anlatan bir kelime, tekrarlanarak kullan ılır, "patır patır" gibidir· l, 360
 574. BADAR: kılmak sesle çarpmak, itmek· I, 349
 575. BADGAMAK: güreşte ayak yakalamak, çelme vurmak, III, 288, 289 bkz> bagdamak
 576. BADIÇ: asma çardağı· I, 502 bkz> badıç
 577. BADIÇLIK: yıgaç üzüm asmalarına çardak yapılmak üzere ayrılan agaç, I, 502
 578. BADIÇ: asma çardağı, I, 295 bkz> badıç
 579. BADRARN: bayram, sevinç ve eğlence günü· III, 176 bkz> bedrem, beyrem
 580. BAG: bağ, düğüm, bağlanacak ip vb.; odun vb, ba ğlamları· I, 409; II, 21; III, 152, 153
 581. BAG: bağ, üzüm asması· III, 152, 212
 582. BAGDAMAK: güreşte sarmaya almak, sarmalamak, ayak yakalamak, çelme vurmak,II, 364;III, 276, 277, 289 bkz> badgamak
 583. BAGDATMAK: güreşte sarmaya aldırmak·II, 327, 364, 365
 584. BAGIR: bagır; karaciğer·I, 272, 360;III, 85, 255 § ya bagr ı; yayın orta yeri,I, 360
 585. BAGIRÇAK: eşek semeri·I, 502
 586. BAGIRDAK: kadın göğüslüğü .I, 502
 587. BAGIRLAK: bağırtlak denen kuş, Pterocles, 1, 503, 505
 588. BAGIRLAMAK: bağrına vurmak; yayın tutamagını düzeltmek·III, 331
 589. BAGIRLANMAK: pıhtılaşmak, akar şey koyulaşmak, II, 264
 590. BAGIRLIG: kimseyi dinlemeyen· I, 494 § bedük
 591. BAGIRLIG: bagırsak merhametli; gönül alıcı· I, 502
 592. BAGIRSAMAK: canı ciğer istemek· III, 332
 593. BAGIRSUK: bağırsak· I, 502
 594. BAGIŞ: parmakların ve başka uzuvların ek yerleri; kamış ve benzerlerinin boğumları, I, 367
 595. BAGIŞLALMAK: bağışlanmak· III, 344 bkz> bagışlanmak
 596. BAGIŞLAMAK: bağışlamak· III, 334, 355
 597. BAGIŞLANMAK: bağışlanmak· III, 344 bkz> bagışlalmak
 598. BAGLAMAK: bağlamak· III, 292, 309 bkz> boglamak
 599. BAGLANMAK: bağlanmak· II, 238 bkz> boglanmak
 600. BAGLATMAK: baglatmak, bohçalatmak, II, 341
 601. BAGNA: merdiven basamağı· I, 434
 602. BAGRAM: kum geniş büyük kumluk yer, I, 484
 603. BAGRIKMAK: bağrı (ciğeri) göğüs kemiklerlne yapışmak· II, 227
 604. BAKA: kurbağa, I, 73; III, 226 § müriğüz baka; kaplumbağa· III, 226
 605. BAKAÇUK: bakanın küçültmesi, küçük baka;e ğe kemiği lle kol arasındaki et parçası· III, 226
 606. BAKAN: halka, toka· I, 399, 432 bkz> k ılide §altun bakan; altın halka· I, 339
 607. BAKANAK: çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her biri· III, 177 bkz> bakayak
 608. BAKANLIG: halkalı, tokalı,I, 499 § bakanlıg kadış; halkalı, tokalı kayış·I, 499
 609. BAKANUK: at tırnaklarının ortasındaki tümsecik et parçası·III, 177 bkz> bakayuk
 610. BAKATURMAK: baka durmak· I, 73
 611. BAKAYAK: çatal tırnaklıların iki tırnakları arası ve iki tırnaktan her blri· III, 177 bkz> bakanak
 612. BAKAYUK: at tırnaklarının ortasındaki tümsecik,et parçası·III, 177 bkz> bakanuk
 613. BAKIG: bakma, bakış· I, 373
 614. BAKILMAK: bakılmak· II, 131
 615. BAKINMAK: bir şeyin sonuna bakmak ve düşünmek; beklemek, II, 142, 160
 616. BAKIR: Çin parası·I, 361
 617. BAKIR: bakır- I, 360
 618. BAKIRLIG: bakırlı, I, 495 § bakırlıg tag; bakırlı dag· I, 495
 619. BAKIRMAK: bağırmak· III, 186
 620. BAKIR: sokum Merih yıldızı·I, 361, 398;III, 40
 621. BAKIŞ: bakış, bakışma, gözle birbirine bakış·I,367
 622. BAKIŞGAN: herkese göz ucu ile bakan·I, 519
 623. BAKIŞMAK: bakışmak (göz ucu ile)I, 170, 183; II, 103
 624. BAKITMAK: baktırmak, bakıtmak· II, 308
 625. BAKKU: tepe, yüksekçe yer· III, 226 bkz> baku
 626. BAKLAN: kuzı taze ve semiz kuzu·I, 444
 627. BAKMAK: bakmak·I, 102, 192, 340, 425;II, 16, 26, 33, 144, 250. 292; III, 23, 194. 272,295, 440
 628. BAKU: tepe, yüksekçe yer, yoku ş· III, 219, 226 bkz> bakku
 629. BAKURMAK: baktırmak·II, 83
 630. BAL: bal,II, 267, 354; 111.103,156. 338 bkz> ar ı yagı
 631. BALA: kuş ve hayvan yavrusu· II, 274;III,91, 232
 632. BALA: bir adamın içlerinde (çok kere çiftlik i şlerlnde) yardımcısı, çırağı·III, 232
 633. BALALAMAK: kuş yavrulamak·III, 92
 634. BALÇIK: balçık, sıvık çamur· 1. 248, 267
 635. BALDIR: çağı başında yapı1an iş ya da ilk olarak meydana gelen şey·I, 456
 636. BALDIR: üvey·I, 456 § baldır ogul; üvey oğul·1, 456 § baldır kız; üvey kız·I, 456
 637. BALDIR: dağın burun gibi çıkan yeri·I, 456
 638. BALDIR: kuzu llk doğan kuzu·I, 456
 639. BALDIR: tarıg ilkbahar başında ekilen ekin·I,456
 640. BALDIZ: karının kendinden kilçük kız kardeşi·1, 457;III, 7
 641. BALDU: balta,I, 14, 418;III, 421
 642. BALIG: yaralı,I, 192, 242, 252, 407
 643. BALIK: çamur·I, 248 bkz>
 644. BALK: balık kale, şehir·I, 379
 645. BALIK: balık· 1. 73, 379;II, 216, 231, 233, 349
 646. BALIKÇIN: balıkçıl kuşu,I, 512
 647. BALIKLANMAK: balıklanmak; çamurlanmak; bir yerde kale yap ılrnak·II, 265
 648. BALIKLIG: çamurlu yer,I, 498
 649. BALIKLIG: balığı olan, balıklı·I, 498, 501
 650. BALIKMAK: yaralanmak·II, 119
 651. BALIKSAMAK: balık yemek istemek· III, 334
 652. BALK: çamur·I, 379 bkz> balık
 653. BALMAK: bağlanmak,II, 27 bkz> banmak
 654. BALU: balu · ninni·III, 232
 655. BAMAK: bağlamak; örgü yapmak,III, 224, 247, 250
 656. BANDAL: ağaçtan omuz başı şeklinde çıkarılan parça, bunu çocuklar al ıp yakarlar, geceleyin közünü blrbirlerine atarlar, Buna "ot bandal" denir· Çevgen oyununda oynan ır.I, 482
 657. BANMAK: bağlanmak,II, 27 bkz> balmak
 658. BANZI: bağ bozulduktan sonra asmaların üzerindeki üzüm kınntıları, neferneme·I, 422
 659. BAÑ: bağırma·III, 355
 660. BAR: var, mevcut.I, 44, 47, 84. 320, 341, 360,373, 375, 427; II, 28, 40; III, 15, 147
 661. BAR: büyük·III, 147
 662. BARAGAN: çok varan, çok giden·I, 24, 33
 663. BARAK: çok tüylü kôpek· 1. 377
 664. BARAKLIG: köpeği olan kişi·I, 497, 501
 665. BARASI: varılacak, gidilecek·I, 33 § baras ı yér; gidilecek yer·I, 33
 666. BARÇA: bütün, hep·I, 210, 236, 399, 417; II, 213, 216, 312;III, 322
 667. BARÇIN: ·ipekli kumaş·I,153,175, 216, 358, 509; III, 17, 28. 143, 156, 335, 338, 394 § yolak barç ın; ; yol yol çizgili ipek kumaş· III, 17
 668. BARDAÇI: gidici, varan· I, 24; II, 32, 48. 49
 669. BARDUKI: vardığı, varışı· II, 42; III, 309
 670. BARGALI: kaldı gideyazdı· I, 22
 671. BARGAN: mersin ağacı yemişi· I, 438 bkz> bazgan
 672. BARGAN: varan, giden, gidicl· II, 53
 673. BARGU: varılacak, gidilecek, I, 33;III, 211 §bargu yér; gidilecek yer·I, 33
 674. BARGUÇI: varıcı, gidici·II, 49, 54
 675. BARGULUK: gitmeyi hakeden (kimse)·I, 24;II, 56
 676. BARIG: kokmuş şey (yalnız kullanılmaz)·I, 372bkz> bırıg
 677. BARIG: gidiş ·I, 24, 26, 27, 371;II, 55, 57, 58
 678. BARIGLI: varmayı, gitmeyi, dileyen; varmak, gitmek üzere olan (kimse)·I, 25;II, 57
 679. BARIGSAMAK: varmak, gitmek istemek·I, 281;III, 333 bkz> barsamak
 680. BARILMAK: varılmak, gidilmek·II, 130, 139
 681. BARIMSINMAK: gider gibi görünmek·II, 258,259, 260
 682. BARINMAK: gider varır görünmek·II, 141, 158
 683. BARINMAK: aybaşı kanı boşanmak·II, 141
 684. BARIŞLIG: varılan, gidilen (yer); konuk odas ı, I, 370
 685. BARIŞMAK: birbìrine gitmek, gitmekte yardım ve yarış etmek·II, 94
 686. BARK: bark, mülk-III, 333
 687. BARKIN: kişi kendini yolundan hiç bir şeyin alıkoymadığı yolcu·I, 440
 688. BARLIG: mallı, zengln·III, 438
 689. BARMAK: peyda olmak; vermek·III, 155 bkz> bérmek
 690. BARMAK: varmak, gitmek. I, 20, 22, 24, 26, 27, 37, 38, 40, 43, 46, 66, 74, 85, 87 ,88, 96,134,167, 281, 294, 319, 327, 340, 354, 371, 384, 392. 398, 399, 403, 423, 430, 435, 445, 484; II, 6, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 45, 46. 47, 49, 53, 55, 58, 59, 60,
 691. BAR: mu var mış I, 430, 462
 692. BARS: pars,I, 344 bkz> pars
 693. BARS: pire, bit gibi ha/vanların ısırmasından hasıl olan kabarti·I, 348
 694. BARSAMAK: varmak, gitmek istemek,I, 281 bkz> bar ıgsamak
 695. BARS: bolmak kabarmak, I, 348
 696. BARS: yılı Türkler'in on ikili hayvan takvimindeki y ıllardan biri, pars yılı.I, 344, 346
 697. BART: su içilen bardak; şarap ve benzeri akıcı nesnelerin ölçüsü· I, 341 bkz> yart
 698. BART: burt tutmak ansızın her yandan yakalamak,I, 341 bkz> yart yurt tutmak
 699. BARTURMAK: vardırmak, göndermek I, 20; II, 171, 179; III, 424
 700. BARUÇI: varıcı, gidici· II, 52
 701. BAR: yigde iri iğde, Zizypha rubra· III, 147
 702. BASA: sonra· III, 224
 703. BASAN: ölü gömüldükten sonra yenilen yemek·I, 398, 399
 704. BASAR: dağ sarımsağı· I, 360
 705. BASARLIG: tag sarımsaklı dağ· I, 494
 706. BASIG: gece baskını yapılacak olan ve ansızın düşmanın yakalanacağı yer· I, 372
 707. BASIKMAK: düşman tarafından basılmak II, 116 bkz> bassıkmak basınçak er zayıf görülen, önem verilmeyen adam· I, 501
 708. BASINMAK: zayıf görmek; basmak; kahretmek, II, 116, 142, 165
 709. BASIŞMAK: basmakta yardım etmek· II, 100,101
 710. BASMAK: basmak, üzerine çökmek, yıkrnak· I, 434,516; II, 10,74,119,165
 711. BASRUK: baskı, basrık· I, 466
 712. BASSIKMAK: basılmak, baskına uğramak, II, 116, 119, 228 bkz> basıkmak
 713. BASTURMAK: bastırmak; bağlamayı ve bastırmayı emretmek; bastırılmak· II, 171
 714. BASU: demir tokmak, III, 224
 715. BASURMAK: bastırmak, II, 77
 716. BASUT: yardım; arka; acıyan; yardımcı· I, 354,459
 717. BAŞ: baş· I, 59, 70, 100. 102, 107, 125, 160, 171,179, 193, 259, 273, 274, 290, 305, 307, 313, 336, 349, 384. 397, 399, 439, 492;II, 24, 105, 112, 135, 152, 153, 178, 179, 191, 233, 234, 281, 283, 293. 312, 326, 356; III, 9, 58, 64,126, 133, 151. 169, 217, 230
 718. BAŞ: yara·I, 191, 192, 272. 386;II, 72, 240, 291, 294, 317; III, 53, 62, 85, 96, 151, 283, 301,406
 719. BAŞAK: okun veya mızragın ucuna geçirilen demir, temren; ok temreni, ok ba;a ğı· I, 378; II, 14, 129, 328; III, 220
 720. BAŞAK: pabuç, I, 378; III, 417 bkz> başmak
 721. BAŞAKLAMAK: başak, demir uç takmak,III, 337
 722. BAŞAKLANMAK: ok temrenlemek, oka temren takılmak·II, 264. 265
 723. BAŞAKLIG: başlı, temrenli·I, 497
 724. BAŞAMAK: kertik yapmak, kertiklemek; agaçlar birbirine dayal ı olarak konmak .III, 265,266
 725. BAŞGAK: oyluk kemiklerinin üstü·I, 470
 726. BAŞGAN: 50-100 rıtl ağırlığında büyük bir balık· I, 438
 727. BAŞGIL: başı ak· I, 481 bkz> başıl § başgıl yılkı; başı ak, dört ayaklı hayvan· I, 481
 728. BAŞIL: tepesinde beyazı bulunan. I, 392 bkz>başgıl § başıl koy;tepesinde beyazı bulunan koyun· I, 392
 729. BAŞLAG: başıboş, bırakılmış· I, 461 § başlag yılkı; başıboş bırakılmış hayvan· I, 461 bkz>boş yılkı
 730. BAŞLAMAK: başlamak, kılavuzluk etmek, komutanlık etmek, III, 291, 292
 731. BAŞLANMAK: başlanmak; yönelmek; hayvan dağa doğru sürülmek; başaklanmak·II, 238;III; 235
 732. BAŞLATMAK: başlatmak,II, 341
 733. BAŞLIG: başlı,III, 227
 734. BAŞLIG: yaralı·II, 172
 735. BAŞMAK: pabuç·I, 378, 466;III, 417 bkz> ba şak
 736. BAŞMAKLANMAK: başmak sahibi olmak, II, 274
 737. BAŞNAK: er başında tulgası, eğninde zırhı olmayan kimse· I, 466
 738. BAŞTAR: orak·I, 455
 739. BATGA: üzerinde külâh yapmak için yünve keçe kesilen tahta·I, 424
 740. BATIG: batak; ırmak ve ırmağa benzer ;eylerin derin olan yerleri·I, 371
 741. BATLAMAK: kolalamak· III, 291 bkz> patlamak
 742. BATMAK: batmak, gözden kaybolmak,I, 528; II, 128, 293, 294
 743. BATMAN: batman· I, 444
 744. BATMUL: kara bibere benzer bir bitki, darü fülfül·I, 481 bkz> bibIi, butmul
 745. BATRAK: ucuna bir ipek parçası takılan mızrak· I, 465 bkz> bayrak
 746. BATRUŞ: bulanık, koyulaşmış (çorba vb· hakkında),I, 459 § batruş suv; bulanık su·I, 459
 747. BATRUŞMAK: birbirini batırmak, batırışmak.II, 203
 748. BATSIG: batı, garp·I, 463 § kün batsıg; gün batısı·I, 463
 749. BATURGAN: saklayan (kimse)·I, 515
 750. BATURMAK: saklamak; batırmak; bağlatnnak· II, 73;III, 192
 751. BAY: zengin, I, 349; III, 158, 239
 752. BAYA: az önce,I, 37
 753. BAYBAYUK: kelebek kuşu·III, 179
 754. BAYIK: doğru söz· III, 166
 755. BAYIN: koyu kırmızı, gelincik çiçeği rengi· III, 20 bkz> yipin, yipkil, yipkin
 756. BAYNAK: pislik, gübre. III, 175
 757. BAYRAK: bayrak· II, 205; III, 183 bkz> batrak
 758. BAYUMAK: zenginlemek, zenginleşmek. III, 274, 406
 759. BAYUTMAK: zenginletnıek· II, 325
 760. BAZ: yat, yabancı, garip. III, 148, 159 bkz> yat
 761. BAZGAN: mersin ağacının yemişi· I,''18bkz>bargan
 762. BE: koyun melemesi bildirir· III, 206
 763. BEÇEL: sünnet edilmiş kadın; hadım edilmiş erkek; iğdiş edilmiş at ve başka hayvanlar· 1. 392
 764. BEÇKEM: alâmet, belge; ipekten veya yaban s ığırı kuyruğundan yapılan alâmet olup savaş günlerinde yiğitler takınırlar·I, 483 bkz> perçem
 765. BEÇKEMLENMEK: savaş gününde ve başka günlerde belge takınmak·II, 277
 766. BEÇKÜM: evin sofası·I, 484
 767. BEDÜK: büyük,I, 93, 360, 385, 499. 500 bkz>bedük
 768. BEDÜKLEMEK: büyük saymak·III, 340
 769. BEDÜMEK: büyümek·I, 319; III, 359
 770. BEDER: burhan heykel· I, 436 bkz> bedez burhan, burhan, furxan
 771. BEDHEZ: burhan heykel· I, 436 bkz> beder burhan, burhan, furxan
 772. BEDIZLIG: ev süslü ev· I, 507
 773. BEDMEK: göz zayıf görmek· III, 439
 774. BEDREM: bayram, sevinç ve eğlence günü. I, 263, 484; III, 176 bkz> badram, beyrem § bedrem yér gönül açan yer· I, 484
 775. BEDÜK: büyük· I, 94 bkz> bedük
 776. BEDÜTMEK: büyütmek, II, 300, 301
 777. BEG: bey, koca, evli erkek, I, 22, 35, 48, 49, 54, 64, 70, 78, 81, 82, 89,97,103, 168, 178, 182, 185, 199, 206, 212, 240, 249, 260, 274, 285, 287, 296, 300, 301, 302, 304, 320, 358, 362, 376, 378,421.424, 428,462,466, 486, 521;II, 8, 9, 10, 19, 21, 38, 75, 84,
 778. BEGEÇ: beyceğiz (küçültme ile birlikte acıma ve sevme bildirir I, 357
 779. BEGLEMEK: bey saymak, bey diye ad vermek·III, 292, 293
 780. BEGLENMEK: kadın evlenmek, koca sahibl olmak, koca edinmek·II, 239, 254
 781. BEGLIG: beylik·I, 362
 782. BEGSIK: bey gibı, beye benzer,III, 128
 783. BEK: muhkem, kavi, pek, sailam, sıkı·I, 333, 349, 455;III, 11 bkz> berk
 784. BEK: bekeç tekinlerin sanı· I, 357
 785. BEKIŞMEK: pekìşmek, sağlamlaşmak. II, 105 bkz> beküşmek
 786. BEKITMEK: pekitmek, sağlamlaştırmak II, 309 bkz> bekütmek
 787. BEKLEMEK: beklemek, gözetmek; saklamak, hapsetmek; pekitmek; kapatmak·I, 504; III, 292, 445 bkz> berklemek
 788. BEKLENMEK: bekişmek, sağlamlaşmak; kapanmak, kapatılmak; saklannnak·II, 239
 789. BEKLEŞMEK: muahede yapmak, ahitleşmek; kapatmakta y»rdım etmek; beklemekte, gözetlemekte yardım etmek,II, 203, 204
 790. BEKLETMEK: bağlatmak; hapsettirmek; bekletmek, gözettirmek·II, 341
 791. BEKMES: pekmez· I, 440, 459 bkz> pekmes
 792. BEKNI: buğday, darı, arpa gibl şeylerden yapılan içki; boza·I, 434;III, 60, 81
 793. BEKREŞMEK: pekişmek. III, 278 bkz> bekrişmek
 794. BEKRIŞMEK: peklimek·III, 278 bkz> bekreşmek
 795. BEK: turmak yerinde, sağlam durmak,I, 455
 796. BEKÜMEK: berkişmek·III, 270
 797. BEKÜŞMEK: pekişmek, sağlamlaşmak.II, 105 bkz> bekişmek
 798. BEKÜT: gizli, saklı·III, 8 bkz> yaşut (yalnız kullanılmaz "yaşut" ile birlikte gelir)
 799. BEKÜTMEK: pekitmek, sağlamlaştırmak.II, 309 bkz> bekitmek
 800. BELEK: armağan, konuğun hısımlarına getirdiği armağan, bir yerden başka yere gönderilen armağan.I, 385, 408
 801. BELÉKLEMEK: armağan kılmak, vermek, hediye etmek,I, 307;III, 340 bkz> beliklemek
 802. BELELMEK: batmak, bir şeye bulanmak,III, 196
 803. BELEMEK: koyun melemek· III, 206, 270
 804. BELGÜ: alâmet, nişan, im, belge, I, 427, 428
 805. BELGÜLÜG: belli- I, 354, 384, 528; II, 40; III, 160
 806. BELGÜRMEK: meydana çıkmak, belirnnek, açığa çıkmak· 1. 387;II, 172
 807. BELIK: yara yoklamak için kullanılan mil· I, 385
 808. BELIK: fitìl, kandil fitill· I, 267, 385; II, 323
 809. BELIKLEMEK: armağan kılmak· I, 304 bkz> beleklemek
 810. BELIKLIK: kebez fitillik, fitll yapmak için hazırlanmış olan pamuk·I, 510
 811. BELIÑ: düşman gelmesi yüzünden halka düşen ürküntü ve korku· III, 370
 812. BELIÑÇI: çok korkak, çok ürkek· III, 371
 813. BELIÑLEMEK: belinlemek, korku ile uykusundan s ıçramak, hayvan habersizce bir şeyden korkup sıçrayarak ürkmek, III, 409
 814. BEL: kılmak bir kimseye dileğinden çok yemek vermek· III, 133
 815. BEN: ben· I, 31, 339 bkz> men
 816. BENEK: bakır para,I, 386
 817. BENEK: tane, habbe·I, 386
 818. BERGE: kamçı,III, 323 bkz> berke
 819. BERK: muhafaza edilmiş, tahkim edilmiş, sağlam·I, 349;III, 445 bkz> bek
 820. BERKE: döğme, sürmek için kullanılan deynek, kamçı· I, 427 bkz> berge
 821. BERKITMEK: berkitmek, sağlamlaştırmak· II, 340
 822. BERKLEMEK: saklamak, hapsetmek· III, 445, 446 bkz> beklemek
 823. BERKELENMEK: kanla dolmak; kamçı sahibi olmak, III, 201, 202
 824. BERKLETMEK: korutmak, muhafaza ettirmek, korumakla emretmek·III, 424
 825. BERTINMEK: berelenmek; el yorgunluğu peyda etmek,II, 237
 826. BERTIŞMEK: sertleşmek, birbirini kesmek ve yaralamak,II, 203
 827. BERTLENMEK: hırkalanmak, hırka giymek·III, 200 bkz> bertülenmek
 828. BERTMEK: berelemek·III, 425
 829. BERTÜ: hırka, pardesü·I, 416 bkz> partu bertülenmek h ırkalanmak, hırka giymek· III, 200 bkz> bertlenmek
 830. BERÜ: beri, tarafına. I, 35, 219; II, 55, 259; III, 65, 212, 245
 831. BESBEL: bir tel iplik, bir söğüm iplik I, 481
 832. BEŞ: sayıda beş· I, 121. 132; III. 125, 449
 833. BEŞINÇ: sayıda beşinci· I, 132;III, 449
 834. BEYREM: bayram, sevinç ve eğlence günü.I, 484;III, 176 bkz> badram, bedrem
 835. BEZEK: nakış, I, 385, 412; II, 99
 836. BEZELMEK: bezenmek, nakışlanmak. II, 131 bkz> bezenmek
 837. BEZEMEK: bezemek, nakışlamak.III, 263
 838. BEZENMEK: süslenmek, bezenmek·II, 142, 155 bkz> bezelmek
 839. BEZEŞMEK: nakşetmekte yardım ve yarış etmek, II, 99
 840. BEZETGEN: daima bezeten· II, 319
 841. BEZETMEK: bezetmek, süsletmek, II, 305, 318
 842. BEZGEK: titreme, tltreticl sitma·II, 289, 305 bkz> bezig
 843. BEZIG: titreme., 385 bkz> bezgek
 844. BEZINÇ: ipek ve yün yumağı·III, 373
 845. B(E)Z(I)NÇ: dalları ve yaprakları kızıl olup, bağlarda biten ve ilâç olarak yenen bir bitki·III, 373
 846. BEZITMEK: Titretmek II, 305
 847. BEZMEK: titremek·I, 385;II, 8
 848. BÉG: koca·III, 133 bkz> beg bél bel, III, 133
 849. BÉLEMEK: belemek, beşige bağlamak; bu!aştırmak, III, 270
 850. BÉRGIL: borç, verecek· I, 427
 851. BÉRIGLI: vermek isteyen, II, 58
 852. BÉRIGSEMEK: vermek istemek; vere yazmak· III, 334
 853. BÉRILMEK: verilmek· II, 131
 854. BÉRIM: verim, borç, verecek, I, 409; II, 185, 214; III, 288
 855. BÉRIMÇI: borçlu, I, 75, 409
 856. BÉRIMLIG: verimli; borçlu· I, 240
 857. BÉRIŞMEK: verişmek II, 94, 95
 858. BÉRMEK: vermek, gelmek bkz> barmak·I, 35, 63, 79, 97, 102. 120, 128, 130, 131, 210, 219. 243 274, 320, 321, 354, 357, 459, 498; II, 61, 83. 249, 343; III, 14, 46, 129, 133, 145, 166, 180, 212, 217, 220, 222, 226, 333, 355, 359, 362, 364, 371, 372, 448, 449
 859. BÉRT: efendisinin köleden her yıl aldığı vergi· I, 341
 860. BÉŞIK: (beşik) beşik,I, 236, 248, 261, 275,408; III, 58, 78, 185
 861. BÉŞIKLIĞ: uragut beşikli, emzikli kadın· I, 509
 862. BÉZ: bez; etle deri arasında bulunan bez· III, 123
 863. BIÇASI: biçecek, kesecek· I, 14; II, 70 § y ıgaç bıçası neñ
 864. BIÇGAS: üluslar vb· arasında yapılan and ve bağlantı· I, 459 bkz> baçıg, bıçıg
 865. BIÇGIL: eldeki, ayaktaki çatlaklar, b ıçılgın; yerdeki yarıklar ve çatlaklıklar· I, 480 bkz> bıçılgan § bıçgıl yér
 866. BIÇGU: bıçkı, bıçak, I, 13;II, 69
 867. BIÇGUÇ: makas, sındı·I, 452
 868. BIÇIG: and, sözleşme·I, 371 bkz
 869. BIÇILGAN: elde, ayakta ve yeryüzünde olan yar ıklıklar I, 519 bkz> bıçgıl
 870. BIÇILMAK: kesilmek, blçilmek· I, 15; II, 122, 356
 871. BIÇIM: kesim, dilim, I, 15, 395
 872. BIÇINMAK: kendi için doğramak; kendini dograr gibi göstermek; kendi ba şına doğramak·II, 141
 873. BIÇIŞ: büyüklerin konukluğuna, düğününe, davetine gidenlere verilen ipekll kuma ş·I, 366
 874. BIÇIŞMAK: biçmekte ve kesmekte yardım ve yarış etmek, II. 91, 92
 875. BIÇMA: biçme, kesme, I, 431 § bıçma yorınçga; biçilmiş yonca· I, 431
 876. BIÇMAK: kesmek, kestirmek I, 13, 15, 282, 338, 427, 434;II, 4, 268
 877. BIÇTURMAK: biçtirmek, kestirmek· II, 171
 878. BIÇUK: keslk, parçalanmış her çeyin yarısı, buçuk· I, 377
 879. BIDIK: bıyık, I, 377
 880. BIGRIG: çuval, dağarcık, tulum gibi ;eylerin tıka basa dolu olmasından sonra bu gibi şeylerde olan girinti ve çıkıntı· I, 461 bkz> bıgrıl,
 881. BUGRIL: bıgrıl tulum ve benzeri kapların dolunca hasıl ettiği büküntü, girinti ve çıkıntı · I, 481 bkz> bugrıl,
 882. BIGRIG: bıkın böğür, boş böğür,I, 399
 883. BILDIR: bıldır, geçen yıl,I, 456
 884. BIRIG: kokmuş·I, 372 bkz> barıg
 885. BIRKIG: atin veya eşeğìn genizden ses çıkarması·I, 461 § at bırkıgı; atın ve eşeğin genizden ses çıkarması·I, 33
 886. BIRKIRMAK: homurdanmak, genizden ses çıkarmak·II, 171
 887. BIRUK: teşrifatçı, hakanın yanına, aşamasına göre büyükleri alan ve yer gösteren adarn ın adı· (aslı buyruktur), I, 378
 888. BI: kısrak, III, 88, 206. 310
 889. BI: böy denen böcek· III, 206 bkz> bög, böy
 890. BIBLI: darü fülfül 430 bkz> batmul, butmul
 891. BIÇEK: bıçak· I, 384, 473; II, 176, 196, 231, 260, 262, 271, 293, 310, 317, 325; III, 18. 82, 91, 126, 169. 254, 270, 273, 299, 350, 420, 442
 892. BIÇEKLEMEK: bıçaklamak, bıçakla vurmak. III, 340
 893. BIÇEKLENMEK: bıçak sahibi olmak· II, 265
 894. BIÇIN: maymun· I, 346, 409
 895. BIÇIN: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346, 409
 896. BILDÜZMEK: bildirmek, öğretmek·II, 202
 897. BILE: ile, beraber.I, 44, 82, 100, 170, 237, 242, 248, 354, 389, 417, 430, 434, 469, 528;II, 5, 22, 28, 79, 97,128,176, 212, 214, 215, 219, 226, 343; III,11, 15, 22, 66, 71, 101, 166, 392, 393, 443
 898. BILEGÜ: bileği·I, 447
 899. BILEK: bilek,I, 325, 385, 518;II, 148, 214
 900. BILEKLIG: bilekli, güçlü kuvvetli· I, 509, 511
 901. BILEMEK: bilemek, II. 260, 325;III, 270, 272
 902. BILEMSINMEK: biler görünmek·II, 260, 262
 903. BILETMEK: biletmek·II, 310, 325
 904. BILEZÜK: vez)k,I, 518;II, 82
 905. BILEZÜKLENMEK: bllezik takınmak· III, 205
 906. BILGE: bilge, hakim; akıllı, bilgin, alim· I,II, 51. 88, 207, 385, 388, 419. 428; III, 45, 46, 59, 137,155,158, 212, 303, 370, 380, 440 § bilge beg; bilgin, ak ıllı ve hakim bey· I, 428 § bügü
 907. BILGE: akıllı kişi, I, 428 § külüg bilge; ünlü ki şi· 1. 428
 908. BILGEDMEK: akıllanmak·II, 340, 341 bkz> bilgetmek
 909. BILGELENMEK: akıllanmak, akıllılaşmak·III, 202
 910. BILGETMEK: akıllanmak·II, 340 bkz> bilgedmek
 911. BILGIMSINMEK: kendini akıllı gösternnek·III,202
 912. BILIG: akıl, us; hikmet; bilgi·I, 61, 89, 92, 119, 140, 232, 252, 261, 385, 386, 467. 511;II, 22,148. 243; III, 81, 228, 358, 385, 393
 913. BILIGIN: bilgi ile,II, 91
 914. BILIGLIG: bilgili·I, 510
 915. BILIGSEMEK: akıllanmak; akıllı olmak istemek·III, 334
 916. BILIGSLZLIK: bilgisizlik·I, 440
 917. BILIMSINMEK: bilir görünmek·I, 262
 918. BILINÇEK: bir zaman sonra hırsızın veya başkasının elinde bulunan her çalınmış malın adı·I, 510 § bilinçek neñ
 919. BILINMEK: kendi işini bilmek; itíraf etmek;bilinmek, anla şılmak· II, 23, 143, 228
 920. BILIŞ: biliş, tanış; bilen, bilici·I, 12, 367
 921. BILIŞMEK: bilişmek, tanışmak, II, 107;III, 71, 188
 922. BILMEDÜK: bilinmemiş, tanınmamış, bilinmeyen, tanınmayan·III, 160
 923. BILMEK: bilmek I,.11, 12, 22, 38, 44, 63, 127, 212, 300, 332, 394, 425, 456, 510;II, 22;III, 20, 222, 233, 259, 359, 372
 924. BILMIŞ: bilinmiş, tanınmış, bilinen tanınan·III, 160
 925. BILSIKMEK: bilinmek I, 21
 926. BILTÜRMEK: ögretmek, bildirmek·II, 176
 927. BIR: bir· I, 15, 48, 50, 75, 107, 185, 186, 187, 189, 196, 219, 231, 232, 237, 239, 241, 258, 274, 283, 288, 296, 318, 321, 322, 329, 341, 349, 358, 369, 373. 382, 385, 387, 389. 391, 395, 396, 397, 398, 427, 429. 444, 523;II, 26, 42, 89, 92, 93, 94, 103, 107,
 928. BIRIN: birin birer birer·III, 360
 929. BIRINÇ: sayıda birinciIII, 373
 930. BIRLE: ile, beraber·I, 49, 61, 157, 167, 177,180. 181, 182, 184, 185, 186, 190, 221, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 242, 333, 367, 371, 414, 424, 430, 474, 518, 519, 520;II, 3, 26, 77, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 108,III,
 931. BIRTEM: uzun müddet·I, 484
 932. BISTE: tecimeni evinde konuklatıp onun mallarını satıveren ve koyunlarını toplayan ve tecimen giderken yirmi koyunda bir alan şahıs·III, 71
 933. BISTIK: eğrilmek üzere hazırlanmış, atılmış pamuk sümeği I, 476 bkz> pistik
 934. BISTIK: fitil-I, 476 bkz> pistik
 935. BIT: bit·I, 320,III, 291 § tarıg biti tahıl biti· I, 320
 936. BITI: gökten inen kitaplardan her biri.III, 217
 937. BITIG: yazma, yazı, bkz> bitik
 938. BITIGÜ: Türk diviti ve başka divitler. III, 174
 939. BITIK: kitap; mektup, yazma, yazı, yazış;yazılı şey, kâğıt, |, 71, 156, 186, 197, 202, 212, 226, 232, 302, 384, 459;II, 7, 21, 39, 75, 88, 95, 113, 119. 127, 131, 133, 139, 140, 145. 149, 160, 298, 318, 320, 321, 325, 333; III, 59. 64, 94, 105, 254, 305, 353, 43
 940. BITIK(G): muska, afsun, üfrük· I, 384; III, 164
 941. BITIKLIG: yazı yazılacak nesne sahibi· I, 508, 511
 942. BITIKLIK: yazı yazılmak için hazırlänan şey· I, 508
 943. BITILGEN: daima yazılan· I, 521
 944. BITILMEK: yazılmak. II, 119, 139, 160; III, 119
 945. BITÍMEK: yazmak· II, 325
 946. BITINMEK: yazılmak, yazınmak, kendisi için başkasının yardımı olmaksızın yazmak, II, 139, 140, 141, 160
 947. BITIŞMEK: yazmakta yardım ve yarış etmek·II, 88, 113
 948. BITIŞMEK: ikrar etmek,II, 88
 949. BITITDECI: yazdırıcı.II, 318
 950. BITITEÇI: yazdırıcı· II, 318
 951. BITITGÜ: yazdıracak· II, 321 § bitíg bititgü oruñ; yazı' yazdıracak yer· II, 321
 952. BITITKÜÇI: yazdırıcı.II, 318
 953. BITITMEK: yazdırmak· II, 298, 299, 312, 325
 954. BITITMIŞ: yazılmış·II, 320 § bititmiş bitik;yazılmış yazı, eser·II, 320
 955. BITLEMEK: bit aramak·III, 291
 956. BITRIK: fıstık· 1. 476 bkz> buturgak
 957. BITRIK: kadınların avret yerinde bulunan dilcik, d ılak·I, 476
 958. BIZ: biz,I, 24, 25, 46, 94, 325, 341, 452, 509; II, 61, 66. 68, 274;III, 370 bkz> miz
 959. BIZI: ekmeğin üzerinde yanmaktan dolayı peyda olan siyahlık·III, 223
 960. BOD: boy·I, 412 bkz> bod
 961. BODUG: renk; boya·I, 175 bkz> bodug
 962. BOD: boy, kamet· III, 121, 216 bkz> bod
 963. BOD: toy kuşu·III, 121
 964. BOD: misk ile râmek'ten yapılan şey· III, 121 §bod moncuk; cariyelerin misk ile râmekten yaparak takındıkları boncuk·III, 121
 965. BODLUG: boylu, III, 121, 138, 156
 966. BODUG: boya; kına· II,II, 304 bkz> bodug
 967. BODUMAK: boyamak; yapıştırmak· III, 260
 968. BOG: bohça, boğ, eşya konan heybe· II, 133, 141;III, 127
 969. BOGARMAK: ağaca kertik kertmek,II, 80 bkz>bogramak
 970. BOGAZ: boğaz,I, 364;II, 244 bkz> boguz
 971. BOGIM: boğum·I, 395 bkz> bogum, bogun
 972. BOGLAMAK: boğlamak, bohçalamak·III, 292 bkz>baglamak
 973. BOGLANMAK: bohçalanmak,II, 239 bkz> baglanmak
 974. BOGLUNMAK: boğulmak,II, 239
 975. BOGMAK: boğmak,I, 86;II, 14, 24, 173; III, 406
 976. BOGMAK: gömlek düğmesi. I, 466
 977. BOGMAK: gerdanlık, gelin gerdanlığı·I, 466
 978. BOGMAKLALMAK: düğmelenmek·III, 350 bkz>bogmaklamak, bogmaklanmak
 979. BOGMAKLAMAK: düğmelenmek·III, 350, 351bkz> bogmaklalmak, bogmaklanmak bogmaklanmak
 980. BOGNAKLANMAK: bulut parça parça olmak·II, 274
 981. BOGRA: her hayvanın aygırı, boğa, deve aygırı, pohur·I, 187, 188, 420, 443, 521, 11. 223, 287, 334; III, 254, 282, 293
 982. BOGRALANMAK: pohurlanmak, pohurlaşmak·III, 200, 201
 983. BOGRAMAK: ağaçta kertik kertmek· II, 80; III, 277 bkz> bogarmak
 984. BOGRUŞMAK: ağaç yontmakta yardım ve yarış etmek· II, 203
 985. BOGSUK: kölelerin boyunlanna geçirilen lâle·I, 465 bkz> bohsuk
 986. BOGTURMAK: boğdurmak, II, 171
 987. BOGULMAK: boğulmak,II, 131
 988. BOGUM: boğum·I, 399 bkz> bogım, bogun
 989. BOGUN: boğum·I, 399 bkz> bogım, bogum
 990. BOGUNDI: hayvanların sidikliği, mesane (yalnız hayvanların, insanların değil) .1, 449 bogunmak
 991. BOGURDA: saç kıvırcık saç· I, 488
 992. BOGUŞMAK: birbirini boğmak· II, 101
 993. BOG(U)Z: boğaz· II, 24, 130, 290, 306; III, 264 bkz> bogaz
 994. BOXSUK: kölelerin boyunlarına geçirilen lâle· I, 465 bkz> bogsuk
 995. BOXSUKLANMAK: eli boynuna bağlanmak·II, 272
 996. BOXTAY: elbise bohçası, heybesi·III,239 bkz; boxtuy
 997. BOXTUY: elbise bohçası, heybesi·III, 239 bkz> boxtay
 998. BOK: bok·III, 129
 999. BOKA: boğa· II, 79; III, 226
 1000. BOKADMAK: boğalanmak, boğa olmak, II, 308 bkz> bokatmak
 1001. BOKATMAK: boğalanmak, boğa 0111^.II, 308 bkz> bokadmak
 1002. BOKLAMAK: boklamak, pislemek·III, 292
 1003. BOLGU: olma, oluş·I, 139
 1004. BOLMAGU: olmayacak (iş vb.)· § boldiñ erinç
 1005. BOLMAGU: ; olmayacak bir şey oldun· III, 245
 1006. BOLMAK: olmak· I, 26, 36, 37, 42, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 64, 66, 69, 75, 79, 82, 89, 92, 93, 95,104,115, 138, 139, 186, 192, 200, 205, , 219, 243, 250, 251, 252, 288. 307, 309, 318, 322, 325, 326, 330, 333, 342, 348, 349, 358, 369, 390, 400, 402, 410, 42
 1007. BOLMIŞ: olmuş· I, 93 § bolmuş aş; olmuş (pişmiş) yemek· I, 93
 1008. BOLUŞ: sõzle yardım· I, 367
 1009. BOLUŞ: kılmak sözle yardım etmek· I, 367
 1010. BOLUŞMAK: birinden yana çıkmak, birinin dileğine uymak· II, 108
 1011. BOR: şarap, süci·III, 119, 121
 1012. BORGUY: üflenerek öttürülen boru· III, 241
 1013. BORI: ok ucuna geçirilen temren oyu ğu halkası; hokka ve taş gibi şeylerin yarılmaması için ağızlarına geçirilen halka· III, 220
 1014. BORIK: huy, gidiş· I, 378 bkz> yorık, yoruk
 1015. BOŞ: boş hür, ergin; boşanmış; sölpük, pörsük gevşek; salıverilmiş,boşaltılmış.I, 330;III, 124,125 § boş yılkı; başıboş salınmış hayvan sürüsü, I, 330 bkz> ba şlag yılkı· I, 461 § ol işler boş; o kadın boştur; ·o kadını boşadı, bıraktı, unuttu, I, 330
 1016. BOŞANMAK: (kadın) boşamak, bağı çözülmek, II, 142
 1017. BOŞATMAK: boşaltmak; çözmek, çözülmek, bırakılmak, (kadın) boşatmak· II, 306, 307
 1018. BOŞGUNMAK: boş kalmak, boş olmak, işten yorulmak· II, 238 bkz> boşunmak
 1019. BOŞ: kılmak bırakmak, azat etmek, I, 330
 1020. BOŞLAGLANMAK: kızmak, öğüt tutmanıak·II, 272
 1021. BOŞUG: hanın, elçiye dönmesi için izin vermesi,izin·I, 372 §
 1022. BOŞUG: aşı izin yemeği, I, 372
 1023. BOŞUGU: salıverme zamanı,I, 446
 1024. BOŞUMAK: boşalmak; boşanmak, çôzulmek, gevşemek; izln verip bırakmak; boşamak·III, 266
 1025. BOŞUNMAK: boşalmak·II,238 bkz> boşgunmak
 1026. BOŞUTGAN: çok yumuşaklık (ishal) veren, çok yumuşatan·I, 514
 1027. BOŞUTMAK: bırakmak, boş bırakmak, serbest bırakmak; yumuşaklık, (ishal) vermek,I,210
 1028. BOTU: potuk, deve yavrusu·I, 120;II, 341 bkz> botuk
 1029. BOTUK: potuk, deve yavrusu· III, 218 bkz> botu
 1030. BOY: boy, ulus, kavim, kabile, aşiret; hısım·I, 44, 51, 237, 238, 338;II, 209, 274, 316;III, 141
 1031. BOY: yenilen bir ot, poy otu· III, 141
 1032. BOYIN: boyun, tutamak,III, 169 bkz>boyun
 1033. BOYMAŞMAK: dolaşmak, açılmamak (ip gibi şeyler ve işler), karışmak· III, 194
 1034. BOYMUL: boynunda beyazlık olan hayvan, moymul·III, 176
 1035. BOYNAK: dağ boynu, belen· III, 175
 1036. BOYNAK: yılana ağı veren keler,III, 175
 1037. BOYNAMAK: kurulmak, gururlanmak, böbürlen-mek, mağrur olmak, dik başlı o1mak·I, 226; III. 377
 1038. BOYNATMAK: dik başlılık ettirmek·II, 357
 1039. BOYUN: boyun·I,127, 213, 370, 518;II, 3,74, 76, 164,180, 218,219, 233, 235, 236;III,194, 230, 248, 288, 325. 427, 431 bkz> boyın
 1040. BOYUNDURUK: boyunduruk· III, 179
 1041. BOYUNLAMAK: boyuna vurmak·III, 145
 1042. BOZ: boz reflk·II, 12; III, 122, 224
 1043. BOZLAMAK: ses vermek, bağırmak; bozlamak· I, 120; III, 291
 1044. BOZLATMAK: böğürtmek,II, 341
 1045. BOZMAK: bozmak, yıkmak· II, 8
 1046. BOZUK: bozuk, kırık yıkık, I, 378
 1047. BOZULMAK: bozulmak, yıkılmak· II, 131
 1048. BOZUŞMAK: bozmakta yardım ve yarış etmek, II, 99
 1049. BÖG: bir çeşit örümcek, böğ· III, 131, 141 bkz> bi, böy
 1050. BÖGRÜL: bögrü ak olan hayvan· I, 481 § bögrül at; bö ğürleri ak olan at·I, 481
 1051. BÖGÜR: böğrek, böbrek·I, 316
 1052. BÖGÜRLEMEK: böğüre vurmak; harp safını karşılaşmadan sağ veya soldan vurup yenmek· III, 332, 345
 1053. BÖK: aşığın sırtının, tümseğinin yukarı gelmesi, III, 130 bkz> çik bök
 1054. BÖKE: turmak bükülmek, eğilmek III, 231
 1055. BÖKMEK: eğilerek yere kapanmak, yemekten b ıkıp, doyup usanmak, bıkmak, gözü doymak, kanmak. II, 18, 19 bkz> bükmek
 1056. BÖKÜTMEK: doyurmak, bıktırmak II, 309
 1057. BÖLÜK: bölük-I, 385
 1058. BÖLÜKMEK: hayvanlar bölüklere aynlmak·II, 118
 1059. BÖÑ: iri yarı, yoğun, obur·III, 354
 1060. BÖÑ: ağır bir şeyin düşmesiyle çıkan ses·III, 354
 1061. BÖRI: kurt·I, 36
 1062. BÖRK: başlık, külâh, börk, I, 349;II, 93, 281, 303; III, 175, 200, 336, 351, 361 § kuturma
 1063. BÖRK: önde, arkada iki kanadı bulunan külâh· I, 490 § sukarlaç börk uzun külâh· I, 493 § kad ıglıg börk kenarlı, kıyılı külãh· I, 496
 1064. BÖRKÇI: takkeci, serpuşçu, külâh yapan ve satan· I, 26; II, 41, 52
 1065. BÖRLEYÜ: kurt gibi I, 189
 1066. BÖRÜÑ: suların yerde yaptığı yarıklar· III, 370
 1067. BÖY: bir çeşit örümcek· III, 141, 206 bkz> bi, bög
 1068. BÖZ: bez· I, 21, 49, 117, 152, 382, 477;II, 129, 308, 337, 345, 365; III, 51, 69, 101, 122, 198, 208, 291, 296, 352
 1069. BU: bu·I, 34, 36, 46, 49, 64, 72, 74, 77, 94,126, 128, 132, 136, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 186, 190, 193, 197, 204, 230, 235, 238, 244, 246, 253, 255, 259, 266, 270, 288, 291,292, 294, 297, 313, 315, 318, 323, 326, 329, 340, 362, 373, 374, 376, 391,
 1070. BU: buğ, buhar, bugu·III, 206
 1071. BUÇ: buç kuşun ötmesi için "güzel güzel" yerinde söylenen bir söz,II, 290
 1072. BUÇGAK: bucak; açı, zaviye ve benzeri·I, 465
 1073. BUÇGAK: kesilmiş hayvan derisinden çarık yapılan uçlar·I, 465
 1074. BUÇGAK: kutur·I, 465
 1075. BUÇGAKLANMAK: köşelenmek·II, 273
 1076. BUÇI: bir çeşit kubuz; iyi ses veren, çok inleyen ut·III, 173, 219
 1077. BUÇ: kubuz inleyen utlardan bir ut·III, 173
 1078. BUDGAY: buğday· III, 240 bkz> bugday
 1079. BUDUN: halk, ulus kavim, I, 155, 238, 239. 241, 352, 438, 439;II, 216, 223, 250;III, 398, 420 bkz> budun, buyun § budun başkanı
 1080. BUDUNLUG: bukunlug ulusu, oymağı olan·I, 499
 1081. BUDURSIN: bıldırcın·I, 513
 1082. BUDMAK: buymak, donmak ve ölmek·III, 439
 1083. BUDUN: halk, kavim, ulus·I, 45, 231. 398, 466, 512;II, 110, 127, 211, 216;III, 4, 47, 69. 75,80, 90, 147, 185 bkz> budun, buyun
 1084. BUDUŞMAK: bir şey açılmak, ayrılmak (eğri bacaklar gibi), ap;ak olmak· II, 93
 1085. BUDUTMAK: soğukta dondurarak öldürmek· II, 302 bkz> yudutmak
 1086. BUGA: Hindistan'dan getirilen bir ilâç, III, 224
 1087. BUGDAY: buğday· II, 235, 319, 363;III, 4, 73, 240, 254, 325 bkz> budgay
 1088. BUGRIL: tulum ve tuluma benzer dolu kapların hasıl ettiği büküntü, girinti ve çıkıntı. I, 481 bkz> bıgrıg, bıgrıl
 1089. BUXSAMAK: kabul etmemek; zorla yapmak·III, 284
 1090. BUXSATMAK: dik başlılık ettirmek,II, 335
 1091. BUXSI: pişmiş buğday ile badem içl üzerine bal ve süt ile yap ılmı; bulamaç dökülerek meydana getirilen bir yemek·I, 423
 1092. BUXSUM: boza, darıdan yapılan bir içki·I, 485
 1093. BUJIN: çöpleme denilen ağılı bir ot·I, 398
 1094. BUK: içi boş şeylerin yere düşerken çıkardıkları ses·III, 129
 1095. BUKAÇ: su kabı, topraktan yapılan çömlek ve benzeri şeyler, I, 357, 411
 1096. BUKAGU: hırsızların ellerlne vurulan kelepçe· I, 446
 1097. BUKAK: kuş kursagı.II, 285
 1098. BUKMAK: bükmek, kıvırmak,II,16
 1099. BUKRAMAK: hayvan sıçramak, çamışlık etmek· III, 279 bkz> bukrımak
 1100. BUKRIMAK: hayvan sıçramak, çamışlık etmek· III, 279 bkz> bukramak
 1101. BUKUK: çiçek topluluğu; çiçek tomurcuğu.II, 285
 1102. BUKUK: boğazın iki yanında deri ile et arasında peyda olan et bezleri·II, 285
 1103. BUKUKLANMAK: tomurcuklanmak, kabarmak· I, 437;II, 285
 1104. BUKUKLUG: er boğazı urlu adam,I, 497
 1105. BUKULMAK: bükülmek, burkulmak, toplannnak· II, 131, 132
 1106. BUKUNMAK: bükmek, kıvırmak· II, 142, 143
 1107. BUKURMAK: indirmek· II, 82, 83
 1108. BUKURSI: sapan demiri.III, 242
 1109. BULADMAK: tencere buğusunda pişirtmek·II, 310 bkz> bulatmak
 1110. BULAK: at boyu kısa, sırtı geniş at·I, 379
 1111. BULAMAK: pişirmek·III, 270
 1112. BULAN: Kıpçak illerinde avlanan büyük bir yaban hayvan ı·I, 413
 1113. BULATMAK: tencere buğusunda pişirtmek·II, 310 bkz> buladmak
 1114. BULDUKMAK: bulunmak· II, 227
 1115. BULDUNI: içerisine yaş ya da kuru üzüm konan hoşmerim· I, 492
 1116. BULDUR: buldur güldür güldür, I, 456
 1117. BULDUR: buldur étmek güldür güldür etmek· l, 456
 1118. BULDUZMAK: buldurmak· II, 202
 1119. BULGAK: düşman gelmesi yüzünden halk arasına düşen karışıklık· I, 467 bkz> bulga;
 1120. BULGAK: bulanık· III, 320 bkz> bulgayuk
 1121. BULGAMA: yağsız ve tatsız bulamaç· I, 491
 1122. BULGAMAK: bulandırmak, karıştırmak, bulanıp kusayaznnak; öfkelendirmek· III, 289, 320
 1123. BULGAMAK: can sıkmak (yalnız kullanılmaz).III, 291 § bulgamak telgemek can s ıkmak·III, 291
 1124. BULGANMAK: bulanmak; kızmak, öfkelenmek; karışmak,II, 238, 242;III, 21
 1125. BULGAŞ: düşman gelmesi üzerine halk arasına düşen karışıklık.I, 460 bkz> bulgak
 1126. BULGAYUK: bulanık·III, 179 bkz> bulgak
 1127. BULGUNA: ılgın ağacına benzer gevrek, kırmızı bir agaçtır, develer yer, I, 492 bkz> malguna
 1128. BULIT: bulut· I, 138,139,173,186, 212, 251. 257, 258, 354, 376;II, 222, 223; III, 50, 147, 282, 298, 319, 398 bkz> bulut
 1129. BULITLANMAK: bulutlanmak·II, 264
 1130. BULMADUK: bulunmamı;·I, 419
 1131. BULMAK: bulmak· I, 123, 215, 304, 360, 384, 398, 407, 445, 463, 508;II, 21, 22. 29, 316; III, 12, 90, 440
 1132. BULMIŞ: bulunmuş· III, 361
 1133. BULNAMAK: esir etmek, tutsak etmek·I, 60, III, 29, 301
 1134. BULNATMAK: esir ettirnnek·II, 350
 1135. BULUN: esir, tutsak,I, 215, 307, 399; II, 150, 307; III, 63, 85, 97
 1136. BULUÑ: köşe, bucak, zavlye· II, 371
 1137. BULUNMAK: bulunmak·II, 143
 1138. BULUŞ: kişinin yaptığı bir işten elde ettiği kazancı, kâr·I, 367
 1139. BULUŞMAK: buluşmak,II, 107, 110
 1140. BULUT: bulut·III, 39, 190, 217 bkz> bul ıt
 1141. BURBAG: işi uzatma, işi yarına bırakma, sürüncemede bırakma·I, 461 bkz> yurbag
 1142. BURBALMAK: karışmak, II, 228, 229
 1143. BURBAMAK: işi sallamak, savsaklamak, üzerine du şmemek· III, 275 bkz> buybamak, yubalmak, yubamak, yubanmak
 1144. BURBAŞMAK: karışmak· II, 203, 227
 1145. BURBATMAK: karıştırmak ve geciktirmek· II, 327 bkz> yap yup k ılmak, yubatmak, yubılamak, yuplamak
 1146. BURÇAK: burçak· I, 466
 1147. BURÇAK: ter taneleri· I, 466
 1148. BURÇAKLANMAK: burçaklanmak; (akar hakkında) tane tane akmak, burçak burçak olmak, l, 466; II, 273, 279
 1149. BURDUZ: bahçe, bostan· I, 457 (öz Türkçe de ğil)
 1150. BURXAN: put, buda· I, 343, 436, III, 84 bkz> beder burhan, bedez burhan, furhan
 1151. BURIŞ: deride ve elblsedeki buruşukluk, I, 367 bkz> burkug
 1152. BURKI: ekşi yüz, kırışık I, 18, 427
 1153. BURKITMAK: (yüz) buruşturmak, ekşitnnek·II, 339
 1154. BURKUG: deri ve deri gibi şeylerin büzülmesi· I, 461 bkz> bur ış
 1155. BURKURMAK: buruşmak, büzülmek. II, 171, 188
 1156. BURMAK: kokmak (iyi), buğusu yükselmek, buğulanmak· II, 6; III, 180
 1157. BURSLAN: aslında "bebür" denen hayvan; erkek ad ı·III, 418
 1158. BURT: kâbus, karabasan·I, 341; II, 10 § köti burt; kâbus,I, 341
 1159. BURTA: altın kırıntıları.I, 416
 1160. BURTALAMAK: altın varaklar veya kınntılar yapıştırmak· III, 351, 352
 1161. BURTALANMAK: altın kırıklan lle süslenmek·III, 200
 1162. BURUN: burun, öne doğru çıkınti yapan yer; önce·I, 375, 398, 412, 515. 518, 524,II, 85, 313;III, 107, 273 § kıval burun
 1163. BURUNDUK: /ular, buruna geçirilen yular, burunduruk,I, 501; II, 16 buru ıîg ok atımı yer· llt, 370
 1164. BURUNLAMAK: buruna vurmak,III, 341, 342 buruşmak (yüz) buru;mak·II, 94 burutmak buğulandırmak, kokutarak yellenmek·II, 302
 1165. BUŞAK: içi sıkıntılı, mükedder I, 154, 378 bkz> buşgan, puşak
 1166. BUŞGAN: içi sıkıntılı, mükedder·I, 154 bkz> buşak, puşak
 1167. BUŞGUT: çırak·I, 451
 1168. BUŞGUTLANMAK: çırak, çömez sahibi olmak· II, 270 bkz> tu şgutlanmak
 1169. BUŞMAK: sıkılmak, can sıkılmak, usanmak· I, 373; II, 12, 145; III, 262 bkz> pu şmak
 1170. BUŞUG: can sıkıntısı.I, 373 bkz> puşug
 1171. BUŞULGAN: (ş) eli işe yatkın·III, 53
 1172. BUŞURMAK: can sıkmak·II, 78
 1173. BUT: but,I, 254;III, 120
 1174. BUT: değerli ve büyük peruze· III, 120
 1175. BUT: büyük bir adamın armağanını getirene verilen bahşiş,III, 120
 1176. BUTAK: budak, dal· I, 44, 159, 168, 277, 377; II, 264 bkz> but ık
 1177. BUTAKLAMAK: budamak· III, 336, 337 bkz> butıklamak, butımak
 1178. BUTAKLANMAK: budaklanmak, tomurcuklanmak, kollar ı ayrılmak. II, 264, 269
 1179. BUTANMAK: budanmak· II, 141
 1180. BUTAR: hasır dokumasında kullanılan ip,I, 360
 1181. BUTIK: budak, dal, ağaç·I, 377;III, 19, 55, 58, 78, 83, 95 bkz> butak
 1182. BUTIK: küçük testi, kırba, boduç· I, 377
 1183. BUTIK: atın ayak derisi çıkarılarak yapılan tulum, I, 377
 1184. BUTIKLAMAK: budamak· III, 336, 337 bkz> butaklamak, but ımak
 1185. BUTIMAK: budamak· III, 337
 1186. BUTLAMAK: buduna varmak; budunu ısırmak, III, 291
 1187. BUTLU: devenin burnuna geçirilen burunsal ık;(deve) burnundaki yumuşak yer,I, 430;II, 16
 1188. BUTMUL: karabibere benzer bir bitki, darü fülfül I, 481 bkz> batmul, bibli
 1189. BUTURGAK: pıtrak, fıstık biçlminde çengelli bir diken-I, 502 bkz> bitrik
 1190. BUYBAMAK: savsaklamak, yüz üstü bırakmak· III, 310 bkz> burbamak, yubamak
 1191. BUYUN: kavim, ulus· III, 169 bkz> budun, budun
 1192. BUYURMAK: buyurmak, emretmek III, 186 buz buz,I, 186, 353, 425; II, 214, 346; III, 123, 297
 1193. BUZAGU: buzağı I, 59, 446, 528; III, 91
 1194. BUZAGULAMAK: buzağılamak, buzağı doğurmak· III, 91
 1195. BUZLUK: buzluk, içerisine buz konularak yaz için saklanan yer,I, 466
 1196. BUZTILI: sıçan gibi küçük bir hayvan·I, 446
 1197. BÜDIK: oynayış, zıplayış, raks·I, 412 bkz> büdik
 1198. BÜDIK: oyun, raks, III, 259 bkz> büdik
 1199. BÜDIMEK: oynamak, raksetmek, III, 259
 1200. BÜDÜŞMEK: oyunda ve raksta yarışmak. II, 93
 1201. BÜDÜTMEK: oynatmak. II, 302
 1202. BÜGDE: hançer·I, 31, 418;III, 272 bkz> bükte
 1203. BÜGDELEMEK: hançerlemek,III, 352 bkz> bükdelemek
 1204. BÜGLÜNMEK: toplanmak, birikmek.II, 239
 1205. BÜGMEK: durdurmak, hareketine mani olmak; kapanmak, sed çekilmek, toplanmak; bükülmek, I, 100;II, 19 bkz> bükmek
 1206. BÜGRI: (bukri) eğri büğrü· I, 219. 420
 1207. BÜGÜ: bilgin, akıllı, hakim.I, 428;III, 228, 303 bkz> bükü
 1208. BÜGÜ: bilge akıllı·III, 228
 1209. BÜGÜLMEK: büğenmek, önü büğenerek toplanmak ve çoğalmak·II, 132
 1210. BÜGÜŞMEK: su büğemekte yardım ve yarış etmek,II, 105
 1211. BÜK: bük , sık ağaçlık·I, 245, 260, 333
 1212. BÜK: köşe, bucak,I, 333
 1213. BÜK: tomurcuk.I, 233
 1214. BÜKDELEMEK: hançerlemek.III, 352 bkz> bügdelemek
 1215. BÜKE: ejderha, büyük yılan·III, 227
 1216. BÜKEN: karpuz, hint kavunu·I, 399
 1217. BÜKIN: erliksiz, puluç,I, 399
 1218. BÜKLÜNMEK: kıvrılmak·II, 239
 1219. BÜKMEK: durdurmak, toplanmak, bükmek I, 100 bkz> bügmek
 1220. BÜKMEK: yere kapanmak, yemekten doyup, usanmak, doymak, kanmak, II, 18, 19 bkz> bökmek
 1221. BILKSEK: kadının göğsü ile boynu arasında gerdanlık takılan yeri.I, 476
 1222. BÜKSÜKLENMEK: kızda meme tomurmak·II, 277
 1223. BÜKSÜLMEK: çatlamak, yanlmak·II, 229
 1224. BÜKTE: hançer-I, 31 bkz> bügde
 1225. BÜKTEL: orta boylu (insan hakkında); yassı arkalı, oturamaklı (at hakkında). I, 481
 1226. BÜKTIR: dağlardaki çukur ve sert yerler; da ğların inişli çıkışlı yerleri,I, 455, 456
 1227. BÜKÜ: bilgin, akıllı, hakim.III, 228 bkz> bügü
 1228. BÜKÜ: bilge bilgin, akıllì, hâkim.III, 228
 1229. BÜKÜLMEK: bükülmek; kesilmek·I, 437;II, 132, 285
 1230. BÜKÜM: etük kadın pabucu, I, 395 bkz> mükim, mükin
 1231. BÜKÜN: kör bağırsak· I, 399
 1232. BÜKÜŞMEK: bükmekte yardım etmek, II, 105
 1233. BÜL: zaman geçerek eskiyen herhangi bir şey,1, 335 § bül at; ayakları sekili olan, ayaklarında aklık bulunan at·I, 335 § bül tarıg; üzerinden yıllar geçerek tadı bozulan tahıl·I, 335
 1234. BÜN: çorba,I, 31 bkz> mün
 1235. BÜRGE: pire· I, 427
 1236. BÜRGE: kişi bir yerde durmayan, zevzek, taşkın kimse I, 427
 1237. BÜRGELENMEK: öfkeden pire gibi sıçramak, pirelenmek. III, 202
 1238. BÜRME: don, torba gibi şeylerin ağı· II, 94
 1239. BÜRMEK: büzmek· II, 6
 1240. BÜRÜK: sofra başı, şalvar uçkuru gibı şeylerde bulunan yuvar-lak ip ve iplikler· I, 385
 1241. BÜRÜLMEK: buruşturulmak, bükülmek. II, 131
 1242. BÜRÜNÇÜK: bürüncük, kadın baş örtüsü· I, 510; II, 151
 1243. BÜRÜNMEK: bürünmek. II, 141
 1244. BÜRÜŞMEK: yuvarlak ;ey dikmekte yardım etmek, II, 94
 1245. BÜSKEÇ: çörek· I, 452 bkz> püşkel
 1246. BÜSTELI: kara pazı denen sebze, I, 493 bkz> püstüli
 1247. BÜŞINÇEK: üzüm salkımı, I, 506
 1248. BÜTE: çok anlamına bir kelime; kısa zaman, III, 217 bkz> kibe
 1249. BÜTKÜ: kaka, büyük abdest (çocuklara söylenir)· I, 430
 1250. BÜTMEK: ses kısılmak, alçalmak; borcu veya alaca ğı gerçekleşmek; yara kapanmak; sona ermek, yok olmak; bir şeye inanmak, ikrar etmek·I, 219; II, 294; III, 137, 166. 240
 1251. BÜTMEK: bitmek (nüşvü nema), yaratılmak, doğmak· II, 294
 1252. BÜTMIŞ: kapanmış, iyileşmiş (yara)· I, 245 bkz> yetmiş
 1253. BÜTRÜŞMEK: muhâkeme olmak ve şahit getirmek.II, 203
 1254. BÜTSEMEK: iyileşmeğe yaklaşmak·III, 284
 1255. BÜTÜGE: patlıcan,I, 447
 1256. BÜTÜN: doğru, dürüst, sahih; bütün·I, 224, 398
 1257. BÜTÜNLEMEK: gerçekliğini aramak,III, 341
 1258. BÜTÜRMEK: sağaltmak, sağlam hale koymak; alacağını tanıklamak, ispat etmek·II, 72, 73 bkz> pötürmek;
 1259. CILDAY: atların gögsünde çıkan bir hastalık.III, 240 bkz> çildek
 1260. CIGI: sağlam (dikişte)·III, 229 bkz> yi, yigi
 1261. CINCÜ: inci.I, 31, 417;III, 30, 229 bkz> yincü yinçü, yünçü
 1262. CUGDU:
 1263. DEVENIN: uzamış olan 10/11.I, 31 bkz>
 1264. YOGDU,: yogru, yogruy,
 1265. YUGDU,:
 1266. CÜVÜT: boya,III, 16Î
 1267. ÇA: benzetme edatı·III, 207 bkz> çe çabak Türk gölünde bulunan ufak bir bal ık· I, 381
 1268. ÇABAK: er soysuz, mayası bozuk, sütsüz adam, I, 381
 1269. ÇAÇIR: çadır· I, 406 bkz> çaşır, çatır
 1270. ÇADAN: çiyan, kuyruğu örü, akrep· I, 409; III, 367
 1271. ÇAFLI: şahin· I, 431
 1272. ÇAG: çug gürültü, çar çur· III, 128
 1273. ÇAGI: gürültü· III, 225 bkz> çogı, çugı
 1274. ÇAGIG: kamçı, sırım II, 210 bkz> çavıg
 1275. ÇAGILAMAK: bağırmak, çağırmak. III, 324 bkz>çogılamak
 1276. ÇAGILAMAK: çağlamak. III, 324 bkz> jagılamak, şagılamak
 1277. ÇAGIR: şarap, şıra· I, 363; II, 336;III, 286, 385
 1278. ÇAGIR: dar yol, küçük yol, çığır·I, 363 bkz> çıgır
 1279. ÇAGIRLAMAK: şıra yapmak; şıra içmek·III, 331
 1280. ÇAGIRLANMAK: şıra veya şarap sahibi olmak· II, 267
 1281. ÇAGIRLIG: şaraplı, şarabı olan· I, 494
 1282. ÇAGLANMAK: börtmek; yarı pişmek (et)· II, 245
 1283. ÇAGMUR: şalgam· I, 16, 457 bkz> çamgur
 1284. ÇAGRI: doğan kuşu; çakır ku;u· I, 421;II, 343; III, 332
 1285. ÇAGRUK: sertleşen, katila;an·I, 469
 1286. ÇAXA: çakmak,I, 9
 1287. ÇAXŞAK: dağ tepelerindeki taşlık yer·I, 469
 1288. ÇAXŞAK: kurutulmuş kaysı, üzüm gibi meyveler, I, 469
 1289. ÇAXŞAMAK: çağıl çuğul etmek, takılan süs eşyası ses vermek·III, 286
 1290. ÇAXŞU: filiz herç çakses anlatan bir söz·I, 333
 1291. ÇAK: bir şeyin özunü, aynını bildiren kelime,"tam, işte, aynı" sözleri gibi·I, 333
 1292. ÇAK: çuk odun, ceviz, kemik gibi çeylerin k ırılmasından çıkan ses,I, 333
 1293. ÇAK: çuk etmek odun, ceviz, kemik gibi şeyler kırılırken ses çıkarmak·I, 333
 1294. ÇAK: etmek ses çıkarmak·I, 333
 1295. ÇAKILMAK: çakılmak; ateş çakmak; eri;tirilmek·II, 133
 1296. ÇAKINMAK: çakınmak, kendisi için çakmak· II, 149
 1297. ÇAKIR: gök gözlü, çakır gözlü, çakır· I, 363
 1298. ÇAKIŞMAK: çakmakta yardım ve yarış etmek·II, 104
 1299. ÇAKLANMAK: çalkamak·I, 513
 1300. ÇAKMAK: çakmak; erişmek, II, 17, 23;III, 26
 1301. ÇAKMAK: (kuş) aşağı inmek·III, 46 bkz> çokmak, çukmak
 1302. ÇAKMAK: çakmak (yakma aracı)·I, 469;II, 17, 104, 133, 149, 181;III, 26
 1303. ÇAKRAK: kel, daz, 1. 469
 1304. ÇAKRATMAK: gözü çakırlaştırmak·II, 334
 1305. ÇAKRIŞMAK: çağrışmak·II, 209
 1306. ÇAKTURMAK: çaktırmak; iki kişiyi kızı;tırmak· II, 181
 1307. ÇAL: alaca, kır· III, 156
 1308. ÇALAÑ: geveze, bağıran, çalçene·III, 371 § çalañ ba şı; çalçene, bağıran kişi· III, 371
 1309. ÇALAÑ: yanmış gibi siyah, ot bitmeyen, çorak yer· III, 371
 1310. ÇALDIR: çaldır ses ifade eden bir söz·I, 457
 1311. ÇALDIR: çaldır etmek çaldır çaldır etmek I,457
 1312. ÇALDRAMAK: ;ağıl çuğul etmek, ses vermek, III, 447, 448
 1313. ÇALGAY: ku; kanadının uçları·III, 241
 1314. ÇALIG: yitik arama; bey|erln önemli bir işi çıktığında gelmeleri için köylere, obalara gönderdi ğl haber, I, 374
 1315. ÇALINMAK: kendini yere atmak; kulağına söz erişmek; anklannnak, zayıflamak·II, 149, 150
 1316. ÇALIŞ: çelme, güreş· I, 368
 1317. ÇALIŞMAK: bir şeyin çatlakları, ekleri, araları açılmak; güreşmek. II, 108, 114
 1318. ÇALKAN: yaranın bir yerden başka blr yere yürümesi veya 20^651.I, 441
 1319. ÇALK: çulk itmenin çıkardıgı ses,I, 349
 1320. ÇALK: çulk kılmak itmek, çarpmak·I, 349
 1321. ÇALMA: kerme, kemre, koyun ağıllarında veya deve ahırlarında toplanıp, kurutularak kışın yakmak Içln kesilen kesek, kuru tezek,I, 433
 1322. ÇALMAK: yere çalmak, vurmak, yenmek
 1323. ÇALPAK: kir, pislik· 1. 470 § çalpak i ş; karışık iş·I, 470
 1324. ÇALPAÑ: sıvık çamur·III, 385
 1325. ÇALPAŞMAK: çarpışmak, mücadele etmek; sertleşmek; bir şey kötüleşip pisleşmek·II, 207
 1326. ÇALPUŞLANMAK: yapışkan olmak, çelpeklenmek. II, 271
 1327. ÇALTURMAK: yere çeldirmek, yere çaldırmak;aratmak, aramasını emretmek; işittirmek için çağrılmak. II, 182
 1328. ÇAMGUK: koğucu, kovcu·I, 470
 1329. ÇAMGUR: şalgam,I, 457 bkz>
 1330. ÇAGMUR: çamı gürültü, bağırtı (yalnız kullanılmaz, "çogı" ile gelir).III, 234
 1331. ÇAMRAK: çoluk çocuk,I, 469 bkz> çar çarmak
 1332. ÇANAK: kekez kimse, korkak, gevşek,I, 358
 1333. ÇANAK: kap kacak, çanak, tuzluk ve tuzlu ğa benzer ağaçtan oyulmuş kap·I, 84, 381; III, 32, 109 bkz ayak
 1334. ÇANAKLAMAK: birini arık (zayıf) saymak veya bulmak; arıklığa, gevşekliğe, kekezliğe nispet etmek· III, 330 ça(n)aklık kekezlik, gevşeklik, perişanlık· I, 503
 1335. ÇANÇU: erişte hamuru açılan oklava· I, 417
 1336. ÇANDIŞMAK: birbirine sertleşmek, birbirinden kaçınmak, çekinmek·II, 207, 208
 1337. ÇAÑILAMAK: döğülerek çenilemek; kötü söyleyip ba ğırmak·III, 404
 1338. ÇANKA: bir çeşit tuzak·I, 427
 1339. ÇANTURMAK: caydırmak·II, 182 bkz> çındu·turmak
 1340. ÇAP: çap ses bildiren bir kelime, vurulan kamç ının ve dudağın şıpırdamasında çıkar· I,318
 1341. ÇAP: çap yémek şapır şupur yemek·I, 318
 1342. ÇAPGUT: çaput, ;ilte· I, 451
 1343. ÇAPILMAK: Ince, iyi yumuşak çamurla sıvamak;boynu vurulmak·II, 119
 1344. ÇAPINMAK: kamçılamak; yüzmek, II, 149
 1345. ÇAPITGAN: çok saldıran· I, 513 çapıtgan er cellât, boyun vurnn,I, 513 çap ıtmak saldırmak, vurdurmak,II, 298 çapmak yüzmek; arı çamurla sıvamak; vurmak·II, 3, 149
 1346. ÇAPSAMAK: yüzmek istemek III, 284
 1347. ÇAPTURMAK: suda yüzdürmek; çamurla sıvatmak; boyun vurdurmak,II, 180
 1348. ÇAR: çar herhangi bir akarın çıkardıgı ses,I, 324 bkz> şar şar
 1349. ÇAR: çarmak çoluk çocuk·I, 469;II, 148, bkz> çamrak
 1350. ÇARÇUR: abur cubur·I, 323
 1351. ÇARÇUR: yemek eline geçeni yemek, bir şey bırakmamak,I, 323
 1352. ÇARLAMAK: cırlamak, ağlamak, bağırmak·III, 295 bkz> çoglamak
 1353. ÇARLAŞMAK: ağlaşmak, bağrı;mak, kükremek·II, 210
 1354. ÇARLATMAK: cırlatmak, ağlatmak·II, 344
 1355. ÇARS: çars ses ifade eden bir kellme·I, 348
 1356. ÇARS: çars urmak çat çat dõvmek·I, 348
 1357. ÇART: parça,I, 341
 1358. ÇART: çurt her şeyln ufağı, döküntusü· I, 341
 1359. ÇARUK: çarık·I, 318
 1360. ÇARUKLAMAK: çarıklamak, Türk çarığı giymek;çaruk boyuna nispet etmek, III, 337, 338
 1361. ÇARUKLANMAK: çarıklanmak·II, 266
 1362. ÇARUKLUG: çarıklı.I, 497
 1363. ÇARUKLUK: çarık yapılmak üzere yapılmış deri·I, 503
 1364. ÇARUN: çınar agacı·I, 414 bkz> çünük, şünük
 1365. ÇAŞIR: çadır·I, 406 bkz> çaçır, çatır
 1366. ÇAT: kuyu·III, 146
 1367. ÇAT: çat bir şeyin düştüğü zaman çıkardığı sesi anlatır·I, 320
 1368. ÇATLLAMAK: şaklamak.III, 323
 1369. ÇATIR: çadır,I, 406 bkz> çaçır, çaşır çatır nı;adır·I, 406
 1370. ÇATMAK: kuzuyu koyuna katmak,II, 294
 1371. ÇATPA: köy muhtarının ırmak, çeşme sularının yollarını kazmaya gitmeyen kimseterden aldığı tutu,I, 416
 1372. ÇATUK: Çin'den getirilen bir balık boynuzu· III, 218
 1373. ÇAV: şöhret, ;an; ses,I, 45;II, 250
 1374. ÇAVA: delikanlılara verilen adlardan·III, 225
 1375. ÇAVAR: ateş yakmaya yarıyacak nesne, tuturak, I, 17, 411
 1376. ÇAVAR: çuvar ateş yakmaya yarıyacak nesne,tuturak·I, 411
 1377. ÇAVARLIG: yer yavşan gibi tuturak yapmaya yarar odun bulunan yer· I, 495
 1378. ÇAVIG: kamçı, kamçı ucu, I, 374; II, 231 bkz>çagıg
 1379. ÇAVJU: dalı, budağı, meyvesi kırmızı bir ağaç olup meyvesi acıdır· Kadınların parmağı kırmızılıkta buna benzetilir, I, 422
 1380. ÇAVLANMAK: sanlanmak, şöhretlenmek, ün sahibi olmakII, 245; III, 200
 1381. ÇAVLI: ateş yakılan meyve kabukları, III, 442
 1382. ÇAVUŞ: çavuş, savaşta safları düzelten ve askeri zulüm etmeğe bırakmayan kimse. I, 368 çaydam yatağa doldurulan veya yağmurluk yapılan Ince keçe· III, 176 bkz> çiydem
 1383. ÇE: benzetme edatı,III, 207 bkz> ça
 1384. ÇEÇEK: çiçek I, 119, 179, 193, 233. 388 437; II, 122, 285
 1385. ÇEÇEKLENMEK: çiçeklenmek II, 266
 1386. ÇEÇEKLIK: çiçeklik,I, 508
 1387. ÇEÇGE: çulha tarağı,I, 429
 1388. ÇEFŞEÑ: koyun kırpılan makas, kırkı·III, 385
 1389. ÇEK: çizgili, kumaş gibi bir pamuk dokuma·III, 155
 1390. ÇEK: çük malın en değersizi, kıvır zıvır,I, 334
 1391. ÇEKEK: çiçek hastalığı,I, 388
 1392. ÇEKIK: nokta·II, 149, 181, 287 bkz> çikik
 1393. ÇEKIK: küçük çocuk çükü· II, 287 bkz> çübek
 1394. ÇEKIK: serçeye benzer alacalı bir kuş ki siyah kayalıklarda bulunur· II, 287
 1395. ÇEKILMEK: kitap (10^^111^.II, 133, 134
 1396. ÇEKLNMEK: kendisi için kitaba nokta koymak·II, 149
 1397. ÇEKINMEK: bohça bağlamayı üzerine almak,kendi kendine ba ğlamak,II, 149
 1398. ÇEKIŞMEK: nokta koymakta yardım ve yarışetmek·II, 107
 1399. ÇEKLEŞMEK: kur’a çekmek· II, 210
 1400. ÇEKMEK: kitap noktalamak; attan kan almak;s ıkılan oku çekmek· II, 21
 1401. ÇEKMEK: çekerek bağlamak· II, 21 bkz> çıkmak
 1402. ÇEKREK: kapa yünden yapılan kölelerin giydigi cepsiz blr kaftan·I, 477
 1403. ÇEKTÜRMEK: noktalatmak; kan aldırmak·II, 181
 1404. ÇEKÜK: çekiç·II, 287
 1405. ÇEKÜN: ada tavşanı yavrusu, göcen·I, 402
 1406. ÇEKÜRGE: çekirge·I, 490
 1407. ÇELIÑ: çini; Çin'den gelme·III, 371 § çeliñ ayak; Çin kâsesi, III, 371
 1408. ÇELPEK: göz çapağı· I, 477
 1409. ÇELPEKLENMEK: çapaklanmak, II, 277, 279 çeuğ zil, çalpara·III, 357 çeñel er şer adam, şerli adam·II, 290 çeıîğlik sarmaşık otu,III, 383
 1410. ÇEÑLI: merigli birçocukoyunu; salıncak·III, 379
 1411. ÇEÑŞÜ: küçük hırka·III, 378
 1412. ÇEPIŞ: altı aylık keçi yavrusu, çepiç·I, 368
 1413. ÇEPIŞLENMEK: çepiç olmak, çepiç haline gelmek, II, 266
 1414. ÇER: vücudun ağırlığını bildiren bir kelime,I, 322
 1415. ÇER: savaşta karşılıklı duran saflar·I, 323
 1416. ÇER: vakit,I, 323
 1417. ÇERIG: asker, asker dizisi, ordu,I,123,128, 323, 388, 442, 519;II, 97, 103, 209;III, 332
 1418. ÇERIK: her şeyin karşısı; her şeyin vakti, sırası, I, 388
 1419. ÇERKEŞMEK: saf haline gelmek, sıralanmak, dizilmek, düzelmek.I, 179, 442; II, 209, 210, 283, 303
 1420. ÇERLENMEK: vücut ağırlaşmak, agrımak, hastalanmak·I, 322; 11. 244, 245
 1421. ÇERLETMEK: bozmak; ajrıtmak; ağırlık vermek·II, 345
 1422. ÇERLIK: karşı,I, 323
 1423. ÇERLIK: vakit·I, 323
 1424. ÇERMELMEK: bir ;eyln ucu kıvrılmak, bükülmek·II, 231
 1425. ÇERMEŞMEK: bükmekte yardım ve yarış etmek· II, 210
 1426. ÇERMETMEK: bir şey fltil gibi bükülmek; ördürülmek. II, 349
 1427. ÇERTILMEK: yok edilmek; ortadan yok olmak, ölmek, kaybolmak, uzakla şmak, elden çıkmak· I, 103; II, 148, 229;III, 41
 1428. ÇEŞ: perüze, firuze·I, 330;II, 79, 192
 1429. ÇEŞKEL: çanak çömlek·I, 482
 1430. ÇETGEN: gem dizgini·I, 443
 1431. ÇETÜK: kedi·I, 388;III, 127 bkz> muş § küvük
 1432. ÇETÜK: ; erkek kedi· I, 388
 1433. ÇEVRÜLMEK: çevrilmek, döndürülmek. II, 230
 1434. ÇEVRÜŞMEK: çevrlîmek. II, 208
 1435. ÇEVŞEÑ: gözü sulu, gôzü her zaman akan ki şi·III, 385
 1436. ÇEVÜRGEN: her zaman çevlren, I, 522
 1437. ÇEVTIRMEK: çevirmek, bir şeyi sol elin baş parmagı üzerinde çevirmek· II, 82
 1438. ÇÉTMEK: eri;mek· II, 314 bkz> yetmek, yétmek
 1439. ÇIBIK: çubuk, yaş olan dal, I, 318
 1440. ÇIBIKLAMAK: taze çubukla vurmak. III, 337
 1441. ÇIBIRTMAK: çırpıçtırmak, taze ;ubukla döğmek· III, 430
 1442. ÇIÇALAK: serçe parmak, sırça parmak,I, 487
 1443. ÇIÇAMUK: yüzük parmağı·I, 487
 1444. ÇIF: hurma ve üzüm gibi şeylerin şırasının çömlek veya benzerlerinde kaynamas ından çıkan ses·I, 332
 1445. ÇIFILAMAK: çığıl çığıl ses verı·nek, şıra kaynarken ses vermek.III, 325
 1446. ÇIG: göçebelerin sele sazı (çığ otu) lle yaptıkları çadır örtüsü·III, 128
 1447. ÇIG: bir Türk arşını, Arap arşının üçte ikisi kadardır, göçebeler bununla bez ölçerler·III,128
 1448. ÇIGAN: fakir, yoksul· I, 31 bkz> çıgay
 1449. ÇIGAY: fakir, yoksul·I, 31, 214, 248, 349;III, 238, 239 bkz> ç ıgan
 1450. ÇIGIL: tıgıl ses bildiren bir söz·I, 393
 1451. ÇIGIL: tıgıl kılmak çığıl çığıl etmek,I, 393
 1452. ÇIGILVAR: okı bir çeşlt küçük ok·I, 493, 494
 1453. ÇIGIR: daryol, küçükyol, çığır,I, 363 bkz> çagır
 1454. ÇIGIRLAMAK: çığır açmak; çığır açmağa yönelmek; karda ayağıyla yol açmak·III, 331
 1455. ÇIGIRLANMAK: çığırlar peyda olmak·II, 267
 1456. ÇIGLAMAK: Türk arşını ile ölçmek·III, 296
 1457. ÇIGLANMAK: õlçülmek·III, 198 çıglatmak uzunluk õlçtürmek· II, 345
 1458. ÇIGMAK: dürmek, çıkınlamak, bağlamak, II, 14, 15
 1459. ÇIGRI: çıkrık, değirmen, çark, dolap gibi şeylerin çıkrığı, ip çıkrığı ve her türlü makara;değre, felek· I, 421, II, 82, 230, 241, 255. 303 § kök ç ıgrısı; felek, gõk değresi- I, 421
 1460. ÇIGRITMAK: çiğnetmek; çiğneterek sertleştirmek; işte pişirmek (insan için)· II, 333
 1461. ÇIGRUMAK: gevşek şey sertleşmek, III, 280
 1462. ÇIXANSI: nakışlı bir Çin ipeklisi· I, 489 bkz>ç ıxansı, çınaxsı
 1463. ÇIXŞANSI: nakışlı bir Çin ipeklisi·I, 489 bkz> ç ıxansı, çınaxsı
 1464. ÇIJMAK: binilmek veya yüklenmek istenen yag ırlı hayvan eğinmek.II, 9 bkz> çijtürmek
 1465. ÇIK: inciten ve korkutan kişiye karşı koyamayacak adama söylenen bir korkutma deyimi·III, 130
 1466. ÇIKAN: yiğen, hala ve teyze oğlu· I, 402
 1467. ÇIKARMAK: çıkarmak· II, 83
 1468. ÇIKILMAK: çıkılmak, II, 133
 1469. ÇIKI: ; menfaat, çıkar· I, 368
 1470. ÇIKIŞMAK: çıkmakta yardım ve yarış etmek· II,104
 1471. ÇIKMAK: çıkmak· I, 81, 305, 343, 362, 420, 424; II, 17, 18, 116, 246; III, 16, 120, 144, 161 bkz> taşıkmak, tışıkmak
 1472. ÇIKMAK: çekerek bağlamak,II, 21 bkz> çekmek
 1473. ÇIKMAK: nemlenmek· III, 183, 184
 1474. ÇIKRAMAK: gıcırdamak. III, 280
 1475. ÇIKRAŞMAK: çokça gıcırdamak, çıkırdamak· II, 209
 1476. ÇIKRATMAK: gıcırdatmak (diş, kapı, kalem gibi şeyler), II, 334
 1477. ÇIKRIŞMAK: çıkarmakta yardım ve yarış etmek (bir şeyi çıkarmak, meydana çıkarmak gibi). II, 208, 209
 1478. ÇIKTURMAK: çıkartmak·II, 181
 1479. ÇIKTURMAK: ıslatmak, ıslak yere koymak· II,181
 1480. ÇILANMAK: yaşlıktan ıslanmak; at terlemek· II,150
 1481. ÇILAŞMAK: ıslatmakta yardım etmek,II, 108
 1482. ÇILATMAK: ıslattırmak, atı terletmek·II, 310 bkz> çıylatmak
 1483. ÇILDAMAK: çıldır çıldır etmek· III, 281 bkz>çılramak
 1484. ÇILRAMAK: çıldır çıldır etmek, III, 281 bkz>çıldamak
 1485. ÇILRATMAK: seslendirmek, çığıl çığıl ettirmek· II, 333
 1486. ÇIMGUKLANMAK: koğcu (dedikoducu) olmak· II, 275
 1487. ÇIN: doğru, gerçek, sahih,I, 86. 339;III, 138 § ç ın bütün kişi; kendine güvenilebilen,do ğru dürüst kişi,I, 398
 1488. ÇINAXSI: nakışlı bir Çln ipeklisi,I, 489 bkz> ç ıxansı, çıxşansı
 1489. ÇINDAN: sandal ağacı·I, 436; 11 ,122
 1490. ÇINDAN: at kula renkli at· I, 436 çınduturmak caydırmak· II, 182 bkz> çanturmak
 1491. ÇIÑARMAK: araştırmak, tahkik etmek·II, 182
 1492. ÇINIKMAK: gerçekleşmek· II, 117
 1493. ÇINLAMAK: tahkik etmek, gerçekliğini araştırmak·III, 296
 1494. ÇINLATMAK: gerçekleştirmek, tasdik ettirmek·II, 345
 1495. ÇIÑ: çınlama, çan ve leğen gibi ;eylerln verdiği ses,III, 357 bkz> çirig
 1496. ÇIÑ: étmek çınlamak·III, 357
 1497. ÇIÑIL: çıñıl bir şeyin çingil çingil ses ç ıkarması, III, 366
 1498. ÇIÑIL: çıñıl étmek çingil çlngil etmek·III, 366
 1499. ÇIÑRAK: gür ve pürüzsüz ses,III, 383
 1500. ÇIÑRAMAK: çınlamak III, 402
 1501. ÇIÑRATMAK: çınlatmak·II, 358
 1502. ÇIP: her ince ve yumuşak dal·I, 318
 1503. ÇIPIKAN: innap, vücutta çıkan kırmızılık· I, 448 bkz> çıpkan
 1504. ÇIPKAN: innap, Zizyphus vulgarls; vücutta ç ıkan kırmızılık· I, 448 bkz> çıpıkan
 1505. ÇIR: elbise yırtmakta, yırtılmakta çıkan ses·I, 323
 1506. ÇIRGUY: ok temreninin şişkince olan yeri· III, 241
 1507. ÇIRGUY: elbise kuşağının geçeceğl iki taraflı kõprücük· III, 241
 1508. ÇIVI: cinlerden blr bölük· III, 225
 1509. ÇIYLATMAK: ıslattırmak, at terletmek, II, 310 bkz> çılatmak
 1510. ÇI: toprakta yaşlık, yaş·III, 207
 1511. ÇIBEK: karguy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1512. ÇIBEK: karkuy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1513. ÇIBEK: kırguy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1514. ÇIBEK: kırkuy delice doğan, moymul, at-macaya benzeı- bir ku;·I, 388; 111. 241
 1515. ÇIFŞEÑ: ekşi, ekşimiş III, 385
 1516. ÇIGILLEMEK: Çiğil*lerden saymak, Çigil'lere nisbet etmek·III, 345
 1517. ÇIGILLENMEK: Çiğil kılıgına girmek,II, 269
 1518. ÇIGILMEK: düğüm sıkıştırılmak, ip düğümlenmek·II, 134 bkz> çiklişmek, çiktürmek
 1519. ÇIGIR: çigir ekmek içerisinde taş kırıntıları olduğu zaman di;in ezemeyerek çıkardığı ses, I, 363
 1520. ÇIGIT: pamuk çekirdeği·I, 356
 1521. ÇIGNE: mala, çiftçilerin "sürgü" dedikleri aygit·I, 435 bkz> çikne
 1522. ÇIJ: demir çivi, zırh çivileri ucu·III, 123, 214
 1523. ÇIJTÜRMEK: hayyan yükten belini çökertmek·II, 180 bkz> ; ıjmak
 1524. ÇIK: bök aşığın sırtının tüseğinin yukarı gelmesi·III, 130 bkz> bök
 1525. ÇIK: çik oğlağı çağırmak ve gütmek için kullamlan bir söz· I, 334 bkz> çilik çilik
 1526. ÇIKIK: nokta· II, 107 bkz> çekik
 1527. ÇIKIN: ibrişim.I, 414
 1528. ÇIKIN: üzüm bağlarında biten hayvanların yediği başaklı bir ot·I, 414
 1529. ÇIKLIŞMEK: sıkışmak, düğüm sıkışmak· II, 210 bkz> çigilmek, çiktürmek
 1530. ÇIKNE: çiftçilerin "sürgü" dedikleri ayg ıt· III, 301 bkz> çigne
 1531. ÇIKNEMEK: sıkı dikmek, altın tellerle (yani kılaptan denen altın sarılı tellerle) ipek kumaş üzerine nakış işlemek; yere sürgü çekmek, I, 414; III, 301
 1532. ÇIKREMEK: bir şeydekl yabancı şey gıcırdamak·III, 280, 281
 1533. ÇIKTEN: eğer örtüsü· I, 435
 1534. ÇIK: turmak aşık oyununda aşık yan yatınca çukur tarafı yukarı gelmek· I, 334
 1535. ÇIKTÜRMEK: sıkıştırmak, düğüm sıkıştırmak, II, 180 bkz> çigilmek çikli şmek ·
 1536. ÇIL: çokluk bildiren sıfat edatı· III, 56, 57
 1537. ÇIL: bere, döğmek yüzünden deri üzerinde olan iz· I, 336; III, 134
 1538. ÇIL: çirkinlik, çil· III, 134
 1539. ÇILDEK: atın göğsünde çıkan bir çıban·I,477 bkz>cılday
 1540. ÇILE: õğrekteki atın yaş gübresl,III, 233
 1541. ÇILEMEK: yaşartmak, ıslatmak·III, 271
 1542. ÇILGÜ: at al at·I, 430
 1543. ÇILIK: çilik oğlağı çağırmak için kullanılan bir söz-I, 388 bkz> çik çik
 1544. ÇIM: bir şeyin çiğ veya ya; olmasında obartma istenildiği zaman kullanılan bir edat·I, 338 §çim yig et; çim çig et·I, 338 § çim öl ton; çip ıslak elbise·I, 338
 1545. ÇIM: ayrık otu·I, 338
 1546. ÇINIŞTÜRÜK: bir ağaç meyvesi (fındığa benzer,kırmızımsı beyazı olur, ilk yazda yetişir, yenir),I, 530
 1547. ÇINÜŞTÜRÜKSEMEK: canı "cinüştürük" istemek· I, 280
 1548. ÇIÑ: iyice, büsbütün.III, 357 § çiñ tolu; iyice dolu, büsbütün dolu·III, 357
 1549. ÇIÑ: leğen ve benzeri şeylerin çıkardığı ses· III, 370 bkz> çıñ
 1550. ÇIR: yag·I, 323
 1551. ÇIRT: ses ifade eden bir söz·I, 341 §çirt sudmak; di şler arasından "çirt" diye tükürük ç ıkamak· I, 341
 1552. ÇIŞ: çiş kadın çocuğu işetmek istediği zaman söyler; at hakkında da böyledlr, I, 331
 1553. ÇIŞEMEK: çişemek, çiş etmek, pislemek (çocuklarda)· III, 267
 1554. ÇIŞETMEK: çiş ettirmek, abdest bozdurmak· II, 307
 1555. ÇIT: kamıştan veya dikenden yapılmış duvar veya hüğ, çardak,I, 320
 1556. ÇIT: üzeri alaca nakışlı Çin ipeklisl, III. 120
 1557. ÇIVGIN: yağlı, doyurucu, besleyici· I, 443 bkz>kevgin § çivgin a ş; besleylci yemek· I, 443 § çivgin ot; hayvanları semirten ot·I, 443
 1558. ÇIVGÜNLENMEK: vücuda yararlı besleyici bulmak· II, 278
 1559. ÇIYDEM: yatağa doldurulan veya yağmurluk yapılan ince keçe· III, 176 bkz> çaydam
 1560. ÇOBULMAK: elmanın yarısı, blr ;akı, elma kakı,1, 503
 1561. ÇOCUK: domuz yavrusu; herşeyin küçüğu·I, 381 çodın tunç ve çözülmüş bakır, bakır· I, 409 § çoğın esiç; bakır tencere· I, 409
 1562. ÇOG: eşya konan heybe, bohça· III, 128
 1563. ÇOG: ateş alevi, ateş yalını, güneşin yalını, saçaklarL III, 128
 1564. ÇOGI: savaş· I, 41
 1565. ÇOGI: gürültü, bağırtı. III, 225, 234 bkz> çagı,çugı
 1566. ÇOGILAMAK: bağırmak, çağırmak· III, 324, 325 bkz> çagılamak
 1567. ÇOGLAMAK: fil bağırmak· III, 295 bkz> çarlamak
 1568. ÇOGLAMAK: bağlamak, bohçalamak, III, 295, 296
 1569. ÇOGLANMAK: ateş yalınlanmak, güne; yalını yere düşmek· II, 245
 1570. ÇOGLANMAK: toplanmak, akışarak toplanmak· II, 245
 1571. ÇOGLANMAK: bağlanmak, heybelenmek· III, 198
 1572. ÇOGLATMAK: bohçalatmak, sardırmak,II, 345
 1573. ÇOGMAK: sarmak, sıkı bağlamak·I, 210
 1574. ÇOGULMAK: bağlanmak, bohçalanmak·II, 133 çok kötü, alçak· III, 130
 1575. ÇOKMAK: süzülüp inmek, konmak· Il, 17; III, 46 bkz> çakmak, çukmak
 1576. ÇOKMAKLANMAK: yılan çöreklenmek II, 275, 279
 1577. ÇOKRAMAK: (pınarda su ve tencerede bir şey) kaynamak·III, 280
 1578. ÇOKRAMA: yul suyu çok olan, fışkıran kaynak;fışkırma I, 492;III, 4
 1579. ÇOKRAŞMAK: çoğalmak ve dalgaIanmak.II, 208
 1580. ÇOKRATMAK: kaynatmak.II, 333, 334
 1581. ÇOKTURMAK: saldırtmak, üzerine indirtmek II, 181
 1582. ÇOLAK: çolak· I, 381
 1583. ÇOMAK: asâ, çomak, I, 381
 1584. ÇOMAK: üygurlar'ca ve bütün Müslüman olmayan halk taraf ından Müslümanlar'a verilen ad, Müslüman .I, 381;II, 3 § çomak eri; Müslüman.I, 381
 1585. ÇOR: avret yeri bitişik olan kadın, sarılgan bitki·III, 121, 122
 1586. ÇOVLI: tutmaç süzgeci, III, 442
 1587. ÇÖGEN: topu çekmek için kullanılan ucu eğri bir değnek, çevgen· I, 187, 223, 242, 402
 1588. ÇÖJÜLMEK: gevşek ip gerilmek; uzayıp silnmek· II, 132 bkz> çüjülmek
 1589. ÇÖK: çök deveyi ıhtırmak için kullanılır bir söz· I, 334
 1590. ÇÖKDI: kulağın altında "kafa baltası" denen yer·I, 418
 1591. ÇÖKMEK: diz çökmek, dibe çökmek· II, 21, 33
 1592. ÇÖKTÜRMEK: çöktürmek, maden ayırıp çök-türmek· II, 181, 182
 1593. ÇÖKÜRMEK: çökermek, ıhtırmak· II, 84
 1594. ÇÖKÜT: kısa· I, 356 çökütlük kısalık, cücelik. I, 506
 1595. ÇÖMÇE: kepçe, çömçe·I, 417
 1596. ÇÖMGEN: her zaman dalan, I, 401
 1597. ÇÖMMEK: dalmak, çimmek I, 401
 1598. ÇÖÑEK: çömçe, kutu· II, 290
 1599. ÇÖP: tutmaç parçası· I, 318
 1600. ÇÖP: şarabın tortusu, her şeyin çöküntüsü, çöp, çör çöp; herhangi bir şeyin çökeli I, 318; III, 119
 1601. ÇÖP: çep kişiler değersiz kimseler.I, 318
 1602. ÇÖPIK: meyve yenildikten sonra atılan şey, çör çöp· I, 390 bkz> şöpik
 1603. ÇÖREK: çörek· I, 388
 1604. ÇÖREKLEMEK: çörek yapmak· III, 340
 1605. ÇUBARTMAK: çalıp, soyup çıplak bırakmak, cıbırlatmak· III, 429, 430 bkz> çubartus ımak
 1606. ÇUBARTUSIMAK: çalıp soymak ve çıplak bırakmak, III, 430 bkz> çubartmak
 1607. ÇUFGA: çabuk gitmek isteyen bir postac ının,yoldan alıp başkasını buluncuya değin binip gittigi at· 1. 424
 1608. ÇUFGA: kılavuz, başbuğ·I, 424
 1609. ÇUGI: gürültü·III, 128 bkz> çagı, çogı
 1610. ÇUGLAN: Karluk büyüklerinnin adlarından· I, 444
 1611. ÇUGURDAN: uçurum, yar· I, 512
 1612. ÇUH: çuh atı yürütnnek ve azarlamak için ç ıkarılan ses· III, 117, 118
 1613. ÇUKMAK: süzülüp inmek, konmak· bkz> çakmak, çokmak
 1614. ÇUKMIN: kurabiye blçlminde yapılan bir ekmek, çömlekte su buğusunda pişirillr·I, 444
 1615. ÇUKUBARI: pota yapılan çamur, lüleci çamuru· III, 243 bkz> hukubar ı
 1616. ÇULBUŞ: elbiseye ve ele yapi{an meyve yap ı;kanlığı· I, 460
 1617. ÇULIK: çulluk, öveyik büyüklugünde alacal ı bir su kuşu·I, 381
 1618. ÇULIMAN: su birikintisi· I, 448
 1619. ÇULUMAN: ış içinden çıkılamayan iş, çepreşik iş· I, 448
 1620. ÇULK: cılk, büsbütün, dibelik. I, 349 § çulk esgürük (esrük);c ılk sarhoş, bütün bütün sarhoş· I, 349
 1621. ÇULKUY: bir tarafa çarpılmı;· III, 242 § çulkuy elig; eli çolak, III, 242 § çulkuy etük; topu ğu çarpık papuç· III, 242
 1622. ÇUMALI: karınca· I, 448
 1623. ÇUMGUK: ayağı ve başı kızıl, kanadında ak tüy olan karga, ala karga· I, 33, 470 bkz> çumuk
 1624. ÇUMILI: bolmak sıcaktan göz kararmak, I, 448
 1625. ÇUMMAK: insan suya dalmak· II, 26
 1626. ÇUMRUŞMAK: dalmakta yardım ve yarış etmek·II, 208
 1627. ÇUMTURMAK: çimdirmek II, 182 çumuk ala karga· I, 33, 470 bkz> çumguk
 1628. ÇUMURMAK: suya daldırıp batırmak· II, 85
 1629. ÇUMUŞLUK: aptesane, ayakyolu· I, 503
 1630. ÇUMUŞMAK: suya dalmakta yarış etmek, I,441; II, 111
 1631. ÇUNMAK: yıkanmak,II, 314 bz
 1632. ÇUPAN: köy büyüğünün (muhtarının) yamağı,gizir.I, 402
 1633. ÇUPRA: eski elbise·I, 421
 1634. ÇURAM: diğerlerinden daha uzağa glden yegnl bir ok atılı;ı· I, 412 § çuram okı; dlğerlerinden daha uzağa gidecek ;ekilde atılan ok,l, 413
 1635. ÇUR: çur hayvan sagılırken sütün kapta çıkardığı ses, I, 485 bkz> çür çür § tevl emgi çur çur; hayvan sağılırken sütün kapta çıkardığı ses (deve için), I, 485
 1636. ÇURNI: Türk hekimlerinin yaptikları sürgünlük ilâcı· 1. 435
 1637. ÇUTUR: huyu kötü,I, 363
 1638. ÇUVAŞ: çadır·I, 195;II, 7. 190; III, 60
 1639. ÇUVI: Hotan tõresince hakandan iki derece a şağı kimselere verilen ungun· III, 225
 1640. ÇUVLAMAK: bõrtmek, iyi pişmemek· III, 296
 1641. ÇUVŞAMAK: kaynamak ve köpüklenmek; karn ı yanmak ve ekşimek· III, 286
 1642. ÇUVŞATMAK: ekşitmek, II, 336, 337
 1643. ÇUZ: yaldızlı kırmızı renkli bir Çin kumaşı·I, 325
 1644. ÇÜ(ÇU): emirde (olumlu ve olumsuz) pekitme bildiren bir edat-III, 207 bkz> şu, şü
 1645. ÇÜBEK: çocuk çükü·I, 388 bkz> çekik
 1646. ÇÜBÜR: keçi kılı-I, 363
 1647. ÇÜBÜR: çebür abur cubur, malın kötüsü ve değersizi·I, 363
 1648. ÇÜBÜRLENMEK: keçi kıllanmak, keçinin kılı bitmek·II, 266 bkz> çüpürlenmek
 1649. ÇÜJMEK: çekerek uzatmak, uzunluğunaçekmek.II, 9
 1650. ÇÜJTÜRMEK: gerdirmek, çektirmek,II, 180
 1651. ÇÜJÜLMEK: gerilmek, gevşek ip gerilmek, sakız veya macun gibi şeyler uzayıp sünmek· II, 132 bkz> çöjülmek ;
 1652. ÇÜKREKLENMEK: yün elbise sahibi olmak ve giymek. II, 277
 1653. ÇÜLÜKMEK: bozulmak, perişanlaşmak. II, 118, 119, 166
 1654. ÇÜMERÜK: kişi her zaman gözü sulanan, gözü az gören adam· I, 488
 1655. ÇÜMGEN: çimenlik, ayrıkotu, Panlcum dactylon·
 1656. ÇÜMMEK: õrdek suya iylce dalmak·II, 26
 1657. ÇÜMTÜRMEK: suya daha derin daldırmak,II,182
 1658. ÇÜMÜRMEK: suya derin daldırmak·II, 85
 1659. ÇÜMÜŞMEK: suya daha derin daldırmakta yarış etmek·II, 111
 1660. ÇILNÜK: çınar ağacı, I, 388 bkz> çarun, şünilk
 1661. ÇÜPÜRLENMEK: keçi kıllanmak II, 266 bkz> çübürlenmek
 1662. ÇÜR: menfaat· I, 323
 1663. ÇÜR: çür süt sağılırken kapta çıkardığı ses, herhangi bir akarın çıkardığı ses· I, 323 bkz> çur çur
 1664. ÇÜRKÜ: çiş (çocuklar için).I, 430
 1665. ÇÜRLEMEK: menfaat elde etmek,I, 323
 1666. ÇÜRLENMEK: faydalanmak·II, 245 çürletmek aşırtmak.II, 345
 1667. ÇÜŞEK: ot, çayır·I, 389
 1668. ÇÜVÜT: boya.III,162 bkz> çüvüt § kızıl çüvüt;kızıl boya, zindfre, sülüğen· III, 162 § alçüvüt; al boya· 111.162 § kök çüvüt; lacivert boya· III, 162 § ya şıl çüvüt; yeşil boya· III, 162 § sarıg çüvüt; sarı boya, zırnık. III, 162
 1669. ÇÜVÜT: boya · III, 162 bkz> ·çüvüt
 1670. DAG: atlara ve başkalarına vurulan dağ, dağlamak· III. 153
 1671. DAG: yok, değil III,153 bkz> dag ol, dag, tegül
 1672. DAG: ol değil· I, 393, III, 153 bkz> dag, dag,tegül
 1673. DAKI: dahi, II, 195 bkz> takı
 1674. DAÑ: dan diye ses verme.II, 357
 1675. DANGAL: saman kesmiği·III, 384
 1676. DAÑ: duñ etmek "dan dun" diye ses vermek· III, 357 bkz> tañ tuñ étmek-daş (-deş) iştirak, yakınlık gösteren bir ek· I, 407
 1677. DAVA: ılgın ağacı meyvesi.III, 237
 1678. DAVA: yün sümeği·III, 237
 1679. DEDE: baba,III, 220
 1680. DEVE: deve·II, 195; III, 225 bkz> devey, teve, tevey, teve, tevey, tévi, tivi
 1681. DEVEY: deve· I, 31 bkz> deve, teve, tevey,teve, tevey, tév!, tivi
 1682. DIDEK: gelin giderken yat kimselere görünmemek için örtülen örtü·I, 408
 1683. DIDIM: geline gerdek gecesi giydirilen taç·I, 397
 1684. DIK: dik·I, 334
 1685. DIK: turmak dik durmak·I, 334
 1686. DÜK: şu kadar, birkaçI, 334;III, 367 § dük miñ
 1687. DÜK: urmak yumruğu ile yavaşçavurmak·I, 334
 1688. DÜLEK: ağzı kırık saksı ve testi,I, 389
 1689. DÜNÜŞGE: sülüklü pancar denen sebze·I, 490
 1690. DAG: yok, değil,III,153 bkz> dag, dag ol, tegül
 1691. EBEK: (çocuk dilinde) ekmek·I, 68
 1692. EÇ: eç atları gayrete getirmek ve sıkıştırmak için çıkarılan ş65.II, 282 bkz> heç heç
 1693. EÇE: büyük kız kardeş·I, 86 bkz> eke, eze
 1694. EÇI: yaşlı kadın, hanım nine·I, 87 bkz> açı
 1695. EÇKÜ: keçi·I, 95, 128; II, 14, 117, 266 bkz> keçi
 1696. EDERMEK: aramak· III, 11 bkz> edermek
 1697. EDIN: başka, dışında. III, 11 bkz> adın, adın, adruk, ayruk
 1698. ED: ipekli kumaş ve benzeri gibi dokuma cinsinden sanat eseri olan her şey· I, 79 bkz> ad
 1699. EDER: eğer, hayvan eğeri· II, 224, 253, 283, 327; III, 300
 1700. EDERGEN: çok arıyan; hakkını arayan· I, 157
 1701. EDERLEMEK: eğerlemek·I, 300 ederlig eğerli, eğeri olan,I, 151
 1702. EDERLIK: üzerine eğer konulan ağaç·I, 151
 1703. EDERMEK: aramak, takip etmek, kovalamak· I, 447 bkz> edermek
 1704. EDGERMEK: iyi görmek, iyi bulmak, kulak asmak, dinlemek; düzeltmek, onatlamak· I, 227, 237; II, 29
 1705. EDGÜ: iyi.I, 34, 64, 79 ,114. 128 177, 221, 319, 386, 428, 432, 458, 523. 524;II, 153; III, 43. 155, 161, 214, 367, 374, 384, 435 § edgü yavlak; iyi kötü· I, 432
 1706. EDGÜLÜG(·K): iyiIik.I, 44, 129, 158, 420; II, 26, 91, 112
 1707. EDIRMEK: ayırıp seçmek, ayırmak, I, 177, 178 bkz> adırmak, ödürmek, ödürmek,udurmak, üdürmek
 1708. EDIZ: yüksek, yüksek yer, her şeyin yükseği·I, 55, 94, 122 § ediz tag; geçit vermeyen da ğ· I, 55
 1709. EDIZLENMEK: engel ve sarp saymak· I, 292, 293
 1710. EDIZLIK: yükseklik. I, 152
 1711. EDLELMEK: ıslah olunmak; araştırılmak. I, 295
 1712. EDLEMEK: ülkü yapmak, değer vermek, ehemmiyet vermek, aklına getirmek; tesir etmek, I, 86. 286;III, 155
 1713. EDLENMEK: bir şey bir dllek için kullanılmak, bìr şey dilek edinilmek. I, 257
 1714. EDLEŞMEK: saygı dolayısıyle birbirini aramak, I, .239
 1715. EDLETMEK: iyileştirmek, ıslah ettirnıek·I, 264
 1716. EDLIG: faydalanılan, faydalı.I, 103
 1717. EĞMEK: (·admak) yaradılış gösteren isimlerden fiil yapma edat ı· II, 340
 1718. EDNETMEK: değişmek, bulunduğu halden başka bir hale girmek. I, 266,
 1719. EF: ev, III, 207, 212, 266, 313, 314 bkz> ev, ev,öv, üv, üv
 1720. EGET: gerdek gecesi gelin içln gönderilen hizmetçi kad ın·I, 51
 1721. EGETLEMEK: cariye göndermek, birisi ile birlikte güveyin evine hizmetçi göndermek· I, 299 egetlenmek gelin kendisi ile birllkte gönderllen cariye sahibi olmak, I, 291
 1722. EGETLIG: cariye sahibi gelin· l· 151
 1723. EGETLIK: kara baş gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kad ın, sağdıç kadın· I,150
 1724. EGILGEN: daima eğilen, eğilebllen·I, 159
 1725. EGILMEK: eğilmek I, 198; III, 215
 1726. EGIN: eğin, sırt·I, 77, 110
 1727. EGIN: eni bir buçuk karış, uzunluğu dört arşın gelen bir bez· I, 78
 1728. EGIR: karın ağrısını sağaltmak için kullanılan bir kök (ilâç), Acorus calamus·I, 53
 1729. EGIRGEN: çok eğiren·I, 158
 1730. EGIRMEK: sevketmek; dõndürmek, eğirmek,çevirmek; bir yeri kuşatmak, sarmak. I, 178, 179; II, 13, 137
 1731. EGIRSEMEK: egir (ilâç) kullanmak ıstemek·I, 302
 1732. EGIRSEMEK: eğirmek istemek, (çevirmek, bir yeri ku şatmak) istemek·I, 302
 1733. EGIRTMEK: eğirtmek; kalenin etrafını kuşatmayı emretmek·III, 428
 1734. EGIŞ: maden eritildiği zaman çıkan pislik,I, 122
 1735. EGIŞMEK: çevgen eğmekte yardım ve yarış etmek· I, 187
 1736. EGIT: nazar değmennesi için çocukların yüzüne sürülen bir ilâç, bu ilâç safrana blrtak ım şeyler katılarak yapılır. I, 51
 1737. EGLEŞMEK: birbirine uyup durmak; bir şeyi ayakla çlğnemekte birblrine yardım etmek.,I, 241 bkz> iklemek, ikleşmek, yiklemek
 1738. EGME: evin kemeri.I, 130
 1739. EGMEK: eğmek I, 100, 168
 1740. EGRI: eğri, I, 127, 458
 1741. EGRIK: egirtilen ip, egrilmiş ip· I, 105
 1742. EGRILMEK: kale ku;atılmak,sarılmak; ip eğrilmek,I, 248
 1743. EGRIM: düden, suyun toplanıp kaynıyarak dönerek aktığı yer·I, 107
 1744. EGRIMLENMEK: (su göllerde) eğreklenmek, kaynayarak ve akarak dönmek, düdenlenmek I, 314
 1745. EGRINMEK: kendi için eğirmek, kendini eğirir gibi göstermek·I, 253
 1746. EGRIŞMEK: bir yeri sarmakta, kuşatmakta yar-, dım etmek, ip eğirmekte yardım ve yarış etmek·I, 186, 236
 1747. EGSEMEK: eğmek istemek·I, 277
 1748. EGTÜRMEK: eğdirmek,I, 223
 1749. EGÜRGEN: taneleri olan bir bitki, Karluklar bunu yerler·I, 158
 1750. EKDI: sığır, koyun gibi hayvanların kesildiği yer, mezbaha· I, 125
 1751. EKDÜ: kılıç kını ve benzeri şeyleri oymakta kullanılan ucu eğri bıçak,I, 125
 1752. EKE: büyük kız kardeş, koca vey» karının kendinden büyük kız kardeşi, I, 68, 90; III, 7 bkz> eçe, eze
 1753. EKEÇ: akıllı küçük kız, büyüklük eseri gösteren küçük k ız, I, 52
 1754. EKEK: ortaya düşmüş. I, 78 § ekek işler; ortaya düşmüş kadın· I, 78
 1755. EKEK: işlerlik kadının arsızlığı, yüzsüzlüğü· I,153
 1756. EKEKLEMEK: söğmek, "ortaya düşmüş karı"demek, kõtülüğe nispet etmek·I, 306, 307
 1757. EKELEMEK: abla diye aytamak, "büyük k ızkardeş, abla" demek,I, 310
 1758. EKEME: bir çeşit çalgı, III, 174 bkz> ikeme
 1759. EKILMEK: ekilmek I, 198
 1760. EKIM: bir kez ekilecek kadar olan yer· I, 75
 1761. EKIN: çiftlik, ekin ekilen yer, I, 78
 1762. EKINDI: öbürü, öteki· III, 75, 103 bkz> ikindi
 1763. EKINDI: tarıg ekilen tohum, I, 140
 1764. EKINMEK: ekinmek, kendisi için ekmek· I, 203
 1765. EKIŞMEK: ekmekte yardım ve yarış etmek·I, 187
 1766. EKITMEK: ektirmek· I, 212, 213
 1767. EKLEMEK: çiğnemek, basmak·III, 443 bkz>erklemek
 1768. EKMEK: bir şey ekmek·I, 64, 168
 1769. EKSÜK: eksik,I, 105 § eksük yarmak; eksik para· I, 105
 1770. EKSÜMEK: eksilmek.I, 278, 326
 1771. EKŞIG: ekşi, I, 105
 1772. EKTÜRMEK: ektirmek,I, 223
 1773. ELDIRI: oğlak derisi,I, 127 bkz> elri
 1774. ELDRÜK: üzerlik otu ve tohumu; Peganum harmala· III, 12, 412, bkz> ilrük, y ıdıg ot, yüzerllk
 1775. ELGELMEK: elenmek·I, 250
 1776. ELGEMEK: elemek·I, 284
 1777. ELGENMEK: kendisi içln elemek·I, 255
 1778. ELGEŞMEK: elemekte yardım ve yarı; etmek,I. 238
 1779. ELGETMEK: eletmek·I, 264
 1780. ELIG: el·I, 72, 82, 134, 164, 197, 202, 242, 253,288, 410, 448;II, 44, 78, 82, 105, 123, 134,135,147,158, 231, 237, 238, 271, 292,328,346; III, 53, 62, 63, 79,124, 134, 142,154,193, 242. 297, 307, 425 § oñ elig; sag el·I, 72 § sag elig; sa ğ el·I, 72 § sol elig;
 1781. ELIGLIG: elli, eli olan·I, 336
 1782. ELIGLIK: eldiven, elcik·I, 153
 1783. ELIKLEMEK: alay etmek, I, 307 bkz> elük·
 1784. ELKIN: yelici, koşan; konuk, misafir, yolcu, seyyah· I, 31, 44, 102; II, 242; III, 37, 85 bkz> yelkin, yélkin
 1785. ELRI: oğlak derisi. I, 127 bkz> eldiri
 1786. ELŞEMEK: acıkmaktan dolayı göz kararmak·I, 283 bkz> ölşemek
 1787. ELŞETMEK: açlıktan gözünü karartmak,I, 263 bkz> öl şetmek
 1788. ELÜK: alay etme, maskaraya alma·I, 122 bkz>eliklemek
 1789. ELVIRMEK: sıçramak, atılmak· I, 226 bkz> alvırmak
 1790. EM: kadının dişilik aygıtı, am· I, 38, 335
 1791. EM: ilaç.I, 38, 95, 407;II, 363;III, 157
 1792. EMÇI: ilâç yapan adam, eczacı,I, 38;III, 252
 1793. EMDI: şimdi.I, 36, 37, 41, 46, 74, 125, 192, 200,367, 380, 442, 498;II, 110, 209, 264;III, 356, 372 bkz> imdi emeçlemek
 1794. EMEK: olmak I, 494;II, 29
 1795. EMET: evet·I, 51;III, 8 bkz> evet, evet, yemet
 1796. EMGEK: emek, zahmet,I, 110, 205, 420; II, 121,130, 228, 233, 288;III, 372
 1797. EMGEKLENMEK: zahmetli saymak,I, 315
 1798. EMGEMEK: emek çekmek, zahmet çekmek· I, 284, 362
 1799. EMGENMEK: emenmek, zahmet çekmek· I, 255
 1800. EMGEŞMEK: birbiri yüzünden zahmet çekmek·I, 238
 1801. EMGETMEK: yordurmak, emek çektirmek· I, 264
 1802. EMIK: (emig) meme· I, 72, 407; II, 70 § tevi emiki; deve memesi,I, 485 emik ılık, soğuduktan sonra ısınıp sıcaklığı artmayan·I, 72 § emik kün; ılık gün.I, 72
 1803. EMIKDEŞ: bir memeden emen iki çocuk, süt karde ş,I, 407
 1804. EMIKLEMEK: memesine vurmak,I, 308
 1805. EMIGLIG: işler emzikli kadın·I, 153
 1806. EMIR: kırağı, sis· I, 54 bkz> amır, imir, iñir
 1807. EMIRÇGE: kıkırdak, III, 442
 1808. EMITMEK: eğilmek, meyletmek· I, 69, 214; II, 312. 325
 1809. EMLELMEK: ilaçlanmak I, 296
 1810. EMLEMEK: ilâçlamak, sağaltmak (yalnız kullanılmaz, "samlamak" ile beraber gelir),I, 287, 380;III, 85, 295, 298
 1811. EMLENMEK: kendine ilâç etmek·I, 259
 1812. EMLEŞMEK: ilâçlanmak·I, 242
 1813. EMLETMEK: ilâçlatmak, ilâç ettirmek·I, 266; II, 363
 1814. EMMEK: emmek I, 169
 1815. EMRIMEK: kaşımak· I, 275
 1816. EMRIŞMEK: uyuz vb· şeylerden dolayı kaşınmak, deri karıncalanmak·I, 236, 463
 1817. EMRITMEK: kaçıma ve gidiştirme yüzünden gıdıklaniTiak·I, 261, 262
 1818. EMRÜLMEK: (kaynayan tencere, insan solu ğu) senmek, çekilmek·I, 53, 248, 249 bkz> amrulmak
 1819. EMRÜLMEK: yatıştırmak, dindirmek·III, 428, 429 bkz> amrulmak, amrutmak
 1820. EM: sem ilãç·I, 407 bkz> samlamak, sem
 1821. EMSEMEK: emmek istemek·I, 278
 1822. EMŞEN: (amşan) kuzu derisi, kürk yapılan deri,I, 109
 1823. EMÜRMEK: emzirmek· III, 264 bkz> emilzmek
 1824. EMÜZMEK: emzirmek I,180; II, 264 bkz> emürmek
 1825. ENDEK: satıh, bir nesnenin üst yanı; dam· I, 105
 1826. ENDIK: şaşkın·I, 106 § endik er; budala adam·I, 105
 1827. ENÜÇ: göze inen perde· I, 52
 1828. ENÜÇLEMEK: göze inen perdeye ilâç koyn ıak,I, 299, 300
 1829. ENÜÇLENMEK: göze perde inmek,I, 291
 1830. ENÜK: hayvan yavrusu, enik, arslan, s ırtlan, kurt, köpek yavruları.I, 72
 1831. ENÜKLEMEK: eniklemek, yavrulamak·I, 308; III. 92
 1832. ENÜKLENMEK: eniklemek, enik sahibi olmak, I, 294
 1833. ENÜKLÜG: yavrulu·I, 153
 1834. EÑEK: ağzın iki yanında, azıların bittiği yer, avurt·I, 135
 1835. EÑEK: kadınların baş örtülerini bağladıklan ip·I, 135
 1836. EÑITMEK: şa;ırtmak· II, 274 bkz> angıtmak
 1837. EÑLIK: kadınlann yanaklarına sürdükleri allık· I, 115
 1838. EÑGMEGÜ: imtihan, sınav· I, 252
 1839. EÑMEK: şaşmak· I, 174, 252
 1840. EÑREŞMEK: canı sıkılmak, inlemek, mızmızlanmak (çocuk hakkında)· I, 258, 289; III, 39
 1841. EÑTÜRMEK: işinde şaşırtmak, dandırnnak·I, 290
 1842. EP: pekitme ve obartma edatı·I, 34
 1843. EPMEK: ekmek·I, 101
 1844. ER: er,erkek, adam· I,16, 21, 24, 33, 34, 35, 36. 37, 38, 49, 54, 63, 71, 99, 104, 124, 128, 139, 146, 147, 148, 152, 154,155,156, 157, 158, 160, 162, 164. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 178, 181, 190, 191. 192, 194, 195, 196. 198, 199, 200, 201, 205, 216
 1845. ERDEM: fazilet, edep, terbiye; hüner· I, 51, 89, 103, 107, 252; 336,II, 97, 229, 243, 343; III, 41, 133, 143, 211, 303, 440 bkz> erdem
 1846. ERDINI: iri 100.I, 71, 141
 1847. ERDEM: fazilet, edep, terbiye; hüner. I,482 II, 8 bkz> erdem
 1848. EREĞMEK: erkekleşmek, I, 208 bkz> arıtmak, eretmek
 1849. EREN: erin kural dışı çoğul şekli, I, 45, 74, 76,85, 149, 183, 187, 210, 229, 230, 247, 359, 362. 370 384, 518;II, 17, 83, 101, 104, 220; III, 119. 155 230, 378, 393, 406 § kurç eren;dayanıklı, yiğit adam· I, 343
 1850. ERENTÜZ: Terazi yıldızı; Müşteri yıldızı· I, 76; III, 40 bkz> Karakuş, Karakuş yulduz
 1851. ERETMEK: taşağı çıkarmak, iğdiş etmek; çocuğu sünnet etmek; erkekleşmek. I, 208 bkz> arıtmak, eredmek
 1852. ERGÜRMEK: eritmek.I, 227;II, 198
 1853. ERGÜRMEK: erişmek, vaktinde yetişmek·I, 227, 228
 1854. ERIK: yağ ve yağa benzer eriyen şey, erimiş.I, 70
 1855. ERIK: yüğrük.I, 139 § erik yılkı; yorga hayvan· 1, 70 § erik at; yürüyen at·I, 70 § erik er;becerikli, yürekli adam·I, 70
 1856. ERIKLIK: hayvanın istekliliği,I, 152
 1857. ERIMEK: erimek III, 367 bkz> erilmek
 1858. ERINÇ: olur ki, belki· I, 132; III, 65, 245, 309, 449
 1859. ERINÇIL: günah, bkz> I, 134 arınçu
 1860. ERIÑEN: ergen, bekâr·I, 117
 1861. ERINMEK: erinmek, üşenmek·I, 201
 1862. ERITMEK: eritmek.I, 208 bkz> erütmek
 1863. ERK: saltanat, sözü ve buyruğu geçerlik, kudret, iktidar, gücü yeterllk,I, 43
 1864. ERKEÇ: erkeç, genç teke·I, 95
 1865. ERKEK: her hayvanın erkeğl·I, 111; II, 102; III, 6, 178 § erkek takagu
 1866. ERKEN: iken anlamına hal bildiren edat·I, 108, 121, 376, 526;II, 68, 249, 301, 333; III, 168, 317
 1867. ERKEN: erken·I, 389
 1868. ERKI: şüphe ve sorgu bildlren edat·I, 129
 1869. ERKLEMEK: çiğnemek, basttìak. III, 443 bkz> eklemek
 1870. ERKÜZ: suv ilkbahara doğru karların ve buzların erimesinden hasıl olan su· I, 96
 1871. ERLENMEK: kadın evlenmek, er sahibi olmak· I, 257
 1872. ERLEŞMEK: erkeklikte yarış etmek, I, 239
 1873. ERLIK: erkeklik.I, 104
 1874. ERMEGIL: tembel, eringen· I, 42, 70, 138
 1875. ERMEGÜRMEK: tembelleşmek· III, 349
 1876. ERMEK: olmak, imek·I, 24, 25, 74, 89,109,164, 215, 384, 399, 418, 430, 458, 516;II, 56, 57, 74, 169, 256. 257, 297, 320, 361; III, 38. 44, 168, 218, 219, 315. 333, 385 bkz> érmek
 1877. ERNEK: parmak· I, 104 bkz> errigek
 1878. ERÑEK: parmak.I, 104, 121, 248; III, 130, 443 bkz> ernek
 1879. ERÑEYÜ: altı parmaklı adam· I, 136
 1880. ERÑEYÜ: çok kısa boylu, cüce·I, 136
 1881. ERRE: sidik; eşek kaşandırılmak istendiği zaman iki üç kere bu söz söylenir·I, 38
 1882. ERSEK: ortaya düşmüş azgın kadın, orospu·I, 104; II, 56
 1883. ERSEKLENMEK: kadın azgınlığından erkek isternek·I, 314
 1884. ERSIG: ere benzeyen, erkek gfbı,III, 128
 1885. ERSINMEK: erkekleşmek I, 253
 1886. ERTIK: işlek yol, I, 103
 1887. ERTIŞMEK: geçmekte yarış etmek· I, 231
 1888. ERTMEK: geçmek-III, 233, 425, 427
 1889. ERTTINI: özük bedeni inci gibi kadın,I, 141
 1890. ERTÜRMEK: vazgeçmek, bağışlamak, kabullenmek; geçirmek·I, 220
 1891. ERÜK: kendisiyle deri sepilenen nesne·I, 70
 1892. ERÜK: ;eftali, kaysı, erik gibi meyvelere verilen genel ad·I, 69, 318;II, 282 § tülüg erük
 1893. ERÜKLEMEK: sepilemek.I, 70, 306
 1894. ERNKLENMEK: eriklenmek, erik meyvesi vermek,I, 294;III, 348
 1895. ERÜKLÜK: eriklik, erik bahçesi I, 152
 1896. ERÜKSEMEK: eriksemek, canı erik istemek·I, 303
 1897. ERÜMEK: erimek.II, 198; III, 252 bkz> erimek
 1898. ERÜŞMEK: erimek; erişmek· I, 182, 186 bkz> aruşmak
 1899. ERÜTMEK: eritmek· I, 208 bkz> eritmek
 1900. ES: fenalık, kõtülük, ayıp şey; avret yeri. I, 210
 1901. ES: yırtıcı, vahşî hayvanların avı, payı·I, 17, 36; III, 46
 1902. ESBERI: külde pişirilen bir çeşit ekmek· I, 141
 1903. ESEN: sağ, salim· I, 62, 77
 1904. ESENLEMEK: selamlamak I, 308
 1905. ESGÜRÜK: sarhoş,I, 349 bkz> esrük
 1906. ESILMEK: uzamak, uzatılmak.I, 196 bkz> asılmak
 1907. ESIN: esinti, rüzgâr, I, 77, 165, 266, 288; II, 223; III, 147
 1908. ESINMEK: bir şeyi çekmek, germek, uzatmak, I, 201 bkz> as ınmak
 1909. ESIRGEMEK: acımak, eseflenmek· I, 306
 1910. ESIRGENMEK: acınmak· i, 291
 1911. ESIŞMEK: ip ve benzeri şeyleri (çekmek, germek ve uzatmakta) yard ım ve yarış etmek· I, 185
 1912. ESITMEK: uzatmak· I, 209
 1913. ESIZ: yazık, esef, III, 51 bkz> essiz, ısız, ıssız, isiz
 1914. ESIZLIG: fenalık, kötülük, haşarılık· III, 161 bkz> ısızlık, ıssızlık, isizlik
 1915. ESKI: eski, I, 129
 1916. ESKIRMEK: eskimek,I, 228
 1917. ESKÜ: kalbur, elek,I, 129
 1918. ESLINMEK: bir şey bir şeye takılmak· I, 258, 259 bkz> aslınmak
 1919. ESMEK: esmek; kalburlayarak savurrnak; uzatmak· I, 165
 1920. ESNEMEK: esmek; esnemek, I, 288; II, 223; III, 147
 1921. ESNETMEK: estirmek; esnetmek· I, 266, 267
 1922. ESRI: kaplan; tekir renk, kaplan rengi·I, 126 bkz> asr ı § esri yışık; alaca, iki renkli ip· I, 126
 1923. ESRILEMEK: nakışlamak, süslemek· I, 316
 1924. ESRÜK: sarhoş· I, 105, 194; II, 213, 289; III, 281 bkz> esgürük
 1925. ESSIZ: acınmaa·nlatır, yazık, vah·I, 143; II, 188 bkz> esiz, ısız, ıssız, isiz
 1926. ESTÜRMEK: uzattırmak, çektirmek, gerdirmek; elettirmek, I, 221
 1927. ESÜRTMEK: sarhoş etmek· III, 427
 1928. EŞ: eş, arkadaş· I, 47, 458
 1929. EŞEK: eşek· II, 246 bkz> eşgek, eşyek
 1930. EŞGEK: eşek· I,III, 114 bkz> eşek, eşyek
 1931. EŞGEKLENMEK: eşek sahibi olmak· I, 315
 1932. ESIÇ: tencere, çömlek·I, 52, 166, 223, 248, 258, 313, 323, 327, 357, 409, 411, 514, 518; II, 12, 72, 78, 178. 201, 253, 302, 333, 356, 357; III, 142. 191, 206, 249, 280, 409, 430 bkz> a şaç, aşıç § eşiç bukaç; tencere, bardak, tas· I, 357, 411
 1933. EŞIÇLENMEK: tencere sahibi olmak· I, 291
 1934. EŞIK: eşik- I, 42
 1935. EŞIKLIK: eşiklik I, 152 § eşiklik yıgaç; eşik yapmak için hazırlanan ağaç·I, 152
 1936. EŞILGEN: daima eşilen·I, 158
 1937. EŞILGEN: her zaman uzayan, çekılen· I, 158
 1938. EŞILMEK: eşilmek I, 197
 1939. EŞILMEK: uzamak· I, 158
 1940. EŞIŞMEK: toprak eşmekte yardım ve yarış et-mek, I, 185
 1941. EŞITMEK: eştirmek, araştırmak·I, 211 bkz> üşetmek
 1942. EŞITTÜRMEK: işittirmek· I, 222 bkz> eştlirmek
 1943. EŞKIN: uzun yol· I, 109
 1944. EŞKINCI: koşa koşa glden at postası· I, 109
 1945. EŞKIN: toprak akıp inen, üğünen toprak· I, 109
 1946. EŞKÜRTI: ipekli, nakı;lı Çin kuma;ı· I, 145
 1947. EŞLIG: genç kadından eşi bulunan kimse, eşli, eş sahibi I, 47
 1948. EŞMEK: eşmek; taşmak; (at hakkında) yorga yürümek· I, 166
 1949. EŞTILMEK: işitilmek;I, 246
 1950. EŞTÜRMEK: eştirmek·I, 222
 1951. EŞTÜRMEK: işittirmek·I, 221 bkz> eşittürmek
 1952. EŞÜK: büyüklerin ölümünde mezarları üstüne serilmek üzere gönderilen ıpek kumaş; bu kumaş sonra parçalanarak fakirlere da ğıtılır, I, 72
 1953. EŞÜK: bürgü, örtü, üste giyinilen, bürünülen her nesne· I, 14, 72
 1954. EŞÜKLIG: bürgülük kumaş sahibi. I, 153
 1955. EŞÜKLIK: barçın bürgu yapılmak için hazırlan-mış olan ipekli kuma;· I, 153
 1956. EŞÜLMEK: örtülmek, örtünmek· I, 197 bkz> aşulmak
 1957. EŞÜMEK: örtmek, bürümek, I, 14; III, 253, 254
 1958. EŞÜTMEK: örttürmek·I, 210 bkz> aşutmak
 1959. EŞYÉK: eşek, I,III, 114, 244, 311, 492; III, 62, 326, 330 bkz> e şek, eşgek
 1960. ET: et, I,35.36,95,169,173,177,184,196, 209, 220, 223, 236, 323, 338, 348, 379, 397, 401, 429, 444, 479, 485, 495;II, 4,15, 78,102,120, 126, 129, 141, 156, 157, 174, 211, 217, 222, 230,240, 243,245, 248, 252, 254, 281, 282,292, 293, 342, 348; III, 7, 16. 23,
 1961. ETÇI: kasap, II, 48, 49
 1962. ETEÇ: çocukların ceviz oynadığı çukur, I, 52 bkz> etiç
 1963. ETEÇLIK: ceviz oynamak için çukur aç ılmış yer· I, 151
 1964. ETEK: etek· I, 68
 1965. ETEKLENMEK: eteklenmek· I, 294
 1966. ETEKLIG: etekli, eteği olan, I, 122
 1967. ETEKLIK: eteklik I, 152
 1968. ETETMEK: sıkıntıya koymak· I, 207
 1969. ETIÇ: çocukların ceviz oynadıkları çukur· I, 52 bkz> eteç
 1970. ETIK: pabuç, mest· III, 283 bkz> etük
 1971. ETIKMEK: (çocük) yetişmek, tombullaşmak, büyümek. I, 192
 1972. ETILGEN: her zaman düzelen· I, 158
 1973. ETILGEN: atlarda bulunan bir hastalık·I, 158
 1974. ETILGEN: sayılgan birçok işlere giren, çıkan, I, 158
 1975. ETIZ: iki dere arasındaki su geçecek sed·I, 54 bkz> at ız
 1976. ETIZLEMEK: ark açmak, set yapmak, topragı parçalara ayırmak, evlek yapmak·I, 301 bkz> atızlamak
 1977. ETIZLENMEK: parçalara ayrılmak, (tarla hakkında) maşalaya ayırnnak· I, 292 bkz> atızlanmak
 1978. ETLELMEK: et yapılmak· I, 295
 1979. ETLEMEK: etlik yapmak, et yapmak, I, 284, 285
 1980. ETLENMEK: etlenmek, şişmanlamak· I, 256, 285
 1981. ETLETMEK: kestirip et haline getirtmek, I, 264
 1982. ETLIG: kişi etli, şişman.I, 101
 1983. ETLIG: ki ;i et sahibi olan kimse·I, 101
 1984. ETLIK: et asılacak çengel, I, 101
 1985. ETLIK: kesilmek için hazırlanan koyun·I, 101 § etlik koy; etlik koyun, I, 101
 1986. ETMEK: (étmek) yenecek ekmek I, 102, 166,197, 202, 211, 247, 262, 329, 391;II, 28, 30,98, 112, 138, 197, 235;III, 93, 223, 280, 287, 304, 352, 426, 428
 1987. ETMEKÇI: ekmekçi·II, 48, 49
 1988. ETMEKLENMEK: ekmek sahibi olmak·I, 314
 1989. ETREK: rengi kızıla çalan sarı adam·I, 101
 1990. ETSEMEK: canı et istemek· I, 275, 279
 1991. ETSETMEK: ete istek getirtmek, I, 262
 1992. ETÜK: pabuç, edik, I, 68, 218, 395; II, 49, 315; III, 97, 242, 426, 430 bkz> etik § büküm
 1993. ETÜK: ; kadın ayakkabısı· I, 395
 1994. ETÜKÇI: pabuççu, kavaf· II, 49
 1995. ETÜKLENMEK: ayakkabı, edlk sahibi olmak,I, 294;III, 348
 1996. ETÜKLÜK: sagrı ayakkabı yapmak için ayrılan sahtiyan I, 152
 1997. ET: yer yumuşak yer· I, 35
 1998. ETYIN: vücut· I, 463
 1999. EV: ev,I, 32, 211, 516 bkz> ef, ev, öv, üv, üv § ev k ızı; aile kızı· I, 326
 2000. EVET: evet, peki· I, 51 bkz> emet, evet, yemet
 2001. EVIN: tane,I, 84 bkz> evin
 2002. EVLEŞMEK: evini ortaya koyup kumar oynamak,I, 240, 241
 2003. EVLIG: ev sahibi. II, 106, 176
 2004. EVLÜK: kadın,I, 251
 2005. EV: ev· I, 24, 25, 32, 33, 37, 38, 85, 104, 124, 147, 148, 169, 191, 197, 214, 225, 226, 227, 231, 251, 253, 257, 281, 283, 293, 298, 323, 343, 370, 375, 377, 378, 384, 422, 435, 446, 447, 464, 495, 496, 498, 499, 501, 504, 507, 514, 515;II, 3, 4, 6, 8. 17, 1
 2006. EVDILMEK: ele geçirilmek, toplanmak· I, 246
 2007. EVDIMEK: toplamak· I, 273
 2008. EVDINMEK: toplamak, toplamayı üzerlne al· mak, kendi kendisine toplamak· I, 251;II, 254
 2009. EVET: evet, peki,I, 51 bkz> emet, evet, yemet
 2010. EVIN: tane·I, 77, 84 bkz> evin
 2011. EVLENMEK: hâlelenmek; kendine ev edinmek· 1. 258, 259
 2012. EVLENMEK: evlenmek·III, 87
 2013. EVLEŞMEK: toplanmak, yığılmak·I, 240 bkz> avlaşmak
 2014. EVMEK: bir şeyin etrafına koşuşmak I, 167
 2015. EVRIŞMEK: uğraşmak, çabalaşmak, bir işin üstüne düşmek; çevirmekte ve bir şeyin altını üstne getirmekte yardım etmek, I, 235, 248
 2016. EVRÜLMEK: yönelinen yerden çevrilmek. I, 248
 2017. EVSEMEK: evini özlemek. I, 277, 279
 2018. EVSETMEK: evini özletmek, Istetmek, I, 262
 2019. EVSINMEK: evi benimsemek, kendi evi saymak. I, 253, 258
 2020. EVŞÜK: bir adama sonradan gelen hal, hastal ık ve benzeri, arıza; evin merteği, direği·I, 105
 2021. EVŞÜKGEN: tevürgen her zaman evirip çeviren, güç işleri başaran·I, 157, 521
 2022. EVÜRGEN: tevürgen her zaman evirip çevìren·I, 521
 2023. EVÜRMEK: çevirmek, evirmek, döndürmek, altını üstüne getirmek, I, 178; II, 82
 2024. EVÜSGÜ: savurma aygıtı· I, 13
 2025. EVÜŞMEK: savurmak· I, 13
 2026. EVZEMEK: koğlamak, müzevirlik etmek I, 275
 2027. EYEGÜ: her hayvanın eyeğisi, eye kemiği, kaburga; yan; çadırın yanı, I, 137;III, 174, 425
 2028. EYEGÜ: yér dağın ortası·I, 137
 2029. EYLE: õyle· I, 113, 166; III, 186
 2030. EYMENMEK: utanmak; çekinmek·I, 270;III, 377
 2031. EZE: buyük kız kardeş,I, 90 bkz> ece, eke
 2032. EZIK: uzunlamasına çizik, tırnak yarası·I, 71 bkz> az, iz
 2033. EZITMEK: uzunluğuna yirmek,I, 209
 2034. EZMEK: kazımak, sıyırmak·I, 165
 2035. EZTÜRMEK: yirdirmek-I, 220
 2036. ÉL: i1, vilâyet·I, 48, 106, 168, 219, 354;II, 9, 10, 18, 25. 29, 238
 2037. ÉL: atı anlatır bir isim·I, 48 él açıklık, boşluk·I, 48
 2038. ÉL: kötü, değersiz. |, 49 él iki bey arasında barışıklık·I, 49
 2039. ÉL: başı ata bakan, seyis·I, 49
 2040. ÉL: bolmak sulh olmak, banşmak·I, 49
 2041. ÉL: kuş kartala benzeyen alacalı bir kuş·I, 49
 2042. ÉN: çukur; iniş.I,49;III,4 bkz> in § én yér
 2043. ÉN: en, yan tarafa olan genişlik, yan·I, 49
 2044. ÉNEMEK: enemek; kulaktan bir parçasını keserek imlemek III, 256
 2045. ÉNETMEK: enetmek; kulağın bir parçasını keserek imletmek·I, 215
 2046. ÉR: delik açmak için kullanılan aygıt, delgiç,I, 45
 2047. ÉR: yer·I, 45 bkz> yér
 2048. ÉR: yerin güneye bakan güneşli tarafı·I, 464 bkz> ir
 2049. ÉRILMEK: gedilmek, gedik açılmak; eksikleşmek·I, 270
 2050. ÉRIN: dudak,I, 70, 77 bkz> ir(i)n
 2051. ÉRINÇ: iyi ya;ayı;, nimet içinde geçiniş, nimet, bolluk,I, 46, 132; III, 449 bkz> érinj
 2052. ÉRINÇÜ: günah· I, 134 bkz> arınçu
 2053. ÉRINJ: nimet, bolluk, I, 132; III, 449 bkz> érinç
 2054. ÉRLE: yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz> irle
 2055. ÉRMEK: i.rkilmek, yalnızlık duymak; (duvar) yarmak· I, 172, 173
 2056. ÉRMEK: olmak, imek, I, 24 bkz> ermek
 2057. ÉRTE: erte· I, 124
 2058. ÉRTELEMEK: erken başlamak· I, 316 bkz> ırtalamak
 2059. ÉSILMEK: eksilmek. I, 270
 2060. ÉŞITMEK: işitmek. I, 212,508, bkz> işitmek
 2061. ÉTILMEK: düzelmek; edilmek, yapılmak· I, 53, 442; II, 209
 2062. ÉTINMEK: edlnmek, hazırlanmak· I, 82
 2063. ÉTIŞMEK: bariştırmak, beraber yapmak· I, 76
 2064. ÉTMEK: (yardımcı fiil) yapmak, etmek, eylemek, kılmak· I, 171, 324, 332, 333. 342 361.456, 457, 486; 11. 25; 111. 128 129, 130, 357,366, 370
 2065. ÉTTÜRMEK: büktürmek· I, 267, 268 bkz> iytürmek
 2066. ÉTTÜRMEK: onartmak, düzeltmeyi emretmek. I, 217, 218
 2067. ÉVEK: acele, ivme; aceleci, iven·I, 77, 104, 387;II, 13, 19 § évek er; aceleci adam,I,122
 2068. ÉVEKLIK: işlerde ivme, acelecillk·I, 153
 2069. ÉVET: acele, ivnne· III, 26
 2070. ÉVILMEK: ivilmek, acele edilmek.I, 271
 2071. ÉVIŞMEK: koşu;mak, acele edl;mek· I, 186
 2072. ÉVMEK: acele etmek, I, 167 .168;II, 12; III, 26,183
 2073. ÉVSEMEK: ivmek, acele etmek (lstemek)· I, 277
 2074. FURXAN: put·I, 343 bkz> burxan, beder burxan bedez burxan ·
 2075. FURHAN: evi put evi, puthane·I, 343,
 2076. GE: zarf (mefulüileyh) edatı·III, 212,.
 2077. GERÜ: ...doğru III,251
 2078. GEŞÜR: havuç, I, 431 bkz> gezer, gizri, sar ıg, turma
 2079. GEZER: havuç, I, 431 bkz> geşür, gizri, sarıg turma
 2080. GIZRI: havuç. I, 431 bkz> geşür, gezer, sarıg turma
 2081. GINE: küçültme eki· III, 359 bkz> ·kıya, -kiye
 2082. GU: fiillerin emir kipi üzerine gelerek zaman, yer ve ayg ıt ismi yapan edat· III, 211
 2083. HANA: ana,I, 32 bkz> ana
 2084. HATA: ata,I, 32 bkz> ata
 2085. HEÇ: heç atları gayrete getirmek ve sıkıştırmak çıkarılan ses I, 321; II, 282 bkz> eç eç
 2086. HOÇ: hoç keçilergüdülüp sürülürken söylenen, ·II, 282
 2087. HUKUBARI: pota yapılan çamur, lülecl çamuru· için ç ıkarılan ses, III, 243 bkz> çukuban
 2088. XAFSI: hokka·I, 423
 2089. XAKAN: Afrasyab'a verilen ungun,III, 157
 2090. XAMIR: emir, bey·I, 112
 2091. XAN: han, Türkler'in en büyük başbuğu, Afrasyab oğullarına verilen ungun·I, 63, 82, 199, 255, 271, 410, 427, 459;II, 3, 7,190, 273, 288; III, 60, 127, 141, 157, 266. 327, 368
 2092. XANDA: nerede·I,46, 418; III, 69, 173, 218 bkz> kanda, kayda, kayuda
 2093. XASNI: çocukları semirtmek için bir kese içine konularak a ğızlarına verilen bir deva, Hin-distan'dan gelir· I, 435
 2094. XAYU: hangi, hani, I, 31; III, 218, 237, 367 bkz> kanu, kayu
 2095. XIYAR: maraz ücretle çalışan adam, ırgat·I,411 bkz> maraz
 2096. XIZ: kız· III, 218 bkz> kırkın, kırnak, kız
 2097. XULIÑ: Çin'den getirilen birçok renkleri olan ipek kuma ş,III, 371
 2098. XUMARU: andaç olarak verilen mal, ölen büyük bir adam ın malından hakana ayrılan güzel parça, uzağa giden adamın hısımlarına bıraktığı mal I, 445
 2099. XUMARU: miras I, 445;III, 440
 2100. XUMARULANMAK: mirasa konmak; dostunun veya ba şkasının malından kendine azık edin-mek,III, 205
 2101. XUN: kaba, faydasız.III, 138
 2102. XUN: xara ışlamak kaba, faydasız iş i;lemek· III, 138
 2103. XÜÇÜNEK: kırlangıç dahi denilen benekli, güzel kokulu küçük kavun, y ılkıç·I, 488
 2104. IÇGIN: kaçırmak; kaybedilmek, yok edilmek,elden gitmek; yellen^ìek.I, 253, 254;III, 307
 2105. IDILMAK: salıverìlmek, boşanmak·I, 194
 2106. IDINÇU: saç erkeğin sonradan bırakılan saçı·I, 133
 2107. IDINÇU: yılkı yük vurulmayarak bırakılan hayvan· I, 134
 2108. IDIŞMAK: birbirine armağan vermek, armaganlaşmak ve bunda yarış etmek· I, 182
 2109. IDMAK: salmak, gôndermek, serbest bırakmak, I, 210, 421; III, 172, 230, 343, 438 bkz> tonatmak, tonıdmak
 2110. IDSAMAK: göndermek istemek·I, 276
 2111. IDU: zaruret, zahmet·I, 110
 2112. IDUK: kutlu ve mübarek olan; aslında sahibininyaptığı bir adak için saklanarak yünü k ırkılmayan, sütü sagılmayan, yük vurulmayarakbaşıboş bırakılan, salıverilen her hayvana bu ad verilir.I, 65
 2113. IDUK: tag geçitsiz sıra dağlar·I, 65
 2114. IGLAMAK: ağlamak·I, 286, 287 bkz> yıglamak
 2115. IGLAŞMAK: ağla;mak·I, 240 bkz> yıglaşmak
 2116. IJMAKLANMAK: bir yerde veya bir şeyde çok şap bulunmak; kelliği artmak, azmak·I, 313bkz> ajmuk
 2117. IK: soğuk su içilerek üzerine ekmek yenildikte gögsü kabartarakç ıkan bir hıçkırık, hık· I, 37
 2118. IKILAÇ: asil, yüğrük at· I, 139
 2119. IK: tutmak hıçkırık tutmak, hık tutmak· I, 37
 2120. ILDURMAK: indirmek I, 224
 2121. ILIG: ılık,I, 31, 64 bkz> yılıg
 2122. ILIMGA: hakanın mektuplarını Türk yazısıyle yazan kimse· I, 143 bkz> al ımga
 2123. ILINMAK: ilişmek, tutulmak, uğramak, takılmak·I, 204; II, 288; III, 358 bkz> ilinmek
 2124. ILIŞMAK: inmekte yarış etmek, ini;mek·I, 190
 2125. ILIŞMAK: blrbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım etmek I, 188, 190 bkz> ilişmek
 2126. ILMAK: inmek· 1.169,175;III,69,220 bkz> inmek
 2127. ILSAMAK: inmek istemek·I, 278 bkz> insemek
 2128. IMGA: malmüdürü, tahsildar, hazinedar.I, 128
 2129. INAL: anası hatun (kökten), babası ortalık adamı olan bütün gençlere verilen ungun, I, 122
 2130. INANÇ: güvenilen, inanılan, I, 133;III, 450 § ınanç beg; inanılan, güvenilen bey·I, 133, 206
 2131. INANMAK: inanmak, güvenmek· I, 206; III, 161
 2132. INIŞMAK: inişmek I, 190
 2133. IÑAN: dişi deve· I, 120, 289 bkz> iñen
 2134. IÑRAMAK: deve inlemek·I, 120
 2135. IÑRANMAK: inlemek· I, 289
 2136. IÑRAŞMAK: inleşmek III, 398
 2137. IÑRATMAK: inletmek,II, 357, 358
 2138. IR: ır, ırlama·III, 4 bkz> yır
 2139. IR: utanma bildiren bir söz·I, 36 bkz> ıra, ırra, ir
 2140. IRA: utanma·I, 39 bkz> ır, ırra, ir
 2141. IR: bulmak utanmak.I, 36
 2142. IRGAG: donmu; olan buzu, buzluga çeklp getirmek için kullan ılan kanca,I, 141
 2143. IRGALMAK: sallanmak, ırgalanmak. I, 249
 2144. IRGAMAK: sallamak, ırgalamak, I, 283; III, 316, 321
 2145. IRGANMAK: ırgalanmak· I, 254
 2146. IRGAŞMAK: ırgalamakta yardım ve yarış etmek· II, 322
 2147. IRGATMAK: ırgalatmak, sallatmak· I, 263
 2148. IRK: kâhinlik, fal, yürektekini d ı;arı çıkarma, I, 42
 2149. IRKLAMAK: kâhinlik etmek, ırk (fal)a bakmak· III, 443
 2150. IRRA: utanma· I, 39 bkz> ır, ıra, ir
 2151. IRTALAMAK: erken başlamak· I, 316 bkz> értelemek
 2152. ISINMAK: ısınmak; sevmek· I, 201, 202 bkz>isinmek
 2153. ISIRGAN: ısırgan, çok tsıran·I, 156
 2154. ISIRMAK: ısırmak, sokmak·I, 178; II, 329
 2155. ISIRTMAK: ısırtmak· III, 428
 2156. ISIŞMAK: ısınmak, bir nesnenln bütün parçalar ı arasına sıcaklık yayılmak, I, 185 bkz> isişmek
 2157. ISIZ: ele, avuca sığmayan, haşarı çocuk, utanmaz, arsız, ırsız, fena, kõtü· I, 122, 386; II, 117 bkz; esiz, essiz, ıssız, isiz
 2158. ISIZLIK: fenalık, kötülük, haşarılık.III, 161 bkz> esizlig, ıssızlık, isizlik ıslanmak ; islenmek· I, 298 bkz> işlenmek
 2159. ISRIK: çocukları perilere ve göz dokunmasına karşı afsunlamak için ilâç yapıldığı zaman tekrarlanarak söylenir. I, 99
 2160. ISRILMAK: ısırılmak, I, 247
 2161. ISRIM: kişi suratsız, sıkıntilı adam·I, 107
 2162. ISRINMAK: öfkelenip derlenmek, toplanmak, çekilmek, büzülmek· (Bu kellme sebzelere iyice pi şmeden soğuk su konmasıyle pişme yerek çiğ kalması, sinirsek olması halinde 50/10^. Yumuşak huylu bir kimsenin ser-telmesi de bôyledir)·I, 251, 252
 2163. ISRIŞMAK: ısırışmak· I, 234, 285
 2164. ISRUMAK: ısırmak· I, 163
 2165. ISSIZ: kişi yüzsüz, lyilik bilmez adam· I, 142 bkz> esiz, essiz, ısız, isiz
 2166. ISSIZLIK: , fenalık, kötülük, haşarılık. III, 161 bkz> esizlig, ısızlık, isizlik
 2167. IŞ: iş·I, 47, 53, 64, 141, 146, 147, 155, 156, 157, 158, 168, 171, 179, 186, 187, 190, 193, 197, 201, 204, 209, 217, 220, 221. 230, 235, 238. 244, 255, 270, 271, 272, 295, 300, 307, 313, 315, 316, 320, 348, 368, 376, 391, 410, 428, 448, 459, 462, 470, 494, 52
 2168. IŞÇI: işçi·I, 468 § tarfak ışçı; kıvrak, çalışkan işçi·I, 468
 2169. IŞGUNMAK: Fársça'sı "aşhun" Arapçası el-rîbâs olan bitki·I, 18, 109
 2170. IŞ: küdük iş güç·I, 391
 2171. IŞLAMAK: işlemek· III, 138 bkz> işlemek
 2172. IŞLAR: kadın·II, 150, .171 bkz> işiler, işler
 2173. IŞLIG: i; sahibi olan (kimse).I, 495, 509 § ışlıg küdüglüg; işli, güçlü· 1. 509
 2174. IT: it, kõpek·I, 35. 116, 156, 157, 164, 178, 228, 294, 308, 336, 346, 363, 365. 375, 483;II, 7, 8. 10, 16, 24, 73, 84, 177, 221. 292, 298, 305; III, 23. 70, 73, 214. 232, 255, 262, 291, 294, 300, 324, 353, 404, 405, 410, 429
 2175. ITLAMAK: köpekletmek, söğmek- I, 285, 286
 2176. ITLIG: itli, köpekli I, 98
 2177. ITLIG: yılı Türkler'ln on Ikill yıllarından biri·I, 346
 2178. IVIK: kırlarda, taşlı yerlerde yaşıyan geyik·I, 67, 239, 265
 2179. IVRIK: ibrik I. 99, 100; III, 131
 2180. IYINMAK: ıkınmak, I, 269
 2181. ÎÇ: iç·I, 35, 91, 225, 245;II, 208
 2182. IÇEGÜ: kaburga kemiklerinin iç tarafında bu·lunan şeylerin adı,II,içirik I, 137
 2183. IÇ: et ciğere bitişik olan ince et· I, 35
 2184. IÇGERMEK: içeriye koymak; suçlarını sôylemek, koğlamak· I, 227
 2185. IÇI: yaşça büyük olan erkek karde ş; kocanınyaşça büyük erkek kardeşL I, 87; III, 7
 2186. IÇIKMEK: savaşta kendi dileğiyle teslìm olmak· I, 192;II, 118
 2187. IÇILMEK: içilmek .I, 194
 2188. IÇIN: ara, iç anlamını bildiren birek, I, 76, 230
 2189. IÇIŞMEK: içişmek, içmekte yardım ve yarış etmek, I, 181 içkin er düşmanlardan iken bu yana geçen, kendisine dokunulmayan, baysall ık verilen kişi, mülteci· I, 108
 2190. IÇKUR: iç kuşağı, uçkur, I, 35, 324
 2191. IÇKÜ: içki, içilen şey,I, 128 içlemek iç geçirmek, astarlamak, I, 286
 2192. IÇLENMEK: içlenmek, tanelenmek, içi olmak· I, 256, 257
 2193. IÇLIK: eger keçesi, içlik, I, 102, 104
 2194. IÇMEK: içmek, bir şeyi içmek veya sorup içine çekmek.I, 35, 47, 142, 164, 192;II, 6
 2195. IÇMEK: kuzu derisinden yapılmış olan kürk·I, 102
 2196. IÇMEKLENMEK: kuzu kürkü giymek 've buna sahip olmak, I, 314
 2197. IÇRE: de, içinde, içerisinde. I, 223, 367, 393; II, 83, 250;III, 235, 247, 339, 448
 2198. IÇRÜŞMEK: içirişmek, içı'rmekte yardım ve yarış etmek,I, 233
 2199. IÇSEMEK: içmek 1516010^I, 20, 276
 2200. IÇ: söz yürekteki gizli şey, sır·I, 35
 2201. IÇTONLAMAK: iç donu giymek·I, 314 bkz> iştonlanmak
 2202. IÇTÜRMEK: içirmek, su içirmek,I, 218; II, 173
 2203. IÇÜK: samur, tegin gibi hayvanların derisinden yapılan kürk, I, 69
 2204. IÇÜKLEMEK: samur, teğin gibi hayvanların kürkünden urbasına iç geçirmek, iç kaplatmak, I, 305
 2205. IÇÜRGEN: çok içiren· I, 157
 2206. IÇÜRMEK: içirmek I, 47, 177. 218; II, 173
 2207. IDIŞ: kadeh, tas, bardak, tencere gibi her nevi kap· I, 61 bkz> idi ş
 2208. IDI: sahip, efendi; Tan^ı. I, 87. 320, 330, 410; II, 243
 2209. IDIŞ: kadeh, kap; mal mülk, III, 61,131, 232 bkz> idi ş
 2210. IDRIK: katı nesne· I, 102 bkz> irik
 2211. IG: iğ,I, 48, 85 bkz> ik, yig, yik
 2212. IG: hastalık.I, 48, 296;III, 30, 224, 278, 281
 2213. IGÇIL: hasta, III, 57
 2214. IGEMEK: eğelemek, gıcırdatmak, III, 254, 255
 2215. IGEMEK: inat etmek, III, 255
 2216. IGENMEK: benimsemek; (kısrak) gebe kalmak;çamışlaşmak, harınlaşmak; çekinmek· I, 104, , 200, 203
 2217. IGEŞMEK: arka olmak, güvenmek·I, 187
 2218. IGEŞMEK: eğelemekte yardım ve yarı; etmek; çarpışmak, ısırı;mak, boğufmak· I, 187, 188; II, 287
 2219. IGIŞ: harınlaşan, inatlaşan hayvan, at·I, 122
 2220. IGLELMEK: hastalanmak,I, 296
 2221. IGLEMEK: hasta olmak·I, 287, 380
 2222. IGLENMEK: bir parça hastalanmak
 2223. IGLEŞMEK: hastalaşmak·I, 241
 2224. IGLETMEK: hastalandırmak· I, 266
 2225. IGLIG: hasta·I, 79, 196, 273; II, 351
 2226. IK: iğ· III, 144 bkz> ig, yig, yik
 2227. IKDILMEK: terbiye edilmek, eğitllmek; beslenlenmek·I, 246
 2228. IKDI: ; anaları bir olan·III, 382
 2229. IKDÜK: peynlr gibi süt ve yoğurttan yapılıp yenen bir azık,I, 105
 2230. IKEME: bir çeşit saz, kubuz gibi çalınan bir çalgı·I, 137; III, 174 bkz> ekeme
 2231. IKI: sayıda iki; ikisi I, 49, 131, 233, 256; II, 45, 251;III, 45, 101, 244, 363, 382 bkz> ikki
 2232. IKIDMEK: terbiye etmek, eğitmek, yetlştirmek, I, 213 bkz> ikitmek
 2233. IKINÇ: sayıda 1^1110.I, 131, 132; III, 449
 2234. IKINDI: bazısı, öteki, ikinci· I, 140, 185, 186, 231, 238. 239;II, 89, 103, 203, 214, 217 bkz> ekindi
 2235. IKINDI: ikindi,I, 140
 2236. IKIRÇKÜN: tereddüt, ikircim; tereddütlü, ikircimli.III, 419
 2237. IKIT: yalan·I, 51
 2238. IKITMEK: terbiye etmek, yetiştirmek .I, 213 bkz> ikidmek
 2239. IKKI: iki, birblri, ikisi, iklden her biri·I, 182, 187, 188. 189, 234, 237, 239. 268, 270, 308, 317, 410, 519;II, 17, 88, 89, 93, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 196, 203, 206, 207, 209. 211, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 258, 287; III, 71,
 2240. IKKIZ: ikiz, I, 143 § ikkiz oglan; ikiz çocuk·I, 143
 2241. IKLEMEK: çiğnemek, basmak·I, 287, 380;III, 310 bkz> egle şmek, ikleşmek, yiklemek
 2242. IKLEŞMEK: birbirine uyup durmak, bir şeyi ayakla çiğnemekte birbirine yardırn etmek, I, 241 bkz> egleşmek, iklemek, yiklemek
 2243. IKLETMEK: çiğnetmek, bastırmak·I, 265
 2244. IKTÜ: ekti, elde beslenen hayvan, I, 114
 2245. IKTÜLEMEK: ot vermek; beslemek· I, 317
 2246. ILEL: (beylere ve hanlara cevap verilirken) evet· I, 78
 2247. ILENÇ: düşüncesinin yanlışlığı belli olan bir ki-şinin bir iş üzerine sözsöy]emesini kınama; ayıplama, tekdir, çıkışma·I, 133, 204;III, 450
 2248. ILENMEK: kötü dua etmek, ilenmek; ayıplamak, tekdir etmek,I, 204, 205
 2249. ILERMEK: göze ilişmek, belirmek, gôrünmek· I, 179; II, 283
 2250. ILERSÜK: şalvar uçkuru·I, 152
 2251. ILERTMEK: iliştirmek, iliştirtmek. III, 427, 428
 2252. ILETMEK: iletmek, götürmek· I, 214, 369; II, 263
 2253. ILIK: ilik I, 72. bkz> yilik
 2254. ILI: kapug iliştirilivermiş, anahtarsız açılabilen kapı·I, 92
 2255. ILINMEK: tutulmak, yakalanmak·I, 204, 205, 206;II, 288;III, 358 bkz> ılınmak
 2256. ILIŞMEK: birbirine ilişmek; çatışmak; asmakta yardım ve yarış etmek·I, 188, 190 bkz> ılışmak
 2257. ILK: ilk, her şeyin evveli· I, 43
 2258. ILMEK: ilişmek I, 169
 2259. ILRÜK: üzerlik tohumu, Peganum harmala· I, 105 bkz> eldrük, y ıdıg ot, yüzerlik
 2260. ILTÜRMEK: iliştirtmek, astirtmak· I, 224
 2261. IM: parola, orduda başbuğun askerler arasına silâh veya kuş adlarından birini belge olarak koyduğu kelimeler· I, 38
 2262. IMDI: şimdi. I, 36, 37, 41 bkz> emdi
 2263. IMIR: aydınlıkla karanlığın birbirine karışması·I, 94 bkz> emir, imir, iriğir
 2264. IMLELMEK: gôz kırpmakla ve buna benzer şeyle işmar olunmak·I, 296
 2265. IMLEMEK: işmar etmek, işaret etmek, göstertmek· 1. 82, 287, 288;III, 84, 295, 310 bkz> yimlemek
 2266. IMLEŞMEK: işaretleşmek· I, 242
 2267. IMLETMEK: işaret ettirmek· I, 266
 2268. IMREN: yurttaşlardan toplanan her yığnak· I, 88, 107
 2269. IMTILI: düşünüp taçınılmadan birdenbire yapılma. I, 141
 2270. IN: çukur· I, 49 bkz> én
 2271. IN: yırtıcı hayvan ini.I, 49, 55 bkz> yın, yin
 2272. IN: koyun pisliği·I, 49 bkz> yin
 2273. INÇ: rahat, içi sakin, yüreği dölek·I, 74;III, 437
 2274. INÇIKMEK: duygusu gitmek, bayılmak, büzülmek, titremek·I, 243, 244
 2275. INEGIL: vücut içerisinde, göbek kar şısında kulunca benzer bir hastal ık·I, 137
 2276. INI: yaşça küçük kardeş, kocanın küçük erkek kardeşi· I, 93; III, 7
 2277. INILMEK: inilmek.II, 130
 2278. INMEK: inmek I, 169; II, 204; III, 61 bkz> ılmak
 2279. INSEMEK: inmek istemek· I, 278 bkz> ılsamak
 2280. IÑEK: 1116^I, 111; III, 91 iñek kaplumba ğanın dişisi· I, 111
 2281. IÑEK: küçi küçü otu tohunnu· III, 121
 2282. IÑEN: dişi deve, I, 120, 289 bkz> ıñan
 2283. IÑES: kişi yabancı gibi sağına, soluna bakan adam· I, 94
 2284. IÑIR: aydınlıkla karanlığın birblrine karışması, alaca karanlık.l, 94 bkz> amır, emir, imir
 2285. IÑLIÇ: kebapla yenir, sarımsağa benzer blr dağ otu· I, 115
 2286. IPRÜK: içerisine pekllk gelene (içlni sürdürmek için) yo ğurt ile süt karıştırılarak verllen ilâç· I,101
 2287. IR: yerin güney, güneşli yanı· I, 464 bkz> ér
 2288. IR: utanma bildiren bir söz, I, 36 bkz> ır, ıra, ırra
 2289. IR: bolmak utanmak,I, 36
 2290. IRDEMEK: aramak·III, 228
 2291. IRIK: katı olan nesne·I, 71, 102 bkz> idrik
 2292. IRIK: kel ve uyuzun kafası·I, 71
 2293. IRIK: erpik ve eski olan her nesne, I, 70
 2294. IRIK: otuñ odun kırıkları, kıymık I, 70
 2295. IRILMEK: kaygıdan titremek, kendi kendini yermek·I, 196 bkz> ar ılmak
 2296. IR(I)N: dudaklar, ağız· III, 74 bkz> érin iririg 11-10.I, 135;III, 59
 2297. IRK: dört yaşına girmek üzere bulunan koyun·I. 43
 2298. IRKEKLENMEK: dalgalanmak; erkek olmaki ür-permek·I, 315 bkz> erkeklenmek
 2299. IRKEŞMEK: topla;mak.I,144 bkz> irkişmek
 2300. IRKILMEK: toplanmak, çoğalmak I, 249
 2301. IRKIN: irkilen, iriken şey· I, 108 § irkin yagmur; günlerce süren ya ğmur, I, 108 § irkin suv; irkinti su· \, 108
 2302. IRKINMEK: irkmek, mal irkmek, kendisi için toplamak· I, 254, 255
 2303. IRKIŞMEK: irkmekte yardım ve yarış etmek, toplaşmak· I, 238, 325 bkz> irkeşmek
 2304. IRKMEK: toplamak· III, 420
 2305. IRLE: yurtluk, yurt tutulan yeı\ III, 251 bkz>érle
 2306. IRPELMEK: bıçkı ile biçilmek, bo2ulmak· I, 244
 2307. IRPEMEK: bıçkılamak, biçmek, bozmak· I, 271
 2308. IRPETMEK: bıçkı ile biçtirmek, bozdurmak. I, 260
 2309. IRTELMEK: aranmak, araştırılmak; istenmek. I, 245
 2310. IRTEMEK: arkasına düşmek; istemek· I, 245, 272; III, 356 bkz> istemek
 2311. IRTEŞ: araştırma, irdeme; isteme; iş hususunda vaki olan bahis, dögü ş, kavga,I, 97, 402;II, 214;III, 416
 2312. IRTEŞ: kopmak bahis kızı;mak· I, 97
 2313. IRTEŞMEK: araştırmak. I, 230
 2314. IRTETMEK: istetmek, aratmak, I, 260
 2315. IRÜK: duvar ve duvara benzer şeylerdeki gedik· I, 70
 2316. IRVI: Hindistan'dan gelir bir ilâç·I, 128
 2317. IRVI: ince uzun·I, 128 § irvi kulak; ince uzun kulak· I, 128
 2318. ISIG: sıcak· 1. 72;III, 400
 2319. ISIGLEMEK: çok sıcakta gitmek·I, 306
 2320. ISIGLENMEK: bir şeyi sıcak bulmak·I, 294
 2321. ISIGLIK: sıcaklık.I, 152
 2322. ISIGLIK: sevda· I, 152
 2323. ISIG: yer uzayıp giden bozkır·I, 72
 2324. ISIMEK: ısınmak·III, 253
 2325. ISINMEK: ısınmak; sevmek·I, 201, 202 bkz> ısınmak
 2326. ISIRGENMEK: sıcak yüzünden isiriklenmek·I, 290
 2327. ISIŞMEK: ısınmak, bir nesnenin bütün parçalar ı arasına sıcaklık yayılmak·I, 185 bkz> ısışmak
 2328. ISITMEK: ısıtrnak; ısıtmaya tutulmak· I, 209, 210
 2329. ISIZ: kötü, fena· II, 91 bkz> esiz, essiz, ısız, ıssız,
 2330. ISIZLENMEK: sevimsizleşmek, yaramazlaşmak·I, 293
 2331. ISIZLIK: şer, kötülük I, 152 bkz> esizllg, ısızlık, ıssızlık, isizlik
 2332. ISKEMEK: ditmek·I, 284
 2333. ISKENMEK: (kıl, ot vb· hakkında) koparmak, yolmak, ditmek·I, 255
 2334. ISRE: aşağı; sonra,I, 126
 2335. ISTEK: istek; ara;tırma· I, 120
 2336. ISTEK: kopmak istek gelmek,I, 120
 2337. ISTELMEK: istenmek, aranmak, I, 246 i
 2338. STEMEK: istemek, arkasına düşmek, aramak· I, 272 bkz> irtemek
 2339. ISTETMEK: istetmek, aranması için arkasından adam göndermek.I, 260
 2340. IŞ: is, kandil dumanı·I, 37
 2341. IŞ: iş·I, 132, 253, 265; II, 166, 315; III, 68 bkz> ış
 2342. IŞ: bolmak islenmek, klrlenmek·I, 37
 2343. IŞENMEK: güvenmek, inanmak I, 202
 2344. IŞILER: kadın·I, 117 bkz> ışlar, işler
 2345. IŞILMEK: işe yatmak, işe yordam hasıl etmek· I, 197 bkz> yişilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 2346. IŞITMEK: işküm saraylarda hanlar 1çin kurulan, büyük çanak gibi ayaks ız sofra·I, 107
 2347. IŞLELMEK: işlenmek·I, 295
 2348. IŞLEMEK: işlemek,I, 286 bkz> ışlamak
 2349. IŞLENMEK: Islenmek, dumanla örtülmek, tütsülenmek; kendini i ş yapar göstermek·I, 297. 298;II, 72 bkz> ıslanmak
 2350. IŞLER: kadın·I, 117, 153, 158, 314, 330, 477; III, 18, 57, 205, 432 bkz> ışlar, işiler
 2351. IŞLEŞMEK: iş yapmakta yarış ve yardım etmek, I, 240
 2352. IŞLETMEK: işletmek I, 265
 2353. IŞTONLANMAK: iç donu giymek,I, 314, 315 bkz> içtonlanmak
 2354. ITEGÜ: değirmende dönen taşın üzerlne bindirilen ağaç parçası, ünun biraz kalın olması istenirse taş, bununla biraz yukarı kaldırılır, ince olması istenirse aşağı indirilir, I, 137
 2355. ITILMEK: itilmek, defedilmek; serpilmek, büyümek; imeklemek; sürünmek I, 193; II, 139
 2356. ITINÇÜ: nerig itilen nesne, I, 133
 2357. ITINDI: neñ itilmiş nesne, itik·I, 140
 2358. ITINMEK: itilmek, sürünmek II, 139
 2359. ÍTÌŞ: itişme, iki kişi arasında elle müdafaa· I, 61
 2360. ITIŞMEK: itişmek, bir şeyi müdafaada yardım ve yarış etmek I, 180
 2361. ITLINMEK: itilmek· I, 256
 2362. ITLIŞMEK: itilmek, itilişmek, I, 239
 2363. ITMCK: itmek.,I, 171; III, 137, 251
 2364. ITSEMEK: itmek istemek, itsemek· I, 276
 2365. IYTÜRMEK: büktürmek·I, 267, 268 bkz> éttürmek ·
 2366. IZ: yerde ve deride uzunlamasına olan çizik, 80 bkz> az, ezik
 2367. IZDERIG: balık avlanan bir çeşit ağ,I, 116
 2368. IZI: õbür yıl, gelecek yıldan sonrakl yılı, 89
 2369. IZLIK: kesilen hayvanların derisinden yapılan Türk çarığı.I, 104
 2370. JAGILAMAK: çağlamak,III, 324, 325 bkz> çagılamak, şagılamak
 2371. KA: kap, akar konan kap, zarf·I, 407;III, 211 bkz> kaça, kakaça
 2372. KA: kalın kelimelerde "de" anlamına zarfedatı· III, 211, 212
 2373. KA: Arapça'daki "ilâ ve izafet l'ı" anlamlarına edat, III, 212
 2374. KABAK(G): kabak, yaş iken yemeği yapılan bir sebze, I, 382
 2375. KABAKLIK: kabak tarlası, kabak biten yer· I, 503, 505
 2376. KABARGAN: vücutta kaşınmak ve sıcak yüzünden çıkan kabartı, sivilce· I, 516
 2377. KABARMAK: kabarmak· II, 71
 2378. KABARTGAN: kabartan, şişiren, obartan (kimse)· I, 516
 2379. KABARTMAK: kabartmak, şişirmek, obartmak·III, 430
 2380. KABIRÇAK: tabut, (çok kere) ölü tabutu· I, 501
 2381. KAÇ: kaç, sayı soran bir edat· I, 321, 476, 498
 2382. KAÇA: kap· III, 238 bkz> ka, kakaça
 2383. KAÇAÇ: ipekli Çin kumaşı; cariye adı· II, 285
 2384. KAÇAÇ: kir, II, 285 bkz> kakaç
 2385. KAÇALAMAK: kaba koymak· III, 323
 2386. KAÇAN: ne vakit, vaktaki, ne zaman·I, 352, 403, 467;II, 69;III, 207, 272
 2387. KAÇAR: kaç kere·III, 247 bkz> kaçur
 2388. KAÇGIN: kaçan·I, 21, 79
 2389. KAÇIGAY: kaçan·III, 106 § kaçıgay er; kaçan adam, I, 106
 2390. KAÇI1MAK: kaçılmak·II, 134
 2391. KAÇINMAK: kaçar görünmek. II, 154, 155
 2392. KAÇIŞ: halk arasındaki uyuşmazlık, döğüş, I, 369
 2393. KAÇIŞMAK: kaçışmak·II, 92
 2394. KAÇITMAK: kaçırtnnak·II, 300
 2395. KAÇ: kaç cin çarpmasına karşı üzerlik ile yapılan tütsüde söylenen söz·III, 163
 2396. KAÇMAK: kaçmak; gitmek, I, 12, 60, 142, 195, 235, 272, 386, 529;II, 5, 33, 87,164, 225, 234, 335; III, 40, 178, 208
 2397. KAÇRUMSINMAK: kaçırır gõrünmek, II, 261, 262
 2398. KAÇRUŞMAK: birbirini kaçırmak, II, 218, 225
 2399. KAÇTURMAK: kaçırtmak· II, 89 kaçur kaç kere· III, 247 bkz> kaçar
 2400. KAÇURGAN: her zaman kaçıran· I, 516, 517
 2401. KAÇURMAK: kaçırmak. I, 47; II, 75, 87,164,166, 225, 261, 262
 2402. KAÇURTMAK: kaçırtmak· III, 431
 2403. KAÇUT: savaş ve kavgada yiğitlerin blrblrleriyle çarpışmaları.I, 356
 2404. KAÇUT: kısa mızrak·I, 12
 2405. KADAŞ: kardeş, hısım, akraba, I, 86, 403. 407; II, 102;III, 62, 96, 143, 245, 382 bkz> kada ş
 2406. KADAŞLIK: kardeşlik, hısımlık· I, 503
 2407. KADGU: kaygı, III, 295, 309 bkz> kağgu kadılmak seyrekçe dikilmek· II, 134 bkz> kadumak kad ır güç, sarp, zor· I, 364; II, 54 § kad ır han; hakanlann sert ve çetin olan ı; "Hakanlı" ulusunun büyükleri· I, 364 § kadır
 2408. KADIRMAK: döndürmek, reddetmek·I, 144, 508
 2409. KADIŞMAK: seyrekçe (ikileme) dikiş dikmekte yardım ve yarış etmek·II, 93
 2410. KADITMAK: inat etmek, dik ba;lı olmak, boyun egmemek,I, 513 bkz> kad ıtmak
 2411. KADITMAK: geri dönmek, çekinmek; soğuktan ölmek.II, 301
 2412. KADITMAK: seyrekçe diktirmek. II, 301
 2413. KADRAK: dağ katları ve kıvnmları, yamaç, yan· I, 320, 471 § kat
 2414. KADRAK: ; yan, yamaç I, 472
 2415. KADRINMAK: huyunu çetinle;ir göstermek· II, 267 bkz> kad ırlanmak
 2416. KADRUKLANMAK: dağın girintisi, çıkıntısı, sert yeri çok olmak· II, 275
 2417. KAD: kar fırtınası, insan öldüren bora, tipl·II, 223;III, 147
 2418. KADAG: kanal, ırmak· II, 190
 2419. KADAŞ: kardeş glbi yakın olan hısım, akraba, I, 369; III, 23, 327 bkz> kada ş
 2420. KADGU: kaygı, tasa, I, 106, 425, 486; III, 374 bkz> kadgu
 2421. KADGULANMAK: kaygılanmak. III, 201
 2422. KADGURMAK: kayırmak; kaygıya düşmek, kaygılanmak. II, 192, 193; III, 193. 194 bkz> kay-gurmak
 2423. KADLLG: ikileme dikiş, çifte dikiş, I, 375
 2424. KADIK: ağaçtan oyulmuş nesne·I, 382
 2425. KADIN: kayın, dünür, hısım.I, 32, 403, 528;II, 110; III, 245 bkz> kay ın, kazın
 2426. KADIN: kadnagun kayın ve kayınbabalar; "kayın mayın" gibi bir deyim· I, 523
 2427. KADIÑ: kayın ağacı, I, 32, 356; III, 134, 151. 369bkz> kay ıñ
 2428. KADIRGAK: çok çalışmak yüzünden elde peyda olan nas ır·I, 502
 2429. KADIRGAN: daima egdiren, daima büktüren,I, 518;II, 74
 2430. KADIRLANMAK: huyunu çetinleşir göstermek·II, 267 bkz> kadrınmak
 2431. KADIRMAK: büktürmek, eğdirmek, burdurmak; reddetmek·I, 370;II, 76, 164
 2432. KADIRTMAK: bıiktnrmek.III, 431
 2433. KADIŞ: kayış.I, 369, 499;III, 10, 325
 2434. KADIŞLAMAK: kayış yapınak. III, 335
 2435. KADITGAN: kimseye boyun egmeyen, inatçı, dik başlı,I, 513
 2436. KADITMAK: inat etmek, dik başlı olmak, kimseye boyun egmemek.I, 513 bkz> kad ıtmak
 2437. KADIZ: ağaç kabuğu, I, 365
 2438. KADIZLANMAK: kabuklanmak· II, 267
 2439. KADMAK: tipiden ölmek· III, 440
 2440. KADNAGUN: kadın ile birlikte kullanılır, "kayın mayın" gibi bir deyim. I, 528
 2441. KADRANMAK: kızmak, köpnrmek. II, 249
 2442. KADRILMAK: bükülmek, egilmek· II, 235
 2443. KADRIŞMAK: bükmekte yarış etmek; karşılıklı olarak birbirinin sözlerini reddetmek, II, 218, 219
 2444. KADUMAK: seyrekçe dikmek, III, 260 bkz> kad ılmak
 2445. KAFÇITMAK: kızdırmak. II, 329 bkz> kavçımak
 2446. KAFGAR: safran renginde ipek kumaş· III, 438
 2447. KAFTAN: kaftan, elbise; kapama. I, 435; III, 109, 287, 298
 2448. KAGIL: üzüm asmaları bağlanan yaş söğüt dalı, I, 409
 2449. KAG: kug kazın çıkardığı ses· III, 128 bkz> kak kuk
 2450. KAG: kug etmek kaz ses vermek, III, 128
 2451. KAGRULMAK: kavrulmak.II, 144, 235 bkz> kagurmak, kavrulmak, kovurmak, kugurmak, kuvurmak
 2452. KAGRUŞMAK: kavruşmak· II, 219 220 bkz> kavruşmak
 2453. KAGUN: kavun·I, 15, 88, 174, 214, 268, 269, 395, 410;II, 290; III, 107, 129, 146, 190, 435
 2454. KAGUNLANMAK: kavun sahibi olmak, III, 206
 2455. KAGUNLUG: kavunlu· I, 499
 2456. KAGUNLUK: kavunluk, kavun tarlası· I, 504, 505
 2457. KAGUNSAMAK: canı kavun ıstemek· I, 280
 2458. KAGURMAK: kavurmak· II, 81 bkz>kagrulmak, kavrulmak, kugurmak, kuvurmak
 2459. KAGUT: kavut, darıdan yapılan bir yemek,I, 406;III, 163 bkz> kavut
 2460. KAH: kah köpeği çağırmak için kullanılan söz, III, 118
 2461. KAK: erik, kaysı gibl meyvelerin kurusu, II, 282; III, 155
 2462. KAK: kurutulmuş nesnè· II, 282
 2463. KAK: göl, kurumuş göl, su birikintisi.I, 179; II, 282. 283; III, 155
 2464. KAKAÇ: kir, pas, bulaşık.I, 358;II, 285 bkz> kaçaç kakaça içine akarlar konan kap; kap kacak, III, 211, 238 bkz> ka, kaça
 2465. KAKA: turmak kaka durmak, dürte durmak, döge durmak·I, 73
 2466. KAKIG: kakıma, kızma, istemezlik, rağmen,I, 376
 2467. KAKILGAN: her zaman itilip kakılan·I, 520, 525
 2468. KAKILGAN: sokulgan itilip kakılan·I, 520. 525
 2469. KAKILMAK: kakılmak.II, 135
 2470. KAKILMAK: sokulmak itilip kakılmak· II, 135
 2471. KAKIMAK: birine kızmak, danlmak. III, 269 bkz> kakumak
 2472. KAKIŞMAK: birbirine kızışmak, birbirinln başına vuruşmak. II, 104, 105
 2473. KAKITGAN: daima kızdıran, can sıkan· I, 514
 2474. KAKITMAK: kızdırmak, canını sıktırmak· II,308
 2475. KAK: kuk kazın çıkardığı ses· III, 130 bkz> kag kug
 2476. KAKKUK: yarma, kurutulmuş et veya meyve. III, 130 bkz> kakuk
 2477. KAKLANMAK: kurutulmak, kakaç yapılmak, su toplanmak·II, 252
 2478. KAKLATMAK: kurutturmak II, 348
 2479. KAKMAK: kakmak, hafifçe vurmak,I, .102; II, 293, 356
 2480. KAKRAŞMAK: su çekilmek, şiş ve ur ínmek., II, 220
 2481. KAKRATGU: kaçırmak için çalınan şey, II, 334
 2482. KAKRATMAK: davul çalarak zararlı hayvanları,kuşları kaçırtmak· II, 334 bkz> kokratmak
 2483. KAKSIMAK: kakaç olmak, kakaç olayazmak· III, 286
 2484. KAKTURMAK: başına kaktırmak· II, 191
 2485. KAKUK: yarma, kurutulmuş et veya meyve·III,130 bkz> kakkuk
 2486. KAKUMAK: birine kızmak, darılmak· III, 269 bkz> kakımak
 2487. KAKURGAN: yağla yogrulan bir ekmek hamurudur, fırında veya tandırda pişirilir. I, 518
 2488. KAL: yaşlı adam, I, 409
 2489. KAL: aç kalın ve bekleyin anlamınadır· Halaç oymağının adı buradan gelmi; denir. III, 415
 2490. KALAMAK: yığmak, sandığa koymak,III, 249 bkz> kamak
 2491. KALATMAK: kaplatmak, kılıf geçirtmek, bir şeyi sargıya veya sandığa koydurmak.II, 310; 311; III, 311
 2492. KALBUZ: lokma, yudum· I, 458
 2493. KALBUZLAMAK: yutmak; tıkım veya lokma yapmak, I, 458'; III, 350
 2494. KALDRAMAK: hışırdamak III, 447
 2495. KALDRUGA: hışırtı yapan her nesne için verilen s ıfat,III, 442
 2496. KALI: eğer, hasıl, nice, artık, ne kadar, ise, olduğunda anlamlarında bir edat·I, 82, 93, 207, 274, 425;II, 234;III, 26, 137, 158, 233, 234, 239, 272, 288
 2497. KALIK: hava, gök, sema, I, 354, 383; III, 46
 2498. KALIMA: güne;lik, yüksek çardak, III, 174
 2499. KALIMAK: sıçramak, çamiflanmak· III, 272
 2500. KALIN: kalabalık, çok, sürü, kalın, kesif, yıgarlı olan her nesne· I, 149, 371, 404, 424, 487; III, 216
 2501. KALIÑ: öncül mihir olarak kadına verilen çeyiz· III, 371, 372
 2502. KALIÑUK: ba;taki kepekler, kürk ve deriye yap ışkan bir şey bulaşmasıyle olan kıvrıntı· III, 383 bkz> kalñuk
 2503. KALIÑULAMAK: suyun yüzüne çıkmak, şudan başını yüksek tutmak. III, 410 bkz> kalugulamak
 2504. KALIŞMAK: sıçraşmak; halkı terketmekte iki kişi yarış etmek,II, 109
 2505. KALITGAN: her zaman kalkıtan, sıçratan· I, 515
 2506. KALITMAK: kalkıtmak, sıçratmak· I, 515
 2507. KALKAN: kalkan, I, 441; II, 356; III, 82, 221, 386 bkz> kalkañ
 2508. KALKAÑ: kalkan, III, 386 bkz> kalkan
 2509. KALMAK: kalmak, bırakmak· I, 41, 45, 68, 85, 110, 219, 294, 362, 370, 376, 384, 409, 410;II, 25, 250; III, 30, 49, 156, 221, 222, 258, 309,367, 378, 384, 398
 2510. KALNADMAK: kalınlaşmak· II, 350 bkz> kalnatmak, kalnumak
 2511. KALNATMAK: kalınlaşmak· II, 350 bkz> kalnadmak, kalnumak
 2512. KALÑU: suyun yüzünde durma, suyun yüzüne ç ıkma· III, 379
 2513. KALÑUK: başta hasıl olan kepekler; kürk ve deri gibi şeylere yapışkan bir şey bulaşmaşsıyle olan
 2514. KIVRINTI·: III, 383 bkz> kalıñuk
 2515. KALÑULAMAK: suyun yüzüne çıkmak, sudan başını yüksek tutmak· III, 379 bkz> kal ıñulamak kalnumak kalınlaşmak, III, 302 bkz> kalnadmak, kalnatmak
 2516. KALTUK: yaban sığırı boynuzu· I, 475
 2517. KALTURMAK: geçmek, arkada bı^akmak. II, 191
 2518. KALVA: öğrence oku, üzerinde temreni bulunmayan, yuvarlak bir tahta parças ı bulunan ok·I, 426, 528
 2519. KAM: kam, şaman, kâhin. I, 236, 283; III, 157, 443
 2520. KAMAK: kılmak, III, 231 bkz> kılmak
 2521. KAMAK: yığmak; sandıga koynnak· III, 249 bkz> kalamak
 2522. KAMAMAK: kamaşmak· I, 340; II, 311; III, 272
 2523. KAMAŞMAK: ekşi yemeden diş kamaşmak· II, 110, 111
 2524. KAMATGAN: çok kamaştıran·I, 515
 2525. KAMATMAK: kamaştı^mak. II, 311 kamçı kamçı· I, 417 § kılıç kamçı; içinde kılıç olan kamçı· I, 417
 2526. KAMÇI: at, deve ve sığırın erkekllk aygıtı· I, 417
 2527. KAMÇIGU: ağızda ve parmaklarda ;iddetli ağrı ve sıcaklık yüzünden çıkan bir sivilce.I, 491 kamçılamak kamçılamak, kamçı ile vurmak· III, 352
 2528. KAMDU: dört arşın boyunda, bir karış eninde bir bez parçasıdır, üzerlne üygur Hanı'nın mührü basılıp alış verişte para yerine kullanılır I, 418
 2529. KAMGAK: eylerin açık yerlerine értülür, kamış gibi yüksekçe bir ot, semer otu· I, 475
 2530. KAMGI: eğri büğrü, çarpık·I, 426 § kamgı yüzlüg; çarpık yüzlü·I, 426
 2531. KAMGIRMAK: çarpılayazmak, eğrlleyazmak·II, 194
 2532. KAMIÇ: kepçe, kaşık, I, 52, 359; II. 75
 2533. KAMIÇAK: kurbağa yavrusu da denen su böce ği.I, 487
 2534. KAMIÇLAMAK: kepçelemek, kepçeyi daldırmak, III, 331
 2535. KAMIŞ: kamış, kamışlık.I, 369, 439;III, 193, 391
 2536. KAMIŞLANMAK: kamışlık olmak, II, 268
 2537. KAMIŞLIG: kamışlı· I, 495
 2538. KAMMAK: çok (dövüleni öldüresiye, kuvveti kesilesiye) dövmek· II, 27
 2539. KAMTURMAK: bayıltmak, sesl kısılayazmak· II,191
 2540. KAMUG: bütün, hep, kamu, hepsi· I, 44, 103, 179, 183, 186, 190, 191, 235, 236, 239, 241, 274, 359, 376;II, 17, 45, 92. 98, 101, 104, 110, 128, 204, 205, 206, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 220 ,221, 222, 245, 274, 283, 350;III, 6, 65, 74, 88, 102,105, 131, 1
 2541. KAMULMAK: söykenmek, yana yatmak·II, 135,136
 2542. KAN: kan· I, 192, 272, 498; II, 115, 128, 141,171, 184, 188, 264;III, 53, 66, 70, 77, 79, 157, 196, 270, 325, 356
 2543. KANAK: kaymak· I, 383 bkz> kayak, kıyak, konak
 2544. KANAMAK: kanamak, kan gelmek, kan almak· II, 323; III, 263, 273 bkz> kan ımak
 2545. KANAT: kanat· I, 34, 357; II, 4, 183
 2546. KANATGAN: daima kanatan·I, 515
 2547. KANATLANMAK: binek sahibi olmak; uçmak, kanatlanmak, kanad ı çıkmak, bitmek, II, 267
 2548. KANATMAK: kanatmak. II, 313, 323
 2549. KANÇA: nereye, I, 74, 354; III, 40
 2550. KANÇIK: dişi köpek; bir kadına sögülürken de böyle denir.I, 188, 475
 2551. KANÇUK: nereye?, nasılş·I, 195
 2552. KANDA: nerede? I, 46,418;III, 69,173, 218bkz> handa, kayda, kayuda
 2553. KANDIR: sepilenmeye yarayan deri yüzüldükten sonra etin üzerinde kalan ince zar,I, 457
 2554. KANDURMAK: su ve başka şeylere kandırmak·II, 192 bkz> kanturmak
 2555. KANGU: nişter, kan alacak aygıt· I, 477
 2556. KANI: nere? III, 237, 238
 2557. KANIG: sevinç· I, 376, 377 bkz> kan ık
 2558. KANIK: kanmış, kanık; sevinç· I, 46 bkz> kahıg
 2559. KANIMAK: kanamak· III, 274 bkz> kanamak
 2560. KANITGAN: her zaman şevke getiren, I, 515
 2561. KANITMAK: şevke getirmek, I, 515
 2562. KANMAK: su ve başka şeylere kanmak, I, 377; III, 184, 261
 2563. KANTURMAK: su ve ba;ka şeylere kandırmak. II, 192 bkz> kandurmak
 2564. KANU: hangi, hangi şey,I, 31; III, 237 bkz> hayu, kayu
 2565. KAÑ: kazın çıkardığı ses· III, 358
 2566. KAÑDAŞ: babaları bir olan· III, 382 bkz> kañsık
 2567. KAÑ: etmek kaz ses vermek, III, 358
 2568. KAÑLI: kagnı arabası (yük 1^).III, 379
 2569. KAÑRAK: damak-III, 383
 2570. KAÑRAK: çan,III, 383
 2571. KAÑSIK: üvey·III, 383 bkz>
 2572. KARIGDAŞ: kap kap, tulum, çuval, dağarcık; zarf; anası karnında, çocuğun bulunduğu torba·I, 195, 268; II, 122,127, 128, 164,170, 189, 218, 229; III, 15, 16, 77, 81, 146, 174
 2573. KAP: egreti hısım· III, 146
 2574. KAPA: kaba ve yüksek olan her nesne, III, 217
 2575. KAPAK: göz kapağı, I, 382
 2576. KAPAK: kızın kızlığı, bekâret. I, 382
 2577. KAPAKLAMAK: kız bozmak, III, 338
 2578. KAPAKLIG: kız kız oğlan kız,I, 496 bkz> kapıglıg
 2579. KAPÇAK: su kollarının birbirine kavuştuğu yer, I, 471
 2580. KAPGA: büyük kapı, kale kapısı·I, 425
 2581. KAPGAK: kapak, sadağın kapağı·I, 471
 2582. KAPGAKLANMAK: kapaklanmak· II, 275
 2583. KAPGUÇI: kapıcı, kapan, çalan vb· II, 50
 2584. KAPIGLIG: kız oğlan kız,I, 496 bkz> kapaklıg kız
 2585. KAPILMAK: kapanmak, hapsedilmek; kapılmak·II, 120
 2586. KAPINMAK: yağma eder görünmek; hastalığa kapılmak, yakalanmak· II, 154
 2587. KAPIŞ: kapış, kapıp alma, yağma etme, çalma· I, 369
 2588. KAPIŞMAK: kapışmak·II, 88 bkz> kapuşmak
 2589. KAPLANMAK: kap sahibi olmak,III, 199
 2590. KAPLIG: ogul anne karnından torbası ile doğan çocuktur ki uğurlu olur· III, 146
 2591. KAPMAK: kapmak, çalmak; dokunnnak, çarpmak, uçurmak; hücum ve defi etmek· II, 4, 90, 113; III, 33, 80, 422
 2592. KAPSAMAK: kaplamak, kaplamak istemek; etrafını kaplamak, sarmak; kapmak istemek·I, 155, 463; III, 285
 2593. KAPTURMAK: kaptırmak, çaldırmak. II, 189
 2594. KAPUG: kapı·I, 48, 64, 94, 150, 163, 180, 218, 239, 256, 276, 337, 375, 478, 506. 511, 520; II,11, 27, 108. 135, 203, 308;III, 49, 57, 76, 83, 94, 167, 234, 262, 268. 280, 292, 330, 345. 348, 376 § kapug sedrekmek; parmaklıklı kapı
 2595. KAPUGLUG: kapılı·I, 495
 2596. KAPULGAN: daima sıkı;an·I, 520
 2597. KAPULMAK: sıkş;mak·I, 520
 2598. KAPUŞMAK: kapışmak·II, 113 bkz> kapışmak
 2599. KAR: kar· 1. 7,186, 326, 386;II, 99,134.193, 204, 211. 305, 347; III, 39, 148, 263, 319, 324
 2600. KARA: kara; karanlık,I, 7, 60, 338, 354, 382; II, 163, 223
 2601. KARABAŞ: gerdek gecesi gelinle birlikte gönderilen hizmetçi kad ın, sağdıç kadın; köle ve cariyelere verilen adlardandır· "kara baş" anlamınadır.I, 150; III, 222
 2602. KARAÇI: kapıları dolaşan dilenci· I, 445
 2603. KARA: ermek kararmak, II, 163 bkz> kararmak
 2604. KARA: erük erik I, 69
 2605. KARA: étmek bir çeşit ekmek·III, 222
 2606. KARAGU: zaç denilen kara boya,I, 446
 2607. KARAGU: kör·I, 446
 2608. KARAGUNI: akşamleyin çocukların oynadıkları bir oyun.III, 243
 2609. KARAK: göz bebeği, gözün renkli yeri; göz·I, 382;II,116; III, 29 § kara karak; göz karas ı, I, 382 § ürüng karak
 2610. KARAKAN: dağ ağaçlarından bir çeşit ağaç· I, 448
 2611. KARA: karak göz karası· I, 382
 2612. KARAKLAMAK: yol kesip mal almak· III, 338
 2613. KARAKLIG: gözlü, gözü olan her hayvan, I, 497
 2614. KARAKSIZ: gözsüz. I, 497
 2615. KARA: kura yan yana söylenen iki kelime· III, 222
 2616. KARAKUŞ: Müşteri, (jüpiter), Mizan yıldızı, (Libra), I, 331, 332 III, 40, 221 bkz> Erentüz, Karaku ş, yulduz
 2617. KARAKUŞ: kara kuş, tavşancıl· I, 331; III, 221
 2618. KARAKUŞ: deve tabanının uçları.I, 332;III, 221
 2619. KARA: Kuş Yulduz Müşteri gezegeni, Jüpiter. III, 221 bkz> Erentüz, Karaku ş
 2620. KARALAMAK: karalamak; pislemek. III, 324, 329
 2621. KARAMUK: karamuk·I, 487
 2622. KARAMUÑ: karakun, kara belâ·III, 33
 2623. KARAÑGU: karanı, karanlık·III, 388 bkz> karañku
 2624. KARAÑKU: karanlık·III, 217, 290 bkz> karañgu
 2625. KARA: orun sin, mezar· III, 221, 222
 2626. KARA: ot Hindistan'dan gelen ağılı bir bitki; baldıran otu, Aconitum· III, 222
 2627. KARARMAK: kararmak· II, 77, 163 bkz> kara ermek
 2628. KARARTMAK: kaı'artmak,III, 431
 2629. KARA: yag neft· III, 222
 2630. KARÇAMAK: katılaşmak· III, 276
 2631. KARÇ: kurç "hatır hutur" gibi bir ses bildirir I, 343
 2632. KARÇ: kurç yémek hatır hutur yemek·I, 343
 2633. KARDU: zemheri sıralarında su üzerinde yüzen fındık büyüklüğündeki buz parçaları,I, 419
 2634. KARGA: karga,I, 254, 425;II, 26
 2635. KARGAK: lânet, kargış,II, 288 bkz> kargış
 2636. KARGAK: tarmak bir çeşit bitki I, 467
 2637. KARGALMAK: länetlenmek·II, 236
 2638. KARGAMAK: lânet etmek, beddua etmek; lânetlemek·I, 284;III, 290 bkz> alkamak, kargamak arkamak, kırgamak, kızgamak kargamak
 2639. KARKAMAK: lânet etmek, kötülüğü sayıp dökmek· t, 284 bkz> alkamak, kargamak, k ırgamak, kızgamak
 2640. KARGANAMAK: kendine lânet etmek II, 249
 2641. KARGAŞMAK: birbirine lânet etmek,II, 220
 2642. KARGATMAK: lânetletmek,II, 338
 2643. KARGILAÇ: kırlangıç kuşu·I, 526, 529;III, 178 bkz> karlıgaç
 2644. KARGIŞ: lânet, beddua, 1161^0.I, 274, 461 bkz> kargak § karg ış kişi; lânetlenmiî adam· I, 461
 2645. KARGU: dağ tepelerine minare biçlminde yapılan yapı olup düşman geldiği zaman herkesin hazır bulunması için üzerinde ateş yakılır·I, 426 bkz> karguy
 2646. KARGUY: atmaca·III, 241 bkz> karkuy, kırguy, kırkuy § çibek karguy; atmacaya benzer bir ku ş,III, 241
 2647. KARGUY: dağ doruklarında düşmanı ihbar için yapılan kuleler·III, 241 bkz> kargu
 2648. KARI: yaşlı, ihtiyar; yaşlı olan herhangl bir şey· I, 425; II, 30; III, 128, 222, 223, 421
 2649. KARI: karış, ölçü, bez ölçülen arşin· I, 117; III, 223 bkz> karış
 2650. KARIKMAK: kardan göz kamaşmak. II, 115, 116
 2651. KARI: kurı tay kısrağın arkasında geri kaldığı zaman bu sözlerle çağrılır. III, 223 bkz> kurıh kurıh, kurı kurı, kurrıh kurrıh
 2652. KARILAMAK: yaşlı saymak, ihtiyarlığa nispet etmek· III, 324, 329
 2653. KARILAMAK: boylamak, karışlamak, arşınlamak, ölçmek· I, 309; III, 324, 329
 2654. KARILAMAK: karlamak, ses çıkararak kar getirmek, III, 324
 2655. KARILMAK: karışmak, karılmak· II, 134 bkz> katılmak, katılmak karılmak
 2656. KARIMAK: kocalmak, yaşlanmak, kocamak,I, 147; III, 263
 2657. KARIMSINMAK: boğulur gibi olmak II, 260
 2658. KARIN: karın.I, 32, 171, 226, 324, 403, 486, 514; II. 201, 202, 288, 315, 337;III,222, 244, 286. 289, 439
 2659. KARIN: atmak hayvan boğazlandıktan sonra, işkembe nişan alınarak ok atılır, Vuran adam etinden bir parça alarak götürür.I, 403
 2660. KARINÇA: karınca.I, 501; III, 375 bkz> karınçak
 2661. KARINÇAK: karınca· I, 501 bkz> karınça
 2662. KARINDAŞ: kardeş· I, 407
 2663. KARINLAMAK: karına vurmak· III, 345
 2664. KARINLIG: karınlı· I, 499, 500
 2665. KARIŞ: karış, I, 369; II, 365 bkz> karı
 2666. KARIŞ: yünlü kumaş, III, 28
 2667. KARIŞLAMAK: karışlamak· III, 335
 2668. KARIŞMAK: karışmak; kamaşmak; karşılanmak; karşı koymak I, 367;II, 95, 97, 98;III, 11
 2669. KARIT: söğme, kufür· I, 356
 2670. KARITMAK: kocatmak· II, 304
 2671. KARIZAN: çok kocamış k.iy, I, 448
 2672. KARKAG: çöl, suyu ve bitkisi bulunmayan k ırlar,I, 465
 2673. KAR: kur ses anlatan bir kelime·I, 324
 2674. KAR: kur etmek guruldamak.I, 324
 2675. KARKUY: atmaca kuşu·III, 241 bkz> karguy, kırguy, kırkuy
 2676. KARLAMAK: karlamak. I, 463; III, 298, 319
 2677. KARLANMAK: karlanmak, kar yağmak· III, 197
 2678. KARLATMAK: kar yağdırmak· II, 347
 2679. KARLIGAÇ: kırlangıç· I, 527 bkz> kargılaç
 2680. KARLUKLAMAK: Karluk boyundan saymak, Karluk boyuna nispet etmek· III, 351
 2681. KARLUKLANMAK: Karluk kılığına girmek· II, 275, 276
 2682. KARMA: yağma. I, 410, 433
 2683. KARMAK: bir şeyi bir şeyle karıştırmak, katmak, karmak; boğazda su durmak, su bir yerde durmak, taîmak· I, 432;'II, 187;III, 182
 2684. KARMALAMAK: yağma etmek, kapmak, yağmalamak.I, 433;III, 354
 2685. KARMALAŞMAK: yağmalamakta yarış ve yardım etmek II, 221 bkz> karmaşmak
 2686. KARMAŞMAK: yağmalamakta yarış ve yardım etmek, II, 221 bkz> karmalaşmak
 2687. KARNAGU: er koca karınlı adam·I, 491 bkz> karnak er
 2688. KARNAK: er koca karınlı adam· I, 473 bkz> karnagu er
 2689. KARS: deve veya koyun tüyünden yap ılan elbise· I, 348
 2690. KARSAK: derisinden güzel kürk yapılan bir hayvan, bozkır tilkisi.I, 473
 2691. KARS: kars el çırpmaktan çıkan ses·I, 348
 2692. KARS: kars aya yapmak el ayalarını birbirine vurarak ses çıkarmak·I, 348
 2693. KARŞAG: elbisenin bir karış kadar olan parçası I, 464
 2694. KARŞAMAK: karışlamak, ölçmek III, 286, 287
 2695. KARŞATMAK: ölçtürmek, karışlatmak·II, 337,365
 2696. KARŞI: hakan sarayı, köşk,I, 255, 423;III, 374
 2697. KARŞI: karşı, zıt,I, 423 bkz> karşu
 2698. KARŞI: iki bey arasındaki uyu;mazlık·I, 424
 2699. KARŞU: karşı·III, 272 bkz> karşı
 2700. KARŞUT: zıt·I, 451
 2701. KART: yara·I, 342;II, 234, 248, 255
 2702. KARTAL: et parçalanmış et,I, 483
 2703. KARTAL: koy aklı karalı, alaca koyun·I, 483
 2704. KARTALMAK: azmak, yaranın başı koparılmak·II, 234
 2705. KARTAMAK: tırmalamak; sağaltmak·I, 245, 272; II, 255 bkz> kartanmak, k ırtlamak
 2706. KARTANMAK: sağaltmak.II, 248, 455 bkz> kartamak, k ırtlamak
 2707. KART: er huysuz adam·I, 342
 2708. KART: kurt ses bildiren bir kellme.I, 342
 2709. KART: kurt etmak çitlamak·I, 342
 2710. KARTURMAK: tıkamak; kardırmak, karıştırmak·II, 190. 197
 2711. KARU: ..karşı ..dogru anlamına edat·II, 83 bkz> kerü
 2712. KARVAMAK: ararken bir şeye dokunmak,III, 290 bkz> karvamak
 2713. KARVI: ince, yayımsı·III, 239 § karvı kaşlı kişi; yay gibi ince kaşlı adam·III, 239
 2714. KARVAMAK: ararken bir şeye dokunmak·III, 290 bkz> karvamak
 2715. KARVANMAK: aramak,II, 250
 2716. KARVAŞMAK: aramakta yardım etmek; karanlıkta el ile bir şey aramak,II, 221
 2717. KARVATMAK: gõzü ile görmeden eliyle dokunarak aratmak· II, 339
 2718. KAS: kabuk, her ağacın kabuğu; sertllk, katilık, I, 356, 382; III, 134, 151, 369 bkz> kasuk, kaz
 2719. KASI: hayvanlara ağaçtan yapılan ağıl·III, 224
 2720. KASIG: ağzın içi, sag ve sol yanları, avurt·I, 375;III, 345
 2721. KASIGLAMAK: iteklemek, itmek; avurda vurmak,III, 336, 345 bkz> k ısıglamak
 2722. KASIRKU: kasırga·I, 489
 2723. KASNAMAK: zırıncımak, çeneleri birbirlne vurmak; titre şmek II, 223;III, 147, 302 bkz> kasnatmak, kıstaşmak
 2724. KASNATMAK: titretmek·II, 350 bkz> kasnamak, kıstaşmak
 2725. KASUK: ağaç kabuğu·I, 382 bkz> kas, kaz
 2726. KASUK: at derisinden yapılan tulum·I, 382
 2727. KASUKLUG: er kendisinde kımız tulumu bulunan adam.I, 497
 2728. KAŞ: kaş, lekesiz beyaz veya kara ta;·I, 330; III, 22, 152
 2729. KA: herhangi bir şeyin kıyısı·III, 152
 2730. KAŞ: göz üstündeki kaş· I, 424, 524; II, 328; III,152
 2731. KAŞAK: kındıra otu, halfa·I, 383;II, 328
 2732. KAŞAÑ: köleye söğmekte kullanılan bir kelime, "alçak" anlamınadır.III, 370
 2733. KAŞANMAK: (hayvan, at) i;emek·II, 155
 2734. KAŞGA: at yüzü ak, gözlerinin çevresi kara olan at, peçeli at·I, 426 § ka şga koy; başı ak, başka yerleri kara olan koyun·I, 426
 2735. KAŞGALAK: ördekten küçük blr su kuşu·I, 528
 2736. KAŞIK: kaşık·I, 504 bkz> kaşuk
 2737. KAŞIKLAMAK: kaşıklamak,III, 338 bkz> kaşuklamak
 2738. KAŞIKLIK: müñüz kaşık yapmak içtn hazırlanan boynuz,I, 504
 2739. KAŞIMAK: kaşımak·I, 438;III, 267
 2740. KAŞINMAK: I, 261 kaşıtgan çok kaşitan, I, 514
 2741. KAŞITMAK: kaşıtmak, II, 307
 2742. KAŞLAMAK: kaş, germeç yapmak; kaşa vurmak· III, 299
 2743. KAŞLIG: kaşlı· III, 239
 2744. KAŞUK: kaşık· I, 383; III, 347 bkz> kaşık
 2745. KAŞUKLAMAK: kaşıklamak. III, 338, 347 bkz> kaşıklamak
 2746. KAŞUKLANMAK: kaşık sahibi olmak· II, 268, 269
 2747. KAŞUKLUG: kaşıklı. I, 497
 2748. KAT: kat· I, 320; III, 27
 2749. KAT: nezd, yan· I, 64, 320; III, 240
 2750. KAT: mugaylan dikeni meyvesi; dikenli ;eylerin meyvesl; her bir a ğacın meyvesi· II, 146, 147
 2751. KATA: kere, defa, kez, I, 321, 498; III, 218
 2752. KATARGAN: her zaman geri döndüren·II, 74
 2753. KATARMAK: geri döndürmek, yöneltisinden döndürmek, çevirmek.II, 74;III, 193 bkz> kaytarmak
 2754. KATGI: katı, sert· I, 441 bkz> katkı
 2755. KATGURMAK: gülerek katilmak· II, 188,192, 201
 2756. KATIG: katı, sert, sıkı, kuvvetli, I, 110, 375, 472; II, 338, 354; III, 44, 219, 287, 373
 2757. KATIGLANMAK: çabalamak, uğra;mak· II, 268, 270; III, 159
 2758. KATIGLIG: soysuz, katiklı· I, 496
 2759. KATIGLIK: felâket· III, 233
 2760. KATIK: katgı, herhangi bir nesneye katılan; sirke, yoğurt gibi tutmaç yemejine katılan nesne· I, 382
 2761. KATILGAN: karılgan her işe her zaman katılan, karışan· I, 520
 2762. KATILMAK: karıştırılmak; erkek kadın çiftleşmek, II, 121 bkz> karılmak, katılmak karılmak katılmak karılmak
 2763. KATINMAK: sertelmek·I, 498
 2764. KATINMAK: katar görünmek·II, 154
 2765. KATIR: katır,I, 364, 495;III, 302
 2766. KATIRTMAK: döndürmek; reddetmekle emretmek·III, 430, 431
 2767. KATIŞMAK: katmakta yardım ve yan; etmek, II, 89
 2768. KAT: kadrak yan, yamaç· I, 472
 2769. KATKI: katı, I, 427 bkz> katgı § katkı kişi; kimseye boyun eğmeyen adam· I, 427
 2770. KATKI: (a?) ç çıyana benzer bir böcek· I, 455
 2771. KATLANMAK: meyvelenmek; dikenll ağaçlar meyvelenmek .III, 196, 197
 2772. KATLIŞ: katlış; su kollarının kavşıtında olan su birikintisi· I, 460
 2773. KATLIŞMAK: su kolları kavu;mak·I, 460
 2774. KATMAK: katmak, karıştırmak; katılaşmak, sert olmak; mihnete ve sıkıntıya düşmek, yorulmak·I, 205, 432, 440, 467;II, 295
 2775. KATMAK: karmak katmak, karıştırmak.I, 432
 2776. KATNATMAK: tekrar ettirmek·II, 349
 2777. KATRUNMAK: duraklamak, çekinmek,II, 249
 2778. KATTURMAK: büktürmek, katlatmak, kattırmak·II, 189, 190
 2779. KATUN: kadın, hatun, Afrasyab kızlarından olanların adı· I, 138, 376 ,410;III, 240
 2780. KATUNLANMAK: hanımlanmak, han karısı şekline girmek·III, 206
 2781. KATURGAN: çok sevlnen, çok öğünen, çok gülen· I, 516
 2782. KATURLUG: ok temreni ağıya bulaştırılmiş ok, II, 284
 2783. KATURMAK: katılaştırmak.II, 74
 2784. KATURMAK: sevinmek, öğünmek, gülmek.I, 516
 2785. KATUT: katık,II, 284
 2786. KATUT: kak, yarma·II, 284
 2787. KATUT: pabuçcu çirişi·II, 284
 2788. KAVIK: kepek, darı kepeği,III, 165 bkz> kavık
 2789. KAVUK: mesane, sidiklik; kavuk, III, 165 bkz> kavuk
 2790. KAVUT: kavut· III, 163 bkz> kagut
 2791. KAVUZ: şaraptaki çôr çöp, tortu·III, 164
 2792. KAV: kav-III, 155
 2793. KAVÇIMAK: saldırmak, üstüne du;mek· III, 276 bkz> kafç ıtmak
 2794. KAVDINMAK: acınmak, şefkat göstermek, fenalıktan kurtulması yollarını aramak· II, 249 bkz> kavdunmak
 2795. KAVDUNMAK: acınmak, ;efkat göstermek, fenalıktan kurtulması yollarını aramak· II, 249 bkz> kavdınmak
 2796. KAVIK: kepek, darı kepeğl; kavuz· I, 221, 383; III, 165 bkz> kav ık
 2797. KAV: kuv dikişin büzülmesi, çekllmesi, elblsenin dikilirken k ırışıp büzülmesl· III, 129,155
 2798. KAV: kuv bolmak diklllrken büzülmek, çekilınek, kötü dikilmekten kıvrışmak.III, 129
 2799. KAVRAMAK: sıkmak, kavramak· II, 82 bkz>kavurmak
 2800. KAVRULMAK: kavrulmak, II, 235 bkz> kagrulmak, kagurmak, kovurmak, kugurmak, kuvurmak
 2801. KAVRUŞMAK: kavurmakta yardım etmek·II, 219, 220 bkz; kagruşmak
 2802. KAVŞI: ince, çatık·I, 424
 2803. KAVŞUT: iki hanın, ülkelerinin baysallıği için, buluşarak barışmaları. I, 451; II, 102
 2804. KAVUK: sidiklik, mesane; kavuk, I, 383; III, 165 bkz> kavuk
 2805. KAVURMAÇ: kavrulmuş buğday·I, 493 bkz> kogurmaç, kovurmaç
 2806. KAVURMAK: kavramak, sıkmak,I, 518;II, 82 bkz> kavramak
 2807. KAVUŞMAK: kavuşmak, yaklaşmak.II, 102, 103; III, 153, 188
 2808. KAYA: kaya·I, 73;II, 7, 19, 20, 170 § yal ım kaya; sarp dağın eteği·III, 19, 20
 2809. KAYAÇUK: güzel kokulu bir dağ otu· ("Safran"denen bitki olmak ihtimali vard ır).III, 177
 2810. KAYAK: kaymak (yenecek)· III, 167 bkz> kanak, k ıyak, konak
 2811. KAYA: körmek uzaktan görmek·III, 219 bkz> kıya körmek· kura körmek, kuya körmek kayda nerede·I, 52, 419; III, 173 bkz> handa, kanda, kayuda
 2812. KAYGIK: kayık, I, 100; III, 175 bkz> kayguk
 2813. KAYGUK: kayık· I, 186 bkz> kaygık
 2814. KAYGURMAK: kayırmak, kaygılanmak·II, 193; III, 193, 194 bkz> kadgurmak
 2815. KAYIG: yer yoldan sapa olan yer·III, 166
 2816. KAYIN: kardeş, hısım ve akraba· I, 32 bkz> kadın, kazın
 2817. KAYINMAK: kaynamak. III, 191 bkz> kaynamak
 2818. KAYIÑ: kayın ağacı·I, 32 bkz> kağıñ
 2819. KAYIR: kum, kaba topraklı yer·I, 158, 166; III, 165
 2820. KAYIRLIG: düz ve kaba topraklı·III, 178
 2821. KAYIŞMAK: birbirine acımak, birbirini kayırmak· III, 188 bkz> kaymak, kışmak
 2822. KAYMAK: meyletmek, kaymak; caymak; acımak, kayırmak, tınmak, iltifat etmek·I, 403; II, 45;III, 182, 245, 246 bkz> kayışmak, kışmak
 2823. KAYNAMAK: kaynamak; karşı gelmek, kabulden çekinmek, sözünü reddetmek· I, 166, 225, 248, 390, 441;III, 191, 280, 302 bkz> kay ınamak
 2824. KAYNATMAK: kaynatmak· II, 357
 2825. KAYRIŞMAK: bükmekte yarış etmek· III, 194, 195
 2826. KAYTARGAN: daima geri döndüren, kaçıran.I, 516, 517
 2827. KAYTARMAK: yõneltisinde döndürmek, çevirmek,III, 193 bkz> katarmak
 2828. KAYTARMAK: saldırtmak,III, 429
 2829. KAYTIŞMAK: birbiri ardına gitmek,III, 195
 2830. KAYTURMAK: kayırttirmak, yardım ettirmek· III, 193
 2831. KAYU: hangi, hani, nice·I, 31;III, 218, 237, 367 bkz> hayu, kanu
 2832. KAYUDA: nerede, I, 99,419;III,173 bkz> handa, kanda, kayda
 2833. KAYUKLANMAK: kaymaklanmak.III, 197, 198
 2834. KAZ: kaz·I,100,104, 254, 256, 487;II,177,181, 359;III, 128, 130. 149, 332, 358, 384
 2835. KAZ: her ağacın kabugu· III, 151 bkz> kas, kasuk
 2836. KAZAÑKU: karma karışık, dolaşık (ip), III, 388
 2837. KAZGAN: sel sularının yardığı yer· I, 18 § kazgan yér; içerisinde yarlar, batakl ıklar, çatlaklıklar bulunan yer· I, 439
 2838. KAZGANÇ: kazanç· III, 386
 2839. KAZGANMAK: kazanmak· II, 249, 250
 2840. KAZI: etlilikten insan karnındaki girlnti ve çıkıntılar, at karnı içinden çıkan yağ· III, 223
 2841. KAZILMAK: kazılmak· II, 135
 2842. KAZIMAK: kazmak ve eşmek, deşmek, kazımak· III, 264
 2843. KAZIN: kayın, dünür, hısım· I, 403 bkz> kadın,kayın
 2844. KAZINDI: toprak kazılmış toprak· I, 449
 2845. KAZINMAK: kazılmak, kazmayı iş edinmek, kazar görünmek· II, 155
 2846. KAZIŞMAK: kazmakta yardım ve yarı; etmek, II, 100
 2847. KAZLINMAK: kazılmak, çukurlar yapılmak,II, 251
 2848. KAZMAK: kazmak, at hafarılanarak ve çamışlanarak ayağıyle yerl kazmak, kazılmak·II,10, 59
 2849. KAZÑUK: kazık,III, 383 bkz> kazuñuk
 2850. KAZTURMAK: kazdırmak·II, 190
 2851. KAZUK: kazılmış·I, 382 § kazuk arık; kazılmış ark·I, 382
 2852. KAZUÑUK: kazık·III, 383 bkz> kazñuk
 2853. KEBELI: ışık etrafında geceleri uçan kelebek, pervane, evelek·I, 448
 2854. KEBEZ: pamuk,I, 293, 303, 510 bkz> kepez
 2855. KEBEZLIG: pamuklu, pamuk sahibi·I, 507
 2856. KEBEZLIK: pamukluk, pamuk biten yer·I, 507
 2857. KEBIMEK: bazı yerleri kurumak·III, 257 bkz> kepimek
 2858. KEBIT: dükkân, magaza, içkl içllen yer, meyhane,I, 357 bkz> kepit
 2859. KEBITMEK: kurutmak·II, 298 bkz> kepitmek
 2860. KEÇE: keçe,III, 219
 2861. KEÇE: karpuz ve hıyara ben2er şeylerin taşındığı sele ve sepet·III, 220
 2862. KEÇI: keçi,III, 219 bkz> eçkü
 2863. KEÇIK: köprü, geçit,I, 390;III, 191 bkz> keçi ş
 2864. KEÇILMEK: geçilmek· II, 136
 2865. KEÇIŞ: geçit, ırmağın, derenin geçidi, I, 369 bkz> keçik
 2866. KEÇIŞMEK: geçmekte yardım ve yarış etmek, II, 93
 2867. KEÇITMEK: geçirtnnek· II, 300
 2868. KEÇMEK: geçmek, ölmek· I, 44, 79, 80, 82, 94, 245, 451;II, 5, 6, 87, 164, 225; III, 5, 9, 33, 85, 121, 288
 2869. KEÇRÜMSINMEK: geçer görünmek· II, 261
 2870. KEÇRÜŞMEK: birbirini geçmek, geçirmekte yard ım etmek· II, 222, 225, 257
 2871. KEÇSEMEK: geçmek istemek·I, 155
 2872. KEÇSETMEK: geçmek umudunda bulundurmak· II, 336
 2873. KEÇTÜRMEK: geçtirmek II, 194
 2874. KEÇÜNMEK: geçer görünmek· II, 156
 2875. KEÇÜRGEN: her zaman başaran·II, 521, 522
 2876. KEŞÜRGEN: çok bağışlayan·I, 521
 2877. KEÇÜRMEK: evirip çevirmek, başarmak; bağı;lamak,I, 47
 2878. KEÇÜRSEMEK: geçirmek istemek·III, 247
 2879. KEÇÜRTMEK: geçirtmek.III, 431, 432
 2880. KED: bir şeyi anlatmakta obartma ve pekitme istenirse kullan ılan edat·I, 321 bkz> ked, key
 2881. KEDKIRMEK: hayvan çamışlık etmek, üstüne yük vurdurmaz olmak·II, 196
 2882. KEDRIM: et derisi yüzülmüş et· I, 485
 2883. KEDÜK: tulganın altına giyilen tüyden yapı1mış takke·I, 390
 2884. KEDÜK: yağmurluk-I, 508 bkz> kedük
 2885. KEDÜKLÜG: yağmurluk sahibi·I, 509
 2886. KEDÜKLÜK: kidiz yağmurluk yapmak için ayrılmış, hazırlanmış keçe·I, 508
 2887. KED: obartma, pekitme bildiren blr edat·I, 322 bkz> ked, key
 2888. KEDGÜ: giyilecek nesne,I, 430
 2889. KEDILMEK: giyilnıek·II, 136
 2890. KEDINDI: ton çok giyilen elbise I, 449
 2891. KEDIRMEK: hayvan derisi yüzmek, bir hayvan ı kakaç (pastırma) yapmak· II, 76
 2892. KEDLEMEK: çabalamak. III, 299, 300
 2893. KEDMEK: giymek·I, 12, 394;II, 296;III, 20, 156, 441 bkz> ketmek
 2894. KEDRILMEK: et soyulup kurutulmak, kakaç (past ırma) yapılmak· II, 237
 2895. KEDRIŞMEK: et soyup kurutmakta yardım etmek, II, 222
 2896. KEDRÜLMEK: giyilmek· II, 237
 2897. KEDRÜŞMEK: birbirine giydirmek, II. 222
 2898. KEDÜK: kepenek, yağmurluk; elbise, giyecek, I, 390;III, 38 bkz> kedük
 2899. KEDÜKLÜG: kepeneği olan kimse·III, 256
 2900. KEDÜRMEK: giydirmek.II, 76, 161
 2901. KEDÜRSEMEK: giydirmek istemek III, 332
 2902. KEDÜT: çamaçır, giyecek, gelin ve güveyin h ısımlarına armağan olarak giydlrdlkleri elbise· I, 12, 357
 2903. KEFEÑ: zahire armağanı· III, 385 bkz> kefşeng
 2904. KEFGEK: peltek, kekeme kimse· II, 289
 2905. KEFREMEK: gevşemek, I, 103 bkz> kevremek, kövremek, küfremek
 2906. KEFŞEÑ: harman temizlendikten sbnra gelen kimseye verilen zahire armagan ı. III, 385 bkz> kefeñ
 2907. KEGIRMEK: geğirmek· II, 84
 2908. KEK: kin, hınç, öç; sıkıntı, zahmet, mihnet I, 44, 230, 479;II, 283 bkz> kekmek, kekmen
 2909. KEKLIG: kinli, hınçlı·II, 283
 2910. KEKLIK: keklik·I, 479
 2911. KEKMEK: er tecrübeli adam·I, 479 bkz> kek, kekmen
 2912. KEKMEN: başından geçen sıkıntı ve zahmetlerle pişmiş, pekleşmiş adam.I, 480 bkz> kek, kekmek
 2913. KEKRE: develerin yediği acı bir ot·I, 422
 2914. KEKTEŞMEK: hınçlaşmak, kin bağlaşmak·II, 222
 2915. KEKÜK: seksek kuşu; kemiği büyü ve tılsım için kullanılır· II. 287
 2916. KEKÜŞ: ;işlik iç!n sürülen blr ilâç, aks ırgan otu; "Saponaria" veya "Veratrum album"·I, 407
 2917. KELDEÇI: gelici, gelen·I, 24
 2918. KELDÜGI: geli;i.I, 36;II, 42
 2919. KELDÜRMEK: getirmek.I, 20, 71, 93, 94. 97, 251, 340;II, 195; III, 144 bkz> keltürmek
 2920. KELEÇÜ: söz· I, 445
 2921. KELEGEN: gelen· I, 24
 2922. KELEGÜ: tarla sıçanı soyundan bir hayvancık, geleni- I, 448
 2923. KELEP: Türk yaylalarında biten bir ot; davarı çabuk semirtir.I, 353
 2924. KELEPLENMEK: bir yer "kelep" otuna sahip olmak· 11. 269
 2925. KELER: keler, kertenkeleler!n genel ad ı·I, 364
 2926. KELESI: gelme zamanı·II, 69
 2927. KELGELIMET: gelmek için·I, 144, 325
 2928. KELGIN: büyük ırmaklann veya denizlerin taşar gibi kabarması, med·I, 443
 2929. KELGIRMEK: gele yazmak, gelmek istemek,II, 196
 2930. KELGÜ: gelme zamanı, geliş, gelecek·I, 119; II, 68
 2931. KELGÜÇI: gelici, gelen·II, 54
 2932. KELGÜLÜK: gelmeye hak kazanmış (kimse).I, 25
 2933. KELIG: gelecek, gelecegi.I, 26;II, 41, 52, 58, 172;III, 160
 2934. KELIGLI: gelmek üzere olan·I, 25;II, 58
 2935. KELIGSEK: gelmeye istekli olan;II, 55
 2936. KELIGSEMEK: gelmek istemek·III, 285, 335 bkz> kelsemek
 2937. KELIMSENMEK: gelir görünmek.II, 259
 2938. KELIN: gelin·I, 404;III, 12, 242
 2939. KELIŞ: geliş.I, 370
 2940. KELIŞ: barış geliş gidiş.I, 370
 2941. KELIŞLIG: barışlıg ev konuk odası,I, 370
 2942. KELIŞMEK: gelişmek.II, 110
 2943. KELIŞMEK: barışmak birbirine gelip gitmek· II, 110
 2944. KELMEK: gelmek,I, 20, 24, 26, 35, 36, 37, 53, 76, 77, 82, 87, 88. 93, 97,108, 125, 126, 129, 130, 132, 136, 165, 212, 219, 226, 315, 319, 323, 325, 328, 334, 339, 350, 387, 391, 403. 409, 417, 441, 442, 445, 462, 463, 468;II, 25, 26, 35, 38, 41, 43, 46. 59, 60, 6
 2945. KELÑIZ: sel I, 343
 2946. KELÑIZLEYÜ: sel gibi.I, 343
 2947. KELSEMEK: gelmek istemek, gelsemek·III, 285 bkz> keligsemek
 2948. KELTÜRMEK: getirtmek·II, 195 bkz> keldürmek
 2949. KEM: hastalık·I, 338;II, 363
 2950. KEMDÜK: söñük sıyrılmış, eti yenmiş kemik. I, 480
 2951. KEMEK: pamuktan yapılmış çubuklu ve nakışlı bir dokuma; bundan bürgü yapılır, Kıpçaklar yagmurluk yaparlar·I, 392
 2952. KEMÍ: gemi·I, 179; III, 235 bkz> kimi
 2953. KEM(I)ŞMEK: saldırmak, çıkarmak, atmak, sürmek; bir ;eyi çıkarıp atmak·I, 309, 441, 472; II, 112, 115
 2954. KEMLEMEK: kötülemek, hasta olmak,III, 301 bkz> kemlenmek
 2955. KEMLENMEK: hastalanmak· I, 338; II, 253 bkz> kemlemek
 2956. KEMLETMEK: sıkıntı veya zarar vermek, kötületmek, hasta etmek· II, 348, 349, 363
 2957. KEMRÜŞMEK: kemirişmek, kemirmekte yariş etmek· II, 224
 2958. KEMÜRMEK: kemirmek. II, 85, 86
 2959. KEN: dogu ülkelerinde her şehre verilen bir addır· I, 339 bkz> kend, kent
 2960. KENÇ: genç, çocuk; her hayvanın küçügü· I, 169, 278; II, 304, 307; III, 181, 270, 438
 2961. KENÇEKLENMEK: Kençek kılığına girmek, Kençekleşmek II, 277
 2962. KENÇLIYÜ: hanların düğünlerlnde veya bayramlarda ya ğma edilmek üzere yapılan sofra· III, 438
 2963. KEND: şehir; kale·I, 22, 178, 236, 248, 302, 339, 343, 344; III, 150 bkz> ken, kent kendü
 2964. KENDI: , zat, nefs, kendisi. I, 127, 419; III, 29
 2965. KENDÜK: küp gibi topraktan yapılan büyükçe bir kap, küp·I, 480;II, 129
 2966. KENPE: bir ot adı·I, 416
 2967. KENT: şehir·III, 34 bkz> ken, kend
 2968. KENZI: kırmızı, sarı, ye;il gibi birtakım renkleri bulunan bir Çin dokuması·I, 422
 2969. KEÑEMEK: danışmak, görüşmek, tedbir etmek· III, 396
 2970. KEÑES: sığ, az, kolay, hafif·III, 364
 2971. KEÑEŞ: işlerde danışma, görüşme, düşünme,tedbir·III, 365
 2972. KEÑEŞLIK: danışıklı, tedbirli,I, 232;III, 358
 2973. KEÑEŞMEK: kar;ılıklı danı;mak, tedbir etmek· III, 393, 394
 2974. KEÑEŞSIZ: danışıksız, tedbirsiz·I, 232
 2975. KERÍGIRSIMEK: dlbi yanmak, dibl yanarak koku yükselmek·III, 409
 2976. KEPEK: unda ve başta bulunan kepek,I, 390; II, 310; III, 93, 101
 2977. KEPEKLIG: kepeği olan,I, 508
 2978. KEPEKLIK: kepek konan yer·I, 508, 510
 2979. KEPEK: yincü küçük inci·I, 390
 2980. KEPEZ: pamuk-I, 293, 303, 510 bkz> kebez
 2981. KEPIMEK: bazı yerleri kurumak, III, 257 bkz>kebimek
 2982. KEPIT: dükkân, mağaza, meyhane·I, 357 bkz> kebit
 2983. KEPITMEK: kurutmak·II, 298 bkz> kebltmek
 2984. KEREGÜ: çadır; kışlık ev,I, 404, 447, 448
 2985. KEREGÜLENMEK: çadırlanmak, çadır edinmek, çadıra girmek·III, 205
 2986. KEREK: gerek, olmalı, yaraşır, lâzım, ihtiyaç, gerekli. 1 126, 152, 163, 391;III, 44, 216, 371
 2987. KEREKLEMEK: yokluğu dolayısıyle aramak, araştırmak, III, 341
 2988. KEREKLIG: gerekli· I, 509
 2989. KEREM: izbe· I, 398
 2990. KEREY: saç tıra; eden ustura,III,174 bkz> yüligü
 2991. KERGEMEK: yaraşmak· I, 362
 2992. KERGÜK: koyunun içerisinde, kırkbayır ile beraber bulunan şirden gibi ;ey· II, 289
 2993. KERIK: geniş· I, 94
 2994. KERILGEN: her zaman gerilen, gerinen, esniyen· I, 523 kerilmek gerllmek, gerinmek, esnemek· I, 119; II, 136 kerim duvarlara örtülen, kaplanan dokuma nesneler.I, 398
 2995. KERIŞ: üstüne çıkılabilen dağ tepesi·I, 370
 2996. KERIŞ: atin karnı, sırtı·I, 370
 2997. KERIŞ: savaşta dayanma,I, 370
 2998. KERIŞ: kavga, çeki;·I, 370
 2999. KERIŞMEK: uğraşmak, kavga etmek, çekişmek· I, 370;II, 99, 115
 3000. KERIŞMEK: germekte yardım ve yarış etmek· II, 98
 3001. KERITMEK: havlatmak, ürdürmek· II, 305
 3002. KERJÜ: tüfekte atılan yuvarlak taneler, III, 441
 3003. KERKI: dülger keseri, keser· I, 430
 3004. KERMEK: germek, çeklp uzatmak; kapatmak; ürümek, havlamak· II, 8; III, 39
 3005. KERPIÇ: kerpiç· I, 455; III, 119 § pışık kerpiç
 3006. KERŞEGÜ: at kürek kemiğinin altında yağırı bulunan at·I, 491
 3007. KERTIK: ekmek ve ekmeğe benzer şeylerin sayısını bilmek için bir ağaçta yapılan kertik, çetele· I, 478 bkz>
 3008. KERTÜK: kertilmek kenilmek; (insanlar için) horlanmak· I, 160; II, 236
 3009. KERTIŞMEK: kenmekte yardım ve yarış etmek· II, 222
 3010. KERTMEK: kertmek (köleyi yola getirmek için söylenir)· III, 427
 3011. KERTÜK: ağaçta açılan kertik- I, 478 bkz> kertik
 3012. KERTÜK: kemrük kesik, gedik· I, 478
 3013. KERTÜRMEK: gerdirmek, serdirmek· II, 194
 3014. KERÜ: geri,.. den ise·I, 205, 361; II, 133 bkz>karu
 3015. KES: parça·I, 329 bkz> kesek
 3016. KES: kesek, abdest bozduktan sonra bununla temizlenilir.I, 329
 3017. KESEK: kesik, parça·I, 14, 391 bkz; kes
 3018. KESGÜ: kesecek nesne· I, 13
 3019. KESGÜK: halka, köpeğin boynuna geçirilen halka, tasma· II, 289
 3020. KESILGEN: her zaman kesilen· I, 523
 3021. KESILMEK: kesllmek· I, 339; II, 136, 137
 3022. KESINMEK: kesinmek·II, 157
 3023. KESLŞMEK: kesmekte yardım ve yariş etmek· II, 101
 3024. KESLEMEK: kesekle koğmak· III, 300
 3025. KESLINÇÜ: sarı keler, III, 242
 3026. KESLINMEK: kesilmek· I, 352; II, 253
 3027. KESLIŞMEK: kesilip ayrılmak· II, 224
 3028. KESME: enli ok 100^01^.I, 434
 3029. KESME: kakül, zülüf, perçem,I,II, 233, 434
 3030. KESMEK: kesmek· I.11 13, 14. 434; II. 11
 3031. KESMELENMEK: zülüflenmek, kâküllenmek· III, 203
 3032. KESTEM: geceleyin davetsiz gelen adamlara verilen içki ziyafeti· I, 485
 3033. KESTER: saksı· I, 457
 3034. KESTÜRMEK: kestirmek· II, 195
 3035. KESÜRGÜ: dağarcık, kap·I, 358, 490; 111. 48
 3036. KETEN: zahmet, sıkıntı,I, 404
 3037. KETIŞMEK: ayrılmak, ayrışmak·II, 89, 90
 3038. KETKI: at sırtı dar, yanları geniş at·I, 430
 3039. KETMEK: giymek·II, 296 bkz> kedmek
 3040. KETMEN: yeri kazmak için kullanılan aygıt·I, 444
 3041. KETÜ: çolak·III, 219
 3042. KETÜT: ekşi suratlı, buruşuk yüzlü· II, 284
 3043. KEVÇI: Uygur ellerine kadar Kâşgaristan'da kullanılan 10 rıtllık bir hububat ölçeği· I, 417
 3044. KEVEG: burundaki kıkırdak·I, 391
 3045. KEVEL: at yürüyüşlü, küheylan at, soylu at· I, 395; II, 133
 3046. KEVELMEK: gevşemek, zayıflamak,I, 397 bkz> kevllmek
 3047. KEVGIN: aş doyurmayan aş·I, 443 bkz> çivgin
 3048. KEVILMEK: gevşemek, zayıflamak·II, 131, 137, 138 bkz> kevelmek
 3049. KEVLI: ırmak ağzı, III, 442
 3050. KEVMEK: gevelemek, gevmek; gevşetmek· II,16; III, 288
 3051. KEVREK: gevrek, yunnu;ak (bitki)· I, 479
 3052. KEVREMEK: zayıflamak; gevşemek· III, 41, 282 bkz> kefremek, kövremek, kilfremek
 3053. KEVRETMEK: gevşetmek· II, 334, 335
 3054. KEVRIK: gürgen ağacı· I, 479
 3055. KEVŞEK: gevşek, yumuşak. I, 479 bkz> küvşek § kevşek etmek; bir çeşit ekmek· III, 287
 3056. KEVŞEMEK: geviş getirmek; gevşemek, III, 287
 3057. KEVŞENGEN: çok geviş getiren· II, 256
 3058. KEVŞENMEK: geviş getlrmek· II, 252, 255
 3059. KEVŞEŞMEK: birbirini görerek geviş getlrmek·II, 351
 3060. KEVŞETMEK: gevşetmek, yurnuşatmak; geviş getirtmek· II, 338
 3061. KEVTÜRMEK: gevşetmek·II, 195
 3062. KEVÜRKEN: dağ soğanı· I, 525 bkz> kümürgen, kümürken, küvürken
 3063. KEY: pek, gâyet, sağlam· I, 459 bkz> ked, ked
 3064. KEYIK: geyik, yaban hayvanı, aslında yabanî olan her şey, eti yenen hayvanlardan ceylân, s ıgın, dağ keçisi gibi hayvanlar, yabanî (vah şî) -evcil (ehlî) karşıtı-, av hayvanı ve av, I, 26,155,157, 171, 206, 224, 228, 263, 295, 306, 311, 421; 11, 8, 10, 16, 120, 14
 3065. KEYIK: maymun yapılı (insanlar için)·III, 168
 3066. KEYIK: söğüt yaban sogüdü·III, 168
 3067. KEYLIG: maynıun·III, 175
 3068. KEYLIG: kişi şaşkın veya yabanş gibi iki tarafına bakarak yürüyen adam. III, 175
 3069. KEYÜK: kebe ve kepenek gibi ;eyler· III, 168
 3070. KEZ: gez· I, 326; III, 106, 318
 3071. KEZ: süt ve un gibi şeylerín tencere dibinde yap ışıp kalan parçaları. I, 327
 3072. KEZ: ipekli bir Çin kumaşı· I, 327
 3073. KEZGERMEK: gezlenmek, geze getirmek· II, 196; III, 106
 3074. KEZIK: gezek; sıtma, nöbet, işte nöbet· I, 391
 3075. KEZIK: cesaret · I, 391
 3076. KEZIŞMEK: gezmekte yari{mak· II, 100
 3077. KEZITMEK: gezdirmek· II, 306
 3078. KEZLEMEK: gezlemek, gezini düzeltmek, temizlemek. III, 300, 318 ·
 3079. KEZLENMEK: gezlenmek; dibi tutmak, II, 252,253
 3080. KEZLEŞMEK: gezlemekte yardım ve yarış etmek·II, 224
 3081. KEZLETMEK: gezletmek· II, 348
 3082. KEZLIK: küçük kadın bıçağı, kadınlar üst elbiselerine takarlar· I, 478
 3083. KEZMEK: gezmek, dolaşmak· II, 10
 3084. KÉÇ: geç (vakit).I, 294;III, 121
 3085. KÉÇE: gece, III, 219
 3086. KÉÇILMEK: geciktirilmek. III, 195
 3087. KÉÇITMEK: geciktirmek·II, 300
 3088. KÉÇMEK: gecikmek·III, 180, 183
 3089. KÉÇÜRMEK: geciktjrmek· III, 187
 3090. KÉÑÜTMEK: genişletmek, II, 326
 3091. KÉTERMEK: §1(161-1116^ III, 164
 3092. KI: nida "ya"sı yerine; çağırma edati·III, 212
 3093. KI: hısımlık bildiren isimler sonuna gelerek ac ıma ve sevme anlatan bir edat·III, 212
 3094. KIÇI: hardal· III, 238
 3095. KIÇILAMAK: gıdıklamak· III, 323, 329
 3096. KIÇURMAK: kınamak, ayıplamak; başkasınm kaygısından ferah duymak· III, 187
 3097. KIDIŞMAK: kenar dilkmekte yardım etmek, değirmi bir şeyin kenarını dikmekte yardım etmek·II, 93 ,94
 3098. KIDITMAK: kenar diktlrmek, kıyılatmak·II, 301
 3099. KIDIG: kıyı, yan, kenar 1. 375, 496
 3100. KIDIGLAMAK: kıyı dikmek, kıyılamak·III, 336
 3101. KIDIGLANMAK: kıyılanmak, kenarlanmak.II, 268
 3102. KIFÇAKLAMAK: Kıpçak boyundan saymak· Kıpçak boyuna nispet etmek·III, 351
 3103. KIFÇAKLANMAK: Kıpçak kılıgına girmek· II, 279 bkz> Kıvçaklanmak
 3104. KIFTU: makas, kırkı. I, 416
 3105. KIFTULAMAK: sındı ile kırkmak, kırpmak,III, 352
 3106. KIG: topragı kabartmakta kullanılan gübre·III, 129
 3107. KIGLATMAK: fışkı ile gübreletmek; (at) sıçırtmak, tersletmek·II, 348
 3108. KIKI: gürültü·III, 227 bkz> urı kıkı
 3109. KIK(I)RMAK: yüksek sesle çağırmak, bagırmak, haykırmak,I, 441, 442;II, 83
 3110. KIKRIŞMAK: çagrışmak, bağrişmak·II, 220
 3111. KIL: kıl (insanda ve hayvanda)·I, 337
 3112. KILDRUK: buğday vb· başaklanndakl kılçık,III, 417
 3113. KILGAN: çok kılan, çok yapan· I, 470
 3114. KILGU: kılı;, yapış, kılgı· I, 494
 3115. KILIÇ: kılıç·I, 183, 321, 339, 359, 397, 417;II, 116, 129, 147, 197, 246, 281, 308. 344, 356; III, 70, 77, 135, 169. 268 277, 296, 373, 437
 3116. KILIÇLAMAK: kılıçlamak, kılıç ile çalmak ve vurmak,III, 331, 346
 3117. KILIÇLANMAK: kılıç sahibi olnnak· II, 267
 3118. KILIG: kılış, yapış· II, 40
 3119. KILIK: huy, gldi;· I, 383; II, 230 bkz> k ılk
 3120. KILINÇ: iç, amel, ahlâk, nninez, huy, fena huy,kad ın naz ve kırışması· II, 156;III, 374
 3121. KILINÇLANMAK: nazlanmak (kadın), kırışmak· III, 374
 3122. KILINMAK: tavır takınmak (kadın), nazlanmak; yapılmak, kılınmak, işlenmek I, 64, 394, 508; II, 156; III, 20
 3123. KILIŞMAK: yapmakta yardım ve yarış etmek· II, 109
 3124. KILIDE: gerdanlık· I, 432 bkz> bakan
 3125. KILK: huy, gidiş· I, 383 bkz> kılık
 3126. KIL: kudruk kıl kuyruk; ördeğe benzer bir kuş· I 337
 3127. KIL: kuş ördeğe benzer bir kuş, I, 337
 3128. KILMA: yapma, yapı;, I, 150;III, 213
 3129. KILMAK: kılmak, yapmak, etmek, eylemek, olmak· I, 36, 39. 44.74,113,114,141.171, 237. 263, 274, 321, 330, 342, 349. 350 367 371, 374, 376, 393, 399, 459, 462; 11. 25;III, 17, 122, 133, 159, 179, 213, 216, 224, 234, 239, 381, 432, 449 bkz> kamak
 3130. KILMIŞ: yaptıgı, I, 205, 221, 253, 407
 3131. KILTIK: başta bulunan kepek, konak·I, 475
 3132. KILTURMAK: yaptırmak·II, 191
 3133. KIMIZ: kımız.I, 365;II, 12; III, 197
 3134. KIMIZ: almıla ekşi elma·I, 366
 3135. KIMIZLANMAK: kımız sahibi olmak,II, 268
 3136. KIN: kın, bıçak ve kılıç kını, kılıf·I, 183, 339, 359, 397; II, 246; l1l, 140
 3137. KINAMAK: işkence etmek, cezalandırmak; bir şeye kın yapmak· III, 273
 3138. KINATMAK: işkence yaptırmak, cezalandırmak· II, 313
 3139. KINIŞMAK: istekle işe koyulmak, II, 113
 3140. KINLAMAK: kın yapmak·III, 299
 3141. KIÑIR: kızgın, şiddetli.I, 170, 183, 359
 3142. KIÑIR: aşı, yan bakış· III, 363 bkz> kıñru
 3143. KIÑRAK: et ve hamur kesilen satıra benzer büyük bıçak· III, 382
 3144. KIÑRU: yan, şaşı· III, 23 bkz> kıñır
 3145. KIR: kır, basık dağ, açık yer· I, 94, 324; III, 39
 3146. KIR: su bendi, §61-1116^I, 324
 3147. KIR: kır rengi·I, 324
 3148. KIRAGU: kırağı·I, 446
 3149. KIRBAS: er başında saç olmayan adam·I, 459
 3150. KIRÇALMAK: değmek, değip sıyırmak·II, 234
 3151. KIRÇAMAK: amacın kenarına dokunmak, silip geçmek·III, 276
 3152. KIRÇATMAK: sıyırtmak, yaralamak, amacı delip geçmek·II, 328, 329
 3153. KIRGAG: bey ve hanın eli altındakilere kızması ve kakıması·II, 288
 3154. KIRGAG: elbisenin yanı, kenarı·II, 288
 3155. KIRGAMAK: kakımak, birine kızıp ondan yüz çevirmek, birine k ızıp uzaklaştırmak (yalnız yapan insan olduğu zaman söylenir)·II, 288; III, 290 bkz> alkamak, kargamak, kargamak arkamak (Tanr ı için), kızgamak
 3156. KIRGAŞMAK: birbirinin tarafını dilemek·II, 220
 3157. KIRGATMAK: koğulamak, kızarak yüz çevirtmek· II, 338, 339
 3158. KIRGIL: kırçıl,I, 483
 3159. KIRGUY: atmaca·II, 95;III, 241 bkz> karguy, karkuy, k ırkuy
 3160. KIRILMAK: kabuğu soyulmak; malı alınmak, yoksullaşmak; kar kürünmek II, 134
 3161. KIRINDI: her şeyin kınntısı, kazıntısı, soyuntu su·I, 449
 3162. KIRINMAK: soyar veya kazır görünmek·II, 155
 3163. KIRIŞMAK: kazımakta ve sıyırmakta yardım ve yariş etmek·II, 98
 3164. KIRK: sayıda kırk,I, 349;II, 331
 3165. KIRKILMAK: kırkılmak I, 236
 3166. KIRKIN: cariye.II, 110 bkz> xız kırnak, kız
 3167. KIRKIŞMAK: kırkmakta yardım etmek·II, 221
 3168. KIRKLUM: dolusu bir klle edip orancıların kullandıkları bir ölçeğe verilen sıfat,III, 418
 3169. KIRKMAK: kırkmak· III, 422
 3170. KIRKUY: atmaca· III, 241 bkz> karguy, karkuy, k ırgüy
 3171. KIRLAMAK: kazmak, yerde çukurlar açmak· III, 298, 299
 3172. KIRLANMAK: kırla;mak, kıraçlaşmak, yerde çatlaklar ve hendekler meydana gelmek· II, 251
 3173. KIRLATMAK: kıyı, kenar yaptirmak· II, 347
 3174. KIRMA: söbü (mahrut) şey· I, 433 § kırma topık; herhangi söbü (mahrut) topaç· I, 434
 3175. KIRMAK: kazımak, bir şeyi kökünden çıkarmak; kırmak, II, 7. 24, 401, 406
 3176. KIRNAK: cariye·I, 473 bkz> xız, kırkın, kız
 3177. KIRT: kısa,I, 342 § kırt ot; kısa ot·I, 342
 3178. KIRTIŞ: yüz rengi; yüz·I, 460 § yer kırtışı; yeryüzü. 1 461
 3179. KIRTIŞLAMAK: kazımak·III, 350
 3180. KIRTIŞLANMAK: güzelleşmek, güzelliği artmak· II, 272
 3181. KIRTIŞLIG: yüzlü·I, 461
 3182. KIRT: kişi kötü huylu ve plnti adam·I, 342
 3183. KIRTLAMAK: kötü huylu saymak, yarayı iyi etmek·III, 445 bkz> kartamak, kartanmak
 3184. KIRTURMAK: kazıtmak, sıyırtmak,II, 190
 3185. KIRUK: sakat·I, 382 § kıruk adak; topal·I, 382 § kıruk er; çolak·I, 382
 3186. KIRUK: adak topal·I, 382
 3187. KIRUK: er çolak,I, 382
 3188. KIR: yagı gizll düşman·I, 324
 3189. KISGA: kısa·II, 11
 3190. KISGAÇ: kısgaç·I, 455
 3191. KISGANMAK: kıskanmak; pintilik etmek, kısmırlanmak·II, 250 bkz> kısırkanmak
 3192. KISIG: kısı, hapis, sıkınti·I, 376
 3193. KISIGLAMAK: itelemek, itmek, avurduna vurmak·III, 336 bkz> kas ıglamak
 3194. KISILMAK: kısılmak, arada kalmak.II, 135
 3195. KISINMAK: kısmakcimrilik etmek; sidiği tutulmak· II, 155
 3196. KISIR: kısır, doğurmayan insan veya dört ayakl ı hayvan; kısrak· I, 236, 364; III, 88
 3197. KISIR: bolmak (kısraktan başka hayvan) kısır kalmak· III, 88 bkz> yozamak kısırkanmak
 3198. KISIRGANMAK: , yedirmekten çekinmek· II, 263, 264 bkz> k ısganmak
 3199. KISLINMAK: kısılmak, araya sıkışmak II, 251
 3200. KISMAK: kısaltmak, daha kısa yapmak, kısarak çalmak; kıstırmak· II, 11
 3201. KISMAK: üzenginin iki yanında bulunan kayış,ilmikli ip, kement· I, 474; II, 219
 3202. KISRAK: kısrak·I, 203, 207, 364, 474, 491, 500; II,96
 3203. KISRAKLANMAK: kısrak sahibi olmak·II, 275, 279
 3204. KISRUŞMAK: kısmakta yardım etmek,II, 219
 3205. KISTAŞMAK: titreşmek, sı2laşmak. II, 221, 222 bkz> kasnamak, kasnatmak
 3206. KISTURMAK: kıstırmak, işkence ile cezalandırmak; kısalmasını emretmek, azalmasını em-retmek· II, 190, 191
 3207. KISURMAK: kısaltmak II, 78
 3208. KIŞ: kış·I, 13, 22, 82, 170, 332;II, 26, 54, 97, 204; III, 159, 278
 3209. KIŞLAG: kışlak, kışlanacak yer,I, 13, 464; III, 88
 3210. KIŞLAGLANMAK: kışlak edinmek, kışlamak· II, 273
 3211. KIŞLAMAK: kışlamak;III, 299
 3212. KIŞLATMAK: kışlatmak, bir şeyi üzerine alıp saklamak.II, 348
 3213. KIŞLIK: kışlık, kış için hazırlanmış şey·I, 474
 3214. KIŞMAK: meyletmek, kaymak·III, 182 bkz> kay ışmak, kaymak
 3215. KIV: devlet, kut, baht·I, 301, 332 bkz> kuv
 3216. KIVAL: çekme, düzgün· I, 412 § kıval burun; çekme burun·I, 412
 3217. KIVÇAKLANMAK: Kıpçak kılığına girmek, II, 276 bkz> Kıfçaklanmak-kıya küçültme eki· III, 170, 359 bkz> -gine, -kiye
 3218. KIYAK: et suyu yağı, tereyağı, kaymak, III, 32 bkz> kanak, kayak, konak
 3219. KIYA: körmek yan bakmak, arkaya bakmak, I, 369 bkz> kaya körmek, kura körmek, kuya kärmek
 3220. KIYIK: cayma, caymak; iğrilik, igri olan, sözde durmama, sõzde durmayan· I, 70; III, 167 k ıyılmak inmek; geçmek; agaç ígrilemesine
 3221. KIYILMAK: sözden dönülmek· III, 190
 3222. KIYIM: düşman gelmesi yüzünden bir vilâyet halk ının korku ve dehşete düşmesi· III, 168
 3223. KIYIŞMAK: igrilemesine ağaç kesmekte yardım ve yarış etmek·III, 189
 3224. KIYMA: kıyılmış,III, 173 § kıyma ügre hamuru serçé dili gibi i ğri kesilen bir çeşit erişteIII, 173
 3225. KIYMAÇ: Çiğiller'in giydiği tiftikten yapılan beyaz başlık. III, 175
 3226. KIYMAK: sözden dönmek; kıymak, eğrilemesine doğramak· III, 246
 3227. KIYTURMAK: iğrilemesine kestirmek· III, 193
 3228. KIZ: kız, kız çocuk; cariye; pahalı nesne· I, 7, 236, 280, 291, 299, 312, 326, 382, 412, 442, 474, 496;II,10. 25, 94, 96,109, 182. 220, 272, 276, 277, 304, 340;III, 120, 137, 170, 203, 218, 259, 260, 265, 272, 289, 301, 328, 338, 371, 380, 408, 411, 450 bkz>
 3229. KIZAMAK: kızlık bozmak, III, 265
 3230. KIZARMAK: kızarmak· II, 77, 163 bkz> kızıl ermek
 3231. KIZARTMAK: kızartmak· III, 431
 3232. KIZGAMAK: (kul) kızıp uzaklaştırmak, kakımak· III,290 bkz> alkamak, kargamak, kargamak arkamak, kırgamak
 3233. KIZGUL: at boz ile kır arasında olan at· I, 483
 3234. KIZGURMAK: işkenceye koymak, cezasını çektirmek, cezalandırmak. II, 194, 200
 3235. KIZGUT: ceza, işkence, başkaları görerek çekinmeleri için yap ılan ceza ve işkence·I, 451
 3236. KIZGUTLANMAK: suçunun cezasını görerek rüsva olduğundan bir işten çekinmek. II, 271
 3237. KIZIL: kızıl, kızıl renk, kırmızı· I, 40, 60, 362, 394, 395; II, 133; III, 20, 162, 183, 219, 325, 363
 3238. KIZIL: ermek kızarmak· II, 163 bkz> kızarmak
 3239. KIZILMAK: yaptığı suça bir daha dönmemek üzere ceza görmek, nedamet etmek, k ıyılmäk. II, 135, 200
 3240. KIZ: kırkın cariye· I, 326
 3241. KIZ: kişi pinti kişi, I, 326
 3242. KIZ: kuş insan üzerine düşecek gibi alçaktan uçan ve tüylerinin rengi bukalemuna benzeyip aç ılınca renkten renge giren bir kuş, I, 326, 332
 3243. KIZLAMUK: kızamık, I, 528
 3244. KIZLANMAK: pahalı bulmak, II, 251; III, 198, 199
 3245. KIZLANMAK: kız edinmek, kız çocuk sahibl olmak· II, 251, 254; III, 198
 3246. KIZLAŞMAK: bahse bir kız (cariye) koymak II, 221
 3247. KIZUMAK: pahalılanmak, fiyatı yükselmek. III, 265
 3248. KIBE: az zaman, kısa zaman· III, 217 bkz> büte
 3249. KIBE: bolmak az zaman geçmek, III, 217
 3250. KIÇIK: küçük, küçüklük·I, 227, 390;II, 29, 95, 268;III, 87, 175 bkz> kiçük
 3251. KIÇIKLEMEK: küçük saymak, III, 341
 3252. KIÇIMEK: kaşınmak, gidişmek. III, 259
 3253. KIÇINMEK: orospu olmak, gidişmek, ka;ınmak·II, 156
 3254. KIÇITMEK: kaşıtmak· II, 300
 3255. KIÇÜK: küçuk· I, 93 bkz> kiçik
 3256. KID: arka, äon, sonra· I, 200, 225; II, 142; III, 14 bkz> kid
 3257. KID: arka, son, sonra· II, 25 bkz> kid
 3258. KIDIZ: keçe, Türkmenler'in çadır örtüleri ve göç zamanı bürgüleri gibi· I, 316, 366, 508; II, 96, 304;III, 262, 329 bkz> kiviz, küvüz
 3259. KIDIZGEK: tazeliği gidip keçeleşmiş (kavun için)· II, 290
 3260. KIDIZLIG: keçe sahibi olan·I, 507
 3261. KIDLZLIK: yüng keçe yapmak için hazırlanan yün·I, 507
 3262. KIKÇTIRMEK: iki klşiyi birblrine kışkırtmak, sürttürmek II, 195, 196
 3263. KIKMEK: bilemek, bir şeyi bir şey üzerine sürtmek· II, 293
 3264. KIKRÜLMEK: sokulmak, II, 237
 3265. KÌM: kim.I, 125, 192, 200, 325, 338, 353, 362, 371. 377, 425, 440, 506;II, 118. 274, 284;III, 22, 106, 123, 141, 239. 251 288
 3266. KIMI: gemi· III, 235 bkz> kemi
 3267. KIMIŞKE: Kaşgar'da çıkan nakışlı bir keçe· I, 490
 3268. KIMSEN: başlıklan ve kavukları süslemek için kullanılan aitın kırıntıları· I, 437
 3269. KIMÜNÇE: sivri sinek· III, 358 bkz> kümiçe
 3270. KIRIG: geniş· III, 358
 3271. KIÑITMEK: genişletnıek· III, 396
 3272. KIÑRÜNMEK: genişlemek, bir zaman nimet içinde yaşamak. III, 400
 3273. KIÑÜMEK: genişlemek, III, 396
 3274. KIÑÜRMEK: genişletmek. III, 392
 3275. KIP: kalıp, benzer, öğür, I, 483; III, 23, 61, 119
 3276. KIPI: gibì, I, 483; III, 23, 61, 119
 3277. KIR: kir·II, 212, 230
 3278. KIRDEŞ: bir avluda beraber oturan k6mşu· I, 461
 3279. KIRGÜ: girme zamanı, gırecek·II, 68;III, 6
 3280. KIRGÜCI: girici, giren.II, 51
 3281. KIRIGSEMEK: girmek istemek· III, 334, 335
 3282. KIRIKMEK: kirlenmek II, 117, 119. 165 bkz> kirlenmek
 3283. KIRILMEK: girilmek. II, 136
 3284. KIRIMSINMEK: girer görunmek· II, 260
 3285. KIRINMEK: girinmek, girer gôstermek, girmek· II, 156, 157, 160
 3286. KIRIŞ: kiriş, yay kirişi, yay· I, 198, 370; II, 83; III, 215
 3287. KIRIŞ: bir adamın akarlarından olan geliri· I, 370
 3288. KIRI: ;mek glri;mek, glrlşmekte yarış etmek· II, 99
 3289. KIRIT: anahtar, kilit·I, 357;III, 345
 3290. KIRITLEMEK: kilitlemek III, 330, 345, 348
 3291. KIRITLIG: anahtarlı, kilit kilit ,I, 306, 506 § kiritlig kapug; killtli kap ı·I, 506
 3292. KIRKIN: boğranın, devenin kızgın zanıanı·I, 443
 3293. KIRLENMEK: klrlenmek; yumulmak.II, 252 bkz> kirikmek
 3294. KLRMEK: girmek.I, 87, 362, 395, 422, 443, 457, 488;II, 8, 18, 44, 55, 61, 67, 223;III, 65,120. 147, 212, 222, 226
 3295. KIRMIŞÇE: girmìş gibi·I, 251
 3296. KIRPI: kirpi· I, 415
 3297. KIRPIK: kirpik. I, 478
 3298. KIRPILENMEK: sertle;erek kirpi gibi buzülmek, yüzü as ılmak· III, 200
 3299. KIRPÜKLENMEK: gõzde kötü kıl bitmek· II, 277, 279
 3300. KIRŞEN: üstübeç; yüze sürülen düzgün. I, 437; II, 353
 3301. KIRŞENLENMEK: yüze düzgün sürünmek II, 278
 3302. KIRTGINSEMEK: tasdik etmek istemek·I, 280
 3303. KIRTGÜNMEK: inannnak, gerçeklemek·III, 423 bkz> kirtínmek
 3304. KIRTINMEK: inanmak I, 416 bkz> kirtgünmek
 3305. KIRTÜ: yemin, ant; gerçekllk, doğruluk· I, 416
 3306. KIRTÜÇ: kişi kimseyi ;ekemeyen huysuz kişi· I, 455
 3307. KÜRTÜLEMEK: tasdiklemek· III, 352
 3308. KIRTÜRMEK: girdirmek, II, 195
 3309. KIRÜ: geri, arka, III, 65, 245, 246
 3310. KIS: karı, I, 329. 333
 3311. KIŞ: sadak, I, 393, 457, 494; II, 275, 333; III, 126, 281
 3312. KIŞ: samur.III, 126
 3313. KIŞEMEK: kösteklemek, bağlamak· III, 268
 3314. KIŞEN: köstek· II, 13
 3315. KIŞI: kisi, adam, insan, kimse; halk; kar ı, kadın·I, 24, 44, 45, 46, 64, 74. 87 91, 98,106, 109, 127, 129, 140, 142, 146, 147. 152, 154,155, 156, 166, 167, 174, 179, 186, 187, 216, 240. 243, 265, 287. 296, 307, 308, 310, 317, 319, 326, 332, 342. 356, 363, 365,
 3316. KIŞIRGEK: er evinde birini görünce canı sıkılan, evi kendine dar gelen ki şi,II, 290
 3317. KIŞ: kurman ok ve yay konan kap·I, 444
 3318. KIŞ: kurugluk sadak, gedeleç·I, 504
 3319. KIŞNEMEK: kişnemek I, 236,III, 302
 3320. KITERMEK: gidermek, kaldırmak.I, 440;III, 187
 3321. KITMEK: gitmek, çekilmek.II, 296; III, 48
 3322. KIVIZ: yaygı, halı, kilim gibi şeyler· I, 366 bkz> kidiz, küvüz-kiye küçültme eki, III, 170, 359 bkz> -gine,-k ıya
 3323. KIYIM: kiyim uyuşukluk, ne çalışmak ne işi büsbütün bırakmak, gaflet, elevaylık· III,169
 3324. KIZ: kutu, misk kutusu, taht, kürsü, sand ık, kap, heybe gibi îeyler· I, 327; III, 318
 3325. KIZLEMEK: gizlemek-I, 100; II, 172, 264; III, 71, 300, 318
 3326. KIZLENÇÜ: gizli.III, 242
 3327. KIZLENMEK: saklar görünmek, kendi kendine saklamak,II, 253
 3328. KIZLEŞMEK: birbirinden gizlemek·II, 224
 3329. KIZLETMEK: gizletmek·II, 348
 3330. KOÇ: koç·I, 321; II, 184 bkz> koçñar
 3331. KOÇMAK: kucaklamak· II, 5
 3332. KOÇÑAR: koç, I, 321; II, 101;III, 102, 381, 382 bkz> koç
 3333. KOÇTURMAK: kucaklatmak, koçturmak· II, 189
 3334. KOÇU: kucaklaşma, koçuşma, I, 369
 3335. KOÇUŞMAK: kucakla;mak· II, 92; III, 188
 3336. KODI: a;ağı, aşağıya, arkası sıra· III, 46, 61, 69 bkz> kudı
 3337. KODUŞMAK: birbirine güvenmek· II, 94 ,
 3338. KODMAK: koymak, bırakmak, terk edilmek, koyuvermek· II, 29, 54, 140, 263, 295; III, 39, 172, 440 bkz> kotmak, koymak
 3339. KOG: göze veya yemeğe düşen çör çöp, pislik. III, 128
 3340. KOGIŞ: deri, II, 355 bkz> koguş
 3341. KOGŞAK: gevşek, çürük· I, 474
 3342. KOGŞAMAK: katı şey gevşek olmak· III, 287
 3343. KOGŞAMAK: koğuş ağacı dalı iIe cilâlamak, perdahlannak· III, 287 bkz> kov şamak
 3344. KOGŞAŞMAK: birlikte gevşemek, II, 350 bkz>kohşaşmak
 3345. KOGŞATMAK: kuvvetini gevşetmek, II, 337 bkz> kohşatmak
 3346. KOGURMAÇ: kavr·ulmuç buğday· I, 493 bkz> kavurmaç, kovurmaç
 3347. KOGU: ; okları perdah etmek içln koğu; (huş) ağacından yapılan aygıt· I, 369
 3348. KOGUŞ: oluk, su oluğu, değirmen oluğu, I, 369
 3349. KOGUŞ: sepili, sepisiz (tabaklanmış, tabaklanmamiş) deri, kayı;· I, 369; II, 205. 210; III, 140, 308, 319 bkz> kogış
 3350. KOGUŞLANMAK: su fışkırmak· II, 268 koh;aşmak birlikte gevşemek, II, 350 bkz>kogşaşmak
 3351. KOXŞTMAK: kuvvetini gevşetmek, II, 334, 337 bkz> kogşatmak
 3352. KOKITMAK: kokutmak, II, 309, 323, 324
 3353. KOKMAK: fena kokmak, kokusu yükselmek (su) senmek, (hastal ık) sakinleşmek· II, 293, 323; III, 184
 3354. KOKRATMAK: eksiltmek, davul çalarak zararl ı hayvanları kuşları kaçırtmak,II, 334 bkz> kakratmak
 3355. KOL: kol·III, 134, 161, 288
 3356. KOL: kılıç veya bıçakta bulunan yol biçimi oyma·III, 134, 135
 3357. KOL: dağın tepesinden a;ağı inen ve derenin ortasından yüksekçe olan yer·III, 134
 3358. KOLAÇ: kulaç· I, 358 bkz> kulaç
 3359. KOLAN: kolan, bağırdak; yaban eşegi,I, 214, 263, 404, 415, 424; III, 122
 3360. KOLDAÇI: dilenci· I, 417
 3361. KOLDAŞ: koldaş, arkadaş· I, 461;III, 11
 3362. KOLDAŞLANMAK: arkadaş olmak, arkadaş saymak·II, 272
 3363. KOLGIRMAK: isteyeyazmak·II, 194
 3364. KOLMAK: rica etmek, istemek I, 274, 399;II, 25
 3365. KOLTIK: koltuk· I. 475
 3366. KOLTUKLAMAK: koltuklamak, koltuğuna almak,koltuğa vurmak·III, 351
 3367. KOLTURMAK: istetmek· II, 191
 3368. KOLUNMAK: rica etmek, kendi kendlne rica etmek, istemek .I, 22;II, 156
 3369. KOLUŞMAK: birbirinden istemek, isteşmek· II, 109, 110
 3370. KOM: deve havudu· III, 136
 3371. KOMIMAK: (bir şeye karşı) 02161110^III, 273
 3372. KOMINMAK: coşmak·II, 324
 3373. KOMITGAN: her zaman özleten, her zaman coşturan·I, 515
 3374. KOMITMAK: coşturmak, heyecana getirmek. I, 69; II, 311. 312, 324 bkz> komutmak
 3375. KOMŞUY: kanla dolmuş kene·III, 241
 3376. KOMUK: at gübresi. I, 383 bkz> kumuk
 3377. KOMUKLAMAK: pislemek, terslemek; Komuk boyuna nispet etmek·III, 339 bkz> kumuklamak
 3378. KOMUTMAK: coşturmak,I, 214 bkz> komıtmak
 3379. KON: koyun· I, 31, 309; III, 140, 244 bkz> koy
 3380. KONAK: bir çe;it kaba darı,I, 384;III, 347 bkz>koyak
 3381. KONAK: kaymak (yenecek),I, 383 bkz> kanak, kayak, k ıyak
 3382. KONAKLAMAK: darı yemek·III, 347
 3383. KONAT: birbirlerine yanaşan, toplanan insan kümesi·I, 357
 3384. KONATMAK: kondurmak, oturtmak,II, 313
 3385. KONDURMAK: kondurmak, üzerine koymak· II, 192
 3386. KONMAK: konmak, bir yere konmak·I, 319; II, 331; III, 184, 185
 3387. KONŞI: komşu, I, 435 bkz> koşnı
 3388. KONUK: konuk, misafir; ruh· I, 45, 46, 85, 332, 384, 517;II, 312
 3389. KONUKLAMAK: konuk etmek; ev sahibinin rızası olmadan evde gecelemek· III, 339, 347
 3390. KONUKLAŞMAK: birbirine konuk olmak, II, 258
 3391. KONUGLUG: konuk sahibi olan .1, 498
 3392. KONUKLUK: konukluk, misafirlik I, 274, 504
 3393. KONUM: 'yurt, konulan yer, konak·I, 114; II, 103, 313
 3394. KOÑRAGU: çıngırak, konrak, tongurak, çan, I l, 358; III, 387, 402
 3395. KOÑRAGU: kulağın altındaki çıkıkça kemik· III, 387
 3396. KOÑRAMAK: ses kalınlaşmak; bir şey
 3397. KOÑUR: (yani kestane rengi) olmak, III, 402
 3398. KOÑUR: boğuk ses· III, 363
 3399. KOÑUR: kestane rengi· III, 363
 3400. KOÑURMAK: sökmek, kanırmak, III, 392
 3401. KOÑUZ: osurgan bõceği· III, 363
 3402. KOP: çok, pek, obartma ve pekitme edat ı·I, 319
 3403. KOP: sevinç, ferah, hop· III, 119
 3404. KOP: kılmak sevinmek, ferahlamak, içi hop etmek· III, 119
 3405. KOPMAK: kopmak, gelmek; kalkmak; başlamak, çıkmak; baş kaldırmak· I, 88, 97, 104, 120, 142, 234, 258; II, 4; III, 128, 137, 367
 3406. KOPRUŞMAK: bir şeyi yerinden kaldırmakta yardım etmek· II, 218
 3407. KOPSAMAK: çıkmak istemek· III, 285
 3408. KOPURGAN: çok koparan, I, 517
 3409. KOPURMAK: yerinden kaldırmak, kurcalamak· II, 72
 3410. KOPURTMAK: yerinden kaldırtmak· III, 430
 3411. KOPUŞMAK: kalkışmak, kalkmakta yardm ve yarış etmek· II, 88
 3412. KOR: ziyan , III, 122
 3413. KOR: yoğurt mayası· III, 122
 3414. KORDAY: kuğu kuşu, kuğu cinsinden bir kuş,II, 177;III, 240
 3415. KORIG: koru, küçük orman·I, 17, 18, 375; II, 98
 3416. KORIMAK: korumak· III, 263
 3417. KORINMAK: sıkılık etmek, pintilik etmek,II, 155 bkz> korunmak
 3418. KORIŞMAK: korumakta yardım etmek· II, 98
 3419. KORKITMAK: korkutmak.II, 339 bkz> korkutmak
 3420. KORKLUK: korkak·III, 417
 3421. KORKMAK: korkmak· II, 312, 331; III, 282, 377,421, 422
 3422. KORKULMAK: korkulmak· II, 236
 3423. KORKUNÇ: korkunç· II, 365; III, 168, 387
 3424. KORKUNMAK: korku duymak ve korkusunu saklamak· II, 250
 3425. KORKUŞMAK: birbirinden korkmak, korkuşmak II, 221
 3426. KORKUTMAK: korkutmak· II, 365 bkz> korkıtmak
 3427. KORLUK: içinde kımız biriktlrilen küçük testi· I, 473 bkz> kurluk
 3428. KORU: kendisine "demir dikeni" ad ı verilen bitkinln "putrak" veya "p ıtrak" denilen meyvesi· III, 223 bkz> yapuşgak
 3429. KORUGÇI: korucu, bir koruyu koruyucu .III, 242
 3430. KORUM: kaya,I, 398;III, 61, 105
 3431. KORUMLUG: taşlı, çakıllı· I, 498
 3432. KORUNMAK: sıkılık etmek, pintilik etmek· II, 155 bkz> kor ınmak
 3433. KOSIK: fındık I, 382;III, 347 bkz> kosuk
 3434. KOSIKLAMAK: fındıklanmak-III, 347
 3435. KOSIKLIG: fındıklı·I, 497
 3436. KOSUK: fındık III, 347 bkz> kosık
 3437. KOŞ: çift, çifte, herhangi bir şeyin çifti, eşi·I, 359;III, 126 bkz> koşa
 3438. KOŞA: çift· III, 33, 60 bkz> koş
 3439. KOŞ: at hakan yanındaki yedek at· III, 126
 3440. KOŞLANMAK: koşlunmak iki şey birblrine yakın olmak, öğür kılınmak, hayvan bir araya koşulmak· II, 251, 252
 3441. KOŞMAK: koymak, katmak; türku düzmek, II, 14
 3442. KOŞNI: komşu·I, 435;III, 220 bkz> konşı
 3443. KOŞUG: şiir, kaside·I, 376
 3444. KOŞULGAN: her zaman koşulan, katılan·I, 520
 3445. KOŞULMAK: birleşmek, katılmak, tertip edilmek, öğür kılınmak·II, 128, 135; III, 102
 3446. KOTKI: alçak gönüllü, yumuşak huylu, mütevazi I, 427
 3447. KOTKILIK: gönül alçaklığı, tevazu,II, 140
 3448. KOTMAK: bırakmak· II, 295 bkz> kodmak, koymak
 3449. KOTRULMAK: boşaltılmak· II, 234, 235
 3450. KOTRUŞMAK: boşaltmakta yardım etmek, II, 218
 3451. KOTURMAK: boşaltmak, aktarmak· II, 71, 72,164
 3452. KOTURMIIŞ: boşalmış. II, 170 § koturmuş kap; boşalmış kap, II, 170
 3453. KOVA: kova· I, 147; III, 237
 3454. KOVA: Türkler'in kullandığı gemlerde atların burnuna dogru dikilen kay ış· III, 237
 3455. KOVI: içi kof ve çürümüş olan· III, 226 bkz> kovuk, kov ı, kovuk
 3456. KOVUÇ: cin çarpması eseri, III, 163 bkz> kovuz
 3457. KOVUÇ: kovuç cin çarpmasına karşı üzerlik ve ödağacı ile yapılan tütsüde cinlere "kaç, kaç"demek üzere söylenen kelimeler. III, 163
 3458. KOVUK: içi boş olan her şey·III, 164 bkz> kovı, kovı, kovuk
 3459. KOVUZ: cin çarpması eseri·III, 163 bkz> kovuç
 3460. KOVI: içi kof ve çürümüş olan· III, 225 bkz> kovı, kovuk, kovuk
 3461. KOVI: talihsiz, uğursuz, III, 226
 3462. KOVMAK: kogmak, kovalamak, sürmek. II, 16;III, 183
 3463. KOVŞALMAK: perdahlanmak, huş ağacından yapilmış aygıtla perdahlanmak· II, 236
 3464. KOVŞAMAK: koğuş ağacı dalı ile cilâlamak· III, 287 bkz> kog şamak
 3465. KOVŞAŞMAK: koğuş ağacı ile cilâlamakta yardım etmek· II,' 350, 351
 3466. KOVŞATMAK: perdahlatmak, koğu; ağacıyle perdah yaptırmak· II, 338
 3467. KOVUK: kovuk, içi boş olan her şey, I, 383; III, 164 bkz> kovı, kovuk, kovı
 3468. KOVURMAÇ: kavrulmuş buğday·I, 493 bkz> kavurmaç, kogurmaç
 3469. KOVURMAK: kavrulmak,II, 114, 235 bkz> kagurmak, kagrulmak, kavrulmak, kugurmak, kuvurmak
 3470. KOVUŞMAK: koğmağa, tardetmege çalışmak· II, 103
 3471. KOY: koyun, I, 31, 173, 193, 199, 215, 263, 264, 284, 295, 306, 317, 326, 346, 387, 389, 392, 411, 426, 472, 483;II, 14, 15, 27, 50, 76, 90, 118, 142, 152, 184, 185, 237, 238. 310, 330,355, 359;III, 5, 60, 88, 95, 122, 126, 130,132, 142, 148, 156, 157, 167, 17
 3472. KOY: elbisenin koynu; kucak·III, 142 bkz> koyun koy derenín koyag ı, dibi, düzlüğü, III, 142 bkz> kuy
 3473. KOYAK: konak darısı· III, 167 bkz> konak
 3474. KOYAR: hayvanlara ve kölelere sö ğülen bir kelime; "ağızdan salya saçan" anlamınadır· III, 171
 3475. KOYGAŞMAK: koynuna girmek, I, 243
 3476. KOYKA: deri, kürk, III, 173
 3477. KOYKALAMAK: derinin kıllarını temizlemek, yolmak.III, 173
 3478. KOYLUŞMAK: dökülüşmek·III, 195
 3479. KOYLUŞMAK: koyula;mak, III, 195
 3480. KOYMAK: koymak, koyuvermek, bırakmak, dökmek, çalkamak·II, 45; III, 39, 171. 246 bkz; kodmak, kotmak
 3481. KOYTURMAK:
 3482. KOYU: koyu, kalın, sık· III, 367
 3483. KOYUG: (akarlarda) koyu· III, 166
 3484. KOYUGLUK: koyuluk, (akarlarda) koyuluk· III,178
 3485. KOYULMAK: akar (nesne) koyulmak· III, 190
 3486. KOYUN: koyun, kucak, II, 339, 346; III, 18, 297 bkz> koy
 3487. KOYUNMAK: kendine su koymak, dökünmek.III, 191
 3488. KOYUŞMAK: koyı·nakta yardım etmek, III, 189
 3489. KOY: yılı koyunyılı; Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346;III, 142
 3490. KOZANMAK: süslenmek, bezenmek ("bezenmek" fiili ile birlikte gelir), II, 155
 3491. KÖÇ: saat, an, müddet· I, 321
 3492. KÖÇ: göç· I, 321
 3493. KÖÇMEK: göçmek· II, 5
 3494. KÖÇRÜM: belinleme, telâş, köy halkının şehre kaçışması, I, 485
 3495. KÖÇÜK: sagrı; bir hayvana binen iki adamdan arkadaki I, 390
 3496. KÖÇÜKLEMEK: sağrıya vurmak· III, 341
 3497. KÖÇÜRGEN: göçüren, uzaklaştıran·I, 522
 3498. KÖÇÜRMEK: göçürmek; yazmak, istinsah etmek, nakletmek,II, 75, 76köçürme oçak; bir yerden öbür yere göçürülebilen ocak,I, 490
 3499. KÖÇÜRME: oyun "on dört" adı dahi verlien bir oyun·I, 491
 3500. KÖÇÜT: at·I, 357;II, 76
 3501. KÖDÜŞMEK: bekleşmek, birbirini bekleşmek, II, 94 bkz> küdüşmek
 3502. KÖDEÇ: bardak, testi·I, 360 bkz> közeç, közüç
 3503. KÖDEZMEK: saklamak, beklemek, korumak, gözetmek,II, 86, 162; III, 43, 263 bkz> köz atmak, közetmek
 3504. KÖDMEK: gözlemek; görmek· II, 87; III, 23
 3505. KÖG: şiirin vezni, aruzu, ırın ölçüsü, ırlamakta sesin yükselip alçal ışı.III, 131
 3506. KÖG: bir şehir halkı arasında bir sene içinde çıkıp gülünen şey, gülmece· III, 131
 3507. KÖG: koç veya ba;ka hayvanlar ın kı;a yakın aşması, III, 132
 3508. KÖG: ayna yüzünde meydana gelen pas; kad ınların yüzüne düşen çillik· III, 132
 3509. KÖGEN: ilmikli köstek, süt sağılacağı zaman hayvanların ayağına vurulur I, 415
 3510. KÖGERMEK: göğermek, gök rengini almak· II, 84
 3511. KÖGLEMEK: (hayvan) yeşil ot yemek· III, 300, 301
 3512. KÖGLEMEK: ırlamak, taganni etmek· II, 255; 301 bkz> köglenmek
 3513. KÖGLENMEK: yüzde çiller çıkmak; şarkı söylemek, ırlamak, taganni etmek, sesi yükselte alçalta şarkı çağırmak, I, 253; II, 253, 255; III, 131 bkz> köglemek
 3514. KÖGÜZ: göğüs· I, 366 bkz> köküs
 3515. KÖG: yılkı başıboş yayılan hayvan· III, 131
 3516. KÖK: gök, hava, sema·I, 64, 123, 139, 193, 244,338, 361, 362, 421;II, 27, 78, 81, 170, 252, 264, 283, 289, 307; III, 27, 124, 132, 282, 439
 3517. KÖK: gök rengi, gök renk, lâcivert. III, 132, 162 § kömgök; gömgök, I, 328, 338 § köpgök; gömgök· I, 328
 3518. KÖK: şehrin dõrt yanını saran yeşil bõlge, III, 132
 3519. KÖK: eğer bağı· II, 283
 3520. KÖK: kök, asıl· II, 284
 3521. KÖKDEDMEK: eğer tahtalarını diktirmek, bağlatmak- II, 328 bkz> kökletmek
 3522. KÖKEGÜN: gök sinek I 188; II, 287
 3523. KÖKLEMEK: eğer bağını sıkı bağlamak, III, 300
 3524. KÖKLENMEK: sıkı bağlanmak; asaletli veya zengin olmak· II, 253
 3525. KÖKLEŞMEK: ilişip sokulmak; eğer bağlamakta yardım etmek; hısımlıkla bağlanmak, II, 224, 225 bkz> kökteşmek
 3526. KÖKLETMEK: eğer tahtalarını diktirmek, bağlatmak· Il, 327, 328 bkz> kökdedmek
 3527. KÖKREMEK: kükremek· I, 125, 142, 354; II, 13,138; III, 282, 398
 3528. KÖKREŞMEK: gürlemek, kükremek, kişnemek, kükreşmek· II, 222, 223; III, 147
 3529. KÖKŞIN: göğümsü, gök renkte·I, 186, 437
 3530. KÖKTEŞMEK: ilişip sokulmak, eger bağlaınakta yardım etmek; hısımlıkla bağlanmak· II, 224 bkz> kökleşmek
 3531. KÖK: tubulgan bir kuş adı· I, 519 bkz> kök tupulgan
 3532. KÖKÜRŞGÜNLEŞMEK: güvercini öndül koyarak yar ışa gitmek.II, 226
 3533. KÖKÜRÇKÜN: güyerdn·III, 419
 3534. KÖK(Ü)S: göğüs·I, 230 bkz> kögüz
 3535. KÖKYUK: köylü ve Türkmen büyüklerine verilen ungun·III, 133
 3536. KÖL: göl, havuz, birikmiş su,I, 104; II, 79, 265; III, 135, 137, 357, 360
 3537. KÖL: denizin kendisi,III, 136
 3538. KÖLERMEK: gõl hallne gelmek, gôlermek, toplanmak, su göllenmek.I, 179; II, 84, 283
 3539. KÖLIGE: koyu gölge· I, 448; III, 174 bkz> köllk
 3540. KÖLIK: gölge·I, 409 bkz> kölige
 3541. KÖLIKLIK: gölgelik·I, 510
 3542. KÖL: suv Karluk büyüklerine verilen ungun·I, 108
 3543. KÖLÜK: arka; gölük, yuk yükletilen herhangi bir hayvan·I, 392
 3544. KÖLÜKLÜG: gölüklü·I, 510
 3545. KÖLTIÑ: kuşların indiği su birikintisl, gölcuk· I, 73;III, 372
 3546. KÖMÇÜ: gömü, define, hazlne·I, 418 bkz> kömüç § Tavgaç kömsi; Âd ulusundan kalma hazine, I, 418
 3547. KÖMEÇ: küle gömülerek pişirilen çörek· I, 12, 360
 3548. KÖMMEK: gömmek. I, 12;II, 27
 3549. KÖMTÜRMEK: gömdürmek·II, 196
 3550. KÖMÜÇ: gömü, deflne·I, 360 bkz> kömçü
 3551. KÖMÜLDÜRÜK: at göğüslüğü.I, 17, 530 bkz> kümüldürük
 3552. KÖMÜNDI: neñ gömülmüş nesne, I, 450
 3553. KOMÜNMEK: gömülmek; gömer görünmek· II, 158
 3554. KÖMÜR: kömür·I, 506
 3555. KÖMÜRLÜG: kõmür sahibi, kömürü olan·I, 506
 3556. KÖMÜRLÜK: kömür yapmak içln yakılan ağaç ve kömür konan yer,I, 506
 3557. KÖMÜŞMEK: gõmmekte yardım etmek·II, 111
 3558. KÖN: at derisi veya gönü, ham derl, gön·III, 140, 335, 353, 425
 3559. KÖNDGERMEK: doğrultmak, düzeltmek, dikmek yola kılavuzlamak; Ikrar ettirmek· II, 199; III, 423 bkz> köndgürmek, köngermek
 3560. KÖNDGÜRMEK: doğrultmak·II, 199 bkz> könd·germek, köñermek
 3561. KÖNDGÜRTMEK: dogrultmak, diktirmek· III,424
 3562. KÖNEK: matara, ibrik, su tulumu (kırba)· I,392
 3563. KÖNI: düz, dogru; emniyetli.III, 151, 237
 3564. KÖNIKMEK: arkadaşlarından geri kalacak derecede zay ıflık. II, 165
 3565. KÖNITMEK: dogrultmak,II, 313
 3566. KÖNMEK: düzelmek, doğrulmak; yola gelmek;inkârdan sonra ikrar etmek;yola ç ıkmak· II, 29, 30, 199
 3567. KÖÑERMEK: doğrultmak; doğru yolu göstermek, kılavuzlamak; doğruyu söyletmek· II, 196, 197 bkz> köndgermek, köndgürmek
 3568. KÖÑLEK: gomlek· III, 350, 383
 3569. KÖÑLEKLENMEK: gömleklenmek, gömlek giymek· III, 411
 3570. KÖÑÜL: gönül, kalp, yürek; anlayış·I, 69, 89, 152, 194, 207, 212, 214, 225, 245;II, 15, 125,178, 203, 238, 243; III, 108,137, 154, 239, 245·246, 289, 295. 309, 366, 391, 419
 3571. KÖÑÜLDE: ; gönül arkadaşı,I, 407
 3572. KÖÑÜLLENMEK: gönüllenmek; (çocuk) düşünmek ve anlamak; arzu etmek,III, 408
 3573. KÖÑÜLLÜG: gönüllü .I, 63;III, 366
 3574. KÖP: çok, bütün, hep; (saç ve ağaç hakkında) gür, sık,I, 319;II, 328
 3575. KÖPÇÜK: eğerin ön ve arka yastıkları·I, 478
 3576. KÖPITMEK: diktirmek, oyulgatmak·II, 298 bkz>kübimek, kübitmek
 3577. KÖPRÜG: köprü·I, 478
 3578. KÖPSÜN: şilte, minder·I, 437
 3579. KÖPÜK(G): kõpük,I, 390;III, 136
 3580. KÖPÜLMEK: dikilmek· II, 120 bkz> kübülmek
 3581. KÖPÜRMEK: köpürmek- II, 72
 3582. KÖPÜRTMEK: köpürtmek. III, 430
 3583. KÖPÜŞMEK: diknnekte yardım ve yarış etmek· II, 88 bkz> kübüşmek
 3584. KÖRDÜGÜÑ: gördüğün· II, 42
 3585. KÖRK: güzellik. I, 353; II, 340; III, 161
 3586. KÖRKE: ağaçtan yapılmış tabak·I, 430
 3587. KÖRKEDMEK: güzelleşmek.II, 340 bkz> körketmek
 3588. KÖRKETMEK: güzelleşmek.II, 340 bkz> körkedmek
 3589. KÖRKLÜG: iyi, güzel ve gösterişli; dostça,I, 45,319, 353. 461;III, 43
 3590. KÖRKÜTMEK: göstermek·II, 340
 3591. KÖRMEK: görmek, bakmak,I, 62, 79, 85, 108,139, 149, 167, 205, 212, 274, 281, 352, 369,373, 380, 384, 404, 420, 456, 464, 497, 528; II, 8, 17, 18. 41, 58, 82, 157, 283;III, 23, 26, 46, 60, 69. 119, 130, 137, 143, 245, 258, 265, 295, 317, 327, 339, 355, 365, 426 bk
 3592. KÖRMIŞ: görmüş· III, 125
 3593. KÖRPE: körpe, mevsimi geçtikten sonra ç ıkan şey; zamanından sonra dogan yeni hayyan·I, 415 § körpe ot; yeni bitmiş ot· I, 415 § korpe yémiş; vakti geçtikten sonra çıkan taze meyve, yemiş·I, 415 § körpe ogul; yazın doğan çocuk·I, 415
 3594. KÖRPELEMEK: körpe ot yernek, III, 351
 3595. KÖRPELENMEK: yeniden çıkmak, yeniden bitmek· III, 200
 3596. KÖRSEMEK: görsemek, görmek istemek, I, 281; III, 285 bkz> körügsemek
 3597. KÖRTÜRMEK: gördürmek.II, 194, 195
 3598. KÖRÜGSEMEK: görsemek, görmek veya ka· vuşmak istemek,I, 281;III, 285, 334 bkz>körsemek
 3599. KÖRÜK: kuyumcu veya demirci körüğü·I, 391
 3600. KÖRÜKLEMEK: körüklemek.III, 341, 348
 3601. KÖRÜLMEK: görülmek.I, 119; II, 136, 139
 3602. KÖRÜNÇ: görülecek şey; blr ;ey seyreden halk· I, 167;III, 373 bkz> közünç
 3603. KÖRÜNMEK: görünmek, kavuşmak,I, 75, 191; II, 157; III, 43, 126
 3604. KÖRÜŞ: bakış .I, 370
 3605. KÖRÜŞMEK: (gözle) bakmak·II, 99
 3606. KÖRÜŞMEK: güreşmek.II, 97 bkz> küreşmek
 3607. KÖSEKÇI: yemeklere i;tahlı·I, 153
 3608. KÖSEMEK: arzu etmek·III, 265
 3609. KÖSEŞMEK: istemek, öğünmek,II, 101
 3610. KÖSGÜK: göz değmesinden sakınmak için üzüm bağlarına ve bostanlara dikllen nazarl ık·II, 289
 3611. KÖSRÜK: tuşag atın ön ayaklarına vurulan köstek,I, 479
 3612. KÖSÜLMEK: (ayak) uzanmak, uzatılmak·II, 137
 3613. KÖSÜRGE: köstebek, tarla sıçanı soyundan bir hayvan·I, 490 bkz> küsürge
 3614. KÖSÜRGEN: birçe;it köstebek,I, 522 bkz> kösürken
 3615. KÖSÜRKEN: bir çeşit köstebek,I, 522 bkz> kösürgen
 3616. KÖSÜRMEK: hayvanın ön ayaklarını kösteklemek·II, 78
 3617. KÖŞIGE: açık gölge, zayıf gölge, gölgemsi.I, 448;III, 174
 3618. KÖŞIK: örtü, perde, gölge·I, 409
 3619. KÖŞIKLIK: gölgelik,I, 509
 3620. KÖŞIMEK: kapatmak, örtmek,III, 267, 268
 3621. KÖŞINMEK: gölgeye çekilmek, kendini gizlemek örtmek·II, 157 bkz> kö şünmek
 3622. KÖŞITMEK: örtmek II, 307, 308
 3623. KÖŞÜNMEK: gólgelenmek, gölgeye çekilmek, kendini gizlemek, örtmek II, 157 bkz> kö şinmek
 3624. KÖT: göt, arka· I, 321
 3625. KÖTI: burt kâbus, kara basan·I, 341
 3626. KÖT: iç genç çocuğa söğüldüğü zaman söylenen bir kelime· I, 360
 3627. KÖTI: kızlak kuyruğu kırmızı bir çeşit kaba kuş· I, 473
 3628. KÖTKI: tepe, dağlık yer, tòprak yığını, tepecik, I, 18, 430
 3629. KÖTLEMEK: fenalık yapmak· III, 299
 3630. KÖTLETMEK: düzdurmek· II, 348
 3631. KÖTLÜK: söğmek için kullanılır; puşt, I, 478
 3632. KÖTRÜM: üzerinde oturulan kerevet, seki, dükkân· I, 485
 3633. KÖTRÜŞMEK: kaldırıp götürmekte yardım etmek, II, 222, 225
 3634. KÖTÜ: dam· I, 269, 278; III, 219
 3635. KÖTÜRGEN: her zaman götüren· I, 521
 3636. KÖTÜRGÜ: götürge, kendisiyle bir şey taşınıp götürülen nesne· I, 490
 3637. KÖTÜRMEK: götürmek, II, 44, 75, 166
 3638. KÖTÜRSEMEK: götürmek istemek· I, 280
 3639. KÖVEZ: kurumlu· I, 325 bkz> küfez, küvez
 3640. KÖVEZLIK: şımarıklık, kurumluluk· I, 507, 508, 511
 3641. KÖVREMEK: gevşemek· III, 282 bkz> kefremek, kevremek, küfremek
 3642. KÖYDE: altın ve gümüş eritilerek suzülen ocak, III, 173
 3643. KÖYMEK: yanmak; yakmak, I, 43, 448; II, 188; III, 47, 246, 435
 3644. KÖYTÜRMEK: yakmak; yaktırmak· III, 187, 193 bkz> köyürmek
 3645. KÖYÜK: yanmış, yanık· III, 168
 3646. KÖYÜRMEK: yanmak, yaktırmak, II, 133; III, 187, 188 bkz> köytürmek
 3647. KÖZ: gôz·I, 46, 55, 157. 170,178, 179, 183, 212, 222, 243, 291, 296, 299, 340, 359, 379, 464, 477, 515, 524;II, 45, 115, 130, 157, 172, 176, 228, 232, 245, 247, 252, 277, 279, 280, 306, 311, 334, 345; III, 5.14,17, 33, 42, 55, 64, 76, 83, 84, 86, 97, 124, 151,
 3648. KÖZ: ateş koru, köz, I, 337
 3649. KÖZ: atmak gözetmek, gözetilmek. II, 86 bkz>ködezmek, közetmek
 3650. KÖZEÇ: bardak, testi· I, 360 bkz> ködeç, közüç
 3651. KÖZEGÜ: küskü, ateş çekmek veya aktarmak için kullan ılan aygıt· I, 448
 3652. KÖZEMEK: ateş çevirmek, karıştırmak, toplamak· III, 265
 3653. KÖZEŞMEK: ateş ölçermekte ve karıştırıp altüst etmekte yardım ve yarış etmek· II, 100
 3654. KÖZETDEÇI: gözetici, II, 318 bkz> közetteçl
 3655. KÖZETGEN: gözeten,II, 319.
 3656. KÖZETGÜ: gõzetecek· II, 321
 3657. KÖZETIGLI: gözetmeyi düşünen .II, 320
 3658. KÖZETLGLIK: gözetmeye hak kazanan,II, 320
 3659. KÖZETIŞMEK: gözetmekte yardım ve yarış etmek·II, 322
 3660. KÖZETKÜÇI: gözetici.II, 318
 3661. KÖZETLIG: gözetilen, saklanan, esirgenen· I, 506
 3662. KÖZETMEK: gözetmek, gözetilmek muntazır, olmak II, 86, 234, 306 bkz> ködezmek, közatmak
 3663. KÖZETMIŞ: gözetilmiş.II, 170, 320
 3664. KÖZETTEÇI: gözetici. II, 318 bkz> közetdeçi
 3665. KÖZGERMEK: gördürmek, görüştürmek.II, 196
 3666. KÖZGINE: gözceğiz·III, 359
 3667. KÖZI: çerlig gece görüp gündüz göremeyen, bulutlu günde görüp bulutsuz günde göremeyen kìmse; Nyctalopie'ye tutulmuş adam· I, 477
 3668. KÖZKIYE: gözceğiz,III, 359
 3669. KÖZLEMEK: göze vurmak·III, 300
 3670. KÖZLER: gözler,III, 105
 3671. KÖZLEŞMEK: görme içinde (gözlemekte) yarış etmek· II, 224
 3672. KÖZLEYÜ: göz gibi, I, 100
 3673. KÖZLÜG: gözlü· I, 521
 3674. KÖZLÜK: at kuyruğundan yapılmış bir dokumadır, göz ağrıdığı veya kamaştığı zaman üzerine konur I, 478, 530 bkz> közüldürük
 3675. KÖZMEN: közde plşirilen eknnek, közleme, gömme·I, 444;II, 27
 3676. KÖZÑÜ: ayna·III, 379 bkz> közüñü
 3677. KÖZÜÇ: çömlek·I, 506 bkz> ködeç, közeç
 3678. KÖZÜÇLÜG: çömlek sahibi,I, 506
 3679. KÖZÜÇLÜK: titik çömlek yapmak için ayrılan çamur·I, 506
 3680. KÖZÜLDÜRÜK: at kuyruğundan dokunur bir bez parçasıdır,I, 529 bkz> közlük
 3681. KÖZÜNÇ: bir şey seyreden halk,III, 373 bkz> körünç
 3682. KÖZÜÑÜ: ayna,III, 45, 132, bkz> közñü
 3683. KÖZÜNMEK: görülmek.II, 157 bkz> körmek
 3684. KUBA: at rengi kumral (konur al) lle sarı arasında olan at· III, 217
 3685. KUBSALMAK: kubuz çalınmak
 3686. KUBURGA: baykuş·I, 489
 3687. KUBUZ: ut, kopuz, kubuz·I, 19, 365;II, 235; III, 173, 283 § buç ı kubuz; inleyen utlardan bir ut·III, 173
 3688. KUBUZLUG: kişi kubuzu olan adam·I, 495
 3689. KUBZALMAK: kubuz çalınmak,II, 235 bkz> kupsalmak, kubzalmak, kupzalmak
 3690. KUBZAŞMAK: kubuz çalmakta yarış etmek·II, 220 bkz> kupzaşmak
 3691. KUÇAK: kucak·I, 382 bkz> kuçam
 3692. KUÇAKLAMAK: kucaklamak·III, 338
 3693. KUÇAM: kucak·I, 398 bkz> kuçak
 3694. KUÇGUNDI: soğan·I, 493
 3695. KUDGU: karasinek, sinek·I, 425 bkz> kudgu
 3696. KUDRUÇAK: kuyruk kemiği·III, 179 bkz> kuduçak
 3697. KUDRUK: kuyruk, göt, kıç·I, 472 bkz> kudruk
 3698. KUDUÇAK: kuyruk kemiği.III, 179 bkz> kudruçak
 3699. KUDUG: kuyu III, 122, 282 bkz> kudug, kuyug
 3700. KUDURGAK: kaftanın arka eteklerinden biri·I, 502 bkz> kudurgak
 3701. KUDURMAK: kudurmak; üstüne düşmek, çabalamak,I, 144; II, 76 bkz> kuturmak
 3702. KUDGU: sinek, III, 367 bkz> kudgu
 3703. KUDGULANMAK: sineklenmek, kendinden sinek ko ğmak· III, 201
 3704. KUDI: kuyu, çukur; a;ağı, aşağıya· I, 100, 164, 169, 190;II, 24, 83, 228;III, 46, 61, 69, 220 bkz> kodı
 3705. KUDRUK: kuyruk· I, 513; ll ,298; III, 164, 256, 367 bkz> kudruk
 3706. KUDUG: kuyu· I, 375, 456, 457;II, 155;III, 166. 226, 448 bkz> kudug, kuyug
 3707. KUDUGLUG: kuyulu·I, 496
 3708. KUDURÇUK: bebek, kukla·I, 501
 3709. KUDURGAK: kaftanın iki eteğinden biri·I, 17 bkz> kudurgak
 3710. KUDURGUN: kuskun, egerin kuskunu·I, 17, 518
 3711. KUDUZ: dul kadın·I, 365
 3712. KUDUZLANMAK: dul karı ıle evlenmek·II, 267, 268
 3713. KUGU: kuğu kuşu,III, 225, 250
 3714. KUGURMAK: kavurmak·II, 81 bkz> kagurmak, kavrulmak, kogurmak, kovurmak, kuvurmak
 3715. KUKUN: kıvılcımI, 404
 3716. KUKUNLUG: kıvılcımlı·I, 499
 3717. KUL: kul, köle·I, 27, 33.165, 276, 302, 320, 330,336, 385, 386, 475;II, 5, 10, 152, 180, 219,236, 277, 292, 294, 305, 338; III, 85, 84, 97, 263, 268, 336, 409, 421, 423, 427, 450
 3718. KULA: kula renk· III, 233
 3719. KULABUZ: kılavuz·I, 487 bkz> kulavuz
 3720. KULAÇ: kulaç·I, 358 bkz> kolaç
 3721. KULAÇLAMAK: kulaçlamak III, 330
 3722. KULAK: kulak,I, 209, 212, 220, 377, 383;II, 17, 23, 73, 133, 150, 154. 161, 337, 352; III, 31, 253, 286, 357, 358, 370.405,410 bkz> kulhak, kulkak
 3723. KULAKLAMAK: kulaga vurmak·III, 338, 339
 3724. KULAKLIG: kulaklı-I, 498
 3725. KULAK: ton yenlerl kısa elbise·I, 383
 3726. KULAVUZ: kılavuz·I, 487 bkz> kulabux
 3727. KULHAK: kulak·I, 383 bkz> kulak, kulkak
 3728. KULKAK: kulak·I, 383 bkz> kulak, kulhak
 3729. KULNAÇI: kısrak doğuracak kısrak,I, 491
 3730. KULNAMAK: kulunlamak, kısrak yavru dogurmak,III, 92. 302, 319 bkz> kulunlamak
 3731. KULSIG: er kõleye benzeyen, huyu köleye benzeyen adam· I, 465; III, 128
 3732. KULUN: tay· I, 215, 404; II, 90; III, 92
 3733. KULUNLAMAK: kısrak yavru doğurmak· III, 92bkz> kulnamak
 3734. KULUNLUG: tay sahibl olan· I, 500
 3735. KUM: kum, I, 197, 222, 268, 338, 457, 484;II, 80, 212
 3736. KUM: dalga, su dalgası·III, 137
 3737. KUMA: urmak birbirine kuvvetle vurmak·III, 382
 3738. KUMGAN: kova; ibrík; gügüm, gülsuyu şişesi·I, 432, 440;II, 353
 3739. KUMLAK: Kıpçak illerınde yetişir, yaprağı fasulye yapragına benzer sarmaşik gibi bir ot, I, 475
 3740. KUMMAK: dalgalanmak·II, 27
 3741. KUMTURMAK: dalgalandırmak·II, 192
 3742. KUMUK: at gübresi·I, 383 bkz> komuk
 3743. KUMUKLAMÄK: pislemek, terslemek; Kumuk boyuna nispet etmek·III, 339 bkz> komuklamak kumu şmak
 3744. KUNÇUY: hatundan birderece aşağı kadın, bige, prenses· III, 240
 3745. KUNDIGU: döven, harman dövenl· I, 491
 3746. KUNDIMAK: parlätgıçla blr şeyi parlatmak·III, 277
 3747. KUNDUZ: kunduz, su köpegi·I, 458
 3748. KUNDUZ: kayrı kunduz taşağından yapılan bir ilâç,I, 458
 3749. KUNMAK: soymak, çalmak·II, 29
 3750. KUNUŞMAK: birbirine soymakta yarış ve yardım etmek, birbirini soymak, çalmak,II, 112, 113
 3751. KUÑ: et kas, adale·III, 358
 3752. KUPSALMAK: kubuz çalınmak·II, 235 bkz> kubsalmak, kubzalmak, kupzalmak
 3753. KUPZALMAK: kubuz çalınmak·II, 235 bkz> kubzalmak, kubsalmak, kupsalmak
 3754. KUPZAMAK: kubuz çalmak·I, 19; III, 283
 3755. KUPZAŞMAK: kubuz çalmakta yarış etmek, II, 220 bkz> kubzaşmak
 3756. KUPZATMAK: kubuz ;aldırmak· II, 335
 3757. KUR: kuşak, kemer·I, 324; § iç kur; iç ku şağı, uçkur·I, 35; 11. 249, 255, 337;III, 84. 305
 3758. KUR: mertebe, a;ama·I, 324
 3759. KUR: kuru,III, 122 bkz> kurug, kuruk kura
 3760. KÖRMEK: uzaktan görmek,III, 219 bkz> kaya körmek, k ıya körmek, kuya körmek
 3761. KURAM: mertebe, aşama; sırasına göre.I, 413 § kuram kişiler; sankı hakanın yanında oturur gibi sırayla oturmuş olan kimseler· I, 413
 3762. KURARMAK: kurtarmak II, 199, 200 bkz> kutgarmak
 3763. KURASI: kuracak· II, 68
 3764. KURBAKA: kurbağa, III, 122
 3765. KURÇ: katı, içi dolu ve sorn nesne; çelik·III, 287
 3766. KURÇ: eren dayanıklı ve yiğit adamlar·I, 343
 3767. KURÇ: temür çelik I, 343
 3768. KURDAŞMAK: bir dereceye, bir sıraya oturmak· II, 218
 3769. KURGADMAK: kuraklamak. II, 338 bkz> kurgatmak
 3770. KURGAK: kurak· III, 69
 3771. KURGALIR: kurmak üzere bulunan· II, 67
 3772. KURGAMAK: kurunnak· III, 290, 318
 3773. KURGATMAK: kuraklamak, kıtlık olmak· II, 338 bkz> kurgadmak
 3774. KURGIRMAK: kurumak, II, 193, 194 '
 3775. KURGIRMAK: zevzeklik etmek, yeğnilik etmek· II, 194
 3776. KURGU: zevzek, kararsız, huyu yeğni kişi· I, 18, 426
 3777. KURGU: kuracak· II, 68
 3778. KURGUÇI: kurucu· II, 50
 3779. KURGULANMAK: taşkınlık ve yeğnilik etmek, III, 201
 3780. KURGULUK: taşkınlık, yeğnilik, zevzeklik·I,528
 3781. KURI: bir şeyin etrafı,I, 127, 324
 3782. KURIGU: kuruyacak zaman; kurumak üzere olan nesne, I, 446 kur ıh
 3783. KURIH: tay kısrağın arkasında geri kaldığı zaman bu kelimelerle çağırılır· III, 223 bkz> karı kurı, kurı kurı, kurrıh kurrıh
 3784. KURI: kurı tay kısrağın arkasında geri kaldığı zaman bu kelimelerle çağırılır· III, 223 bkz> karı kurı, kurıh kurıh, kurrıh kurrıh
 3785. KURIMAK: kurumak, I, 12, 20;II, 188; III, 140, 263, 264 bkz> kurumak, kuz ımak
 3786. KURINMAK: kurunmak, kurulanmak,I, 505;II, 155, 160 bkz> kurunmak
 3787. KURIRMAK: kurumaya yüz tutmak· II, 77 bkz> kururmak
 3788. KURIŞMAK: kuruşmak, kurumakta yardım ve yarış etmek· II, 97 bkz> kuruşmak
 3789. KURITGAN: her zaman ve çok kurutan,I, 514, 524
 3790. KURITMAK: kurutmak, II, 304 bkz> kurutmak
 3791. KUR: kur étmek guruldamak·I, 486
 3792. KURLAMAK: kuşak yapmak ve bağlamak·III, 298
 3793. KURLANMAK: acınmak, tasa, acı duymak, ziyan görmek; katılaşmak, koyulaşmak, mayalanmak, ekşimek·II, 250, 251; III, 197 bkz> korlanmak
 3794. KURLUK: içinde kımız biriktirilen küçük testi, l, 473 bkz> korluk
 3795. KURMAK: kurmak, germek, toplamak; himaye etmek· II, 7, 8, 37, 59. 61, 65, 66, 67, 83,198; III, 62, 219, 318
 3796. KURMAK: yuvmak erişmek, varmak, mal vererek gönül almak, III, 62 bkz> yavsamak, yüvmek, yüvsemek
 3797. KURMAN: gedeleç, yaylık, yay kabı· I, 444; III, 16
 3798. KURMIŞ: kurulu· I, 198; II, 59; III, 215
 3799. KURRIH: kurrıh tayı çağırmak içln nida.I, 9 bkz; karı kurı, kurıh kurıh, kurrıh kurrıh
 3800. KURŞAG: kuşak kuşanma·I, 464
 3801. KURŞAG: tura; yünden dokunur, bel kuşağına benzer bir nesne olup çadıra sarılır·I, 464
 3802. KURŞAMAK: kuşanmak, kuşağı bağlamak,II, 255;III, 287 bkz> kurşanmak
 3803. KURŞANMAK: kuşanmak, ku;ak kuşanmak,II, 249, 255 bkz> kurşàmak
 3804. KURŞATMAK: kuşak kuşatmak,II, 337
 3805. KURT: solucan soyundan olan hayvanlar; y ırtıcı hayvanlardan olan kurt·I, 342;III, 6
 3806. KURTANMAK: bitten kaşınmak, koyunlarda bit aramak·II, 248
 3807. KURTGA: kocakarı·III, 259
 3808. KURTLAMAK: kurt çıkarmak·III, 447
 3809. KURTULMAK: kurtulmak, doğurmak·II, 121, 233, 234, 237 bkz> kut bulmak, kutulmak
 3810. KURTURMAK: kurdurmak, toplatmak·II, 190, 198 kurug kuru; as ılsız· I, 12, 198, 375, 383;III, 82, 122 bkz> kur, kuruk
 3811. KURUG: ev içinde kimse bulunmayan ev·I, 375
 3812. KURUGJIN: kurşun·I, 512;II, 293 bkz> kuşun
 3813. KURUGLAMAK: kuru olarak kullanmak III, 336
 3814. KURUGLANMAK: kuru bulmak·II, 268
 3815. KURUGLUG: sadak, okluk, gedeleç·I, 501 bkz> kurugluk
 3816. KURUGLUG: ya kurulu, kurulmuş yay· I, 496, 500, 501
 3817. KURUGLUK: kuruluk·I, 503, 505
 3818. KURUGLUK: sadak, okluk, gedeleç·I, 504 bkz> kuruglug § ki ş kurugluk; sadak, okluk, gedeleç·I, 504
 3819. KURUGSAK: kursak, 01^6.I, 17, 502; III, 334
 3820. KURUGSIMAK: kurumaya yüz tutmak· III, 334
 3821. KURUK: kuru· I, 383 bkz> kur, kurug
 3822. KURULGAN: daima kurulan,I, 520
 3823. KURULMAK: kurulmak; büzülmek I, 195; II, 134, 138
 3824. KURUMAK: kurumak, II, 206 bkz> kurımak, kuzımak
 3825. KURUN: kurum, duvara, ocaga sıvaşmış, toplanmış olan duman eseri· 'l, 404
 3826. KURUNÇI: dumandan kirlenmiş olan keçe· II, 242
 3827. KURUNLUG: kurumlu· I, 499
 3828. KURUNMAK: kurunmak, II, 155 bkz> kurınmak
 3829. KURURMAK: kurumaya yüz tutmak· II, 77 bkz>kurırmak
 3830. KURUŞMAK: kurmakta yardım ve yarış etmek,Il, 98, 114 bkz> kunşmak
 3831. KURUŞMAK: her tarafı kurumak, II, 98
 3832. KURUT: keş, çökelek, yağı alınmış yoğurttan yapılan lor peyniri, kurut, kuru yogurt, I, 357; II, 15, 81
 3833. KURUTLUG: çökelekli.I, 494
 3834. KURUTMAK: kurutmak·I, 19 bkz> kurıtmak
 3835. KURUTSAMAK: kurut istemek III, 332
 3836. KURVI: çuvaç hana ait yuvarlak çadır,I, 195
 3837. KUSGAÇ: küçük, kara bir hayvancık, insanı 1511-11-. I, 455
 3838. KUSIG: kusu, kusma,I, 376
 3839. KUSINÇIG: kusunç, iğrenç·III, 232
 3840. KUSMAK: kusmak; (boya) solmak, bezikmek· II, 10, 11
 3841. KUSTURMAK: kusturmak, (boya) soldurmak II, 190
 3842. KUŞ: kuş, I, 22, 34, 36, 156, 163, 176, 233, 253, 280, 299, 319, 331, 439, 483;II, 4, 7, 12, 17, 18, 45, 83, 173, 181,183, 192, 199, 204. 218, 239, 267,324, 331, 348, 359; III, 6, 63, 92,144, 184, 194, 232, 328, 357,358,390,397,403 § ürüñ ku ş; akdoğan· I, 331,
 3843. KUSGAÇ: serçe kuşu·I, 455
 3844. KUŞGUN: hayvanların yedlği taze kamı;·I, 440
 3845. KUŞGUN: ekşi bir çeşlt ot·I, 440 bkz> uşgun
 3846. KUŞIL: atmaca·I, 331
 3847. KUŞLAG: kuşların çok olduğu yerdir, burada av yapılır·I, 465
 3848. KUŞLAGLANMAK: kuş avlağı yapmak·II, 273
 3849. KUŞLAMAK: kuş avlamak,I, 22;III, 299 kuşlatmak kuş tutturmak, kuş avlatmak·II, 343, 348
 3850. KUŞLUK: kuşluk vaktl·I, 474
 3851. KUŞUN: kur;un,I, 513 bkz> kurugjın
 3852. KUT: kut, uğur, devlet, baht, talih, saadet, I, 85, 92, 164, 200, 272, 301, 304, 320, 384. 508; II, 177. 229 kut almak
 3853. KUTALMAK: mesut olmak·II, 121 bkz> kut almak, kutatmak
 3854. KUTANMAK: kutlu olmak, ulu nasipli olmak· II, 154
 3855. KUTARMA: börk õnde arkada Iki kanadı bulunan bork. I, 490
 3856. KÜTATMAK: kutlu olmak, baht ve devlet sahlbi olmak· II, 299 bkz> kutalmak, kut almak
 3857. KUT: bulmak baht bulmak- II, 122 bkz> kurtulmak, kutulmak
 3858. KUTGARMAK: kurtarmak.II, 192, 199, 201 bkz;kurarmak
 3859. KUTLUG: kutlu,I, 60. 82, 320, 413. 463, 464 §
 3860. KUTLUG: tégin ; uğurlu köle·I, 413
 3861. KUTRUŞMAK: oynamak ve sevlnmek·II, 218
 3862. KUTSUZ: kutsuz, işlerl ters giden adam·I, 457
 3863. KUTULGAN: daima kurtulan,I, 520
 3864. KUTULMAK: kurtulmak; doğurmak,II, 121, 234 bkz> kurtulmak, kut bulmak
 3865. KUTURMAK: haddini aşmak, kudurmak, azmak· I, 508; II, 74. 75 bkz> kudurmak
 3866. KUTUZ: yaban sığırı· I, 365
 3867. KUTUZ: ıt kuduz köpek, kudurmuş köpek· I, 365
 3868. KUTUZLUK: yaban sığırı sahibi· I, 495
 3869. KUV: kut, saadet· I, 320 bkz> kıv
 3870. KUVURMAK: kavurmak. II, 81 bkz> kagurmak, kavrulmak, kogurmak kovurmak, kugurmak
 3871. KUY: dere; kuytu yer, dip·III, 65.106,142 bkz> koy
 3872. KUYA: körmek uzaktan görmek,III, 219 bkz> kaya körmek, k ıya körmek, kura körmek
 3873. KUYAŞ: güneş; koyu sıcak, güneşin şiddetli vurması· 1. 155; 353;II, 337;III, 172
 3874. KUYMA: bir çeşit yağlı ekmek· III, 173
 3875. KUYMA: herhangi bir madenden (çekiçle dövme ile de ğil, eritilerek dökme ile) yapılmış havan, çırakman, çekiç gibi aygıtlar· III, 174
 3876. KUYMAK: üremek III, 246
 3877. KUYUG: küyu·III, 166 bkz> kudug, kud,ug
 3878. KUYUTMAK: ürkütmek· II, 326
 3879. KUZ: güne; gormeyen yer, gôlgeli yer· I, 325; 326; III, 124
 3880. KUZGIRMAK: kar sağnak halinde esmek· II, 193
 3881. KUZGUN: kuzgun·I, 439;III, 240
 3882. KUZI: kuzu·I, 7, 208. 303, 444, 520;II, 294, 310;III, 102, 224, 270. 408, 444 kuz ımak kurumak; yemeğe iştihası gelmek· III, 264 bkz> kurımak, kurumak
 3883. KUZUTMAK: boğazını kurutmak; yemeğe iştihasını getirmek II, 306 bkz> kurutmak
 3884. KÜ: ün, şan· III, 212
 3885. KÜBEN: deve havudunun altına konulan çul; gölüğe gerekli olan çul ve çula benzer şeyler· I, 404 klibe yarık bütun vücuda giyilen zırh· III, 15, 217
 3886. KÜBIMEK: sık dikişli dikmek. III, 257 bkz> köpitmek, kübitmek kübitmek diktirmek, oyulgatmak· II, 298 bkz> köpitmek, kübimek
 3887. KÜBÜLMEK: dikilmek, oyulgan II,120 bkz> köpülmek
 3888. KÜBÜŞMEK: kaba dikmekte ve oyulgamakta yard ım ve yarış etnnek· II,88 bkz> köpüşmek
 3889. KÜÇ: kuvvet, zor, güç; zulüm· I, 81, 167, 183, 237, 359, 381, 397;II, 13, 18, 103, 137, 138, 195, 289, 334, 335; III, 120, 239, 282, 288,412
 3890. KÜÇ: susam, künçü, III, 121
 3891. KÜÇELMEK: zulmetmek; malı zorla elinden alınmak· II, 136
 3892. KÜÇEMÇI: zulmeden kimse· III, 121
 3893. KÜÇEMEK: zulmetmek, zorla fe'nalık etmek, III, 258, 259
 3894. KÜÇENMEK: gücü kuvveti kalmamak; zulmetmek; ag ırlaşmak, fazla yüklenmiş olmak· II,148, 156
 3895. KÜÇEŞMEK: yağmada yardım ve yarı;.etmek· II, 93
 3896. KÜÇETMEK: yağma ettirmek· II, 300
 3897. KÜÇLENMEK: kuvvetlenmek, II, 252 küçlig güçlü, kuvvetli. I, 509
 3898. KÜÇLÜG: güçlü, kuvvetli· III, 121, 161
 3899. KÜÇ: tégin kuvvetli tegin· I, 413
 3900. KÜDEN: düğün yemeğl, düğün, I, 404
 3901. KÜDÜK: iş güç, alış verl; (yalnız kullanılmaz, "ış" ile birlikte 86111-).I, 391 bkz> küdük § ış küdük; iş güç,I, 391
 3902. KÜDILŞMEK: bekleşmek· II, 94 bkz> ködüşmek
 3903. KÜDEGÜ: güveyi. III, 12, 166
 3904. KÜDMEK: durmak, beklemek, gözlemek, gütmek, I, 321; III, 441 bkz> kütmek
 3905. KÜDÜK: iş güç, alı; veriş.I, 509 bkz> küdük § ışlıg küdüklüg; işli güçlü·I, 509 küfeç, gem, damakl ı gem,III, 256 bkz> küvüç
 3906. KÜFEÇLIK: gemli,III, 256
 3907. KÜFEZ: kurumlu, kasalak,I, 411 bkz> kövez, küvez
 3908. KILFREMEK: gevşemek·I, 103 bkz> kcfremek, kevremek, kövremek
 3909. KILFYENMEK: üstüne düşmemek. III, 196 bkz> küyfenmek
 3910. KÜJIK: perçem, zülüf·I, 391
 3911. KÜKÜ: hala·III, 232 bkz> küküy
 3912. KÜKÜY: hala,III, 232 bkz> kükü
 3913. KÜL: kül I, 129, 337
 3914. KÜLDREMEK: güldür güldür etmek-III, 448 bkz> külremek
 3915. KÜLERGEN: her zaman karnı şiş;en ve yıkılıp yere yayılan·I, 523
 3916. KÜLERMEK: yıkılıp yere yayılmak, karın şişkinliğinden ve benzeri şeylerden yere yıkılıp yayılınak.II, 84 külf gürültü (ses taklidi)·I, 348
 3917. KÜLGEN: daima gülen·II, 54
 3918. KÜLGÜ: gulüş, gülme; kalb sektesiI, 96, 430 bkz> kültgü
 3919. KÜLGUÇI: gülücü-II, 51
 3920. KÜLI: yarmaksızın çeklrdeğiyle kurutulan zerdali, kay ısı, ;eftali ve erik glbi meyveler· III, 234
 3921. KÜLIMEK: gömmek· III, 272
 3922. KÜLIŞMEK: gömmekte yardım etmek· II, 110
 3923. KÜLITMEK: gömdürmek II, 311
 3924. KÜLMEK: gülmek 129;II, 26, 35, 54, 65, 192, 249, 260;III, 43
 3925. KÜLREMEK: gürlemek, güldür güldür etmek· III, 282, 283 bkz> küldremek
 3926. KÜLSIRGEN: gülümseyen-II, 256
 3927. KÜLSIRMEK: gülümsemek, gülümser görunmek· II, 196
 3928. KÜLTGÜ: kalb sektesi· I, 430 bkz> külgü
 3929. KÜLTÜRMEK: güldürmek II, 195 kültürmek (at) bağlatıp kö!tekletmek ve yıktırmak· II, 195
 3930. KÜLÜG: iğreti .I, 391
 3931. KÜLÜG: ünlü, şanlı .III, 212 § külüg bilge; ünlü şanlı .III, 212
 3932. KÜLÜMSINMEK: gülümsemek, güler görünmek, gülümsenmek·I, 20;II, 259, 260
 3933. KÜLÜNÇ: gülünç,III, 374
 3934. KÜLÜNMEK: eli ayağı yorulup zayıf olmak II 158
 3935. KÜLÜŞMEK: gülü;mek, II, 110
 3936. KÜLÜT: halk arasında gülünç olan nesne· I, 357
 3937. KÜMIÇE: sivrisinek I, 445 bkz> kimünçe
 3938. KÜMÜLDÜRÜK: at göğüslüğü·I, 17, 530 bkz> kömüldürük
 3939. KÜMÜRGEN: dag soğanı·I, 522 bkz> kevürken, kümürken, küvürken
 3940. KÜMÜRKEN: däğ soğanı·I, 522, 525 bkz> kevürgen', kümürken, küvürken
 3941. KÜMÜŞ: gümüs; akça; kadın adı,I, 165, 370, 371, 413; II, 153, 181; III, 251
 3942. KÜN: gün, güneş, gündüz,I, 69, 70, 72, 82, 100 124, 165, 202, 245, 288, 320, 331, 340, 423, 515;II, 5, 9, 14, 97, 125, 128, 140, 143, 157, 163, 170, 172, 232, 293, 303, 304, 311, 313, 335; III, 52, 63, 77, 83, 86, 128, 167, 169, 182, 190, 247, 258, 267, 333, 3
 3943. KÜNÇEK: yaka, urba yakası· I, 480 bkz> künçük
 3944. KÜNÇÜK: yaka, urba yakası· I, 480 bkz> künçek
 3945. KÜNÇÜKLENMEK: yaka yapılmak. II, 277
 3946. KÜNDI: aşağılık, kötü (sözün arkası akla gelmediği zaman söze yardım olarak kullanılır) I. 419
 3947. KÜNDÜZ: gündüz, gün ışığı, I, 458; III, 87, 288
 3948. KÜNI: kuma· III, 237
 3949. KÜNLÜK: ,gün hesabıyle yapılan iş, gündelik. I, 480
 3950. KÜNLÜK: yém günlük azık, I, 480
 3951. KÜN: togsug doğu· I, 463
 3952. KÜN: yıpar misk göbeği· I, 340
 3953. KÜRIĞ: cariye· II, 82, 186, 248; III, 358, 428
 3954. KÜNGRENMEK: harınlaşarak kendi kendine söylenmek· III, 399, 400
 3955. KÜÑÜZ: örenliklerde, yıkıntılarda bulunan küllük, gübre, III, 363
 3956. KÜP: küp· I, 147, 154, 209; III, 119, 246, 253, 325
 3957. KÜPE: küpe, III, 217
 3958. KÜPIK: hırka, bezin iki katı arasına pamuk koyarak dikme; seyrek diki ş, kaba dikiî, I, 408
 3959. KÜR: yiğit, sarsılmaz, pek yürekli, kabadayı·I, 324, 325
 3960. KÜREMEK: kaçmak·III, 263
 3961. KÜREŞMEK: güreşmek·I, 474 bkz> körüşmek
 3962. KÜREŞMEK: kürümekte yardım ve yarış etmek· II, 99
 3963. KILRETMEK: kaçırtmak,II, 305
 3964. KÜRETMEK: küretnnek·II, 305 kürgek kürek· 11. 289
 3965. KÜRILEMEK: kebap kızartmak·III, 444 bkz> kürplemek
 3966. KÜRIMEK: eşinmek, yeri e;mek, kürümek, (hayvan) ha şarılık etmek,III, 256, 263
 3967. KÜRIN: kürün; içerisinde kavun, karpuz, h ıyar gibi şeyler taçınan küfe·I, 404
 3968. KÜRK: kürk,I, 353
 3969. KÜRKÜM: safran,I, 486
 3970. KÜRLENMEK: gürlemek·II, 252
 3971. KÜRMET: pek kuvvetli·I, 325
 3972. KÜRPLEMEK: kebap kızartmak.III, 444 bkz> kürilemek
 3973. KÜRSEMEK: kanlanmak, etlenmek; hamur gibi şeyler kap içine konduktan sonra mayalan ıp taşmak.III, 421 bkz> kürsmek
 3974. KÜRSMEK: kanlanmak, etlenmek; hamur gibi şeyler kap içine konduktan sonra mayalan ıp taşmak· III, 420, 421 bkz> kürsemek
 3975. KÜRŞEK: darı özü suda veya sütte kaynat ıldıktan sonra üzerine yağ dökülerek yenen bir yemek· I, 478
 3976. KÜRT: kayın ağacı, bundan yay, kamçı, değnek gibi şeyler yapılır· I, 343
 3977. KÜRT: kürt yémek bir şeyi "kütür kütür" ses çıkararak yemek, I, 343
 3978. KÜSMEK: küsmek. II, 12
 3979. KÜSRI: kaburga kemikleri; göğsün yanları· I, 422
 3980. KÜSÜRGE: tarla sıçanı soyundan bir hayvan· I, 490 bkz> kösürge kü şermek dolmak, taşasıya dolmak· I, 73; II, 79
 3981. KÜTMEK: gütmek, II, 264 bkz> küdmek
 3982. KÜTTÜRMEK: güttürmek· III, 187
 3983. KÜVÜÇ: küçük·III, 163 bkz> küfeç
 3984. KÜVÜÇ: yügün küçük yular, çilbir· III, 163
 3985. KÜVÜK: erkek· III, 165 bkz> küvük § küvük mu ş; erkek kedi- III, 165
 3986. KÜVÜK: saman· III, 165
 3987. KÜVÜZ: yaygı, yünden dokunmu; döşek ve yaygı gibi şeyler· III, 164 bkz> kidiz, kiviz
 3988. KÜVENMEK: öğünmek· II, 157
 3989. KÜVEZ: gurur, magrur, gururlu,I, 252;II, 140 bkz> kövez, küfez
 3990. KÜVIJ: söğüt gibi çürüyen, içi kovalan her a ğaç; tadı bozulan, kaçan her ;ey,I, 366 § küvij turma; tadı bozulan, tadı kaçan turp·I, 366
 3991. KÜVLÜK: çamurdan fındık büyüklüğünde yapılan yuvarlaklar, kururnadan önce ve kuruduktan sonra zıp zıp gibi atılır,I, 479
 3992. KÜVRE: hayvan ölerek, içerisindeki nesneler çürüdükten, eti kemikler üzerinde kuruduktan sonraki kalıbı·I, 422
 3993. KÜVRÜG: kös, davuLI, 479
 3994. KÜVŞEK: gevşek, yumuşak, sölpük·I, 479 bkz> kevşek § küv;ek et; gevşek, sölpük et· I, 479
 3995. KÜVŞEK: étmek iyi hamurdan yapılan ekmek, I, 479
 3996. KÜVÜK: erkek·I, 391 bkz> küvük § küvük mu ş; erkek kedi· I, 391
 3997. KÜVÜRGEN: dağ soğanı. I, 522 bkz> kevürken, kümürken, küvürken
 3998. KÜVÜRKEN: dağ soğanı· I, 522 bkz> kevürken, kümürken, küvürgen
 3999. KÜYE: güve III, 170
 4000. KÜYELEMEK: güve silkmek, güveden kurtarmak ve korumak, III, 329
 4001. KÜYFENMEK: üstüne dü;memek· III, 196 bkz> küfyenmek
 4002. KÜZ: güz, güz mevslmi, sonbahar, I, 327; II, 172; III, 160
 4003. KÜZEMEK: güzlemek· III, 265
 4004. KÜZERMEK: güzleşmek II, 77
 4005. KÜZGERMEK: güzleşmek, güze doğru gitnnek· II, 196
 4006. KÜZKÜNEK: çakıra ve kelere benzer bir kuş, hava yutmakla geçlnir,I, 528
 4007. KÜZKÜNI: bok bõceği cinsinden bir böcektir, geceleri ses vererek uçar, ate ş böceği·I, 493
 4008. KÜZÜK: çulha aygıtlarındandır, blrblri üzerine düğünnlenen birtakıın Iplikler olup, onunla üst eri ş, alt erişten ayrılır Kumaş ve kumaşa benzer şeyler dokuyanlara da bõyle denir, I, 391
 4009. KÜZÜKMEK: güzleşnìek· II, 118
 4010. KÜZÜN: kendisiyle serçe kuşu, tarla sıçanı, köstebek gibi şeyler avlanan sıçan cinsinden bir hayvan· I, 404-la işin tahakkukunu ve bitmesini gösteripfiiller sonuna gelen bir ek· III, 213 veya balgam akmak. I, 127
 4011. LAÇIN: şahin; yiğit adam· I, 410
 4012. LAGUN: ölçek gibi oyulmuş bir şey olup ayran,süt gibi şeyler içilir I, 410
 4013. LATU: kar, buz gibi şeylerle sogutulup içerisine baharat konarak so ğukluk yerine yenen bir çeşit şehriye çorbası ,III, 237 bkz>
 4014. LAV: mühür mumu III, 155 bkz> avus-lıkın (-likin) "ile" anlamına ek· II, 91
 4015. LIMGEN: sarı erik· I, 444
 4016. LIŞ: salya, balgam·III, 127 § liş akmak salya veya balgam atmak I, 127
 4017. LITÜ: kar buz gibi şeylerle sogutulup içerisine baharat konarak sogukluk yerine yenen bir çe şit şehriye çorbası, III, 237 bkz> latu
 4018. LIYU: kuruyunca balçık haline gelen ince kumlu çamur,III, 238
 4019. LOXTAY: üzeri sarı benekli kırmızı bir Çin İpeklisi.III, 240
 4020. LÜÇNÜT: imice; buğday ve buğdaya benzer şeyleri temizlemekte, köylülerin yard ımlaşması· I, 451;
 4021. MA: emirlerin sonuna gelen nefi eki·III, 213
 4022. MA: al, işte anlamına bir kelime· III, 213 bkz> mah, meh
 4023. MAH: işte, al anlamına bir şey verildiği zaman söylenen bir kelime, III, 118 bkz> ma, meh
 4024. MALGUNA: ılgın ağacına benzer bir ağaç· I, 492 bkz> bulguna
 4025. MAMA: harmanda ortada bulunup öteki öküzlerín etraf ında döndükleri öküz, III, 235 bkz>op
 4026. MAMU: gerdek gecesi gelinle beraber gõnderilen kad ın (öz Türkçe degil), III, 235
 4027. MANÇU: sanat sahlbine verilen ücret· I, 418, 419
 4028. MANÇUK: heybe, torba gibi at eğerine takılan îey· I, 476
 4029. MANÇUKLANMAK: elbiseyi eğer heybésine koy-mak ve heybeyi egerin arkas ına asmak, II, 276
 4030. MANDAR: ağaçlara sarılan bir bitki, sarmaşık· I, 457
 4031. MANDARLANMAK: sarmaşıklanmak II, 271
 4032. MANDU: bir çeşit sirke·I, 420
 4033. MANDÜRMAK: kuşattırmak; bandırmak·II, 197
 4034. MANGIRMAK: bandırayazmak, II, 197
 4035. MANILMAK: banılmak, II, 138
 4036. MANMAK: kuşanmak; banmak· II, 30
 4037. MAN: yaşlıg koy dört yaşını geçen koyun (yalnız koyun için)·III,157
 4038. MAÑA: bana·I, 20, 26, 36, 63, 69, 84. 126,132, 174, 176, 180, 182. 183, 184, 185, 187, 188, 202, 205, 210, 212, 215, 218, 221, 223, 224, 226, 231, 232, 233. 234, 235, 238, 251, 254, 261, 264, 265, 267, 269, 276, 308, 318, 354, 367, 399;II, 12, 16, 24, 28, 33, 5
 4039. MAÑIG: adım· III, 365
 4040. MAÑRAMAK: bağırmak· III, 402 bkz> müñremek
 4041. MAÑRAŞMAK: bağrışmak· III, 398 bkz> müñreşmek
 4042. MAÑRATMAK: bağırtmak. II, 358 bkz> müñretmek
 4043. MARAZ: karanlık gece, I,411
 4044. MARAZ: ücretle çalı;an adam, ırgat· I, 411 bkz> hıyar maraz
 4045. MAT: öyle, ancılayın·I, 321 § andag mat; o öyle· I, 321
 4046. MAYAK: hayvan gübresi (en çok deve için)· III, 167, 168
 4047. MAYGUK: paytak klmse; top tırnaklı hayvan-lardan tüyleri kısa olan·III, 175
 4048. MAYIL: olgun; meyvelerde çürümeye yakla şma halL III, 168
 4049. MAYILMAK: gev;emek,II, 190
 4050. MAYIŞMAK: buyurulan bir Işi yapmaktan çe-kinmek; tembellikten yere yap ışıp kalmak, III, 189 bkz> yamaşmak;
 4051. ME: oğlakların ve kuzuların seslerlni bildlren bir kelime. III, 214
 4052. MEH: al, işte anlamına blr kellnne·III, 213 bkz> ma, mah
 4053. MEKKEH: Çin'den getlrilen bir çeşlt mürekkep, Türk yazısı bununla yazılır·III, 424
 4054. MEJEK: pislik·I, 392 § ıt mejeki; it plsliği·I, 392
 4055. MELDEK: keçeleşen, sölpıiyen nesne·I, 480
 4056. MEN: ben·I, 20, 22, 25, 26, 31, 37, 40, 51, 52, 53, 61, 69. 80, 87, 109, 120, 125, 130, 131, 163. 166, 167, 169, 171, 174, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 190, 198, 199, 201, 202, 204, 206, 207, 209, 211, 215, 216, 217, 223, 225. 226, 231, 233, 237, 240, 256, 26
 4057. MENDIRI: gelin ile güveyinin başlarına, gece-le/in, saçı saçmak için toplanılan yer, I, 492
 4058. MEÑ: yem, tane, kuş yemi·I, 425;II, 18;III, 358
 4059. MEÑ: yüzdeki ben,III, 359
 4060. MEÑDEMEK: /olmak, ditmek·III, 401, 402 bkz> mirigdetmek
 4061. MEÑDEŞMEK: kıl yoluşmak. III, 399 bkz> mirig-deşmek
 4062. MEÑGÜ: ebedi, daima, sonsuz, ebedilîk, son-suzluk,I, 44;III, 65, 378
 4063. MEÑGÜ: ajun sonsuz dünya, âhiret·III, 378
 4064. MEÑILEMEK: beyin yemek; beyni için koyun kesilmek; yan ında güzel gıdalar bulunmak·III, 405, 406 bkz> mürigilemek;
 4065. MEÑ(I)Z: beniz, yüz,I, 60, 65. 486;III, 363
 4066. MEÑIZLENMEK: benizlenmek, güzelleşmek, benzine renk gelmek·III, 407, 408
 4067. MEÑLENMEK: kendine tane toplamak·II, 290
 4068. MEÑLETMEK: yemletmek·II, 359
 4069. MEÑLIG: benli.III, 359
 4070. MEÑZEMEK: benzemek·III, 403
 4071. MEÑZETMEK: benzetmek.II, 358
 4072. MERDEK(G): ayı yavrusu, domuz yavr·usu.I, 480
 4073. MEŞIÇ: üzüm kara üzüm·I, 360
 4074. MI(MI): yalnız füllerin üçüncü ;ahıs' sorgu şekli edatı·III, 214 bkz> mu (mü)
 4075. MIRIGAR: pınar, su gözü· III, 280, 363, 376
 4076. MIÑUY: kâğıt yapjştırılan bir çeşit hamur· III, 241
 4077. MIN: ben· I, 60, 69 bkz> ben, men
 4078. MINDETÜ: ipek elbise- I, 491
 4079. MIÑ: sayıda bin·I, 243, 334, 417; III, 14, 360, 367
 4080. MIÑDEŞMEK: kıl yolu;mak· III, 399 bkz> meıíğ-deşmek
 4081. MIÑDETMEK: dittirnıek·II, 358 bkz> meñ-demek
 4082. MIÑEŞMEK: birlikte ^1115010^III, 399 bkz> müñe;mek
 4083. MIÑI: beyin·II, 299
 4084. MIZ: biz·I, 327 bkz> biz
 4085. MONÇUK: boncuk, süs Için boyuna tak ılan değerli taşlar-I, 475;II, 123;III, 121
 4086. MONÇUK: atın boynuna takılan değerli taş, arslan tırnagı, muska gibi şeyler· I, 475
 4087. MONÇUKLANMAK: boncuklanmak· II, 276
 4088. MÖRIGMEK: ayaklarını toparlayıp tekme atmak· III, 391
 4089. MU: (mü) soru edatı, Isim ve fül sonuna gelir·I, 88;III, 147. 154, 214, 224, 256, 437 bkz> m ı (mi)
 4090. MUGUZGAK: bal arısına benzeyen blr sinek· I, 504
 4091. MUN: hastalık, ayıp· III, 140, 141
 4092. MUNDA: bunda, burada·I, 74, 160, 219, 352, 419, 420;II, 55, 56, 57, 61; III, 54, 143, 333 mundag böyle·I, 36, 64, 160; III, 154
 4093. MUNDIN: buradan,II, 57
 4094. MUNDUZ: budala, alık,I, 458
 4095. MUNDUZ: akın ansızın gelen sel·I, 77, 96, 458
 4096. MUNDUZ: yorıga at yorga yürıiyüşten başka yürüyüş bilmeyen at·I, 458
 4097. MUNGAN: geveze, bo;boğaz·I, 440, 476
 4098. MUNI: (munu) "işte, bu" anlamına edattır, "kanu"ya cevap olur, bu, bunu·I, 126; III, 237, 238, 372
 4099. MUN: kişi yüreği dölek, gönlü selek adam· III, 140
 4100. MUNMAK: saçmalamak· II, 30
 4101. MUÑ: sıkıntı, ıztırap, bun, mihnet·I, 425; III, 33, 359, 360
 4102. MUÑADMAK: bunaltnak·II, 84
 4103. MUÑAR: buna, bunda,I, 352;III, 363, 375
 4104. MUÑKARMAK: bunaltmak, sıkıntiya sokmak, III, 397, 398
 4105. MUÑLUG: bunlu, sıkıntılı·III, 382
 4106. MUÑ: tag kişi kendine gelip 16-17 yaşına girdiğinde çıkan di;, ergenlik dişi. III, 359
 4107. MUÑUKMAK: bunlanmak, sıkıntılanmak· III, 395
 4108. MURÇ: karabiber- I, 343; II, 186
 4109. MUŞ: kedi·I, 438;II, 14, 105;III, 127,165, 267 bkz> çetük § küvük mu;; erkek kedi,I, 391 § küvük muş; erkek kedl· III, 165
 4110. MUYAN: sevap, hayır, III, 172, 179
 4111. MUYANÇILIK: muyancılık, aracılık, barjştırıcılık. III, 179
 4112. MUYANLIK: yollarda yolcuların su Içmelerl için yapılan hayrat, III, 172
 4113. MUYAVMAK: miyavlamak· II, 14
 4114. MÜK: bükük·I, 335
 4115. MÜKIM: kadın pabucu,I, 395 bkz> büküm, mükin
 4116. MÜKIN: kadın pabucu·I, 395 bkz> büküm,mükim
 4117. MÜK: turmak rükû eder gibi durmak, eğilınek· I, 335
 4118. MÜN: çorba·I, 31, 36. 75, 163, 176, 198, 209,232, 245, 340;III, 122, 253, 331 bkz> bün münderü ipekle süslenmiş gelin odası· I,529 k
 4119. MÜNDÜRMEK: bindirmek. ll', 197,
 4120. MÜNELMEK: uçları ve artıkları kesilmek. II,138
 4121. MÜNEMEK: eğríliğini düzeltmek için bir şeyinuçlarını kesmek,III, 274
 4122. MÜNLEMEK: çorba içmek·III, 301 ·
 4123. MÜNMEK: binmek I, 421; III, 30, 48, 60, 177, 429
 4124. MÜNÜLMEK: binilmek· II, 138
 4125. MÜÑEŞMEK: birlikte binişnnek·III, 399 bkz miñefmek
 4126. MÜÑILEMEK: nimet bulmak·III, 406 bkz> meñilemek
 4127. MÜNGREMEK: böğürmek·III, 403 bkz mañramak
 4128. MÜNGREŞMEK: böğrüşmek, gürültü etmek·II, 79; III, 398 bkz mañra şmak
 4129. MÜÑRETMEK: böğürtmek; büngüldetmek. II, 358 bkz> mañratmak
 4130. MÜÑÜZ: boynuz, I, 504; II, 327; III, 145, 363,364
 4131. MÜNGÜZ: baka kaplumbağa·III, 225, 226
 4132. MÜÑÜZGEK: çalışma yüzünden elde peyda olan kat ılık, nasır·III, 388
 4133. MÜÑÜZLENMEK: boynuzu çıkmak, boynuzlanmak· III, 408
 4134. MÜÑÜZ: müngüz blr çe;it çocuk oyunu ve bu oyunda söylenen bir söz·III, 363, 364
 4135. NAMIJA: kadının kız kardeşinin kocası, bacanak, I, 446
 4136. NARU: bir taraf,' yan, bir yana, nereye, nere,I, 199, 352; II, 140, 193; III, 223
 4137. NE: ne, nasıl, (soru anlamıyle) ne· I, 44, 53, 72, 74, 79, 87, 94, 126, 132, 320, 406;II, 287; III, 131, 207, 214, 215, 236, 360, 364
 4138. NE: Araplar'daki şaşalama, "ma"sı yerine bir edat, III, 214 '
 4139. NECE: (neçe) ne kadar, nice, kaç· I, 49, 63, 332, 384, 458; III, 157, 220
 4140. NEÇÜK: neden, 111^111.I, 79, 392
 4141. NE: elük nasıl-I, 94 bkz> nelek, nelik, nelük
 4142. NEGÜ: ne anlamına edat·III, 215 bkz> nü nek timsa^1. III, 155
 4143. NE: kerek ne gerek·I, 392 bkz> nerek
 4144. NEK: yılan ejderha·III, 155
 4145. NEK: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri, timsah yılı,I, 346;III, 156
 4146. NELEK: niçin.I, 370, 498 bkz> ne elük, nelik, nelük
 4147. NELIK: niçin·III, 385 bkz> ne elük, nelek, nelük
 4148. NELÜK: niçin, neden,I, 392;III, 188, 245 bkz> ne el ılk, nelek, nelik
 4149. NEME: ne kadar,III, 38
 4150. NEME: bilmem anlamına bir kelime, "ne" anlamında pekitme edatı·III, 214, 215, 236
 4151. NEÑ: nesne, şey, mal· I,II, 12, 13, 14, 15, 31, 34, 50, 53, 84, 98, 126, 140, 143, 145, 147,157, 159, 162, 164, 169, 170, 177, 179, 185, 189,193,196,197,204,227,238,239,241, 245,246, 247, 251, 254. 256, 257, 258, 264, 268. 269, 270, 272, 273, 278, 281, 282, 28
 4152. NEREK: neye, I, 392 bkz> ne kerek
 4153. NETEK: nice, nasıl-I, 27, 378, 392;II, 40, 52; III, 15. 123, 366
 4154. NIJDAG: bileği taşı· I, 465
 4155. NOM: millet; şeriat, yasa· III, 137
 4156. NÜ: ne anlamına, "ve" yerine blr edat·III, 215 bkz> negü
 4157. OBA: oba·I, 86
 4158. OBRAK: eskimiş· I, 118 bkz> oprak
 4159. OBRAMAK: eskimek, I, 273 bkz> opramak
 4160. OBRATMAK: yıpratmak· I, 261 bkz> opratmak
 4161. OBU: üstübeç ;.I, 86
 4162. OBUZ: katı olan·I, 54
 4163. OBUZLUG: sarp,I, 146 bkz> opuzlug § obuzlug yér; sarp, engebeli yer,I, 146
 4164. OÇAK: ocak,I, 64, 490
 4165. OÇAKLANMAK: ocaklanmak·I, 293
 4166. OÇAKLIG: ocaklı·I, 147
 4167. OÇAKLIK: titik ocak yapılacak çamur ve benzeri olan her nesne·I, 150 oçakl ık yer ocaklık yer·I, 150
 4168. OĞGARMAK: düşünme sonunda anlamak,I, 255
 4169. ODGUÇ: ateşin alevì.I, 95, 177, 248
 4170. ODLUK: kol kemiğinin kalın yeri· I, 98
 4171. ODUNMAK: sönmek, I, 200 bkz> udınmak, udunmak
 4172. OGLA: genç, yiğit· I, 129
 4173. OGLAGU: bolluk içinde büyüyen· I, 138
 4174. OGLAGU: katun asaletli, asîl kadın, I, 138
 4175. OGLAK: oğlak· I, 65, 119, 468; II, 22, 266, 294; III, 102, 145
 4176. OGLAK: ay ükbahar, I, 347 bkz> ulug oglak ay
 4177. OGLAN: oğlan, oğul, çocuk, çocuklar· I, 74, 119, 143, 192, 193, 208, 209, 240, 263, 286, 289, 293, 373, 386;II, 4, 19, 26, 74, 93. 121, 154. 209, 210, 212, 218. 244, 272, 294, 300, 302, 329, 340, 341, 344, 348, 351. 354, 366; III, 80,102,108,125,145,196, 202, 25
 4178. OGLANSIG: çocuk gibi, çocuk huylu·III, 128
 4179. OGLITMAK: üretmek, çoğaltmak· I, 265
 4180. OGRADAÇI: uğrayan, uğrayıcı· III, 314 ograg niyet, kurma, kas ıt; uğrama, uğrak· I, 118 ograg dağ yamacı, derenin dönemeci· III, 65 bkz> ogrug, ovrug
 4181. OGRAGAN: uğrayan· I,II, 314
 4182. OGRAGLI: uğramak isteyen· III, 315
 4183. OGRAGLIK: uğramak hakkı olan· III, 315
 4184. OGRAGSIK: uğramak hakkı olan· III, 315
 4185. OGRAGUÇI: uğrayan, uğrayıcı· III, 314
 4186. OGRAKLANMAK: Ograk kılığına girmek,I, 313; II, 279 bkz> Ugraklanmak
 4187. OGRALMAK: uğranılmak· I, 247
 4188. OGRAMAK: uğramak· I, 125, 160, 274; III, 106, 272, 311, 312, 313. 321 372
 4189. OGRAMSINMAK: uğrar görünmek, III, 322
 4190. OGRAŞMAK: uğraşmak· I, 170, 234, 235
 4191. OGRATMAK: göndermek, uğraştırmak· I, 261
 4192. OGRI: gizli, I, 380;II, 234
 4193. OGRI: hırsız; hırsızlık·I, 126, 224, 300, 483; II, 29, 171, 174, 197. 341; III, 75, 89, 423, 429
 4194. OGRILAMAK: çalmak, hırsızlık etmek· I, 316, 317
 4195. OGRILIK: hırsızlık II, 208
 4196. OGRUG: kemiğin ek yerleri, bel kemlğinln boyu-na birleştiği yer; dağ yamacı ve dağın bittiği yer; derenin dönemecl·I, 98, 118; III, 65 bkz> ograg, ovrug § tag ogrug ı; dağın dönemeci· I, 98
 4197. OGRULAYU: hırsız gibi· I, 102
 4198. OGRULMAK: kemlk yarılıp ayrılmak. I, 247, 248
 4199. OGRUŞMAK: kemik yarıp ayırmakta yardım ve yari{ etmek· I, 235
 4200. OGUK: çizme· I, 67
 4201. OGUL: ogul, çocuk, I, 37, 51, 68, 74, 86, 123, 180, 206, 220, 246, 253, 256, 262, 264, 288, 299, 319, 370, 415, 440, 515, 524;II, 14, 80, 84, 120, 143, 173, 175, 178, 183, 240, 249, 302, 311, 330. 333, 335. 343, 357;III, 33, 58. 78, 87,105, 128,137,141,146,159,
 4202. OGULÇUK: ana rahmi, oğulduruk· I, 149
 4203. OGULMUK: üstüne hatıl atilmak için uzatılmış olan düz direk· I, 149
 4204. OGUR: karşılık, ivaz· I, 53
 4205. OGUR: bir işte imkân ve fırsat· I, 53
 4206. OGUR: uğur, bereket, devlet· I, 53
 4207. OGUR: vakit, zaman· I, 33, 53, 136, 273, 294; II, 68, 321, 322, 362;III, 55, 317
 4208. OGUR: bolmak yol uğurlu, hayırlı olmak I, 53
 4209. OGURLAMAK: vaktinde yapmak; çalmak, hırsızlık etmek·I, 300
 4210. OGURLANMAK: vakti yaklaşmak; uğurlanmak, uğurlu olmak; bağışlananın karşılığı verilmek·I, 292
 4211. OGURLUG: bolmak sırasında ve yerinde olmak·I, 53
 4212. OGURLUG: ış vaktinde ve yerinde yapılan 1;.I, 146
 4213. OGURLUK: karşılık, ivaz olan,I, 114
 4214. OGURMAK: kemik yarıp ayırmak·I, 178
 4215. OGUŞ: oymak; hısım, akraba·I, 61, 88, 114; II, 83, 103
 4216. OGUŞLANMAK: aile, hısım sahibi olmak, I, 293
 4217. OGUŞLUG: aile, hısım sahibi· I, 146
 4218. OGUZLAMAK: Oğuz saymak, Oğuzlar'dan saymak, Oğuzlar'a nispet etmek, I, 302; II, 345
 4219. OGUZLANMAK: Oğuzlaşmak, Oğuz kılığını almak, Oğuz kılığına girmek, kendini Oguz'lar'dan saymak, I, 293; II, 269
 4220. OXSINMAK: pişman olmak, I, 253 bkz> oxsunmak
 4221. OXSUNMAK: pişman olmak III, 373 bkz> oxsınmak
 4222. OXŞAG: benzeyen, benzer. I, 118
 4223. OXŞAGU: oyuncak; (mecazen) kadın·I, 138
 4224. OXŞAMAK: okşamak, şakalaşmak; benzemek; (at) uyumak. I, 282, 283; II, 286
 4225. OXŞANÇIG: okşanmaya deger, III, 232 oxşatmak benzetmek· I, 262
 4226. OK: ok, I,II, 21, 37,157,160,166,170,171,180,193, 199, 217, 222, 237, 267, 275, 326, 393,457, 493,494, 522
 4227. OK: paylar ve toprak hisseleri üzerine üle şmek için atılan ok, çekilen kur'a, mirasta düşen pay· I, 37, 48
 4228. OK: hâl anlamına yakın anlamlı bir edat; fiillerde pekitme edat ı; vakit, zaman· I, 37, 71, 160; III, 16
 4229. OKA: kefillik, kefâlet. I, 40
 4230. OKA: almak kefil olnnak· I, 40
 4231. OKÇI: okçu· II, 199
 4232. OKILMAK: okunmak· I, 197 bkz> okınmak
 4233. OKIMAK: okumak; çagırmak. II, 333; III, 254
 4234. OKINMAK: okunmak, okur görünmek· I, 202, 203 bkz> ok ılmak
 4235. OKIŞMAK: okuşmak, okumakta yardım ve yarış etmek; (ağrı;mak· I, 186, 359 bkz> okuşmak
 4236. OKITGAN: çok okutan· I, 156
 4237. OKITMAK: okutmak I, 212 ,
 4238. OKITSAMAK: okutmak istemek, çagırtmak istemek· I, 302
 4239. OKLUG: kirpi büyük kirpi, oklu kirpi· I, 415
 4240. OKLUK: sadak, I, 100 okramak yem zamanında kişnemek, homurdanmak· I, 275
 4241. OKRAŞMAK: yem zamanında birlikte ki;nemek·I, 235, 236
 4242. OKTAM: ok atımı; okluk, I, 107 § bir oktam yer; bir ok atim ı yer·I, 107
 4243. OKTAMAK: ok atmak, I, 26; II, 97
 4244. OKTAŞMAK: ok atışmak; kur'a içln ok atıçmak· I, 231
 4245. OKTATMAK: ok attirnnak· I, 260
 4246. OKTA: yazturmak ok atmakta yanıltmak· III, 95
 4247. OKUŞMAK: çağrı;mak· I, 183; II, 103 bkz> okışmak
 4248. OK: yılan kendisini insan üzerine atan y ılan, I, 37;III, 29
 4249. OL: o,-dır,-dir,-dur,-dür.I, 20 21, 22, 24,25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 60. 61, 71, 72, 76, 77, 97,108,126, 129, 132, 136, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176 ,177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
 4250. OLDAÑ: pabuç altı, tabanı, mestin alt yanı· I, 116 bkz> uldañ
 4251. OLDRUM: kötürüm, yatalak, oturum· III, 412
 4252. OLDUK: nalsız, yalın ayak· I, 101 bkz> ulduk
 4253. OLDURMAK: oturmak· III, 235 bkz> olturmak
 4254. OLGUN: olgun· III, 167
 4255. OLGUTMAK: oturtmak· I, 260 bkz> olhutmak
 4256. OLHUTMAK: oturtmak·I, 260 bkz> olgutmak
 4257. OLMA: testi, çanak çömlek·I, 130 ,375; II, 234; III, 182 bkz> ulma
 4258. OLTURMAK: oturmak·I, 219, 224, 374, 413; II, 21; III, 230 bkz> oldurmak
 4259. OLUK: oluk, yalak· I, 67
 4260. OLUK: küçük kayık, I, 68
 4261. ON: sayıda 011. I, 49, 69, 219
 4262. ONU: onu· III, 238
 4263. ONUNÇ: sayıda onuncu· I, 132, 133;III, 449, 450
 4264. OÑ: kolay·I, 41 bkz> oñay
 4265. OÑ: sağ, solun karşıtı· I, 41 § oñ elig; sağ el·I, 41, 72
 4266. OÑAY: kolay·I, 41, 244, bkz> ong
 4267. OÑIKLANMAK: zülüflü olmak, takma saçlanmak. I, 311, 312 bkz> öñlklenmek
 4268. OÑMAK: solmak· I, 175 bkz> oñukmak
 4269. OÑUKMAK: solmak, rengi atmak, hastalık ve benzerlerinden dolayı buruşmak, tazeliğlni ve parlaklığını kaybetmek· I, 175. 216;III, 394, 395 bkz> oñmak
 4270. OÑULMAK: iyileşmek, düzelmek, lyl olmak, 1 216, 217; III, 395
 4271. OP: harman dövmek Için koşulan öküzlerin ortasında bulunan öküz· I, 34 bkz> mama
 4272. OPMAK: hõpürdeterek içmek,I, 172 bkz> öpmek
 4273. OP: op eşeğin ayağı kaydığında ,söylenen söz· I, 34
 4274. OPRAK: yıpranmış, yıpramış, eskimiş· I, 118; III, 16, 38 bkz> obrak
 4275. OPRAMAK: yıpramak· I, 273; III, 358 bkz> obramak
 4276. OPRAŞMAK: yıpraşmak, yıpranmaya başlamak· I, 231. 232
 4277. OPRATMAK: yıpratmak·I, 261 bkz> obratmak
 4278. OPRI: obruk, çukur; dere· I, 125; III, 134
 4279. OPRUŞMAK: içmekte yardım ve yarış etmek·I, 232 bkz> öprüşmek
 4280. OPUZLUG: sarp,I, 146 bkz> obuzlug
 4281. OR: at donu al ile doru arasında bulunan at· I, 45'
 4282. ORDU: hakanın oturduğu şehir.I, 124
 4283. ORDU: sıçan, köstebek gibi yerde ya şayan hayvanların yuvası· I, 124
 4284. ORDU: başı hakanların döşeyicisi, yaygıcısı. I, 124
 4285. ORDULANMAK: başşehir edinmek· I, 296 bkz> ordulanmak
 4286. ORDUTAL: hamamotu. I, 124 bkz> arğutal, urdutal
 4287. ORDULANMAK: yurt tutmak, yerleşmek·II, 294 bkz> ordulanmak
 4288. ORGAK: orak· 1. 14, 119;II, 128, 244, 307;III, 45, 267
 4289. ORILAŞMAK: bağrışmak, çağrışmak.I, 239 bkz> orlaşmak, urılamak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 4290. ORLAŞMAK: bağrışmak, çağrışmak.I, 239 bkz>orılaşmak, urılaşmak, urlamak, urlaşmak, yurlamak
 4291. ORMAK: kesmek, biçmek, vurmak, urmak·I, 14, 172; III, 45
 4292. ORNAMAK: yerleşmek, yer tutmak, yer edinmek; (güneş) batmak, kaybolmak.I, 288
 4293. ORNATMAK: yerine koymak·I, 266
 4294. ORPATMAK: ürpertmek, saçını dağıtmak,I, 259, 260 bkz> örpeşmek, ürpekmek, ürpermek, ürpeşmek
 4295. ORTAK: ortak·I, 99, 439;III, 71
 4296. ORTAKLIK: ortaklık II, 90
 4297. ORTU: orta,I, 124,125 bkz> otra, otru, utru § ortu er; orta ya şlı adam·I,124 § kün ortu; ögle vakti.I, 124
 4298. ORTULAMAK: ortalamak, ortasına varmak, I, 316
 4299. ORU: şalgam, buğday ve buna benzer şeyleri saklamak için kazılan çukur,I, 87
 4300. ORULMAK: biçlmek I, 194, 195
 4301. ORUM: kesim·I, 75 § bi orum ot; bir orakta ç ıkarılan ot·I, 75
 4302. ORUN: yer, mekân, ınevki.II, 72, 177; III, 222, 430
 4303. ORUNÇ: rüşvet, gevik· III, 449 bkz> urunç
 4304. ORUNÇAK: emanet· I, 148, 149
 4305. OSRUK: osuruk· I, 99
 4306. OSRUŞMAK: osuruşmak· I, 234
 4307. OSUG: bir nesnenin bir nesneye de ğişmesi, bir nesnenin bir nesne ile kar; ılandırılması· I, 64 osuglamak hile ile kilit açmak· I, 306 bkz> üsüglemek
 4308. OSURGAN: osurgan, çok osuran· I, 156
 4309. OSURMAK: osurmak·I, 178
 4310. OT: ot, hayvan yemlerinin hepsi·I, 14, 35, 65,75, 169, 172, 195, 225, 255, 342, 415, 469; II, 79, 108, 133, 294, 330, 348, 351; III, 4, 47, 68, 122, 141, 200, 263, 277, 287, 374, 436, 442 § çivgin ot; hayvanları semirten ot· l, 443
 4311. OT: ilâç, em, zehir. I, 35, 47, 154, 514, 515;II, 72, 116, 127, 176, 315, 345;III, 224, 252
 4312. OT: ateş, duman,I, 43, 164, 176, 177, 183, 195, 200, 202, 208, 230, 332, 400, 499, 513, 514,522;II, 78, 100, 133, 144. 176, 245, 292, 293, 299, 302, 353, 358; III, 16, 23, 63, 65, 96. 97, 265, 341, 348, 430
 4313. OTAÇI: hekim, ilâç yapan,I, 35, 299
 4314. OTAG: otag·III, 208
 4315. OTAMAK: ısınmak, odun yakmak; ilâç yapmak·III, 252
 4316. OTGARMAK: otlatmak·I, 225
 4317. OTGUN: eğerin solunda kolanın geçirilerek dile bağlanan enli bir kayışı·I, 107
 4318. OT: karak gözün gören yeri·I, 382
 4319. OTLAMAK: otlamak,I, 285
 4320. OTLANMAK: ateşlenmek, ateş kesilmek, ateş gibi olmak; öfkelenmek·I, 297
 4321. OTLUG: otlu·I, 98
 4322. OTLUG: yemlik, ahır,I, 98
 4323. OTRA: orta, ortada, arada,I, 125, 188, 308;II, 89, 287 bkz> ortu, otru, utru
 4324. OTRAN: don, elbise,I, 108
 4325. OTRU: karşı, õn, ara, orta, ortasında·I, 68, 126, 494; II, 28, 145;III, 40, 156, 422 bkz> ortu, otra, utru
 4326. OTRUG: ada·I, 97
 4327. OTRULANMAK: yüz yüze gelmek·I, 296, 297 bkz> utrulanmak
 4328. OTRUNMAK: karşı koymak istemek·I, 251 bkz> utrunmak
 4329. OTRUŞMAK: karşı koymak, karşı gelmek, karşılaşmak·I, 232 bkz> utru;mak ottuz sayıda otuz·I, 142
 4330. OTULMAK: ekini bozan bitkiler keslimek, ba şi vurulmak.I, 193 bkz> utulmak
 4331. OTUÑ: odun·I, 14, 67, 70, 134, 272, 449;II, 238, 341;III, 153, 187, 246, 249, 252, 292, 351 otuñluk odunluk,I, 162 ot yem karabiber, klmyon glbi tohum ve baharlar,III, 5
 4332. OVRUG: kemiğin ek yerlerl, bel kemiğinln boyunla birleştiği yer; dagın yamacı ve bittiği yer,I, 118 bkz> ograg, ogrug
 4333. OVUNMAK: oğuşturmak,I, 202;II, 147 bkz> uvunmak
 4334. OY: yerdeki oyukluk, çukurluk·I, 49, 146
 4335. OY: at yagız at, I, 49
 4336. OYMA: çizme yapılacak Tnrkmen keçesi· II, 100, 207
 4337. OYMAK: oymak, yerleştirmek, sıkıştırmak, I, 174
 4338. OYNAGU: yér oynanacak yer,I, 121 oynak i şler oynak kadın·I, 120
 4339. OYNAMAK: oynamak.I, 225. 226, 240;II, 114, 226;III, 131, 377
 4340. OYNAŞ: oynaş, başka biriyle sevişen kadın,I, 120
 4341. OYNATMAK: oynatmak,I, 271
 4342. OY: obuz basık, düz yer·I, 54
 4343. OY: obuzlug yér sarp, engebeli yer·I, 146 bkz> oy opuzlug yér
 4344. OY: opuzlug yér sarp, engebeli yer·I,146 bkz> oy obuzlug yér
 4345. OYTURMAK: oydurmak, bastırmak, sıkı;tırmak· I, 269
 4346. OYUK: hayal, belge, bostan höyügü·I, 81, 85, 384
 4347. OYULMAK: oyulmak, çukurlaşmak, sıkıştırılınak· I, 268, 269 oyun oyun, yar ış,I, 85;II, 25
 4348. OYUŞMAK: oymakta ve basmaktä yardım ve yarış etmek· I, 268
 4349. OZGAN: at çok ileri giden, başkalarını geçenat· I, 470
 4350. OZITGAN: daima ileri sürüp geçerek kazanan·1, 155
 4351. OZITMAK: ileri sürmek·I, 155
 4352. OZMAK: başkasından lleri geçmek· I, 173 bkz uzmak
 4353. OZUK: at koşu ve benzerlerinde lleri glden ve ba şka atları geçen at·I, 66
 4354. ÖÇ: öç, hınç, kin, 111^111.I, 41, 43, 44, 50, 230; II, 103
 4355. ÖÇEŞ: yarış, t, 61
 4356. ÖÇEŞMEK: yarış etmek· I, 61, 181
 4357. ÖÇLÜG: öcü ve hıncı olan,II, 283
 4358. ÖÇRÜŞMEK: söndürmek, yatıştırmak.I, 233
 4359. ÖÇÜRMEK: söndürmek, yatiîtırmak, soluğunu kesmek·I, 176, 177, 522 bkz> üçürmek
 4360. ÖÇÜT: öç, I, 50
 4361. ÖD: duvarda ve ağaçta delik,I, 31 bkz> öt
 4362. ÖD: zaman, vakit; mevsim, hava· I, 44, 330, 353; II, 77, 101; III, 125 bkz> öd
 4363. ÖD: sığır, ôküz, I, 45, 346 bkz> ud, ud
 4364. ÖDÜRMEK: seçmek, üstün tutmak, III, 11 bkz>ad ırmak, edirmek, ödürmek, udurmak, üdürmek
 4365. ÖD: öz, kendi. f, 243 öd zaman, vakit· I, 245, 477; II, 68, 321;III, 190, 191
 4366. ÖD: dag arasındaki dere, geçit·I, 110 bkz> öz, özi
 4367. ÖDIK: sevgi· II, 144, 311 bkz> üdik
 4368. ÖDLEK: zaman, felek, I, 41, 82, 103;II, 196, 234, 304. 335;III, 41, 233, 425
 4369. ÖDRÜLMEK: ayrılmak, seçilmek·I, 247
 4370. ÖDRÜM: her şeyin seçilmişi.I, 107
 4371. ÖDRÜNDI: üründülenmiş, seçilmi;· I, 145
 4372. ÖDRÜŞ: birtakım şeyler arasında muhayyerlik, seçim· I, 96
 4373. ÖDRÜŞMEK: seçmekte yardım ve yarış etmek, I, 234
 4374. ÖDÜRGEN: her şeyi seçen, üyürtleyen. I, 157
 4375. ÖDÜRMEK: seçip ayırmak. I, 144, 370; III, 228 bkz> adırmak, edirmek, ödürmek udurmak, üdürmek,
 4376. ÖFKE: öfke· I, 195 bkz> öpke
 4377. ÖGDI: alkış,I, 515
 4378. ÖGE: çok akıllı, yaşlı kimse, ulusun büyüğü.I, II, 48, 90, 310, 356
 4379. ÖGELEMEK: öge demek, "öge" adı vermek I, 310 bkz> öklemek
 4380. ÖGE: tégit orta halli adamların büyüklerine ve hakan çocuklar ının küçüklerine verilen ungun, I, 356
 4381. ÖGEY: üvey· I, 123 § ögey ogul
 4382. ÖGMEK: ögmek, sena etmek·I, 174, 472; II, 38
 4383. ÖGRENMEK: 1
 4384. ÖGRETMEK: öğretmek· I, 261
 4385. ÖGREYÜK: görenek, âdet, I, 159, 160
 4386. ÖGSEMEK: öğmek istemek·I, 277, 278
 4387. ÖGTÜRMEK: öğdürmek I, 223
 4388. ÖGÜLMEK: öğülmek, ögünmek·I, 198; III, 343
 4389. ÖGÜNÇ: ögünç, öğünme.I, 132; III, 449
 4390. ÖGÜNGÜÇI: kendini öğen· I, 203
 4391. ÖGÜNMEK: kendini öğmek· I, 140, 203. 252, 309
 4392. ÖGÜR: koyun, geyik, bağırtlak ku;u, deve, cariye gibi şeylerín toplu bir halde bulunmas ı, bunların sürüsü, bölük· 1. 54, 236, 285, 389;II, 153;III, 6
 4393. ÖGÜRLENMEK: at sürüsü, aygıra sahip olmak,başka hayvahlar sürü ve bölük hallne gelmek·I, 292
 4394. ÖGÜRLÜG: er koyun ve benzerl hayvanlardan sürüsü bulunan adam·I, 152 § ögürlüg adg ır; kısrakları, eşleri bulunan aygır·I, 152
 4395. ÖGÜŞMEK: öğü;mek·I, 187
 4396. ÖGÜT: ögüt, vaaz· I, 51, 89, 102, 440;III, 46, 155, 440 bkz> ötlük, övüt
 4397. ÖGÜTLEMEK: ögüt vermek, öğütlemek I, 299
 4398. ÖK: akıl ve anlayış,I, 48, 96, 243 bkz> öksüz
 4399. ÖK: orta yaşı bulup büyümüş hayvan·I, 48 § ök at; dört ya şını geçmiş at·I, 48
 4400. ÖK: kendi·I, 71
 4401. ÖKIL: çok, J, 74
 4402. ÖKLEMEK: öge adı vermek· I, 310 bkz> ögelemek
 4403. ÖKLENMEK: dinlenmek; önceden anlamayıp sonradan anlamak; (çocuk) büyumek,I, 259, 298
 4404. ÖKLIMEK: aıtmak, çoğalmak; büyümek.I, 287, 362;II, 366
 4405. ÖKLITMEK: çoğaltmak II. 366
 4406. ÖKLÜNMEK: yığılmak.I, 258
 4407. ÖKLÜŞMEK: birbiri üzerine yığılmak, toplanmak·I, 241
 4408. ÖKLÜTMEK: çoğaltmak, arttırmak.I, 264
 4409. ÖKME: yığılan her ;ey,I, 130 bkz> ökmek § ökme toprak; y ığma toprak,I,130
 4410. ÖKMEK: yığmak, biriktirmek· I, 168
 4411. ÖKMEK: toplanmış olan her nesne· I, 105 bkz> ökme
 4412. ÖLSEMEK: ölmek istemek I, 278
 4413. ÖLŞEMEK: acıkıp gözleri kararmak, açlıktan bayılayazmak·I, 283 bkz> elşemek
 4414. ÖLŞETMEK: acıktırarak gözü görmez etmek·I, 262, 263 bkz> el şetmek
 4415. ÖLÜG: ölü,I, 15, 72, 463; II, 27, 110, 127, 128, 139, 179, 311, 324;III, 272, 309, 424
 4416. ÖLÜGSEMEK: ölmek istemek·I, 303
 4417. ÖLÜM: ölüm·I, 47, 75, 516;II, 74, 134;III, 327. 339
 4418. ÖLÜT: birbirini öldürme, öldürüşme·I, 52
 4419. ÖLÜTÇI: öldüren, katil·I, 52
 4420. ÖLÜT: er kuvvetten düşmüş, yaşlı kimse·I, 52
 4421. ÖLÜTLEMEK: çarpı;mak, aralarında ölüm olayazmak·I, 299
 4422. ÖMEK: düşündükten sonra anlamak.I, 11
 4423. ÖMGEN: şah damarının iki tarafında bulunan damar, I, 1·20
 4424. ÖMZÜK: eğerin ön ve arka tarafları, 11011.I, 105
 4425. ÖKMEK: kadınların kulaklarına taktıkları altın veya gümüşten yapılmış halka·I, 105
 4426. ÖKMEKLENMEK: küpelenmek, küpe sahibi olmak· I, 314
 4427. ÖKSEMEK: yıgmak istemek I, 278
 4428. ÖKSÜZ: öksüz; şaşkın, akılsız·I, 96 bkz> ök
 4429. ÖKTÜRMEK: yığdırmak·I, 223
 4430. ÖKÜLGEN: daima yığılan,I, 159
 4431. ÖKÜLMEK: yığılmak, toplanmak, I, 198, 437; II, 285
 4432. ÖKÜM: yığın. I, 75 bkz> ökün § öküm toprak; bir tarafa toplanm ış toprak· I, 78
 4433. ÖKÜN: para, gül ve buna benzer şeylerin yığını· I, 75, 78 bkz> öküm
 4434. ÖKÜNÇ: pişmanlık· I, 132;III, 449
 4435. ÖKÜNMEK: pişman olmak I, 132, 200, 203; III, 361
 4436. ÖKÜŞ: çok I 62, 89,167,233, 467, 477, 516; II,156; III, 373, 374
 4437. ÖKÜŞLENMEK: çok saymak; çok sanmak· I, 303
 4438. ÖKÜŞ: yılkı haşarı hayvan, harın at· I, 62 390, 438, 498, 501,
 4439. ÖKÜŞ: yılkı haşarı hayvan,
 4440. ÖKÜZ: ırmak, dere,I, 59, 513; III, 191, 341
 4441. ÖKÜZ: öküz· I, 59, 446, 528; III, 421
 4442. ÖKÜZLENMEK: öküz sahibi olmak I, 293
 4443. ÖL: ıslak, yaş, nem,I, 48, 338
 4444. ÖLDECI: ölecek,I, 438;III, 267
 4445. ÖLDÜRMEK: öldürmek-I, 224, 522
 4446. ÖLIMEK: ıslanmak·II, 324;III, 256
 4447. ÖLIŞMEK: nemlenmek, yaşlık yayılmak·I, 189
 4448. ÖLITMEK: ısıtmak I, 213;II, 324
 4449. ÖLMEK: ölmek I, 15, 38, 41, 54, 115, 228;III, 47
 4450. ÖNDÜRMEK: (bitki) bitirmek, yetlştirmek; yöneltmek·I, 225
 4451. ÖNMEK: (bitki) bitmek, yetişmek, neşvünema bulmak; bitmek ,I, 35, 65, 169, 424; II, 21, 204, 328; 111. 359
 4452. ÖÑ: ön, önce, öndün.1, 40, 115
 4453. ÖÑ: renk, bir şeyin rengi,I, 41
 4454. ÖÑDÜN: öndün, önce·I, 40, 115
 4455. ÖÑDÜNKI: önceki, III, 14
 4456. ÖÑEYÜK: bir şeye, bir kimseye mahsus olan, ayr ılan, özel I, 162
 4457. ÖÑI: ba;ka, I, 135 bkz> öñin
 4458. ÖÑIK: kadınların takma olarak keçi kılından yaptıkları zülüf· I, 135 § öñik yörgeyek; ulanm ış zülüf·I, 135
 4459. ÖÑIKLENMEK: zülüflü olınak, takma saç (zülüf) takmak. I, 311, 312 bkz> oñ ıklanmak
 4460. ÖÑIN: başka, başkası·I, 94, 135 bkz>
 4461. ÖÑI: öñlenmek renklenmek, kızarmak, hastalıktan sonra rengi yerine gelmek·I, 289
 4462. ÖÑLÜG: renkli.I, 41
 4463. ÖÑMEK: delmek· I, 174 bkz> öñmek
 4464. ÖÑÜK: yastıkların uçlarına yapılan ipek Sal kımlar, saçaklar· I, 135
 4465. ÖPKE: akciğer, ciğer · I, 128;II, 144; III, 393
 4466. ÖPKE: öfke, kızgınlık· I, 125, 128, 158, 164,176, 233;III, 392, 428 bkz> öfke
 4467. ÖPKELEMEK: ciğerine vurmak; öfkelenmek,I, 317; III, 208 bkz> öpkilemek
 4468. ÖPKLIEMEK: öfkelenmek, kızdığı için yüz çevirmek· i, 317 bkz> öpkelemek
 4469. ÖPMEK: öpmek·I, 163, 280
 4470. ÖPMEK: içmek,I, 163; III, 122 bkz> opmak
 4471. ÖP: öp bir kimse çok öğünüp de dediğini tanıklayamazsa, o kimse için söylenir· I, 43
 4472. ÖPRÜLMEK: -içiilmek 1. 245, 246
 4473. ÖPRÜŞMEK: içişmek, höpürdetişmek, içmekte yardım ve yarış ^ş0^I, 232 bkz> opruş-mak
 4474. ÖPSEMEK: öpmek istemek·I, 275, 280
 4475. ÖPTÜRMEK: öptürmek I, 217
 4476. ÖPÜLMEK: öpülmek .. I, 193
 4477. ÖPÜM: yudum·I, 75
 4478. ÖPÜNMEK: içer gibl görünmek·I, 198
 4479. ÖPÜRGEN: daima, çok içiren I, 157
 4480. ÖPÜRMEK: içirmek I, 171, 176
 4481. ÖPÜRTMEK: içirtmek III, 427
 4482. ÖPÜŞ: öpüş (iki kişi arasında)·I, 60
 4483. ÖPÜŞMEK: õpüşmek·I, 180
 4484. ÖR: kaftanın koltuk altları· I, 45
 4485. ÖRÇÜK: örülmü; saç· I, 103 bkz> örgüf, örküç
 4486. ÖRDEK: ördek·I, 103, 104, 222, 528; II, 26; III, 17, 391
 4487. ÖREN: her şeyin kötüsü·I, 76
 4488. ÖRGEN: urgan,I, 108, 195
 4489. ÖRGÜÇ: kadınların başlannda bulunan saç ör-güsü, örülmü ş saç·I, 95, 103 bkz> örçük, örküç
 4490. ÖRGÜÇLENMEK: örgülü saç sahibi olmak·I, 312, 313
 4491. ÖRIMEK: içten çürümek·III, 252, 253 bkz> ürimek
 4492. ÖRK: yular; at tavlası, 1; 43
 4493. ÖRKLEMEK: örklemek, sıkı sıkıya bağlamak. III, 443
 4494. ÖRKÜ: örküç, hörküç,I, 129
 4495. ÖRKÜÇ: örülmüş saç,I, 103 bkz> örçük, örgüç
 4496. ÖRKÜÇ: dalga·I, 95
 4497. ÖRKÜÇ: sacayagı.I, 95
 4498. ÖRKÜÇLENMEK: dalgalanmak.I, 95, 312
 4499. ÖRKÜÇLENMEK: sacayaklanmak.I, 313
 4500. ÖRLENMEK: belirmek, çıkmak, yükselnìek.I, 257, 258 bkz> örmek
 4501. ÖRMEK: belirmek, çıkmak, kopmak, yükselmek (bulut).I, 139, 173, 257; III, 398 bkz>örlenmek
 4502. ÖRMEK: õrmek, I,II, 172, 173
 4503. ÖRME: saç õrme saç, I,II, 129
 4504. ÖRPEŞMEK: (tüy) ürpermek. I, 229, 230 bkz>orpatmak, ürpekmek, ürpermek, ürpe şmek
 4505. ÖRT: yangın, yanan nesne· I, 42
 4506. ÖRTELMEK: yakılmak. I, 245
 4507. ÖRTEMEK: yakmak. I, 129, 245, 272; III, 356
 4508. ÖRTENMEK: yanmak, tutuşmak, kızarmak· I, 251; II, 133
 4509. ÖRTEŞMEK: karşılıklı birbirini yakmak; saldırışmak .I, 231; II, 219
 4510. ÖRTETMEK: yaktırmak· I, 260 örtgün samanı ayrılmış harman, çeç· III, 412, 416 bkz> örtkün
 4511. ÖRTKÜN: harman, samanı ayrılmış harman, çeç; harman zamanı·I, 402, 526;II, 214; III, 412,416 bkz> örtgün
 4512. ÖRTRNEK: örtmek· II, 26; III, 425
 4513. ÖRTMEN: dam, satıh· III, 412
 4514. ÖRTÜK: bir şeyin örtüsü, eğer örtüsü· I, 103
 4515. ÖRTÜLMEK: örtülmek, kapalı kalmak; kanşmak·,I, 139, 244; II, 237
 4516. ÖRTÜNMEK: örtünmek· I, 250
 4517. ÖRTÜŞMEK: örtmek, örtmekte yardım etmek, birbírini örteyazmak· I, 230, 231; II, 97
 4518. ÖRÜK: örülmüş olan her nesne· I, 69
 4519. ÖRÜK: bir yerde bir müddet kalmak· I, 69
 4520. ÖRÜLEMEK: ayakta kesmek, boğazlamak, I, 309, 310
 4521. ÖRÜMÇEK: örümcek, I, 152
 4522. ÖRTIÑ: gençlerin tirnakları üzerinde bulunan aklık,I, 134 bkz> ak, ürüñ § tırñak örüñi; tırnak beyazlığı· I, 134
 4523. ÖRÜÑ: arpacıya (afsuncuya) verilen para· I, 134
 4524. ÖRÜŞMEK: belirmek, yükselmek. I, 186
 4525. ÖRÜŞMEK: örmekte yardım ve yarış etmek I, 183 örü tartmak birbirine yard ım etmek· III, 382
 4526. ÖSTIKMEK: özlemek, istek göstermek, I, 244 bkz> öztikmek
 4527. ÖŞERGEN: açlık ve benzerlerinden daima gözü kararan.I, 157
 4528. ÖŞERMEK: açlıktan göz kararmak. I, 178; III, 68
 4529. ÖT: acılık; öt kesesi·I, 43
 4530. ÖT: delik, çukur·I, 31, 43, 276; II, 119, 247; III, 263 bkz> öd
 4531. ÖTELMEK: çalışmak, yorulmak,I, 193
 4532. ÖTEMEK: ödemek, III, 251
 4533. ÖTGEN: çok öten.I, 473
 4534. ÖTGÜNMEK: yansılamak, takllt etmek ve bunda yar ış etmek,I, 254
 4535. ÖTGÜRMEK: ötüıtmek, sürdürmek; göndermek bir şeyi bir şeyin içinden öteye geçirtmek.I, 226, 227
 4536. ÖTGÜRÜŞMEK: bir şeyi bir şeye geçirmekte yardım ve yarış etmek; mektupla;nnak·I, 232 bkz> ötrü şmek
 4537. ÖTKI: ivaz, bedel, karşılık·I, 128
 4538. ÖTKÜNÇ: hikâye,I, 161 bkz> ötükünç
 4539. ÖTKÜNMEK: hikâye söylemek; hakana dilek sunmak· I, 161, 199 bkz> ötünmek
 4540. ÖTLEŞMEK: yağma zamanında eşya dellk deşik olmak. I, 238, 239
 4541. ÖTLEŞMEK: savaşmak, uğraîmak,I, 239
 4542. ÖTLÜG: delikli, delinmiş .III, 30
 4543. ÖTLÜK: ögüt,I, 102 bkz> ögüt, övüt
 4544. ÖTMEK: ötmek·I, 529;II, 290;III,178,194, 240, 384
 4545. ÖTMEK: bir şeye geçmek; delmek; boşalmak, (karın) sürmek, I, 171, 371, 424; II, 303
 4546. ÖTMEK: (yenecek) ekmek· II, 268, 276; III, 57
 4547. ÖTNÜ: ödünçI, 130 bkz> ötünç
 4548. ÖTRÜM: müshil, sürgün ilacı I, 106, 226
 4549. ÖTRÜŞMEK: göndermek, herhangi bir şeyde yardım ve yarış etmek·I, 232 bkz> ötgürüşmek
 4550. ÖTSEMEK: öte geçmek istemek, delip geçmek istemek I, 276
 4551. ÖTTÜRMEK: öttürmek·I, 217 bkz> ötürmek
 4552. ÖTUŞ: ötuş bir çeşit çocuk oyununda "arkada şını, yanındakini, it" anlamına söylenen söz·I, 61
 4553. ÖTÜG: kusma· I, 68
 4554. ÖTÜK: hikâye; hakana sunulan dilek· I, 68, 199
 4555. ÖTÜKÇI: ötüncü, hakan yanında şefaatçi .II, 144
 4556. ÖTÜGLÜK: kişi hakandan dileği olan kimse· I, 152 ,
 4557. ÖTÜKÜNÇ: hikaye.I, 161 bkz> ötkünç
 4558. ÖTÜNÇ: ödünç· I, 131;III, 448 bkz> ötnü
 4559. ÖTÜNMEK: büyüklerden bir dilek istemek·I, 376 bkz> ötkünmek ötünmek hikâye söylemek·I, 199 bkz> ötklinmek
 4560. ÖTÜRMEK: hatırlatmak· I, 267
 4561. ÖTÜRMEK: delmek, I, 176; II, 44
 4562. ÖTÜRMEK: hatırlatmak I, 176 bkz> öttürmek
 4563. ÖTÜŞ: bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda ütme, yutma· I, 60 bkz> ütü ş
 4564. ÖVÜT: öğüt, nasihat- I, 102 bkz> ögüt, ötlük
 4565. ÖV: ev· I, 81 bkz> ef, ev, ev, üv, üv
 4566. ÖVMEK: ufalamak I, 166 bkz> uvmak, uvmak
 4567. ÖYEZ: öyez, övez, bir çeşit sivrisinek I, 84
 4568. ÖYLE: öğle vakti· I, 113 bkz> özle
 4569. ÖZ: öz, kendi, nefs; can, ruh, gönül,I, 45, 46, 63, 154, 201, 202, 203, 206.210, 243, 251, 254, 296, 298, 300, 309, 384, 433. 464, 504,513;II,141,145,146,147 ,149,150,151, 155,157, 159, 238, 240, 241, 244, 245, 248, 249,252, 254, 313, 315;III, 5, 14, 33, 43,
 4570. ÖZ: yürek ve karnın içindeki nesne· I, 46
 4571. ÖZ: yağ· I, 36, 45
 4572. ÖZ: iki dağ arasında bulunan dere,I, 46 bkz> öğ, özi
 4573. ÖZ: ağaç özü·I, 46
 4574. ÖZ: sağır·I, 45 bkz> üz § öz kül; sağır adam· I, 45
 4575. ÖZEK: beliniç yanında bulunan damar·I, 71
 4576. ÖZEKLEMEK: ;ah damarını kesmek, şah damarına vurmak, I, 306
 4577. ÖZELMEK: özlemek III, 131
 4578. ÖZI: iki dağ arasındaki yol, geçit·I, 89 bkz> öd, öz
 4579. ÖZ: kişi hısım·I, 46 özle öğle vaktl·I, 114 bkz> öyle
 4580. ÖZLEMEK: külde plşlrmek, közleme yapmak, I, 286
 4581. ÖZLÜG: yağlı· I, 36, 45
 4582. ÖZLÜK: hususi, hususi at· III, 438
 4583. ÖZTIKMEK: õzlemek, istek gösternnek·I, 244 bkz> östlkmek
 4584. ÖZÜK: kadınlara verllen ungun·I, 71 § altun özük; alt ın gibi temiz ruhlu kadın,I, 71 § ertini özük; bedeni inci gibi temiz olan kad ın· I, 71
 4585. ÖZÜK: oyularak havuz yapılan her yer· I, 71
 4586. ÖZÜK: suv büyük derelerden ayrılan her çay,kol· I, 71
 4587. PAMUK: pamuk,I, 380;III, 346
 4588. PARS: yırtıcı bir hayvan; Türkler'in onikili y ıllarından 611-1.I, 344, 346 bkz> bars
 4589. PARTU: üste giyilen hırka, pardesü·I, 416 bkz>bertü
 4590. PAT: cibre, her nesnenin çöküntüsü.I, 319
 4591. PAT: ses ifade eden kelime· I, 319, 320
 4592. PATLAMAK: kolalamak, mayalı bir tortu ile tortulamak,III, 291 bkz> batlamak
 4593. PAT: tüşmek ağır bir şey düşerken ses çıkarmak· I, 320
 4594. PEKMES: pekmez, I, 448 bkz> bekmes
 4595. PERÇEM: alâmet, belge,I, 483 bkz> beçkem
 4596. PIŞIG: pişmiş.I, 372, 373, 379, 455;II,124; III, 23, 321 bkz> p ışık
 4597. PIŞIG: kerpiç pişmiş kerpiç, tuğla, kiremit· I, 373, 455
 4598. PIŞIGLAMAK: pişirmek· III, 335, 336
 4599. PIŞIK: pişmiş·I, 379;III, 23 bkz> pışıg
 4600. PIŞMAK: pişmek, olmak, kımız tulumıınu olması için sallamak.I, 169;II, 12,120; III, 321, 382
 4601. PIŞRILMAK: pişirilmek. III, 32
 4602. PIŞURMAK: pişirmek, II, 78
 4603. PIS: pis, dağar ve tulum gibi şeylerin dibinde kalan çöküntü, tortu· I, 328
 4604. PISTIK: egrilmek üzere hazırlanmı;, atılmış pamuk sümeği· I, 476 bkz> bistik
 4605. PISTIK: fitil· I, 476 bkz> bistik
 4606. PORSMUK: porsuk· III, 417 bkz> porsuk
 4607. PORSUK: porsuk·III, 417 bkz> porsmuk
 4608. POV: bayatsımak veya kokuşmak sonu ekmek üstünde beliren ye şillik. III, 129
 4609. PÖTÜRMEK: sağlam hale koymak ispat etmek· II, 72, 73 bkz> bütürmek
 4610. PUS: sis, duman· III, 124 pusarmak pusarmak, sislenmek· II, 78
 4611. PUS: bolmak puslanmak, duman |nmek· III, 124
 4612. PUSMAK: pusu kurmak, pusuya girmek, I, 434; II, 10 bkz> püsmek
 4613. PUSUG: pusu· I, 372, 407 bkz> püsüg
 4614. PUSUGLUG: pusu kuran· I, 496 § pusuglug yag ı; pusu kuran düşman· I, 496
 4615. PUSUKMAK: pusuya girmek, II, 116
 4616. PUSUŞMAK: birbirine pusu kurmak·II, 101
 4617. PUŞAK: kederli. I, 154, 378 bkz> buşak, buşgan
 4618. PUŞMAK: sıkılmak (can), usanmak· I, 373;II, 12, 145; III, 262 bkz> bu şmak
 4619. PUŞUG: can sıkıntısı· I, 373 bkz> buşug
 4620. PÜRÇEK: insanın kâkülü, perçeml, atın perçemi. I, 476
 4621. PÜRÇEKLENMEK: pürçeklenmek, yelesi çıkmak, kâkül (perçem) çıkmak· II, 276
 4622. PÜRKÜRMEK: bulutlanmak, bürünmek; püskürmek, f ışkırmak.II, 170, 171
 4623. PILRLENMEK: tomurcuklanmak, filizle^mek. II, 237, 238
 4624. PÜSMEK: pusu kurmak; çok dövmek, I, 385; II, 10 bkz> pusmak
 4625. PÜSTÜLI: karapazı denilen, yenilen bir ot·I, 451 bkz> büsteli
 4626. PÜSÜG: pusu,I, 385 bkz> pusug
 4627. PÜŞKEL: yufka, pide glbl ince ekmek, çörek·I, 481 bkz> büskeç
 4628. RAK: fazlalık bildiren edat·I, 7
 4629. RAPÇAT: angarya, beyin halkın gölüklerini alıp üzerine yük yükletmesi .I, 451-sa şart bildiren ek,III, 207
 4630. SA: sen anlamına bir kelime·III, 208
 4631. SABAN: sapan, çift ve çiftçi takım ve aygıtları; çifçilik·I, 402;II, 214; III, 216
 4632. SABANLAMAK: sapanla sürmek· III, 342 bkz> sapanlamak saç saç (ba ştaki)· I, 14, 42, 69, 172, 176, 246, 319, 321, 342, 354, 403, 488;II, 126, 145, 316, 358; III, 47, 84, 85, 207, 260, 386, 401
 4633. SAÇ: tava· III, 347
 4634. SAÇGAK: kişi malını saçan, israf eden kişi I, 470
 4635. SAÇGIRMAK: saçtırayazmak· II, 187 bkz> saçgurmak
 4636. SAÇGURMAK: saçtırayazmak· II, 187 bkz> saçgırmak
 4637. SAÇILMAK: saçılmak· I, 258; II, 122
 4638. SAÇINDI: nerig saçılan, yayılan şey· I, 449
 4639. SAÇINMAK: saçmayı iş edinmek· II, 150
 4640. SAÇITMAK: saçtırmak, dağıtmak, dağıtmayı emretmek.. II, 299
 4641. SAÇLANMAK: saçlanmak· II, 246
 4642. SAÇLAŞMAK: birbirinin saçlarını yakalamak. II, 215
 4643. SAÇLIG: saçlı· I, 464
 4644. SAÇMAK: saçmak· I, 79, 272; II, 4
 4645. SAÇRAMAK: sıçramak· II, 133
 4646. SAÇRATGU: bir çeşit kuş tuzağı· II, 331 bkz> saçrıtgu
 4647. SAÇRATMAK: istemeksizin sıçratmak· II, 331,332 bkz> saçrıtmak
 4648. SAÇRITGU: bir çeşit kuş tuzağı· II, 331 bkz> saçratgu
 4649. SAÇRITMAK: istemeksizin sıçratmak· II, 331,332 bkz> saçratmak
 4650. SAÇTAŞMAK: birbirinin saçlarını yakalamak· II,211
 4651. SAÇTURMAK: saçtırmak, II, 183, 184
 4652. SAÇU: elbise ve mendil saçağı, II, 219
 4653. SAÇUK: neñ saçık, saçılmış nesne· I, 381
 4654. SAÇULAMAK: saçaklamak, saçak yapmak· III, 323
 4655. SAFDIÇLANMAK: sepet sahibi olmak· II, 271
 4656. SAG: sağlık, esenlik· I, 89; III, 154 sag sa ğ, tatII, iyi, temiz, halis; sağ, sağlam; sıcak· III, 154 § sag yag; sade yag, sag ya ğ· III, 154, 159
 4657. SAG: akıl, zeyreklik, anlayı;· III, 153, 154
 4658. SAG: yün atmak ve kabartmak için kullan ılan "sağ" denen çubuklar· III, 154
 4659. SAGDIÇ: sagdıç, dost·I, 455;III, 374
 4660. SAGILMAK: sağılmak·II, 124, 163
 4661. SAGIM: sağış, sağım· I, 397 § bir sagım süt; bir sağışta sağılan süt· I, 397
 4662. SAGIN: sağmal·I, 499
 4663. SAGINLIG: sağmal sahibi, sağmalı olan·I, 499
 4664. SAGINMAK: sağar gõrünmek·II, 152
 4665. SAGINMAK: sanmak, zannetmek; sözle yardım etmek· II,
 4666. SAGIR: içerisine şarap konulan havana benzer söbü bir kap· I, 406
 4667. SAGIŞMAK: sağmakta yardım ve yarış etmek· II, 101
 4668. SAGIZ: sakız· I, 365 bkz> sakır, sakız
 4669. SAGIZLIG: sakızlı, sakızı olan· I, 495
 4670. SAGIZLIG: çamurlu yapışkan· I, 495
 4671. SAGIZ: toprak yapışkan toprak· I, 365
 4672. SAGLIG: sayılı olan her ;ey· I, 464
 4673. SAGLIK: dişi koyun; sağmal, sağılan hayvan· I, 471, 520; II, 22; III, 102
 4674. SAGLIKLANMAK: sağmal sahlbl olmak· II, 275
 4675. SAGMAK: sağmak. I, 389; II, 15, 37, 43. 50, 51, 61, 66; III, 325, 339
 4676. SAGNAGU: kurumu; kabak·I, 491
 4677. SAGRAK: sürahi, kâse, kap·I, 100, 468, 471
 4678. SAGRI: deri, her şeyin derisi· I, 421, 422;III, 350 § yer sagr ısı; yeryüzü·I, 422
 4679. SAGRILAMAK: kaba derlyi sertle{tirmek·III, 353
 4680. SAGTURMAK: sağdırmak·II, 185
 4681. SAGU: ölçek· III, 225, 418
 4682. SAGULAMAK: ölçeklemek, ölçekle ölçmek· III, 325
 4683. SAGURMAK: su içmek, suyu Içlrmek, suyu çektirmek, kurutmak, suyunu s ızdırarak keş haline getirmek; tükürmek· II, 18, 80, 81 bkz> sudmak, sutmak
 4684. SAG: yag sade yag· III, 154, 159 saht e ğerlere, kemerin ba;ına, tokalara işlenen altın veya gümüş l{leme· I, 107 bkz; üstem sak i'şte uyanık ve zeyrek olan·I, 333
 4685. SAKA: dağ yamacı·III, 226
 4686. SAKAK: çere·I, 282;II, 286
 4687. SAKAL: sakal·I, 230, 282, 390;II, 286;III, 228
 4688. SAKALDURUK: külahın başta durması ve yere düşmemesi için çene altından geçirilerek bağlanan ipekten örülmüş bir kaytan·I, 530
 4689. SAKALDURUKLANMAK: sakalduruğu bağlamak· III, 205
 4690. SAKIG: ılgın, yalgın, serap·I, 191; III, 268
 4691. SAKIMAK: hayal imiş gibi görünmek· III, 268, 269
 4692. SAKINÇ: sakınacak şey; sıkıntı, sakınma, kaygı·I, 69, 100, 142; III, 333, 374
 4693. SAKINMAK: sakınmak; sanrnak, düşünmek· I, 242,419;II,153,167;III,61, 361
 4694. SAKIR: elbiseye bulaşan meyve suyu veya hurma pekmezi gibi nesneler· I, 365 bkz> sag ız, sakız
 4695. SAKIRGAN: büyük sıçan, geme· I, 521 bkz> sıkırkan
 4696. SAKIRKU: kene, sakırga· I, 489
 4697. SAKIŞ: sayma, sayış, III, 247 bkz> sakmak, samak, sanamak, sanmak
 4698. SAKIZ: elbiseye bulaşan meyve suyu veya hurma pekmezi gibi şeyler· I, 365 bkz> sagız, sakır
 4699. SAKIZLIG: sakızlı, yapışkan şeyler yapışmış olan· I, 495
 4700. SAKLANMAK: saklanmak, çekinmek· II, 247
 4701. SAKLAŞMAK: saklaçmak, gizlennnek· II, 216 "
 4702. SAKLIK: uyanıklık·I, 471
 4703. SAKMAK: saymak, I, 85, 384 bkz> sakış, samak, sanamak, sanmak
 4704. SAK: sak nöbetçinin, bekçinin kaleyi ve at ı koruyablimek için uyanık olmasını emreden söz·I, 333
 4705. SAL: sal·III, 156
 4706. SAL: kaplardaki sır· III, 157
 4707. SALÇI: aşçı, mutfakta bulunan kimse· III, 442 § salç ı biçek; aşçı bıçağı, III, 442
 4708. SALGA: at gem alınaz, başı sert, çamış at· I, 425
 4709. SALI: sıva aygıtı, mala· III, 233
 4710. SALIMLAŞMAK: çarpışmak ve saldıri{mak· II, 258
 4711. SALINDI: atılan, çıkarılan; erkegin arkaya doğru salıverdiği saç· I, 449 bkz> sulındı § salındı otuñ; sellerin getirerek kıyıya attığı odun· I, 449
 4712. SALINMAK: sarkmak· II, 154
 4713. SALIÑULAMAK: yukandan aşağı sarkmak; taşlamak·III, 410
 4714. SALIŞMAK: sallaşmak, birbirini güreşte sallamak, silkişmek, birbirine sallamak; işaretleşmek, II, 109
 4715. SALMAK: átmak; bir ;eyle işaret etmek; göndermek, götürmek; toplamak, toplu hale getirmek· II, 24
 4716. SALÑU: çakıl taşı atılan sapan· III, 379
 4717. SALTURMAK: saldırtmak; sallatmak, sallamayı emretmek; çıkarıp atmayı emretmek II, 187 samak saymak, I, 281; III, 247, 250 bkz> sak ış, sakmak, sanamak, sanmak
 4718. SAMAN: saman, I, 415; II, 316
 4719. SAMANLIG: saman sahibi olan·I, 499, 500
 4720. SAMDA: ayağa glyilen sandal·I, 418
 4721. SAMDUY: ılık yemek· III, 240
 4722. SAMLAMAK: ilâç etmek; sağaltmak· III, 298 bkz> em sem, sem
 4723. SAMSITMAK: incitmek· II, 336
 4724. SAMURSAK: sarımsak, sarmısak· I, 527 bkz> sarmusak
 4725. SAMURTUG: ış içinden çıkılamayan karışık i;, I, 494
 4726. SAN: sayı, sayma, addü itibar, III, 157, 429
 4727. SANAÇ: dağarcık· I, 358 § sanaç kesürgü; k ırmızı dağarcık· I, 358
 4728. SANAMAK: saymak· III, 274 bkz> sakış,sakmak,samak, sanmak
 4729. SANÇIKMAK: yenilmek; vurulmak, sancılmak· II, 228
 4730. SANÇILMAK: saplanmak, sancılmak; (asker, ordu) yenilmek. II, 231
 4731. SANÇIŞMAK: birbirine hançer, bıçak gibi şeyler saplamak, birbirine sanc ımak; birbirlyle savaş yapmak· II, 217
 4732. SANÇMAK: sançmak, dürtmek, sokmak; yenmek· III, 420
 4733. SANDIRIŞ: kavga, çekişme· I, 402; II, 214;III, 416 bkz> sandr ış, sandruş
 4734. SANDIRIŞMAK: kavga etmeki saçmalamak·II, 214 bkz> sanr ışmak, sanruşmak
 4735. SANDRIMAK: saçmalamak· III, 281 bkz> sanrımak
 4736. SANDRIŞ: çekişme· III, 416 bkz> sandırış, sandruş
 4737. SANDRUŞ: çekişme· III, 416 bkz> sandırış, sandrış
 4738. SANDUVAÇ: bülbül·I, 529;III, 178, 311
 4739. SANGARMAK: bir şeyden saymak, bir şeye nispet etmek· II, 188, 189
 4740. SANMAK: saymak, sayılmak; sanmak,I, 68;II, 28 bkz> sak ış, sakmak, samak, sanamak
 4741. SANRIMAK: saçmalamak.III, 281 bkz> sandrımak
 4742. SANRIŞMAK: saçmalamak·II, 214 bkz> sandırışmak, sanruşmak
 4743. SANRUŞMAK: saçmalamak·II, 213 bkz> sandırışmak, sanrışmak
 4744. SAÑ: kuş pisliği·III, 357
 4745. SAÑA: sana·I, 391, 392, 423;II, 57, 78, 193; III ,156, 208, 272, 285, 313, 315, 322, 368, 372, 440
 4746. SAÑAN: tadı buruk olan· III, 376
 4747. SAÑLAMAK: kuş pislemek. III, 403
 4748. SAÑLATMAK: kuş pisletmek. II, 359
 4749. SAP: sap, kılıç veya bıçak sapı· I, 384; III, 145
 4750. SAP: bir söze verilecek cevapta s ıra, yanut; değirmende, su!amada ve gezekte sıra· III,145
 4751. SAPANLAMAK: sapanla sürmek, III, 342 bkz>sabanlamak
 4752. SAPIG: çadırın eteği· I, 374
 4753. SAPILMAK: saplanmak, birisi giderken yan ına takılmak, katılmak· II, 120
 4754. SAPIMAK: sallamak, hareket ettirmek· III, 256, 257
 4755. SAPINMAK: saplamayı üzerine almak, saplar gibi görünmek II, 150
 4756. SAPITGAN: daima sallayan·I, 513
 4757. SAPITMAK: sallamak, hareket ettirmek; sallatmak II, 298
 4758. SAPLAMAK: sap yapmak·III, 296
 4759. SAPLATMAK: saplatmak, sap taktırmak·II, 344
 4760. SAPLIK: saplık, kılıç ve bıçak gibi şeylere sap olmaya yarayan nesne·I, 470
 4761. SAPMAK: ipliği iğneye geçirmek, saplamak; bir şeyi sarmak, cinsinden eksik kalan bir şeyi başkasıyle tamannlamak· II, 3, 4
 4762. SAPTURMAK: ördürmek, yamatmak. II, 183
 4763. SARAGUÇ: kadın yaşmağı· I, 487
 4764. SARAGUÇLANMAK: başörtüsü örtmek· III, 205
 4765. SARAN: hasis, cimri, II, 250
 4766. SARANLAMAK: pinti saymak, pintilere nispet etmek· III, 345
 4767. SARANLIK: pintilik, cimrilik I, 504
 4768. SARGAN: çorak yerlerde biten bir ot·I, 438
 4769. SARGAN: kamış kamışı kurutan tepe·I, 439
 4770. SARGAN: yér "sargan"ın bittiği yer·I, 438
 4771. SARGARMAK: sararmak·I, 69, 486;II, 187, 188
 4772. SARIÇGA: çekirge, I, 489 bkz> sırıçga
 4773. SARIÇGA: er gevşek ve tembel adam· I, 489
 4774. SARIG: sarı, sarı renk· I, 329, 374, 395; III, 162, 224 § sap sarıg
 4775. SARIG: erük kayısı, zerdali·I, 69
 4776. SARIG: kezik sarılık hastalığı·I, 391
 4777. SARIGLAMAK: sarılamak, sarı yapmak· III, 336
 4778. SARIGLIG: sarılık hastalığı olan· I, 496, 500
 4779. SARIGLIK: sanlık· I, 503 sarıg surıg herhangi bir sarı renk· I, 374
 4780. SARIG: suv karında toplanan sarı su· I, 374
 4781. SARIG: turma havuç· I, 431 bkz> geşür, gezer, gizri
 4782. SARILMAK: kırmak, darılmak· II, 123 bkz; sarmak, sermek, sürmek
 4783. SARILMAK: sarılmak II, 123
 4784. SARIM: ibrik, testi glbi şeylerden içilecek olan nesnenin süzülmesi Için bu kaplar ın ağzına gerilen ipek kumaş parçası· I, 397
 4785. SARIÑULAMAK: buz ve benzeri ;eyler üstıinden kaymak. III, 409, 410 bkz> seriñülemek
 4786. SARINMAK: bir şeyi sarınmak, ôrtünmek; bir işe sanlmak· II, 151
 4787. SARIŞMAK: sarmakta yardım ve yarış etmek· II, 96
 4788. SARITMAK: sardırmak, sarmayı emretmek· II, 304 bkz> sarutmak
 4789. SARKAÇ: karamuk; yaban hindibasına benzer bir ot· I, 454; III, 240
 4790. SARKAÇLANMAK: yerde yaban hindibasına benzer bir ot bitmek, karamuk otu bitmek II, 271 bkz> surkuçlanmak
 4791. SARKANIK: hayvanlardaki "kırk bayır" denen işkembe·III, 179 bkz> sarkayık
 4792. SARKAYIK: hayvanlardaki "kırk bayır" denen işkembe· III, 179 bkz> sarkanık
 4793. SARKIM: soğuk günlerde kar glbi yağan çiğ·I, 485
 4794. SARKINDI: suv iri su damlası·I, 493
 4795. SARKIŞMAK: çok damlamak.II, 214, 215
 4796. SARKITMAK: damlatmak· II, 339
 4797. SARKMAK: akar şey sızıp damlamak; uyuşmak, III, 421
 4798. SARKURMAK: damlatmak· II, 189
 4799. SARLAMAK: sarmak,III, 296
 4800. SARLANMAK: sarınmak, sarılmak.II, 246
 4801. SARLAŞMAK: sarmakta yardım ve yarış etmek·II, 215
 4802. SARLATMAK: sardırmak, II, 346
 4803. SARMAÇUK: bir çeşit şehriye .I, 527
 4804. SARMAK: bir şeyi süzmek ve ayırmak; olgun hale gelmek,III, 167 bkz> sarmalmak, sarma şmak, sarmatmak, sermetmek
 4805. SARMAK: kızmak, çıkışmak, sertelmek, sert söz söylemek II, 38, 39;III, 181 bkz> sar ılmak, sermek,
 4806. SÜRMEK:
 4807. SARMALMAK: süzülmek,dolanmak II, 233, 237 bkz> sarma şmak, sarmatmak, sermetmek
 4808. SARMALMAK: sarılmak, dolanmak.II, 233, 237
 4809. SARMAŞ: sarmaş, bir şeyin bir ;eye sarılması.I, 460
 4810. SARMAŞ: bolmak halk birbirine kanşmak·I, 460
 4811. SARMAŞMAK: sarmakta yardım etmek·II, 216
 4812. SARMAŞMAK: karışmak; süzülmek; bir akarın içinden başka bir şey çıkmak, bunda yardım ve yarış etmek,II, 216, 217 bkz> sarmak, sarmalmak, sarmatmak, sermetmek
 4813. SARMATMAK: sardırmak. II, 349
 4814. SARMATMAK: bir şeyi sudan ayırıp çıkartmak, süzdürmek. II, 349 bkz> sarmak, sarmalmak, sarma şmak, sermetmek
 4815. SARMUSAK: sarmısak, sarımsak·I, 527 bkz> samursak
 4816. SARNIÇ: deve derisinden yapılan su tulumu; ağaçtan oyulmuş kap·I, 454
 4817. SARSAL: sansar, samura benzer bir hayvanc ık· I, 483
 4818. SARSIG: katı ve sert olan her şey·I, 464 § sarsıg söz; katı söz,I, 464
 4819. SARSITMAK: sert ve kaba muarnele yaptırmak, II. 336
 4820. SART: tacir, tecimen, satıcı,I, 66, 342;III, 13
 4821. SARTLAMAK: sart (tecimen, tacir) saymak· III, 444
 4822. SART: surt "zart zurt", "fart furt" gibi ses bildiren söz· I, 342
 4823. SART: surt kılmak "zart zurt", "fart furt" gibi ses ç ıkarmak· I, 342
 4824. SARUMAK: sarmak· III, 262
 4825. SARUTMAK: sardırmak, sarmayı emretmek· II, 304 bkz> sarıtmak
 4826. SASIG: kokmuş· I, 372
 4827. SASIG: barıg kokmuç, sası· I, 372
 4828. SASIK: saksı· I, 382
 4829. SASIMAK: sasımak, kokmak· III, 265
 4830. SAŞ: ürkek, III, 152
 4831. SAŞTURMAK: sayışmak, kesişmek· II, 185 bkz> sayışturmak
 4832. SAŞURMAK: arasını ayırmak· II, 79
 4833. SATA: mercan, III, 218
 4834. SATGALMAK: çiğnenmek; borç, takas yapılmak· II, 233
 4835. SATGAMAK: çiğnemek; bir yol bir yola çatılmak; uğramak; ödeşmek; kar;ılaştırmak· III, 288
 4836. SATGAN: satan, çok satan, II, 296
 4837. SATGAŞMAK: rastgelnnek, kavuşmak; sataşmak, saldırışmak; sayışmak, ödeşmek, II, 214
 4838. SATGUÇI: satıcı·II, 296
 4839. SATGULUK: satmaya hakkı olan·II, 297
 4840. SATIG: satış, satma·I, 374
 4841. SATIGLAMAK: satışmak·III, 336 bkz> satıglaşmak
 4842. SATIGLAŞMAK: satışmak·III, 336 bkz> satıglamak,
 4843. SATIGLI: satmak azminde olan·II, 297
 4844. SATIGLIK: satılık·I, 503
 4845. SATIGSAK: satmak isteyen·II, 296, 297
 4846. SATIGSAMAK: satmak Istennek·III, 333
 4847. SATILMAK: satılmak II, 121
 4848. SATINMAK: satar görünmek· II, 150
 4849. SATIR: piç, aslı belirsiz anlamına sövme .I,406
 4850. SATIŞGAN: alışgan daima alıp satan,I, 518, 519
 4851. SATIŞGAN: tavışgan daima satan ve tasarruf eden; daima alan satan· I, 519
 4852. SATIŞMAK: satmakta yardım ve yarış etmek, karşılıklı alış veriş etmek II, 89;III, 71
 4853. SATLANMAK: cesaret göstermek, cüret etmek, atılmak· II, 248
 4854. SATMA: kulübe, bağ bekçisinin geceleri barınmak için ağaç üzerinde yaptığı çardak· I, 433
 4855. SATMAK: satmak. I, 519; II, 193, 219, 294, 295, 296
 4856. SATSAMAK: satmak istemek· III, 284
 4857. SATTAÇI: satıcı· II, 296
 4858. SATTURMAK: sattirmak· II, 183
 4859. SATULAMAK: faydasız söz söylemek, gevezelik etmek· III, 194, 323
 4860. SATURMAK: saydırmak· III, 186, 187, 192
 4861. SAV: şöhret, san·III, 43
 4862. SAV: söz, haber, salık; mektup; risale; atalar sözü, darb ımesel; kıssa, hikâye, tarihsel şeyler,I, 97, 207, 362, 409, 471, 508, 523, 524; II, 20; III, 154, 155, 158, 441
 4863. SAVAŞMAK: sava;mak, çarpı;mak·II, 102
 4864. SAVÇI: elçi, peygamber; hısım ve dünürler ara sındaki elçi·III, 154, 441
 4865. SAVDIÇ: sepet, sele, I, 173, 455
 4866. SAVILMAK: savulmak; (güneş) inmek I, 106; II, 170 bkz> savulmak
 4867. SAVLAMAK: söylemek, atalar sözü söylemek· III, 297
 4868. SAVLANMAK: atalar sözu söylemek· III, 199
 4869. SAVLAŞMAK: birbirine sav söylemek; sal ık vermek; herhangi bir şey üzerine konuşmak, II, 215, 216
 4870. SAVRAMAK: savulmak; azalmak, seyrekleşmek, savsamak, gevşemek; savmak, sağalmak· III, 41, 278, 281 bkz> savrımak, sevremek
 4871. SAVRIMAK: azalmak, seyrekleşmek, III, 278 bkz> savramak, sevremek
 4872. SAVRUKMAK: savrulmak, akan su köpüre kö-püre dalgalanarak çalkalanmak, II, 172, 228
 4873. SAVRULMAK: savrulmak, saçılmak· II, 232
 4874. SAVRUŞMAK: savurmakta yardım etmek·II, 212, 213
 4875. SAVULMAK: bulunduğu halden ayrılmak, bir yana eğilmek, batmak; savulmak, gitmek II, 125, 163;III, 80 bkz> savılmak
 4876. SAVURMAK: savurmak, saçmak·I, 330;II, 82
 4877. SAVURTMAK: savurtmak III, 431
 4878. SAY: kara taşlık yer· III, 158
 4879. SAY: vücuda giyilen zırh, III, 158 § say yarık; demir göğüslük III, 15, 158
 4880. SAYGIRMAK: yer kara taşlı olayazmak. III, 193
 4881. SAYIKMAK: yer kara taşlı 0111^.III, 189, 190
 4882. SAYILGAN: étilgen birçok işlere giren çıkan· I, 158
 4883. SAYIŞ: ödenek· III, 126 bkz> seyş
 4884. SAYIŞTURMAK: sayışmak, kesişmek, II, 185 bkz> saşturmak
 4885. SAYPAMAK: israf etmek III, 310, 311
 4886. SAYPATMAK: israf ettirmek II, 357
 4887. SAYRAMAK: şakımak, ötüşmek; saçmalamak, hezeyan etmek,I, 467;III, 240, 311
 4888. SAYRAMLANMAK: su azalmak, sığ bir hal almak, su biraz çekilmek· III, 205
 4889. SAYRAM: suv topuktan yukarı çıkmayan sığ su II,.111, 176
 4890. SAYRATMAK: çok söyletmek II, 357
 4891. SAZINÇI: taşı alçı taşı· III, 375
 4892. SEÇE: serçe kuşu· III, 219
 4893. SEÇIŞMEK: saçmakta yardım ve yarış etmek·II, 92
 4894. SEDRETMEK: seyrek hale getirmek; seyretmek. II, 332
 4895. SEDREK(G): seyrek,I, 384, 477 § sedrek böz; seyrek bez·I, 477
 4896. SEDREK: kapug parmaklıklı kapı·I, 478
 4897. SEDREMEK: incelmek, seyremek, seyrekleşmek; elbise erpimek.III, 167, 277
 4898. SEDREŞMEK: seyrekleşmek. II, 211
 4899. SEFINÇ: memnun olma, sevinç· III, 377 bkz> sevinç
 4900. SEGIRTMEK: segirtmek, koşturmak II, 274; III, 429 bkz> sekirtmek
 4901. SEGREMEK: seğirtmek·I, 142 bkz> sekremek, sekrimek
 4902. SEGRIŞMEK: seğrişmek, koşuşmak, seğirtmekte yardım ve yarış etmek· I, 214; II, 225 bkz> sekrişmek
 4903. SEKIRTMEK: seğirtmek, koşturmak· II, 274; III, 429, 431, 432 bkz> segirtmek
 4904. SEKITMEK: sektirmek· II, 310
 4905. SEKIZ: sayıda sekiz·I, 365 bkz> sekkiz
 4906. SEKIZ: on sayıda seksen·I, 437 bkz> seksün
 4907. SEKKIZ: sayıda sekiz·I, 365 bkz> sekiz
 4908. SEKREMEK: seglrtmek,I, 142 bkz> segremek, sekrimek
 4909. SEKRIMEK: seğirtmek· I, 354; III, 281 bkz>.segremek, sekremek
 4910. SEKRIŞMEK: seğrişmek, koşuşmak, sejlrtmekte yardım ve yariş etmek I, 214; II, 225 bkz> segrişmek
 4911. SEKRITMEK: sıçratmak, atlatmak· II, 333
 4912. SEKSÜN: sayıda seksen·I, 437 bkz> sekiz on
 4913. SEKÜ: dükkân; seki·III, 230
 4914. SELÇÜK: sü-başı Selçuk hanlannın dedesi olan kişi-I, 478
 4915. SEM: ilâç·III, 157 bkz> em sem, samlamak
 4916. SEMIZ: semiz· I, 365 bkz> semüz
 4917. SEMIZLIK: semızlik. I, 507
 4918. SEMRIMEK: semirmek, yağlanmak· II, 365; III, 281
 4919. SEMRIŞMEK: semizleşmek II, 213
 4920. SEMRITMEK: semirtmek.II, 333
 4921. SEMÜRGÜK: bülbüle benzer bir kuş·II, 290
 4922. SEMÜZ: semiz·I, 285 bkz> semiz
 4923. SEN: sen·1, 36, 43, 74, 76, 79,87,110, 126, 134, 207, 281, 339, 353. 365, 391, 403, 412, 462, 529;II, 40, 42, 69, 167, 185, 204, 347; III, 26, 124,131,138,145,147,154,173,178,179. 207, 208, 214, 222, 233, 234, 256, 349, 357, 367, 440-
 4924. SENKEÇ: fındık küçüklüğünde akı ve kırmızısı olan bır çeşit tatlı elma.I, 455 bkz> señeç
 4925. SENLEMEK: sen diye aytamak, küçük say ılmak III, 298
 4926. SENLETMEK: sen ile aytatmak·II, 346, 347
 4927. SEÑEÇ: fındık gibi küçük ve tatlı bir elma·III, 381 bkz> senkeç
 4928. SEÑEK: su içilen testi; ağaçtan oyulmuş su kabı, III, 367
 4929. SEÑIL: insanın yüzünde çıkan siyil, ergenselik; yüzde olan çi ğit hastalığı· I, 483
 4930. SEÑIR: dağ çıkıntısı, dağ burnu; herhangi bir duvarın ucu .III, 360, 362
 4931. SEÑREGÜ: her zaman burnundan sümük akan çocu ğa sövmede kullanılan kelime·III, 387
 4932. SEÑREGÜ: at engi hastalığına tutulmuş olup burnundan irln gibi sümük akan at·III, 387
 4933. SEP: gelinin malı olan çeyiz·I, 319
 4934. SEPTÜRMEK: çeyizlemek, çeyizle güveyin evine gönderme ği enrıretmek· II, 182
 4935. SERGEK: sarhoşun, sarhoşluk yüzünden iki tarafa sallan ınası· II, 289
 4936. SERGEKLEMEK: yalpalanmak, iki yana sallanmak II, 289
 4937. SERILMEK: sarsılmak, sendelemek, yalpa ile dü şeyazmak· 1. 196; II, 123
 4938. SERINMEK: sabretmek,II, 167; III, 233
 4939. SERIÑÜLEMEK: buz ve benzeri şeyler üstünden kaymak· III, 400, 410 bkz> sar ıñulamak
 4940. SERK: saksı ve saksı kırıkları·I, 353
 4941. SERKER: haydut, yol kesen·I, 457
 4942. SERMEK: sabretmek·II, 7, 38
 4943. SERMEK: kızmak, çıkışmak, sertelmek, sert ve kaba söz söylemek,II, 38, 39;III, 181 bkz> sar ılmak, sarmak, sürmek
 4944. SERMETMEK: bir şeyi sudan åyırıp çıkartmak, süzdürmek. II, 349 bkz> sarmak, sarmalmak, sarma şmak, sarmatmak
 4945. SERÜ: evlerde üzerine eşya konan raf· III, 221
 4946. SESINMEK: niyetlenmek, hazırlanmak; (at) bağından çõzülmek üzere olmak· II, 152 bkz> se şilmek, seşlinmek, seşümek
 4947. SEŞILGEN: daima çözülen·I, 524, 525
 4948. SEŞILMEK: çözülmek, ayrılmak.II, 124; III, 102 bkz> sesinmek, se şlinmek, seşümek
 4949. SEŞLINMEK: çözülmek, bagından boşanmak. II, 247 bkz> sesinmek, seşilmek, seşümek
 4950. SEŞMEK: çözmek· II, 13, 14 bkz> şeşmek
 4951. SEŞTÜRMEK: çözdürmek, II, 184, 185, 187 bkz> şeştürmek
 4952. SEŞÜK: çözük, çözülmüş· I, 390
 4953. SEŞÜMEK: gevşemek, çözüleyazmak. III, 267· bkz> sesinmek, se şilmek, 'seşlinmek,
 4954. SEVINÇ: sevinç, I, 12; III, 373, 374 bkz> sefinç
 4955. SEVINMEK: sevinmek. I, 12. 100, 142, 285, 419; II, 167, 268; III, 87, 159 bkz> sevünmek
 4956. SEVIŞMEK: sevişmek· II, 102
 4957. SEVMEK: sevmek· II, 15; III, 175, 385
 4958. SEVREMEK: seyremek· I, 103 bkz> savramak, savrımak
 4959. SEVRITMEK: eşyayı boşaltmak, işi bitirmek ve işten vaz geçmek II, 332, 333, 335
 4960. SEVTIIRMEK: sevdirmek.II, 185
 4961. SEVÜK: sevgili, seviIen. I, 94, 390
 4962. SEVÜKLÜK: sevgi- II, 172
 4963. SEVÜKSÜZ: sevgisiz· II, 250
 4964. SEVÜNMEK: sevinmek. II, 153 bkz>
 4965. SEVINMEK: sey ; ödenek· III, 126 bkz> sayış
 4966. SEZINMEK: sezinmek, sanmak· I, 419; II, 152
 4967. SÉZIK: seziş, sezme· I, 408; II, 152
 4968. SÉZIKMEK: sezmek· II, 117
 4969. SIBIZGU: düdük, boru·I, 217, 246, 489 bkz> s ıbuzgu
 4970. SIBUZGU: düdük, boru·I, 176 bkz> sıbızgu
 4971. SIÇGAK: sıçırgan, sık sık sıçan· I, 470
 4972. SIÇGAN: sıçan, fare· I, 75, 345, 409, 438; II, 263; III, 263, 267. 282, 412
 4973. SIÇGAN: yılı Türkler'in onikili yıllarından biri· I, 345, 438
 4974. SIÇITMAK: sıçırtmak·II, 300
 4975. SIÇMAK: sıçmak,I, 343;II, 4
 4976. SIÇTURMAK: sıçtırmak .II, 184
 4977. SIDIRGAK: çatal tırnaklı olan sığır, geyik gibi hayvanların tırnakları· I, 502
 4978. SIDRIM: sırım.I, 485 bkz> sıdrım
 4979. SIDRIM: ışlıg er işlediği işi bitiren, başkasına bırakmayan adann·I, 485
 4980. SIDRIŞMAK: sıyırmakta, kar kürümekte yardım etmek II, 211 bkz> sıdrışmak
 4981. SIDIG: kaftanın göğse kadar olan iki eteğinden biri.I, 374, 389 bkz> sidig
 4982. SIDIG: diş etleri arasındaki a(iklık·I, 374 bkz> sıgzag
 4983. SIDIRGAN: sıyırmak yaratilışında olan, daima sıyıran·I, 517
 4984. SIDIRMAK: sıyırmak· I, 517
 4985. SIDRILMAK: sıyrılıp kaçmak, kaymak; bütün kıvrıntı ve büküntüleriyle yola bak ılmak ve düşünülmek. II, 231, 232
 4986. SIDRIM: sıyrım; sırım· I, 517 bkz> sıdrım
 4987. SIDRIŞMAK: sıyırmakta ve kar kürümekte yardım etmek· II, 211 bkz> sıdrışmak-sıg (·sig) isim sonuna getirilen benzetme eki, III, 128
 4988. SIGAN: saç sığanmış saç, kıvırcık olmayan saç· I, 403
 4989. SIGDATMAK: ağlatmak· II, 327 bkz> sıgtatmak, sıhtatmak
 4990. SIGINMAK: sığınmak· II, 152, 160
 4991. SIGIR: hanların halk ile beraber yaptığı sürgün avı- I, 364
 4992. SIGIR: sığır· I, 364; II, 79, 189 § suv
 4993. SIGIRI: ; manda· I, 368
 4994. SIGIRÇIK: sığırcık kuşu· I, 501 bkz> sıgırçuk
 4995. SIGIRÇUK: sığırcık kuşu·I, 505 bkz> sıgırçık
 4996. SIGIRLAMAK: sığırdan saymak, sığıra nispet etmek,III, 331
 4997. SIGIRLIG: sığırlı, sığır sahibi· I, 495
 4998. SIGIT: ağlama, ağlayı;·I, 356 bkz> sıhıt
 4999. SIGMAK: sığmak; tesir etmek, dokunmak, koymak·I, 183, 359, 397; II, 15
 5000. SIGRA: iki dağ arasındaki geniş dere·I, 422
 5001. SIGRUŞMAK: 51^5111-11^.II, 212
 5002. SIGTAMAK: ağlamak. III, 275, 355 bkz> sıhtamak
 5003. SIGTAŞMAK: ağlaşmak. II, 211 bkz> sıhtaşmak
 5004. SIGTATMAK: ağlatmak, II, 360 bkz> sıgdatmak,sıxtatmak
 5005. SIGTURMAK: sığdırmak· II, 185
 5006. SIGUN: yaban sığırı, dağ keçisi tekesi· I, 409
 5007. SIGUN: ot kökü insana benzeyen, çiftle;me kuvveti kalmayanlarca kullan ılıp erkeğl ve dişisi bulunan ve erkeği erkeğe, dişisi kadına verilen bir ot·I, 409
 5008. SIGURMAK: sığdırmak.II, 81
 5009. SIGZAG: dişlerin arasındaki açıklık,I, 464 bkz> sıdıg
 5010. SIGZALMAK: bir şeyi bir şeye sığdırmak, sıkıştırmak·II, 232, 233
 5011. SIGZAMAK: dişek ve hilâl ile diş kurcalamak; papuçta dikiş arasına parça koyarak sızgı yapmak, iki şeyin arasına bir şey sıkıştırıp koymak,III, 283
 5012. SIGZIG: mest ve ayakkabı gibi şeylerde iki dikiş arasına konulan sahtiyan·I, 464
 5013. SIGZIG: iki şeyi birleştiren kenet·I, 464
 5014. SIXIT: aglama·III, 275 bkz> sıgıt
 5015. SIXTAMAK: ağlamak.III, 275 bkz> sıgtamak
 5016. SIXTAŞMAK: aglaşmak·II, 211 bkz> sıgtaşmak
 5017. SIXTATMAK: aglatmak,II, 327 bkz> sıgdatmak, sıgtatmak
 5018. SIK: az,III, 130
 5019. SIKAMAK: el ile sığamak· III, 269
 5020. SIKILMAK: sıkılmak· II, 125
 5021. SIKIRKAN: büyük sıçan, geme, I, 521;II, 263 bkz> sak ırkan
 5022. SIKIRMAK: ıslık çalmak·II, 83
 5023. SIKIŞ: itişme, çarpışma·I, 368
 5024. SIKIŞMAK: sıkışmak, sıkmakta yardım ve yarış etmek·II, 104
 5025. SIKLIŞMAK: sıkışmak, sıkılmak.,II, 216
 5026. SIKMAK: sıkmak·II, 18
 5027. SIKMAN: üzüm sıkma zarnanı·I, 444
 5028. SIKRIŞMAK: birlikte ıslık çalmak,II, 213
 5029. SIKTURMAK: sıktırmak, sıkılnmak,II, 186
 5030. SIMAK: kırmak; bozmak; yenmek, galebe etmek, I, 282, 382, 473; III, 249
 5031. SIMSIMRAK: bir çeşit yemek· III, 136
 5032. SIN: boy, bos· III, 138
 5033. SIN: mezar·III, 65, 138
 5034. SINALMAK: sınanmak·II, 126
 5035. SINAMAK: denemek, sınamak· I, 242; III, 273
 5036. SINATMAK: sınatmak, tecrübe 0111^0^II, 312, 313
 5037. SINÇGAN: mugaylan dikeni, Lycium europeum· III, 146
 5038. SINDU: makas· I, 418
 5039. SINLIG: boylu poslu· III, 138
 5040. SINMAK: kırılmak, bozulmak, incitmek I, 254; II, 19, 29; III, 365
 5041. SINUK: sınık, kırılmı;· III, 365 bkz>
 5042. SIÑUK: sııîgar bir şeyin tarafı, yanı· III, 375
 5043. SIÑARLAMAK: yalnız ve yardımcısız bulduğu için zayıf görüp ôç almak· III, 409
 5044. SIÑARSUK: iki kişi bir ata bindiğinde ikincinin oturduğu yer, III, 388
 5045. SIÑILAMAK: soğuktan zırıncımak, donacak halde soğumak; çınlamak· III, 405
 5046. SIÑUK: sınık, kırılmış· III, 365 bkz> sınuk
 5047. SIP: iki yaşına girmiş olan tay· I, 207, 319;III, 158
 5048. SIP: akur hayvan torbası· I, 487 § sıp akurı; hayvan torbası; ikl yaşındaki tayın yem yedigi yer· I, 487
 5049. SIR: kendisiyle Çin kâseleri dlâlan ıp üzerine nakış yapılan macun, sır· I, 324
 5050. SIR: ağustos böceginin, kalem ve kaleme benzer şeylerin çıkardığı sesi anlatan bir kelime. I, 324
 5051. SIR: étmek (agustos böcegi) ötmek· I, 324
 5052. SIRIÇGA: sırça· I, 489
 5053. SIRIÇGA: çekirge· I, 489 bkz> sarıçga
 5054. SIRIÇGA: er gevşek ve tembel adam, I, 489
 5055. SIRILMAK: bulaşmak, yapı;mak· II, 123, 124
 5056. SIRIMAK: pislemek, siymek; sık dlkişle dlkmek· III, 262
 5057. SIRIŞMAK: sık dikmekte yardım etmek·II, 96
 5058. SIRITMAK: sık diktirmek·II, 304
 5059. SIRLAMAK: sırlamak, sır vurmak·III, 296
 5060. SIRLANMAK: (işe) hazırlanmak; sırlanmak·II, 246, 247
 5061. SIRLATMAK: sırlatmak·II, 346
 5062. SIRLIG: sırlı, nakışlı.I, 324 § sırlıg ayak; sırlı kâse·I, 324
 5063. SIRMAK: eşek palanındaki teyeltl·I, 471
 5064. SIRT: kıl, kalın kıl; bayır, yokuş, sırt, küçük dere· I, 342
 5065. SIRTIG: herhangi bir sözün izeridir kl hepsl de ğil bir parçası anla;ılabilır·I, 463 sırtıg bulmak sözün izerini bulmak·I, 463
 5066. SIRTLAMAK: kuyruğu iple bükmek; küçük bir dereden yukar ı çıkmak.III, 444
 5067. SIRUK: sırık, çadır direği. I. 381
 5068. SIRUKLUK: sırıklık,I, 503, 505
 5069. SIŞ: şiş, tutmaç şişi.I, 331;II, 15, 174; III, 125bkz> şış
 5070. SIŞ: şişmiş olan her nesne, yumru· III, 125, 184 bkz> s ışılmak, siş
 5071. SIŞILMAK: kabına sığmayacak kadar su ile şişmek, II, 124 bkz> sış, siş
 5072. SITGALMAK: sığanmak, sığanılmak II, 233
 5073. SITGAMAK: sığamak·I, 325; 111. 288
 5074. SITGANMAK: sığanmak·II, 245, 246
 5075. SITGAŞMAK: sıgaşmak, sığamakta yardım ve yarış etmek·II, 214
 5076. SITURMAK: kestirmek, kıydırmak, kırdırmak. III, 187
 5077. SIYUMAK: yenmek, bozmak, yarmak.I, 123, 128
 5078. SIZGURMAK: sızdırmak, eritm·ek; arıklatmlak, zayıflatmak· II, 188
 5079. SIZITMAK: sızdırmak, I, 374; II, 305, 306
 5080. SIZLAG: soğuk su içmekten veya buz çiğnemekten dişlerin üşüyerek uyuşması, I, 464
 5081. SIZLAMAK: sızlamak, ağrımak. III, 297
 5082. SIZLATMAK: sızlatmak, soğuktan ağrı veya 'sızı duyurmak· II, 346
 5083. SIZLATSI(-SI): sónu sâkin kelimelerde izafet edat ı· III, 209, 210
 5084. SIZMAK: sızmak, erimek; (güneş) belirmek, ucu görünmek; arıklamak, zayıflamak· II, 9, 10; III, 182
 5085. SIBEK: değirmen taşının üzerinde döndüğü demir.I, 389
 5086. SIBEK: sübek, çocuğun içine işemesi için beşiğe konan kamış,I, 389
 5087. SIBIZ: kişi alık, dalgın adam,I, 406
 5088. SIDÜK: sidik·I, 389 bkz> sidük
 5089. SIDIG: kaftanın iki yanından, sağ ve sol taraflarından birisi,I, 389 bkz> sıdıg
 5090. SIDITMEK: işetmek·II, 302
 5091. SIDMEK: işemek, siymek,II, 295;III, 321, 440 bkz> sitmek
 5092. SIDTÜRMEK: işetmek, siydirmek·II, 183 bkz> sittürmek
 5093. SIDÜK: sidik, III, 321 bkz> sidük
 5094. SIGIL: siyil·I, 394
 5095. SIGRIG: dağda atlamakla geçilen yer·I, 478 bkz> sikrig
 5096. SIK: sik,I, 201, 334
 5097. SIKILMEK: sikilmek II, 126
 5098. SIKIŞ: sikiş, I, 369
 5099. SIKIŞMEK: sikişmek· II, 107
 5100. SIKITMEK: düzdürmek, siktirmek II, 309
 5101. SIKKEN: her zaman siken·I, 401
 5102. SIKMEK: sikmek· I, 401; II, 22
 5103. SIKRIG: dağda atlamakla geçilen yer· I, 478 bkz> sigrig
 5104. SIKTÜRMEK: siktirmek II, 186
 5105. SIL: her yemekten tiksinen, bogazs ız insan; az yem yiyen hayvan· III, 134
 5106. SILIG: temiz, ince, yakışıklı, tatlı dilli. I, 390
 5107. SILKMEK: silkmek, III, 422, 423
 5108. SILKINMEK: silkinmek; ürpermek· II, 246
 5109. SIN: sen· III, 138
 5110. SINÇÜ: somunla yufka arası bir çeşit ekmek, pide. I, 417
 5111. SIÑ: çınlama, vızlama sesi· III, 358
 5112. SIÑDÜRMEK: sindirmek, hazmettirmek; saklamak· III, 397 bkz> siñirmek, singürmek
 5113. SIÑ: étmek çınlamak, vızlamak· III, 358
 5114. SIÑEK: sinek, sivrlsinek, karaslnek. II, 13, 352;III, 100, 367
 5115. SIÑI: içe sinen, hazmolunan, III, 368
 5116. SIÑIL: kocanın kendinden küçük kız kardeşi I,57;III, 7, 366
 5117. SIÑILLENMEK: kız kardeş edinmek.III, 408
 5118. SIÑIR: 51^1-.I, 520;III, 362
 5119. SIÑIRLEMEK: sinir sarmak·III, 409
 5120. SIÑIRLENMEK: sinirlenmek, siniri çoğalmak, sinir sarılmak.III, 407
 5121. SIÑIRMEK: sindirmek, emdirmek III, 392 bkz> siñdürmek, siñürmek
 5122. SIÑIŞMEK: çekilmek; başkasının parçaları arasına sinip sızmak (akarlar için) III, 394
 5123. SIÑMEK: sinmek, hazmedilmek; işlemek, girmek; saklanmak, sahibine sormadan bir yere girip sinmek III, 155. 391
 5124. SIÑÜRMEK: yutmak, hazmetmek. III, 392, 397bkz> siñdürmek, siñirmek
 5125. SIÑÜT: karşılığına bir şey verilmeyen ve geri gönderilmeyen arma ğan. III, 362 bkz> süñüt
 5126. SIPÜT: karabiber, kimyon gibi yemeğe katılan bir ot· I, 356
 5127. SIRKE: sirke,I, 191, 207, 209, 430;II, 30, 138, 295, 337; III, 121, 252, 284
 5128. SIRKE: bit yumurtası, sirke· I, 430
 5129. SIRKELEMEK: (bir şeye) sirke katmak; (baştan) sirke toplamak III, 353
 5130. SIRKELENMEK: sirkelenmek, (baş) bit yavrusu (sirke) ile dolmak·III, 202
 5131. SIŞ: şişmiş olan her nesne, yumru. bkz> sış, sışılmak
 5132. SITMEK: işemek II, 295 bkz> sidmek
 5133. SITTÜRMEK: işetmek, siydirmek·II, 183 bkz>sidtürmek
 5134. SIZ: siz, büyük ve sayılan kişilere "sen" yerinde aytanan sôz,I, 25, 339, 365. 376,407;II, 347; III, 124
 5135. SIZLEMEK: aytarken büyüklemek· III, 298
 5136. SIZLETMEK: siz diye aytatmak, hitap ettirmek II, 347
 5137. SOGAN: soğan, I, 409 bkz> sogun
 5138. SOGAN: yılan tulum gibi irl bir yılan· I, 409
 5139. SOGIMAK: soğumak. III, 268
 5140. SOGLIMAK: aramak için elini koynuna sokmak· III, 297 bkz> sogl ıtmak, sogratmak, sugratmak
 5141. SOGLITMAK: aramak için elini koynuna sokturmak II 346 bkz> sogl ımak, sogratmak, sugratmak
 5142. SOGMAK: elde etmek, edinmek· II, 15 bkz> sogratmak, sogurmak, sugratmak
 5143. SOGRAŞMAK: sormak, emmek,II, 212
 5144. SOGRATMAK: aratmak, aratarak her şeyi görmek·II, 332 bkz> soglımak, soglıtmak, sogmak, sogurmak, sugratmak ;
 5145. SOGUK: soguk·I, 503
 5146. SOGUKLANMAK: soguk bulmak veya soğuk saymak·II, 266, 267
 5147. SOGUKLUK: sogukluk için hazırlanmış·I, 503
 5148. SOGULGAN: daima çabuk soğulan, sızıp kaybolan. I, 520
 5149. SOGULMAK: (su) topraga sızıp kaybolmak, (su, süt) çekilmek, azalmak.II, 124, 125, 139, 163, 170
 5150. SOGUN: sogan. I, 409 bkz> sogan
 5151. SOGUNLUG: soğanlı, I, 499
 5152. SOGUNMAK: üşümek; sidikten ve benzerlerinden temizlenmek. II, 152
 5153. SOGUR: ada tavşanı, kelere benzer bir çeşit ada tavşanı.I, 363;II, 227 bkz> sugur
 5154. SOGURLUG: tavşanı çok ve bol olan·I, 494
 5155. SOGURMAK: elde etmek, edinmek·II, 15 bkz> sogmak, sogratmak, sugratmak
 5156. SOGUŞMAK: soğumağa yüz tutmak· II, 101
 5157. SOGUT: bumbar dolması, bumbar yemeği·I, 356 bkz> soktu
 5158. SOGUT: ekşi sütten yapılan peynir,I, 356
 5159. SOK: aç gözlü; alçak·III, 130 bkz> suk § sok er; aç gözlü; alçak adam· III, 130
 5160. SOKAR: boynuzsuz hayvan; başı saçsız adam, I, 411 § sokar koy; boynuzsuz koyun,I, 411
 5161. SOKIM: bir agaç parçasıdır ki çam kozası şeklinde kesilerek içi oyulur, üç taraf ından delinerek okun üzerine konur,I, 397
 5162. SOKKU: havan·III, 226 bkz> soku
 5163. SOKLUK: oburluk.I, 471
 5164. SOKLUNMAK: sokulmak·II, 247
 5165. SOKLUŞMAK: birbirine sokulmak ve yerleşmek II, 216
 5166. SOKMAK: sokmak, delmek, döverek inceltmek, toplamak I, 425;II,18; III, 142 bkz> sukmak
 5167. SOKRU: izinsiz, gizlice. I, 422
 5168. SOKTU: sucuk; karaciğer, et ve baharat karıştirılarak doldurulan ve pi;irildikten sonra yenen bağırsak dolması·I, 416 bkz> sogut
 5169. SOKTURMAK: sokturmak; bir nesneyi dövdü rerek inceltt ırmek.II, 185, 186
 5170. SOKU: havan. III, 226 bkz> sokku
 5171. SOKULMAK: bir şeyin içine sokulmak; dövülerek inceltilmek II, 125
 5172. SOKUŞMAK: döverek inceltmekte yardım ve yarış etmek,II, 104
 5173. SOL: sol.I, 72;III, 134
 5174. SOLAMUK: solak, I, 487
 5175. SOLUŞMAK: solmak; yaş meyve veya sebze tazeliğini kaybetmek. II, 109
 5176. SON': som, içi dolu madenden olan şey·III, 138
 5177. SOÑ: bir adamın çolugu çocuğu; her şeyin ve her işin sonu, sonra·III, 357
 5178. SOÑDAMAK: arkasından kovalamak.III, 400, 401
 5179. SOÑKUR: sonkur kuşu, yırtıcı kuşlardan biri. II, 95;III, 381
 5180. SOÑRAMAK: kabulde tembellik etmek ve sözü ikircimlemek III, 402
 5181. SOÑUK: son, bir şeyin sonu·III, 107
 5182. SORGU: hacamat aygıtı, kendlsiyle kan alınacak ve emilecek aygıt ve şişe·I, 16, 425; II, 69
 5183. SORIŞMAK: yüzü ek;inıek·II, 96
 5184. SORITMAK: emdirmek; buruşturmak, sorutmak,II, 304
 5185. SORMAK: emmek, sormak·I, 16; II, 70; III, 181
 5186. SORMAK: (sorgu) sormak, aramak. III, 181
 5187. SORTURMAK: sordurmak (sorgu) sordurmak; emdirmek II, 184
 5188. SORUG: sorma, soru, arama; kaybolan şey, aranan şey, I, 374; II, 184
 5189. SORUGÇI: sorucu, kaybolan şeyi arayıcı· III, 242
 5190. SORUKMAK: kaybolan ;eyin arandıktan sonra haberí alınmak, aranıp sorularak salık almak·II, 115
 5191. SORUŞMAK: (suyu veya teri) sormak II, 96
 5192. SOVUŞGAN: solucan yüzünden olan sarılık has talıgı·I, 519
 5193. SOYMAK: soymak; deri yıizmek.III, 244
 5194. SOYSUKMAK: soyguna uğramak·I, 21 bkz> soyukmak
 5195. SOYUKMAK: malı soyulınak· III, 189 bkz> soysukmak
 5196. SOYULMAK: açılmak, dağılmak, (deri veya elbise) soyulmak. III, 190
 5197. SOYUŞMAK: bir şeyi soymakta yardım etmek, III, 188
 5198. SÖBI: uzun veya sivri nesne (yuvarlak olmayan). III, 217 bkz> sub ı
 5199. SÖGE: turmak sövmekte devam etmek,III, 230
 5200. SÖGMEK: söğmek, sövmek I, 27;III, 184 bkz> sökmek
 5201. SÖGTÜRMEK: sövdürmek.II, 186 bkz> söktürmek
 5202. SÖGÜK: küfür, sövme. I, 27
 5203. SÖGÜŞ: sövme, sövüşme· I, 368
 5204. SÖGÜŞ: kebap etmeye yarar oğlak veya kuzu· I, 369
 5205. SÖGÜŞMEK: sövüşmek II, 89, 107
 5206. SÖGÜT: sögüt ağacı·I, 319, 356;III, 134, 168. 369 bkz> söküt § keyik
 5207. SÖGÜT: ; yaban söğüdü, III, 168
 5208. SÖGÜTLENMEK: söğütlük olmak, II, 266
 5209. SÖGÜTLÜG: söğüt sahibi olan, I, 506
 5210. SÖGÜTLÜK: söğütlük, sögüt ağacı biten yer, I, 506, 510
 5211. SÖKE: diz üstü çökmek, III, 230
 5212. SÖKEL: hasta, II, 10, 40, 216, 394; III, 181, 286, 395
 5213. SÖKE: olturmak diz çökerek oturrT>ak. II, 21; III, 230
 5214. SÖKE: turmak diz üstü oturmak III, 230
 5215. SÖKLÜNÇÜ: kebap,II, 309;III, 242
 5216. SÖKLÜNMEK: kebap edilmek, kebap etmek, kendi kendine et kebap etmek II, 248, 254
 5217. SÖKMEK: sövmek·I, 27 bkz> sögmek
 5218. SÖKMEK: sökmek, yarmak, yırtmak; diz çökmek,I, 444;II, 21, 22
 5219. SÖKMEN: yiğitlere verilen ungun· I, 444
 5220. SÖKMENLENMEK: kahramanlaşmak, kendini kahraman saymak· II, 278
 5221. SÖKTI: kepek, I, 416
 5222. SÖKTÜRMEK: sövdürmek II, 186 bkz> sögtürmek
 5223. SÖKTÜRMEK: sõktürmek. II, 186
 5224. SÖKÜLMEK: sõkülmek, bozulmak. II, 125, 126
 5225. SÖKÜLMEK: kızartılmak, kebap 0(^010^II, 126
 5226. SÖKÜNMEK: diz çökmek; söker görünmek II, 154
 5227. SÖKÜŞMEK: sökmekte ve yıkmakta yardım ve yarış etmek· II, 90, 107
 5228. SÖKÜT: söğüt ağacı· I, 319, 356; III, 134,168, 369 bkz> sögüt
 5229. SÖMRÜŞMEK: sömrüşmek ve bunda yarış et-mek, II, 213
 5230. SÖMÜRGEN: daima sömüren·I, 523, 525
 5231. SÖMÜRMEK: sömürmek,II, 85
 5232. SÖVLEMEK: söylemek, III, 278
 5233. SÖVLENMEK: fısıldamak,III, 278
 5234. SÖZ: söz,I, 35, 92, 96, 122, 156, 174, 197, 215, 216, 221, 223, 227, 228, 229, 230, 243, 246, 267, 268, 269, 270, 275, 277, 290, 305, 319, 374, 383, 428, 463, 464, 515, 525;II, 9, 15, 16, 17, 23, 73, 76, 84,86,112,117, 118, 130, 133,150, 218,247, 312,315,325,3
 5235. SÖZEÑRI: saçma sapan söyleyen·III, 389
 5236. SÖZKELI: söze,III, 145
 5237. SÖZKIYE: sözceğiz. III, 359
 5238. SÖZLEMEK: söylemek, konuşmak· I, 339, 402; III, 208, 296, 297
 5239. SÖZLENMEK: söylemek, sözü açıklamak· II, 247
 5240. SÖZLEŞMEK: söyleşmek, konuşnnak· II, 215;III, 104
 5241. SÖZLETMEK: söyletmek,II, 346
 5242. SUBI: uzun ve sivri nesne (yuvarlak olmayan)· III, 217 bkz> söbi
 5243. SUBILAMAK: enll şeyi söbü yapmak, ucunu sivriltmek, yanlar ını daraltmak· III, 323
 5244. SUBIMAK: uzamak, incelmek, söbüleşmek· III, 257
 5245. SUBITMAK: sivriltmek, söbütmek·II, 298
 5246. SUBURGAN: maşatlık·I, 516 bkz> subuzgan
 5247. SUBUZGAN: maşatlık .I, 516 bkz> suburgan
 5248. SUÇ: suç, cürüm, bir çeyin sapmasını bildirir.I,321
 5249. SUÇGURMAK: sıçrayayazmak· II, 187
 5250. SUÇIMAK: sıçramak. III, 258, 279 § suçımak burkımak; sıçramak· III, 279
 5251. SUÇITMAK: sıçratmak· II, 300
 5252. SUÇ: kılmak sapmak, kesmemek,I, 321
 5253. SUÇ: kılmak işl üzerine almaktan çekinmek. I, 321
 5254. SUÇLUNMAK: sıyrılmak, bir şey yerlnden çekilip çıkarılmak II, 246
 5255. SUÇLUŞMAK: bir şeyi dışarı çekip çıkarmakta yardım ve yarış etmek·II, 215
 5256. SUÇULMAK: (çiçek) açılmak, çıkmak; (elbise) çıkarmak, soyunmak; (koyun) yıizülmek. II, 122
 5257. SUÇUŞMAK: sıçraşmak, kalkı;mak· II, 92
 5258. SUDMAK: tükurmek, II, 81, 295; III, 132, 321, 439 bkz> sagurmak, sutmak
 5259. SUDTURMAK: tükürtmek II, 183 bkz> sutturmak
 5260. SUDUK: tükrük, I, 381;III, 102, 321
 5261. SUF: su, III, 427, 431 bkz> suv
 5262. SUF: yün ipliklerinden elie örülen ku şak,III, 129
 5263. SUFSAMAK: fısıldamak, okuyup üflemek·III, 286 bkz> suf şamak, şuvşaşmak, şuvşatmak
 5264. SUFŞAMAK: fısıldamak, okuyup üflemek·III, 286 bkz> sufsamak, şuvşaşmak, şuvşatmak
 5265. SUGDIÇ: kışın dostlar arasında sıra ile yapılan şölen·I, 455
 5266. SUGRATMAK: aratmak, aratarak her şeyi görmek·II, 332 bkz> soglımak, soglıtmak, sogmak, sogratmak, sogurmak
 5267. SUGUR: kelere benzer bir çeşit ada tavşanı.I, 363 bkz> sogur
 5268. SUK: aç gözlü; alçak,III,130 bkz> sok § suk er
 5269. SUKAK: sığın, geyik, be/az geyik· I, 214;II, 287
 5270. SUKAKLIG: geyikli, geyiği çok olan·I, 498
 5271. SUKARLAÇ: börk uzun külâh, börk,I, 493
 5272. SUK: erıñek işaret (şahadet) parnnağı·III, 130
 5273. SUKIMAK: parmağıyla gıdıklamak· III, 269
 5274. SUKINMAK: yıkanmak· II, 153, 154
 5275. SUKMAK: delmek· I, 425 bkz> sokmak
 5276. SUK: yalñus er kendine yardım eden bir kimsesi ve arkadaşı bulunmayan, yapyalnız adam· I, 333
 5277. SULAK: dalak· I, 411 bkz> talak
 5278. SULINDI: erkeğin arkaya doğru salıverdiği saç· I, 449 bkz> salındı
 5279. SULUK: sarık·III, 262 bkz> suvluk
 5280. SUMA: önce ıslatılıp sonra kurutularak öğüdülen ve bulamaç, ekmek gibi şeyler yapılan bugday, aynı suretle hazırlanıp şerbet hamurunda kullanılan arpa·III, 234
 5281. SUMAK: itaat etmek; bükülmek üzere sümek göndermek III, 248. 249
 5282. SUMLIM: Türkçe bilmeyen kimse.I, 486;II, 347
 5283. SUMLIMAK: Türkçe'den başka bir dille konuşmak,III, 298
 5284. SUMLIM: Tat hiç Türkçe bilmeyen Farslı·I, 486 sumlışmak yabancı dil konuşmak·II, 216 bkz> sumluşmak
 5285. SUMLITMAK: yabancı dil ile söyletmek,II, 347
 5286. SUMLUŞMAK: yabancı dil konuşmak.II, 216 bkz> sumlışmak
 5287. SUNDILAÇ: yund kuşu, çayır kuşu,I, 526, 529; III, 178
 5288. SUNDIRI: deniz· I, 492 bkz> sundurı
 5289. SUNDURI: deniz. I, 492 bkz> sundırı
 5290. SUNI: evin kirişleri .III, 236
 5291. SUN: kişi yumuşak huylu, yüreği selek adam· III, 138
 5292. SUNMAK: sunmak· II, 28
 5293. SUNU: çörek otu, Nigella sativa· III, 238
 5294. SUNUŞMAK: birbirine sunmak· II, 112
 5295. SUNZI: pire soyundan bir hayvan· I, 422
 5296. SURAMAK: kullanmak· I, 428
 5297. SURÇITMAK: sürçtürmek· II, 328 bkz> sürçitmek, silrçmek
 5298. SURKAÇ: lök agacı zamkı· I, 454 bkz> surkuç
 5299. SURKUÇ: lõk ağacı zamkı, I, 454 bkz> surkaç
 5300. SURKUÇLAMAK: lõk macunu ile sap peklştirmek· III, 350
 5301. SURKUÇLANMAK: lök macunu ile sıkiştırılmak, berkitilmek. II, 271
 5302. SURKUÇLANMAK: yerde yaban hindibasına ben-zer bir ot bitmek, karamuk otu bltmek· II, 271 bkz> sarkaçlanmak
 5303. SURPLAMAK: kur'a çekmek·III, 443, 444. 446 bkz> sürllemek
 5304. SUR: sur dudağın çıkardığı ses·III, 122
 5305. SUR: sur öpmek şarul şurul içmek· III, 122
 5306. SURUŞ: buğday başaklarındaki taneler sertleş-meden õnce başak alevde ütülür, sonra dövülerek yenir, ütme, firik I, 368
 5307. SURUŞLAMAK: başak ütmek, başak kavurmak·III, 335
 5308. SUSGAK: susak, kendisiyle su ve benzeri ;eyler dald ırılarak alınan nesne·I, 470
 5309. SUSIK: kova·I, 382
 5310. SUTMAK: tükürmek·II, 295 bkz> sagurmak, sudlmak
 5311. SUTTURMAK: tukürtmek,II, 183 bkz> suğturmak
 5312. SUVIK: sıvık, cıvık, sulu, durultularak akar haline getirilen her şey; ağaç ve kuyruk gibi şeylerin upuzun ve çırıl çıplak kalmış hali· III, 164 bkz> suvuk, suv ıglanmak § suvık kudruk; katır kuyruğu gibi kılsız ve uzun kuyruk·III, 164
 5313. SUVUK:
 5314. SUV: su· I, 15, 20, 31, 73, 75, 79, 95, 140, 144, 155, 164, 168, 172, 177, 179. 186, 191, 194, 212, 218, 222. 246 258, 276, 294, 312, 314. 315, 325, 369, 374, 375, 379, 387, 389, 396, 401, 424. 440, 443, 449. 450, 459, 560, 492, 493, 520, 525, 528;II, 3, 4, 5
 5315. SUVALMAK: sulanmak, su verilmek, su saç ıltnak· II, 125, 162; III, 240
 5316. SUVALMAK: (çamur vb.) sıvanmak. II, 125
 5317. SUVARMAK: sulamak, suvarmak· I, 498
 5318. SUVAŞMAK: (çamur vb.) sıvamakta yardım veyarış etmek, II, 102
 5319. SUVGARDAÇI: sulayan, sulayıcı· II, 256
 5320. SUVGARGUÇI: sulayan, sulayıcı, su veren· II,50, 256
 5321. SAVGARGULUK: sulamak hakkı olan· II, 256
 5322. SUVGARIGLI: sulayan· II, 257
 5323. SUVGARIGSAK: sulamak dileğind·e, azminde olan, II, 257
 5324. SUVGARIMSINMAK: sular görünmek, suvarır gôrünmek. II, 202, 261
 5325. SUVGARIŞMAK: sulamakta yardım etmek·II, 201
 5326. SUVGARMAK: sulamak, su vermek.II, 44, 188, 199, 255 bkz> suvrarmak
 5327. SUVGARTMAK: sulatmak, sulatmak için birini göndermek· II, 256
 5328. SUVGARUNMAK: sular görünmek II, 202
 5329. SUVIGLANMAK: sulu bulmak,II, 267 bkz> suvık, suvuk
 5330. SUVIŞMAK: sıvıklaşmak, cıvıkla;mak·II, 102
 5331. SUV: katlışmak su kollarının kavşıtında su birbirine karışmak·I, 460
 5332. SUVLAG: hayvan sulanacak yer, yalak,I, 464
 5333. SUVLAMAK: sulanmak, su içmek; sulandırmak, su koymak·III, 297 bkz>
 5334. MAK:
 5335. SUVLAÑ: dalı budağı olmayan ağaç; kıvırcık olmayıp düz olan saç,III, 386
 5336. SUVLANMAK: sulanmak, sulu olmak II, 247
 5337. SUVLATMAK: sulatmak·II, 346
 5338. SUVLUK: sarık, mendil ve benzerleri.·I, 201, 471; II, 96, 151, 215, 246, 304, 346; III, 296, 323 bkz> suluk
 5339. SUVRARMAK: sulatmak .II, 199, 200 bkz> suvgarmak
 5340. SUVSAMAK: susamak· I, 281; tII, 284
 5341. SUVSATMAK: susatmak· II, 336
 5342. SUV: sıgırı manda, dombay· I, 364, 368
 5343. SUVSIMAK: sùlanmak, sulu olmak· I, 282; III, 284
 5344. SUVSUŞ: buğdayın kuvveti gittikten sonra al ınan son suyu; üzerine su kat ılmış ayran, I, 460
 5345. SUV: tirkeşi dere kolları suyunun toplandığı yer· I, 460
 5346. SUVULMAK: bkz> suvlamak
 5347. SUYAGU: horozun ayağındaki mahmuz·III, 174
 5348. SUYRAN: minare ve buna benzer şeyler gibi uzun olan her nesne, I, 436
 5349. SÜ: asker I, 69,144,195, 249, 307, 321, 353, 371, 399, 443, 490, 516, 521; II, 5, 7, 19, 29, 190, 209, 231. 239, 245. 274, 312;III, 59, 77, 78, 81, 94, 104, 105, 114, 180, 192,208, 249, 260, 292, 305, 339
 5350. SÜCINMEK: tadını bulmak, mahzuz olmak·II, 150 bkz> süçünmek
 5351. SÜÇIK: tatlı; içilecek şey, şarap· I, 154,157, 211, 282, 338, 373, 408; III, 164,166, 397, 427 bkz> süçük § kızıl
 5352. SÜÇIK: şarap·I, 408
 5353. SÜÇIMEK: tatlılanmak ve güzelleşmek III, 258
 5354. SÜÇIRMEK: tatlılaşmak, tatlanmak·II, 75
 5355. SÜÇIŞMEK: tatlılanmak,II, 92 bkz> süçüşmek
 5356. SÜÇITMEK: iyileştirmek, tatlılandırmak·II, 299, 300
 5357. SÜÇÜK: şarap·II, 190 bkz> süçlk
 5358. SÜÇÜNMEK: tadını bulmak, mahzuz olmak, II, 150 bkz> süçinmek
 5359. SÜÇÜŞMEK: tatlılanmakII, 92 bkz> süçişmek·
 5360. SÜGLIN: sülün,I, 444 bkz> süvlin
 5361. SÜGRÜG: kadının avret yeri·I, 478
 5362. SÜKEN: eşek yükünün bir tarafında olan sepet, sele gibi şeyler, seklem·I, 403
 5363. SÜKNEGÜ: et ile tirnak arasında çıkan sivilce I, 491
 5364. SILKNEMEK: siğile ilãç yapmak, sağaltmak·III, 301, 302
 5365. SÜKSÜK: dağdağan denilen bir agaç, Kaloxylon ammodendron· I, 486
 5366. SÜKÜL: siğil· III, 301 sül ette ve ağaçta olan yaşlık ve tazelik· I, 1, 356; III, 134, 369
 5367. SÜLEMEK: düşmana karşı asker göndermek, savaş yapmak,III, 271, 272
 5368. SÜLLÜG: çiğ, pişmemiş. III, 134
 5369. SÜMSÜÇIK: tap tatlı, pek tatlı nesne·I, 338
 5370. SÜÑIŞ: savaşta saldırma ve süngü durtme·III, 365 bkz> süñü ş
 5371. SÜÑÜ: süngü, mızrak, kargı·I, 349, 441, 497; II, 264; III, 337, 368
 5372. SÜÑÜK(G): kemik. I, 178, 235, 247, 380;II, 85, 224;III, 52, 297, 367
 5373. SÜÑÜKLENMEK: kemiklenmek, büyümek.III, 408
 5374. SÜÑÜLEMEK: süngülemek, süngü ile dürtmek III, 405, 406
 5375. SÜÑÜŞ: savaşta saldırma ve süngü dürtme·III, 365 bkz> süñi ş
 5376. SÜÑÜŞMEK: çarpmak, süngüleşmek, savaşta süngüleşmek·III, 393, 394
 5377. SÜÑÜT: karşılıgına bir şey verilmeyen ve geri gönderilmeyen arma ğan .III, 362 bkz> siñüt
 5378. SÜPRÜK: süprüntü; bir adama kızıldığında sõğme olarak kullanılır·II, 231
 5379. SÜPRÜLMEK: süpürülmek. II, 231
 5380. SÜPRÜNDI: sıiprıintıi.I, 493
 5381. SÜPÜRGÜ: süpürge,I, 490
 5382. SÜPÜRMEK: süpürmek·II, 85
 5383. SÜRÇEK: gece toplantısı, müsamere·I, 478 bkz>sürçük
 5384. SÜRÇITMEK: sürçtürmek·II, 328 bkz> surçıtmak, sürçmek
 5385. SÜRÇMEK: sürçmek, ayak kaymak·III, 420 bkz>surç ıtmak, sürçitmek
 5386. SÜRÇÜK: gece toplantısı, müsamere·I, 478 bkz>sürçek
 5387. SÜRGÜCI: sürücü·II, 51
 5388. SÜRILEMEK: kur'a çekmek, III, 443, 444,446 bkz>surplamak
 5389. SÜRK: soğuktan donma, katıla;ma,I, 353
 5390. SÜRKILEMEK: kovalamak, sürmek, kovalayıp sürerek üzerine saldırmak.III, 353 bkz> sürkülemek
 5391. SÜRKÜLEMEK: kovalamak, sürmek, kovalayıp sürerek üzerine saldırmak,III, 353 bkz> sürkilemek
 5392. SÜRMEK: sürmek, kovmak, sürgün etmek; devam etmek·II, 7, 39, 51, 90,177; III, 217 bkz> sar ılmak, sarmak, sermek
 5393. SÜRSEMEK: sürmek istemek III, 284
 5394. SÜRTMEK: sürtmek; sürmek,III, 426, 427
 5395. SÜRTÜK: ezilen, sürüştürülen her şey·I, 477 § sürtük işler; sürüştüren, kendis!ne sürüştürülen kadın; sevici kadın·I, 477
 5396. SÜRTÜLMEK: sürtülmek, dövülmek; ezilmek II, 231; III, 303
 5397. SÜRTÜNMEK: sürtünmek, 3111-11^6^ II, 245
 5398. SÜRTÜRMEK: sürdürmek, sürttürmek·II, 184
 5399. SÜRTÜŞMEK: sürmek ve sürtmekte yardım ve yariş etmek· II, 210, 211
 5400. SÜRÜG: sürü, I, 389; III, 102
 5401. SÜRÜLGEN: her zaman, her yerden sürülen· I, 523, 525
 5402. SÜRÜLMEK: sürülmek; ezllmek, II, 123
 5403. SÜRÜNDI: er her yerden sürülen, sürüntü adam· I, 449
 5404. SÜRÜNMEK: kendini kaşımak; sert bir şey dövülerek ezilmek·II, 151
 5405. SÜRÜŞMEK: (aygır aşmak Istediğinde kısrağı) dişleyerek sürüklemek; itiçmek; borcu alacakla ödemek II, 96, 97
 5406. SÜSGEN: (süsegen) çok süsen· III, 364
 5407. SÜSGIRMEK: süsmek istemek, süsmeğe saldırmak· II, 189 bkz> süsgürmek
 5408. SÜŞGÜRMEK: süsmek istemek, süsmeğe saldırmak· II, 189 bkz> süsgirmek
 5409. SÜSMEK: süsmek·II, 293 süst(irmek süstürmek, tos yapt ırmak,II, 184 süslinmek (başını) vurur gibi görünmek· II, 152
 5410. SÜSILŞMEK: süsüşmek, II, 101
 5411. SÜT: süt·I, 157, 180, 181. 193, 218, 397. 398, 449, 468. 523;II,13, 37. 43, 51, 61. 66, 72. 85,101, 124, 139;III, 102, 120, 129, 167, 181, 195, 197. 198, 264
 5412. SÜTGERMEK: süt gibl sulu, duru yapmak,II, 189
 5413. SÜT: ötrüm mercimeğe benzer ishal veren bir ot·I, 107
 5414. SÜVÜN: sülün· I, 444, 447; III, 11 bkz> sügün
 5415. SÜVRI: sivri·I, 422
 5416. SÜVRITMEK: sivriltmek·II, 332
 5417. SÜZGÜN: rengi kara, dikenli bir dağ ağacı·I, 443
 5418. SÜZLÜNMEK: süzülmek·II, 247
 5419. SÜZLÜŞMEK: süzülmek·II, 215
 5420. SÜZME: keş denilen yağsız kuru peynlr, ayran süzmesi· I, 433
 5421. SÜZMEK: süzmek,I, 450;II, 9
 5422. SÜZTÜRMEK: süzdürmek·II, 184
 5423. SÜZUK: süzük, süzülmü;· I, 389
 5424. SÜZÜLMEK: süzülnnek· II, 124, 139
 5425. SÜZÜNDI: suv süzülmüş su· I, 449, 450
 5426. SÜZÜNMEK: süzülür glbi görünmek· 11. 151152
 5427. ŞA: alacalı bir kuş, III, 211 § erdemsiz şa
 5428. ŞAGILAMAK: çağlamak· III, 324 bkz> çagılamak, , jagılamak
 5429. ŞALAŞU: bir çeşit Çin dokuması· I, 446.
 5430. ŞAMUŞA: yenilen bir ot, poy otu· I, 446
 5431. ŞAP: şap vurmada çıkan ses, yemekte ağızda çıkan şapırtı, III, 145, 146
 5432. ŞAR: şar yağrnurun sağnak halinde yağmasından çıkan ses, herhangi bir akarın çıkardığı ses· I, 324 bkz> çar çar
 5433. ŞAT: cüret, cesaret· I, 320 ·
 5434. ŞAV: üç'ta biten ve elbise temizlenen çöven gibi bir ot· III, 155
 5435. ŞEBENG: demirden yapılmış baston, cop·III, 354 bkz> şebing
 5436. ŞEBIÑ: küçük demir çomak, demir baston, III, 369 bkz> şebeñ
 5437. ŞEBÜK: çabuk·I, 147
 5438. ŞEKIRTÜK: fıstık, I, 507
 5439. ŞEL: şül udumsuz, yöntemsiz· I, 336
 5440. ŞENBUY: ba;ka bir davetten sonra geceleyin gidilen içki ziyaføti· lil, 239
 5441. ŞEP: ivmeyi, aceleyi anlatan bir edat· I, 319
 5442. ŞEP: kelmek çabuk gelmek,I, 319
 5443. ŞEŞMEK: çözmek·II, 293 bkz> seşmek
 5444. ŞEŞTILRMEK: çözdürmek·II,187 bkz> se;tilrmek
 5445. ŞIN: taht; sedir, III, .140
 5446. ŞIŞ: şiş, tutmaç yedikleri ş1ş.II, 179, 282 bkz> sış
 5447. ŞI: Çin hakanlarının selâmlandığı bir kelime. III, 211
 5448. ŞÖPIK: meyve yenildlkten sonra atılan şey, çör çöp,I, 390 bkz> çöpik
 5449. ŞU: emir ve nehiyde sona gelerek pekitme bildiren "çu" yerine kullan ılan bir kelıme.III, 211 bkz> çu, çü, şü
 5450. ŞUGLU: tilki üzümü, Solanum nigrum·I, 431
 5451. ŞUTI: kırkayak, örümcek, çıyan glbi bir böcek, III, 218
 5452. ŞUVŞAŞMAK: gizli söz fısıldaşmak· II, 350 bkz> sufsamak, sufşamak, şuvşatmak
 5453. ŞUVŞATMAK: fısıldatmak, II, 337 bkz> sufsamak, suf şamak, ;uvşaşmak
 5454. ŞÜ: emir ve nehiyde sona gelerek pekitme bildiren "çü" yerine kullan ılan bir kellme· III, 211 bkz> çu, çü, şu
 5455. ŞÜK: susturma edati· I, 335
 5456. ŞÜK: turmak sükut etmek, I, 335
 5457. ŞÜNÜK: çınar ağacı· I, 390 bkz> çarun, çünük
 5458. ŞÜÑLE: Argu diyarında biten ve kökü yenen bir ot, III, 379
 5459. ŞÜT: soy, asıl· III, 120
 5460. ŞILTÜK: sığır boynuzundan yapılan divit·I, 390 şütük sakal köse sakal,I, 390
 5461. TABA: yan, taraf, cihet; "...e, ...e dogru.. ..e yan ına" aniamlarına ve Arapça "ila" ve "rağmen" karşılığında bir edat ve kelime·I, 94, 214. 425, 445; II, 103, 312; lil, 23, 216, 235, 272
 5462. TABALAMAK: kınamak, ayıplamak· III, 322, 327
 5463. TABAN: taban; deve tabanı· I, 400, 405
 5464. TABANLAMAK: (deve) tepmek, III, 342
 5465. TABANLIG: tabanlı,I, 499
 5466. TABARU: ...ya dogru, „.ya karşı anlamına edat· I, 445;III, 69, 440 tabızmak bilmece söylemek ve sormak·II, 164 bkz> tabuzmak, tapuzmak
 5467. TABLAG: rıza, muvafakat· I, 462 bkz> taplag
 5468. TABUZGU(NEÑ): bilmece.l, 489 bkz> tabuzguk, tapzug, tapzuguk
 5469. TABUZGUK: bilmece· I, 502; II, 164 bkz> tabuzgu, tapzug, tapzuguk
 5470. TABUZMAK: bilmece söylemek veya sormak, I, 462; II, 86 bkz> tab ızmak, tapuzmak
 5471. TADA: on adımdan görülebilen yer parçası· III, 220 bkz> tata
 5472. TADGUN: Fırat ve ona benzer akan dere· I, 438
 5473. TADU: insanın tab'ı ve tabiatı· III, 220
 5474. TADUN: bir yaşındaki buzağı, III, 171
 5475. TADUN: tosuñ, iki yaşında olan sığır I, 400
 5476. TAFARÇI: yük taşıyan·III, 149
 5477. TAFRAK: çabuk, acele, kıvrak, çalı;kan·I, 468 bkz> tavrak, tofrak § tafrak i şçi; kıvrak, çalışkan işçi·I, 468
 5478. TAG: dag,I,89,100,148.156, 160,169, 173, 179. 185, 186, 190, 212, 224, 256, 277, 278, 292, 297, 312, 325, 398, 424, 451, 466, 494, 495, 498, 499;II, 43, 50, 61, 67, 68, 77, 103, 130, 157, 238, 275, 278, 283, 288, 294, 296, 355, 357; III, 18, 106, 124. 153, 195
 5479. TAGAR: çuval, dağarcık, içerisine buğday ve başka şeyler konan nesne, harar· I, 17, 244, 411; II, 147, 306
 5480. TAGAY: dayı·III, 238
 5481. TAGIKMAK: dağa çıkmak, daga kaçmak, yozlaşmak·I, 192;II, 117
 5482. TAGILMAK: (bıçak gibi keskin ;eyler) körle şmek·II, 129 bkz> tıgmak, tigmek
 5483. TAGLAMAK: dağlamak· III, 294 tàglatmak daglatmak· II, 344
 5484. TAGNA: yava kasnı ağacı püsresi olup yogurtla kariştırılarak tutmaca katilan ve ona renk veren bir deva·I, 434
 5485. TAGUZMAK: er etine dolgun, bodur ki;i·I, 504 bkz> takuzmak
 5486. TAHÇEK: bir çeçit Çin ipeği.'I, 476 bkz> taxtu
 5487. TAH: tah salındıktan sonra doğanı veya ;ahini çagırmak için bir nida·I, 9;III, 117, 118
 5488. TAXTU: eğrilmeıniş ham ipek, I, 416 bkz> tahçek
 5489. TAKAGU: tavuk (cins adı)· I, 217, 447; III,II, 97 bkz> takuk § t ışı takagu; tavuk· I, 447
 5490. TAKAGU: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri I, 346, 447
 5491. TAKI: dahi. I, 73, 274, 412, 456, 468, 494;II, 110, 118, 177, 195, 263, 335, 356; III, 188, 226, 278, 378, 398 bkz> dakı
 5492. TAKILMAK: takılmak, dizilmek·II, 129 takır takır ses blldiren bir kellme, I, 361 bkz> tíkir tíkir
 5493. TAKMAK: takmak· II, 16, 17
 5494. TAKTURMAK: taktırmak, dizdirmek· II, 174
 5495. TAKUK: horoz, tavuk· II, 286; III, 114 bkz> takagu § takuk yal ıgı
 5496. TAKUKLUG: tavuklu,I, 497
 5497. TAKUZMAK: er etlne dolgun, bodur kişi·I, 504 bkz> taguzmak
 5498. TAL: dal, yaş dal,I, 412; 11. 105; III. 156
 5499. TALAGU: çabuk õldüren ağı; iç ağrısı·I, 447
 5500. TALAK: dalak·I, 411 bkz> sulak
 5501. TALAS: at yarı;ında, top ve çevgen oyununda çizilmi ş sınır ve gerilmiş ip·I, 366, 392 bkz> tasal
 5502. TALBINMAK: (kuş) dalbınmak, çırpınmak·II, 239, 240 bkz> talpınmak, talpırmak, talpışmak
 5503. TAL: bodlug boyu düzgünce kişi; (en çok) ince uzun cariyeler için kullan ılır·III, 156
 5504. TALGAG: Insanı öldürecek derecede şiddetli tipi, II, 288
 5505. TALGAN: ig sara, tutarık, I, 438
 5506. TALGIRMAK: kar tipisi kopmak· II, 179 bkz> talgurmak
 5507. TALGUÇ: hayvan sırtına yükletilen yükü sıkiştirmak için kullanılan agaç, I, 453
 5508. TALGUK: baltanın sapını sıkıştırmak Içln çakılan çivi· I, 469
 5509. TALGURMAK: kar tipisi kopmak·II, 179 bkz> talg ırmak
 5510. TALGURMAK: (mide, iç) bulanmak, karışnrtak· II, 178, 179
 5511. TALIG: tat, lezzet·I, 408
 5512. TALKA: koruk·I, 179, 427 bkz> tarka
 5513. TALKALANMAK: koruklanmak, salkım koruk olmak, III, 201 talkan kavut, kavrulmu; dövülmü ş arpa·I, 440;II, 89, 154, 189, 190
 5514. TALKIG: dağların çatıçtığı yer· I, 463
 5515. TALKIG: işleri sürüncemede bırakma· I, 463
 5516. TALKILMAK: itilmek, kakılmak, defedilmek, savulmak· II, 230
 5517. TALKIMAK: ayıp sayılnnak. II, 304
 5518. TALKIŞMAK: dürmekte ve bükmekte yardım etmek, II, 207
 5519. TALKITMAK: işi geciktirmek; yükü çarpıtmak, çarpık yapmak; yükle ip arasına bir ağaç parçası koyarak yükü düzeltmek için bük türmek, II, 339 bkz> t ılkatmak
 5520. TALKMAK: (talkamak) zarar vermek· I, 506
 5521. TALKU: eğrilmiş, bükülmü; nesne· I, 427 § talku y ışıg
 5522. TALPINMAK: (kuş) dalbınmak, çırpınmak· II, 239, 240 bkz> talbınmak, talpırmak, talpışmak
 5523. TALPIRMAK: kanat çırpmak, dalbınmak· II, 173 bkz> talbınmak, talpınmak, talpışmak
 5524. TALPIŞMAK: kanat çırpışmak, dalpışmak, dalgalanmak.II, 204, 205 bkz> talb ınmak, talpınmak, talpırmak
 5525. TALU: seçme· III, 232 talulamak seçmek· III, 326, 347
 5526. TALVIR: keklik- II, 173 tam duvar, dam, kale· I, 153, 172, 176, 214, 270, 307, 348, 398;II, 13, 22, 44, 108, 146, 147, 152, 174, 177, 231, 232, 242. 325, 354; III, 32, 54, 57, 74, 81, 82, 89, 93,111,137,157, 267, 306 § tam ul ı
 5527. TAMAK: boğaz, I, 33 bkz> tamgak tamar damar· l„362; III, 201 bkz> tam ır, tamur
 5528. TAMA: tama damlaya damlaya· III, 360
 5529. TAMÇIRMAK: damlamak, serpilmek· II, 201 bkz> tamçurmak
 5530. TAMÇURMAK: sepelemek· II, 175 bkz> tamçırmak
 5531. TAMDU: kuvvetli, alevli ateş, tuturuk· I, 418 bkz> tamduk
 5532. TAMDUK: kuvvetli, alevli ate;, tuturuk·I, 418 bkz> tamdu
 5533. TAMDURMAK: yaktışmak. II, 176 bkz> tamturmak
 5534. TAMGA: denize ,göle veya dereye dökülen suyun bir kolu; gemilerin demlr att ıkları ìskele veya liman·I, 424
 5535. TAMGA: damga, hakanın ve başkalarının damgası, 1. 424
 5536. TAMGAK: boğaz, damak·I, 33; 467, 469 bkz> tamak
 5537. TAMGAKLAMAK: boğaza vurmak III, 351
 5538. TAMGALAMAK: hakanın damgasını (turasını) vurmak, III, 353
 5539. TAMGALIG: blr kişilik sofra; küçük ibrik; hakan ın damgası bulunan eşya· I, 527 bkz> tamgalık
 5540. TAMGALIK: küçük ibrlk; bir kişilik sofra; hakanın damgası bulunan eşya·I, 527 bkz> tamgalıg
 5541. TAMGIRMAK: dannlayayaznıak·II,179 bkz> tamgurmak
 5542. TAMGURMAK: damlayayazmak. II, 179 bkz> tamgırmak
 5543. TAMINDI: sıv su damlası, I, 450
 5544. TAMINMAK: yağ çıkarmak, taktir etmek· II, 149
 5545. TAMIR: damar, sinir ,I, 495 bkz> tamar, tamur
 5546. TAMIRLIG: damarlı·I, 495
 5547. TAMIŞMAK: damlaşmak·II, 110, 111
 5548. TAMITMAK: damlatmak· II, 311
 5549. TAMMAK: damlamak· I, 60, 376; II, 26. 87; III, 123, 360
 5550. TAMTURMAK: damlattirmak, damzııtmak. II, 175
 5551. TAMTURMAK: yaktırmak· II, 176 bkz> tamdurmak
 5552. TAMU: cehennem· III, 234
 5553. TAMU: hele, cümlenln anlamını pekitme için gelen bir edat· I, 420
 5554. TAMULAMAK: sıkılamak, sıkıştırmak, pekitmek· III, 327
 5555. TAMUR: damar· I, 362 bkz> tamar, tamır
 5556. TAMURGAN: her zaman kanayan, damlayan· I, 518, 524 bkz> yamurgan
 5557. TAMURMAK: (burun) kanamak, damlamak. II, 85 bkz> yamurmak
 5558. TAMUZMAK: damlatmak, damzırmak· II, 86, 164
 5559. TAN: sabah, ak;am esen serin esinti· III, 157
 5560. TANÇAMAK: bozulmak, çürümek· III, 303 bkz> tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tınçımak,tunçımak
 5561. TANÇGAMAK: bozulmak, çürümek· III, 303 bkz>tançamak, tanç ımak, tınçımak, tunçımak
 5562. TANÇIMAK: bozulmak, çürümekIII, 303 bkz> tançamak, tançgamak t ınçamak, tınçımak, tunçımak
 5563. TANÇIŞMAK: bozulup kokuşmak II, 217
 5564. TANÇU: lokma, tıkım, III, 392 bkz> tunçu
 5565. TANÇULAMAK: (ağızda) çiğnemek, III, 352
 5566. TANIŞMAK: birbirine karşı borçlarını inkâr etmek· II, 112
 5567. TANMAK: inkâr etmek·III, 184
 5568. TANTURMAK: inkâr ettirmek· II, 176
 5569. TANUK: şahit, tanık, I, 18, 380; II, 37; III, 166
 5570. TANUKLUK: şahitlik, tanıklık; tutak· I, 503
 5571. TANULMAK: söz söylenmek, söz geçilmek; i şaret edilmek II, 130
 5572. TANUMAK: danışmak; işaret etmek; söylemek, emretmek; tavsiye etmek· II, 112; III, 273 bkz> tanıışmak tanuşmak
 5573. TANUTMAK: başkasına söz eriştirmeyi tavsiye ve emretmek· II, 312
 5574. TAÑ: şaşacak, şaşılacak nesne, danılacak şey, acayip şey, I, 62; III, 355
 5575. TAÑ: tan, sabah vakti. I, 170, 251;III, 355, 356 tañ eski zamanlardan kalm ış olan yapı·III,356
 5576. TAÑ: elek,III, 355
 5577. TAÑ: atmak tan yeri ağarmak.III, 356
 5578. TAÑILMAK: iple sarılmak.III, 395
 5579. TAÑINMAK: bir sargı ile sarmak; bir işi başlı başına yapmak.III, 395
 5580. TAÑIZMAK: şişmek.III, 392, 393
 5581. TAÑLAMAK: danlamak, taaccüp etmek III, 403
 5582. TAÑLAŞMAK: şaşmak, taaccüp etmek,I, 395; III, 398
 5583. TAÑLATMAK: danlatmak, şaşırtmak·II, 350, 359
 5584. TAÑMAK: bir şey ile sarmak,III, 390
 5585. TAÑSUK: şaşılacak, acayip; nefis·III, 382
 5586. TAÑ: tuñ étmek "tan tan" diye ses vermek· III, 357 bkz> dañ duñ étmek
 5587. TAÑUK: hakanlara sefer ve benzeri zamanlarda yemek ve ipek kuma ş gibi şeylerden verilen armağan·III, 365
 5588. TAÑUK: çevgen oyünunda topu gerilen ipten geçirebilene verilen ipek kuma ş·III, 365
 5589. TAÑUK: savaşta mızrakların ve bayrakların uçlarına takılan ipek kuma;·III, 365 tap elverir, yeter,I, 318
 5590. TAP: yaralama veya dövme izleri .III, 145
 5591. TAP: bolmak elvermek, yetmek· I, 318
 5592. TAPÇAN: erişilemeyen üzüm salkımlarını kesmek için toplayının üzerlne çıktığı sofra biçiminde üç ayaklı bir nesne· I, 435 bkz> tapçañ
 5593. TAPÇAÑ: eri;ilemeyen üzüm salkımlarını kesmek için toplayanın üzerlne çıktığı sofra biçiminde üç ayaklı bir nesne· III, 385 bkz> tapçan
 5594. TAPÇURMAK: tapşırmak, ulaştırmak, teslim etmek· II, 175 bkz> tapşurmak
 5595. TAPI: bir şeye razı olma· III, 216
 5596. TAPI: ne uzun ne kısa, orta· III, 216
 5597. TAPINDAÇI: tapan, tapınan· II, 168
 5598. TAPINGAN: tapınan, daima tapan, II, 168
 5599. TAPINGUÇI: tapan, tapınan, II, 168
 5600. TAPINGULUK: tapınmaya hakkı olan· II, 169
 5601. TAPINIGLI: tapan, tapınan. II, 169
 5602. TAPINMAK: tapmak, tapınmak, hizmet etmek· II, 140, 160, 161, 167, 168
 5603. TAPIŞ: iki kişinin işlerini birbirine tapşırması, vekilleşme, yekeleşme· I, 367
 5604. TAPLAG: rıza, muvafakat· I, 462 bkz> tablag
 5605. TAPLAMAK: kabul etmek, razı olmak· III, 293
 5606. TAPLAŞMAK: bir işe razı olmak, uzlaşmak II, 206 bkz> tepleşmek
 5607. TAPLATMAK: razı etmek·II, 341
 5608. TAPLUK: yer yarıkları· I, 467
 5609. TAPMAK: tapmak, hizmet etmek; bulmak, sezmek· I,425; II, 3; III, 222
 5610. TAPRAŞMAK: sıçraşmak (yalnız deve için ).II, 217
 5611. TAPRIMAK: sıçramak (yalnız deve için)III, 277
 5612. TAPŞURMAK: tapşırmak, ulaştırmak, teslim etmek,II, 175 bkz> tapçurmak
 5613. TAP: tap çabuk çabuk· III, 145
 5614. TAPUG: hizmet, tapma, tapı· I, 373, 376; II, 168; III, 58, 251
 5615. TAPUGÇI: hizmetçi· I, 376
 5616. TAPUGLUG: devamlı hizmeti olan· I, 495
 5617. TAPUGSAK: hizmet eden, hizmet etmeyl seven· II, 168; III, 377
 5618. TAPULMAK: (kaybolan şey) bulunmak, II, 119
 5619. TAPUZMAK: bilmece sormak ve säylemek·I, 462 bkz> tab ızmak, tabuzmak
 5620. TAPZUG: bilmece·I, 462 bkz> tabuzgu, tabuzguk, tapzuguk
 5621. TAPZUGUK: halkın birbirini sınamaya çektikleri bilmece·I, 462, bkz> tabuzgu, tabuzguk, tapzug
 5622. TAR: dar·III, 97, 148. 259
 5623. TAR: kelek, (ırmaklarda) sal, III, 148, 157
 5624. TAR: yağ tortusu· III, 148
 5625. TARALMAK: taranmak, II, 126
 5626. TARAMAK: taramak, dağıtılmak,I, 14
 5627. TARANMAK: taranmak, kendini yardımsız taramak. II, 145
 5628. TARASLAMAK: bir şeyi kuvvet ile dağitmak· III, 332
 5629. TARGAK: tarak, I, 14, 467
 5630. TARGIL: (attan ba;ka her hayvan için) alaca· I, 15, 482 § targ ıl yılkı; alaca hayvan·I, 482
 5631. TARHAN: islamlık'tan önce verilmi; olan bir addır, "bey" demektir.I, 436
 5632. TANDAÇI: çiftçi·II, 51 bkz> tarıgçı
 5633. TARIG: ekin, bitki, arpa, buğday, tane, tohum, zahire.I, 19, 140, 154, 165, 168, 187, 193. 194, 198,203. 208, 212, 213, 223, 256, 293. 302, 320, 373, 499, 509, 514;II, 49, 74, 81, 82, 106, 124, 125. 126, 145, 159. 162, 204, 212, 219,232,238,240, 259,263,307,319,
 5634. TARIG: biti tahıla düşen ufak hayvan· I, 320
 5635. TARIGÇI: çiftçi, ekinci. II, 49. 51; III, 242 bkz> tar ıdaçı
 5636. TARIGLAG: tohum ekilecek yer, tarla, ekerge· I, 496, 500
 5637. TARIGLANMAK: ekin sahibi olmak· Il, 269
 5638. TARIGLIG: ek!n bulunan yer, ambar· I, 496 § tar ıglıg ev; buğdaylı ev· I, 501
 5639. TARIGLIG: yér ambar·I, 496, 501
 5640. TARIGLIK: ambar·I, 503
 5641. TARIKMAK: daralmak·II, 115
 5642. TARILMAK: (bir nesne, õtekisi içine) da ğılmak, yayılmak; ayrtlmak· I, 15; II, 126. 209; III, 6
 5643. TARILMAK: ekilmek· II, 126 tarım tekinlere ve Afrasyab soyundan olan hatunlara ve bunlar ın çocuklarına karşı söylenen bir kelime, Hakanlı hanları oğullarından başkasına söylenmez·I,396 § altun ta rım; büyük kadınların ungunu·I, 396
 5644. TARIM: göllere, kumluklara dökülen çay kollar ı·I, 396
 5645. TARIMAK: (ekin) ekmek·III, 262
 5646. TARIMLAMAK: ırmağı bir adadan öbür adaya atlamak suretiyle geçmek·III, 341
 5647. TARIMSINMAK: ekin eker görünmek· II, 259
 5648. TARINMAK: yalnız başına ekmek; ekin eker görünmek II, 145, 159
 5649. TARIRKU: otları birbirine karışmamı; olan yer, otu az yer· I, 489
 5650. TARITGAN: ekincilik eden· I, 514;II, 319
 5651. TARITGU: (ekin) ekecek· II, 321
 5652. TARITIGLI: çiftçllik etmek üzere olan· II, 320
 5653. TARITIGLIK: çiftçllik yapmak hakkı olan· II, 320
 5654. TARITIGSAK: çiftçiliğe düşkün olan· II, 319
 5655. TARITMAK: eklncilik etmek, ektirmek·I, 514
 5656. TARKA: koruk- I, 427 bkz> talka
 5657. TARMAK: dağıtmak, yaymak, ayırmak·I, 399; III, 180, 260 bkz> taramak
 5658. TARMAK: yırtıcı hayvanların pençesi.I, 467
 5659. TARMAKLANMAK: kol kol kuş pençesi glbl akın etmek; pençe sahibi olmak (ku ş); kol kol olmak (su)·II, 274 bkz> tarmutlanmak
 5660. TARMAMAK: tirmalamak·II, 364
 5661. TARMAŞMAK: tirmalaşmak, birlikte kaşınmak·II, 207 bkz> tırmaşmak
 5662. TARMATMAK: tırmalatmak·II, 349, 364
 5663. TARMAZ: ;en hıyarı·I, 457 bkz> turmuz
 5664. TARMUT: dağların tepelerl, derelerl,I, 451
 5665. TARMUTLANMAK: (su) kollara ayrılmak· II, 270 bkz> tarmaklanmak
 5666. TARTAR: kumruya benzer bir kuş· I, 485
 5667. TARTIG: yük ipi, denk sargısı; blr iş çıkması üzerine hakanın adamlarını çağırması·I, 462
 5668. TARTIGÇI: davetçi·I, 462
 5669. TARTILMAK: tartılmak; gerllemek vé çekilmek· II. 229, 237
 5670. TARTIN: ylyecek, başka bir yerden getirilen zahire·I, 435;III, 426
 5671. TARTINMAK: 6zlemek; acınmak; götürür görünmek,II, 240
 5672. TARTIŞMAK: tartışmak, taıtmada yardım etmek; germekte yardım etmek; birblrinl cezbetmekte ve çekmekte ve kurmakta yardımetmek; sızlamak,I, 230;II, 205;III, 255
 5673. TARTMAK: tartmak; cezbetmek; çekmek, uzatmak, germek; getirmek, almak, ç ıkarmak, III, 426
 5674. TARUMAK: daralmak·III,261 262
 5675. TARUNMAK: canı sıkılmak, usannnak, sıkılmak· II, 145
 5676. TARUS: evin çatısı· I, 366; II, 105
 5677. TARUSLAMAK: çatı yapmak, III, 332
 5678. TARUTMAK: darla;tırmak·II, 302 ·
 5679. TAS: her nesnenin kötüsü, bayağısı,I, 329
 5680. TASAL: çevgen oyununda çlzilmlş sınır·I, 392 bkz> talas
 5681. TASGAMAK: tokatlamak·III, 287, 288
 5682. TASGAŞMAK: tokatlaşmak; tokatlamakta yardım ve yarış etmek,II, 220 bkz> yasgaşmak
 5683. TASGATMAK: tokatlatmak,II, 338
 5684. TÀŞ: taş, kaya,I,135,163, 254, 256, 276, 517;II, 7, 14, 23, 129, 133.184, 234; III, 58,152,187, 280. 282 286, 372, 375. 426 435, 447, 448
 5685. TAŞ: dış, taşra, gurbet; geniş açıklık; yazı; yabancı yer·I, 91, 435;II, 74;III, 152
 5686. TAŞAK: erkeklik aygıtı.I, 380, 438;III, 267
 5687. TAŞAKLIG: taşaklı·I, 497
 5688. TAŞGURN: -ıak taşayazmak,II, 178, 201
 5689. TAŞIKMAK: dışarı çıkmak· II, 116 bkz> çıkmak,tışıkmak
 5690. TAŞIRKAN: közlüg patlak gözlü, lokma gözlü· I, 521
 5691. TAŞIRMAK: tafirmak· I, 521
 5692. TAŞITGAN: daima taşıtan, taşınan· I, 514
 5693. TAŞITMAK: taşitmak· II, 307
 5694. TAŞLAMAK: taşlamak; gurbete gitmek, dışarılıklı olmak, III, 294
 5695. TAŞLATMAK: taşlatmak; taşràya yollamak. II, 343
 5696. TAŞMAK: taşmak·II, 12
 5697. TAŞRA: dışarı·I, 424
 5698. TAŞUG: taşınabilen mal, eşya, menkul mal·I, 411
 5699. TAŞUMAK: taşımak; çıkarıp atmak, kovmak· I, 102; III, 266
 5700. TAŞURGAN: daima ta;ıran· I, 518
 5701. TAŞURMAK: taşırmak, II, 78
 5702. TAŞUTMAK: taşitmak·I, 210
 5703. TAT: tat, yabancı; müslüman olmayan; üygur, Farslı, Acem, Farsça konuşan·I, 36, 349, 454, 483, 486;II, 3, 216, 280, 281, 294
 5704. TAT: kılıç ve benzeri îeylerin üzerine çöken pas· II, 281 bkz> tut
 5705. TATA: on adımdan görülebilecek yer parças ı, III, 220 bkz> tada
 5706. TATGANMAK: tatlı bulmak, tat almak·II, 241
 5707. TATIG: tat, lezzet·I, 408
 5708. TATIGLANMAK: tatlanmak· II, 265
 5709. TATIGLIG: tatlı· I, 495, 496
 5710. TATIGMAK: tat, lezzet· I, 408
 5711. TATIGSAMAK: canı tatlı istemek, I, 279; III, 332, 333
 5712. TATIG: talıg tat, lezzet, I, 408
 5713. TATIKMAK: Tatlaşmak; Farslaşmak· II, 116, 281
 5714. TATIKMAK: paslannnak· II, 281 bkz> tutukmak
 5715. TATILMAK: tadılmak, tadına bakılmak, II, 120
 5716. TATIMAK: tat vermek· III, 257
 5717. TATINDI: süt bol süt· I, 449
 5718. TATINMAK: tadar görünnnek·II, 158
 5719. TATIRGA: tirşe denen sepilenmiş beyaz deri· I, 489
 5720. TATIRLIG: yér toprağı düz ve sert olan yer, bozkır, I, 494
 5721. TATIR: yér kıraç yer, I, 361 tatıtmak tadılmak, tadına tesir etmek, tat vermek, II, 299
 5722. TATLAMAK: Fars, vé Farslı saymak· III, 293
 5723. TATLAŞMAK: Farsça veya üygurca konuşmak, II, 206, 207ı
 5724. TATLIG: tatlı· I, 45, 529; III, 178, 194
 5725. TATRUŞMAK: birbirine tattırmak· II, 217
 5726. TAT: Tavgaç üygur ve Çinli; Farslı ve Türk· I, 454;II, 280
 5727. TATURGAN: daima tattıran·I, 515, 516;II, 74
 5728. TATURMAK: tattırmak·II, 73;III, 186
 5729. TAVAR: mal, davar·I, 79, 234, 235, 238, 264, 265, 300. 303, 362;III, 310, 334, 338, 419, 420, 445, 447 bkz> tavar
 5730. TAVUŞ: duygu ve kımıldanma· III, 165 bkz> tavış,tavuf
 5731. TAVAR: mal, mülk, eîya· I, 22. 79, 86, 114, 189, 210, 238, 255, 261, 264, 284, 291, 295, 362, 411, 498, 514;II, 17, 19, 29, 50, 55. 58, 61, 81, 87, 89. 93, 101, 112, 113, 121, 125, 136, 153, 154, 155, 156, 158. 183 189, 224, 237, 249, 250, 253, 295, 296, 297, 3
 5732. TAVARLIG: mallı, mal sahibi. I, 495
 5733. TAVARLUK: mal konan yer, hazine. I, 503
 5734. TAVARSAK: mal sever· II, 56
 5735. TAVGAÇ: edi Araplar'ın "Âd ulusunun izeri" dedikleri büyük ve eski yap ılara verilen ad· I, 454
 5736. TAVGAÇLARMAK: Maçinli saymak·III, 350
 5737. TAVGAÇLANMAK: Maçin halkı kılığına girmek II, 271
 5738. TAVGAÇ: yudası susam çiçeğinin (urfağının) yaprağına benzer yaprakları bulunup ilaç için kullan ılan bir
 5739. AĞAÇ·: I, 454
 5740. TAVILGUÇ: tabarhun; innap dediklerl meyve; k ızıl ağaç; bakam ağacı; tarhun denen sebze; kızıl sõğüt, I, 488, 489 bkz> tavılku
 5741. TAVILKU: tabarhun· I, 489 bkz> tavılguç
 5742. TAVIŞ: duygu ve kımıldanma. III, 165 bkz> tavuş, tavuş
 5743. TAVIŞGAN: tavşan·I, 513, 525
 5744. TAVIŞGANLAŞMAK: öndül olarak tavşan koyup yarış (bahis) etmek· II, 226
 5745. TAVIŞGAN: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346, 513
 5746. TAVMAK: tasarruf etmek,I, 519
 5747. TAVRAK: çabuk, acele, kıvrak, çalışkan, çabukluk· I, 156, 468, 520; III, 46, 69, 258 bkz> tafrak
 5748. TAVRAMAK: davranmak; büyümek, kuvyetlenmek,I, 103; III, 41, 279 bkz> tuvramak
 5749. TAVRAN: şalvar uçkuru ve sapan kolu yapmak için örülmü ş ip,I, 436
 5750. TAVRANMAK: davranmak·II, 240
 5751. TAVRATASI: davrandıracak·II, 362 § tavratası yér; davrandıracak yer·II, 362
 5752. TAVRATGAN: daima acele ettiren, daima davrand ıran·II, 360
 5753. TAVRATGU: davranılacak.II, 362 § tavratgu ogur; davran ılacak zaman·II, 362
 5754. TAVRATGUÇI: acele ettiren, davrandıran.II, 360
 5755. TAVRATIGLI: acele ettiren ve işe başlatmak üzere olan·II, 361
 5756. TAVRATIGLIK: davrandırma, acele ettirme hakkı olan, II, 361
 5757. TAVRATIGSAK: acele ettirmek, davrandırmak isteyen II, 360, 361
 5758. TAVRATIGSI: davrandırına, acele ettirme hakkı olan. II, 361
 5759. TAVRATIŞMAK: ivmekte ve yürüyüşte yarış etmek, II, 363
 5760. TAVRATMA: davrandırrria. II, 360
 5761. TAVRATMAK: acele etmek, acele ettirmek, davrand ırmak; (ip) eğirmek· II, 330, 335, 336, 360 tavratmış kıvratılmış. II, 362 § tavratmış yıp; kıvratılmış ip, II, 362
 5762. TAVRATTAÇI: acele ettiren, davrandıran· II, 360
 5763. TAVUŞ: duygu ve kımıldanma· I, 367 bkz> tavuş, tavış
 5764. TAVUŞLAMAK: kımıldanma, duyu ve hareket belirtmek III, 335
 5765. TAY: tay,I, 206, 207, 313; III, 71, 158
 5766. TAYAGU: taş ve tezek parçası· III, 174
 5767. TAYAK: dayak, dayangaç·I, 417; III, 166
 5768. TAYAKLANMAK: dayak, baston sahibi olan III, 197 ,198
 5769. TAYAMAK: dayak koymak, dayak dikmek, dayamak, III, 274
 5770. TAYANMAK: dayanmak, III, 161, 190, 191, 380
 5771. TAYAÑU: mabeyinci, perdeci· III, 380
 5772. TAYGAN: tazı, av köpeği. I, 421; II, 15, 343; III, 174, 175
 5773. TAYIG: kaygın· III, 165
 5774. TAYIŞMAK: kaymakta yarış etmek· III, 188
 5775. TAYITMAK: kaydırmak· II, 325, 326 bkz> tayturmak
 5776. TAYLAÑ: er ince, kibar, güzel, boylu boslu, rengi parlak, elbisesi temiz adam (en çok gençlerde kullanılır)· III, 386 bkz> tayuk § taylañ yigit; dalyan (daylan) gibi genç, III, 386
 5777. TAYMAK: kaymak· III, 166, 243, 244
 5778. TAYTURMAK: kaydırmak, 2iyındırmak· III, 192 bkz> tayıtmak
 5779. TAYUK: er ince, kibar genç· III, 166 bkz> taylañ
 5780. TAYUKLANMAK: dayılanmak, kibarlanmak. III, 197, 198
 5781. TAZ: kel, daz, boynuzsuz, bitkisiz, çorak· I, 26, 313; II, 41, 52; III, 148, 149 § taz koy; kel koyun, boynuzsuz koyun, III, 148 § taz yér; bitkisi az olan çorak yer, kel toprak·III, 148
 5782. TAZARMAK: kelle;mek· II, 77 bkz> tazgarmak, tazg ırmak
 5783. TAZ: at alacalı at· III, 148
 5784. TAZGARMAK: kelleşmek, dazlaşmak, II, 178 bkz> tazarmak, tazgırmak
 5785. TAZGIRMAK: dazlaşmak, kelle;mek· II, 178 bkz> tazarmak, tazgarmak
 5786. TAZLAMAK: birine kel demek, birini kel saymak. III, 293
 5787. TEBIZ: çorak yer; haset eden· I, 19, 365;II, 208
 5788. TEBIZLIK(G): çekememezlik, haset·I, 506
 5789. TEF: dek, al, hile·I, 332 bkz> tev
 5790. TEFÇITMEK: sıkıca geçmeli olarak diktlrmek· II, 329 bkz> tevçimek
 5791. TEGDEG: sebep,I, 160 bkz> tıldag
 5792. TEGDI: ziyaretçi.III, 230 bkz> teki
 5793. TEGILMEK: şaşıla;mak, tek gözlü olmak,II, 130
 5794. TEGIN: değin I, 349
 5795. TEGINMEK: bir büyük adamın yanına gelmek veya oradan gitmek. II, 143
 5796. TEGIÑ: tekin, samur·III, 370
 5797. TEGIR: değer, kıymet·I, 352;II, 82
 5798. TEGIRME: çörek, değirmen taşı, para gibi değirmi olan her nesne·I, 490
 5799. TEGIRMEK: yaklaştırmak·II, 148
 5800. TEGIRMEK: deve üzerine ikl taraflı atılarak içerisine bìnilen sepetle, sepete benzer nesne· I, 506 bkz> ügürmek
 5801. TEGIRMEN: değirmen, değirmen taşı· I, 369; II, 128; III, 266. 267, 282, 355
 5802. TEGIŞ: değişme. I, 368
 5803. TEGIŞMEK: muhakeme olmak; (bir yere) değmek; dürüm dürüşmek. II, 105, 106
 5804. TEGME: değme, her, her bir, türlü türlü·I, 157, 241, 296, 433, 434, 437, 523;II, 156, 285; III, 26 tegmek değmek, dokunmak, ermek, erişmek, varmak, yakalamak, dü;mek; hücum etmek· I, 48, 104, 167, 319, 363, 375, 410, 429, 471, 472, 522;II,19, 20,91 ,129;III,44,4
 5805. TEGRE: etraf, çevre, daire, değre,I, 310, 421, 424; II, 13, 45, 137; III, 285, 401, 422
 5806. TEGREK(G): herhangi bir şeyin halkası, değresi· I, 477
 5807. TEGÜ: kadar, dek,III, 237
 5808. TEGÜL: değil.I, 329, 393;II, 57, 68;III, 153 bkz>dag, dag ol, dag
 5809. TEGÜRGEN: daima degiren, eriştiren . I, 522
 5810. TEGÜRMEK: eriştirmek, dokundurmak, değirmek· I, 207, 335, 376; II, 84; III, 134, 158
 5811. TEJIK: Tacık, Farslı· I, 387
 5812. TEJIKLEMEK: Farslı saymak, Farslılığa nispet etmek,III, 340
 5813. TEK: tek, sadece, bir şey dilemeyerek; gibi, benzetme edat ı,I, 334, 353, 354, 490, 497;III, 155
 5814. TEKE: teke, boynuzundan yay yapılan' erkek geyik· III, 102, 228 § teke sakal; teke sakall ı, köse adam· III, 228
 5815. TEKI: ziyaretçi· III, 230 bkz> tegdi
 5816. TEKIŞ: her şeyin sonu, bitimi.I, 368
 5817. TEKNE: tekne·I, 434
 5818. TEKŞÜT: değişit, karşılık, bedel·I, 451
 5819. TEK: turmak susmak· I, 334
 5820. TEKÜZ: atın alnındaki akıtma,I, 507 bkz> tüküz
 5821. TEKÜZLIG: akıtmalı.I, 507
 5822. TELGEMEK: sıkmak, can sıkmak,III, 291
 5823. TELGENMEK: kızmak, içlenmek· II, 242
 5824. TELIK: delik· I, 388
 5825. TELIM: çok, pek çok, bol, fazla, daima, hep, pek· I, 44, 73, 110, 132, 156, 157, 166, 167, 200, 235, 249, 255, 397, 427, 467, 514, 515, 520, 521, 522, 523;II, 38, 179, 241, 260, 315, 342; III, 20, 52, 159, 194, 297, 311, 323, 404
 5826. TELINMEK: delinmek· II, 147, 148
 5827. TELIŞMEK: delmekte yardırn ve yarış etmek, II, 108
 5828. TELMEK: delmek; sıirüye katmak· II, 22
 5829. TELMIRMEK: sağa sola bakınmak (bir şey istemek için).II, 179, 180
 5830. TELTÜRMEK: deldirmek. II, 174, 175
 5831. TELÜ: deli,çılgın III, 156, 232 bkz> telve
 5832. TELVE: deli, I, 426 bkz> telü
 5833. TEM: tırkaz· I, 337
 5834. TEMEN: büyük iğne, çuvaldız, I, 402; III, 35, 367 bkz> tümen § temen yiñne; büyük i ğne, çuvaldız· I, 402 § temen yigne; büyük igne, çuvald ız, III, 35
 5835. TEMLEMEK: tırkazlamak· I, 337
 5836. TEMREGÜ: temregi· I, 491
 5837. TEMÜR: demir. I, 42, 187, 361, 520; II,II, 21; III, 253
 5838. TEMIIRÇI: demirci· III, 268
 5839. TEMÜRGEN: ok temreni .I, 522 bkz> temürken
 5840. TEMÜR: kazñuk kutup yıldızı; demir kazık·III, 383 bkz> temür kazuk (kazuñuk)
 5841. TEMÜR: kazuk kutup yıldızı; demir kazık,III, 40 bkz> temür kazñuk
 5842. TEMÜRKEN: ok tenıreni·I, 522 bkz> temürgen
 5843. TEMÜRLÜG: demir sahibi·I, 506
 5844. TEMÜRLÜK: demir eritllen ve süzülen yer·I, 506
 5845. TEN: vücut·II, 307
 5846. TENÇMEK: ısırmak, kötüleşmek, yoksullaşmak· II, 281;III, 303 bkz> yençimek, yunç ımak
 5847. TENE: tane; susam, mışmiş gibi şeyler·III, 44, 236
 5848. TENRIMEK: uyuyamamaktan baş dönmek,III, 282
 5849. TEÑĞ: imkân, fırsat, sıra·II, 103; III, 355 terig gõl, batakl ık·I, 528
 5850. TEÑ: denk, ögür, akran·III, 355 § teñ
 5851. TUŞ: denk, eş, küfüv·III, 355
 5852. TEÑEK: hava·III, 366
 5853. TEÑELGÜÇ: dölengeç kuşu·III, 388 bkz> terigelgün
 5854. TEÑELGÜN: dölengeç kuşu·III, 388 bkz> teñelgüç
 5855. TEÑERMEK: iki şeyi birbirine denklemek, denkle ştirmek·III, 398
 5856. TEÑEŞMEK: denkleşmek, ikl şey birbirine denk olmak III, 393
 5857. TEÑIL: ön ayakları çizgili·III, 366
 5858. TEÑIRGEN: Tanrıya tapınan bilgin.III, 389 bkz> Teñrigen
 5859. TEÑITMEK: havaya doğru yükseltmek·III, 396 bkz> tüñitmek
 5860. TEÑIZ: deniz·I, 100; II, 45; III, 136, 363, 370
 5861. TEÑLEMEK: Iki şeyi birblrine denklemek, denk etmek, denkle ştirmek. I, 427, III, 403
 5862. TEÑLENMEK: işi düşünmek, çare düşünmek· III, 400
 5863. TEÑLEŞMEK: iki şey birbirine denkle;mek, III, 398
 5864. TEÑMEK: havalanmak, havaya yükşelmek, göz-den kaybolmak, III, 390
 5865. TEÑRI: gök, sema· III, 377
 5866. TEÑRI: büyük bir dağ, büyük bir ağaç gibi göze ulu görünen Her şey· III, 377
 5867. TEÑRI: Tanrı. I, 53, 68, 150, 171, 206. 212, 225, 266, 280, 300, 301, 304, 373, 416, 461, 472, 475;II, 3, 77, 140, 152, 160, 161, 162, 167, 169, 173, 179, 185, 192, 200, 201, 288, 294, 303, 315, 316, 324, 325, 347, 356,III, 52, 53, 84, 95, 137, 271, 273, 290, 34
 5868. TEÑRIGEN: Tanrı'ya tapınan bilgin, bilgin kimse· III, 377, 389 bkz> Teñirgen
 5869. TEÑRIGERÜ: Tanrı'ya doğru, Tanrı'ya yõnelerek, III, 251 bkz> Teñrikeri
 5870. TEÑRIKERI: Tanrı'ya doğru, Tanrı'ya yônelerek. III, 251 bkz> Teñrigerü
 5871. TEÑTÜRMEK: elindekini havaya doğru saldırmak, yükseltmek, III, 397
 5872. TEÑÜÇ: saçayağı gibi yarım arşın yüksekliğinde olan her şey· III, 381
 5873. TEÑÜRMEK: havaya doğru yükselip kaybolmak, yükselen bir ;eyl sal ıvermek. III, 392
 5874. TEPIK: tepiş, tepme· I, 27, 386
 5875. TEPILMEK: tepilmek· II, 119
 5876. TEPINMEK: tepmek, bir şeyi ayakla kımıldatmak· II, 140
 5877. TEPIŞMEK: tepişmek, II, 87, 113
 5878. TEPLEŞMEK: bir işe razı olmak, uzlaşmak· II, 206 bkz> taplaşmak
 5879. TEPMEK: dövmek, vurmak, tepmek, I, 27, 178, 386, 526; II, 3, 33, 113
 5880. TEPREMEK: tepremek, kımıldamak III, 277
 5881. TEPRENMEK: teprenmek,II, 240
 5882. TEPREŞMEK: oynamak, tepreşmek, kaynaşmak· I, 88;II, 204
 5883. TEPRETESI: tepretilecek.II, 362 § tepretesi yér; tepretilecek yer·II, 362
 5884. TEPRETGEN: çok tepreten·II, 360
 5885. TEPRETGÜ: tepretilecek,II, 362 § tepretgü ogur
 5886. TEPRETGÜÇI: tepreten,II, 360
 5887. TEPRETÍGLIK: tepretme hakkı olan·II, 361
 5888. TEPRETIGSEK: tepretmek dlleğinde olan· II, 360. 361
 5889. TEPRETIGSI: tepretmek hakkı olan ve tepretmekte acele eden· II, 362
 5890. TEPRETIŞMEK: tepretmekte yardım ve yarış etmek· II, 363
 5891. TEPRETME: teprendirme. II, 360
 5892. TEPRETMEK: tepretmek, teprendirmek, kımıldatmak, saldırmak; (yalnız deve için) sıçratmak, II, 329, 330, 360
 5893. TEPRETMIŞ: tepretilmiş, II, 362 § tepretmiş neñ
 5894. TEPRETTECI: tepreten· II, 360
 5895. TEPSEMEK: haset etmek, günülemek, çekememek· I, 463; III, 283 bkz> tepzemek
 5896. TEPSETMEK: haset ettirmek· II, 336 bkz> tepzetmek
 5897. TEPÜK: kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır,
 5898. ÇOCUKLAR: bunu teperek oynarlar· I, 386
 5899. TEPZEMEK: haset etmek, günülemek, çekememek, I, 19; III, 283 bkz> tepsemek
 5900. TEPZEŞMEK: hasetleşmek· II, 206 tepzetmek haset ettirnşek, II, 335, 336, bkz> tepsetmek
 5901. TER: ter, I, 181, 322, 466; 11. 96, 273, 279, 303, 336;III, 148, 196
 5902. TER: ücret, çalışana verilen para· III, 148, 212
 5903. TER: atmak beden teri dışarı atrnak·II, 303
 5904. TERITMEK: teri ötmek
 5905. TER: bolmak terlemek, utanmak, mahcup olmak·I, 322
 5906. TERÇI: ücretle çalışan, ırgat·I, 417; III, 148
 5907. TERGÜŞI: deren, toplayan·II, 51
 5908. TERI: deri, I, 70, 165, 306; II, 149, 229, 231, 303, 354; III, 188, 190, 221, 244, 392
 5909. TERIGSEK: dermeyi, toplamayı dileyen· II, 55
 5910. TERINÇEK: iki parçadan yapılan kadın carı· I, 510
 5911. TERIÑ: (yalnız su için) engin, geniş, derin, her derin ve çok şey· III, 370
 5912. TERINGÜKLENMEK: (su) derlnlemek, ;oğalmak· III, 411
 5913. TERI: ötmek ter derlden geçmek,II, 303 bkz> ter atmak, teritmek
 5914. TERITMEK: terlemek·II, 303, 304 bkz> ter atmak, teri ötmek
 5915. TERK: tez, çabuk,I, 350, 441 bkz> terkin
 5916. TERKEN: egemen, hükümdar, mellk; vilâyet üzerine vali olan kimseye kar şı hakanlann aytası; "kendisine itaat edilen" anlam ına I, 376, 441, 442; 11. 209
 5917. TERKIN: toplu olan, toplanmiî olan her şey· I. 442, 443;II, 209
 5918. TERKIN: tez, çabuk,I, 441 bkz> terk
 5919. TERK: kelmek tez gelmek· I, 350
 5920. TERK: kılmak çabuk olmak· I, 350
 5921. TERKLEMEK: ivmek, acele etmek· III, 445
 5922. TERLEMEK: terlemek; kaşağılamak, gebrelemek, silmek· III, 293
 5923. TERLENMEK: terlemek, II, 242, 254
 5924. TERLETMEK: terletmek· II, 342
 5925. TERLIK: teri çekmek için eğerln veya palanın altına konulan keçe·I, 476
 5926. TERÑEK: su sızıntısı, su blrikintísi; kaynak, II, 291, 328 bkz> terñük
 5927. TERÑÜK: kaynak· II, 6 bkz> terñek
 5928. TERS: güç olan her nesne· I, 348
 5929. TERSINMEK: terslemek, kızmak; (yara kapandıktan sonra) azmak· II, 240, 241
 5930. TERS: ters urmak her yanından, her yanına vurmak· I, 348
 5931. TES: obanma edatı·I, 328 § tesdegirme; des- değirmi·I, 328
 5932. TEŞIK: obur, karnı dolduğu halde gözü dolmayan kişi·I, 387 bkz> teşüklemek
 5933. TEŞILMEK: yarılmak, değilmek II, 127, 128
 5934. TEŞRÜM: eğrilmiş ip yumağı· I, 485 bkz> tüşrüm
 5935. TEŞÜK: taşagı yarık; deşik, yarık, I, 387
 5936. TEŞÜKLEMEK: obur, aç gözlü saymak, III, 340 bkz> te şik
 5937. TETIK: akıllL III, 33 bkz> teytik
 5938. TETRÜ: her şeyin tersine dönüşü· I, 420
 5939. TETRÜLMEK: çevrilmek, ters olmak, kötü olmak, kötüle şmek·II, 229, 230
 5940. TEVE: deve·III, 139 bkz> deve, devey, tevey, teve, tevey, tevi, tévi, tivi
 5941. TEVEY: deve· III, 314, 342,447 bkz> deve, devey, teve, tevey, tevi, tévi, tivi
 5942. TEV: al, hile, aldatma,I, 332 bkz> tef
 5943. TEVÇIMEK: oyulkamak, seyrekçe dikmek·III, 276 bkz> tefçitmek
 5944. TEVE: deve·II, 181 bkz> deve, devey, teve, tevey, tevey, tevl, tévi, tivi
 5945. TEVEY: deve, I, 31; II, 84, 195, 206, 217, 255, 256, 329, 351;III, 49, 60, 67, 113, 136, 140, 168, 186, 200, 225, 309 bkz> deve, devey teve, tevey, teve, tevi, tévi, tivi
 5946. TEVGEN: her zaman 0126^I, 401
 5947. TEVI: deve· 1. 127, 385, 485;II, 21, 75, 246, 252, 338; III, 139, 277. 287 bkz> deve, devey, teve, tevey, teve, tevey, tévi, tivi
 5948. TEVINMEK: tasalanmak, utanmak, sıkılmak, II, 147
 5949. TEVIŞMEK: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek· II, 102 bkz> tüvi;mek
 5950. TEVLÜG: alcı, aldatıcı· I, 477; III, 33 bkz> tevlük
 5951. TEVLÜGLENMEK: kendini hileci saymak, hileci olmak, II, 277 bkz> tevlüklenmek
 5952. TEVLÜK: alcı, hileci, aldatıcı, III, 33 bkz; tevlüg
 5953. TEVLÜKLENMEK: kendini hileci saymak, hileci olmak, II, 277 bkz> tevlüglenmek
 5954. TEVMEK: eti şişe saplamak, dizmek. I, 401; II, 15
 5955. TEVSI: tepsi, sofra· I, 423; III, 50
 5956. TEVŞELMEK: ufalanmak; karışmak. II, 235, 236 bkz> tevşülmek
 5957. TEVŞEMEK: karı;mak, dolaşmak (ip), III, 286
 5958. TEVŞETMEK: karıştırmak, dolaştırmak (ip); birinin terini burçaklat ıncaya kadar yormak, II, 336
 5959. TEVŞINMEK: çalışmak, çırpınmak. II, 241 bkz> tevşünmek
 5960. TEVŞÜLMEK: karışmak· II, 236 bkz> tevşelmek
 5961. TEVŞÜNMEK: çalışmak, çırpınmak· II, 241 bkz> tevşinmek
 5962. TEVÜRGEN: her zaman çeviren·I, 521 § evürgen tevilrgen; her zaman evirlp çeviren· I, 521
 5963. TEVÜRMEK: çevirmek·II, 82 § evürdi tevürdi; evirip çevirdi, alt üst etti; tasarruf etti· II, 81
 5964. TEYITILMEK: akıllanmak, zekile;mek· II, 121
 5965. TEYTIK: akıllı, zeki· III, 33 bkz> tetik
 5966. TEZEK: tezek, at gübresi· I, 386
 5967. TEZEKLEMEK: pislemek. III, 340
 5968. TEZGEK: (er) işten ve işe benzer şeylerden kaçan, çekingen· II, 289 bkz> tezik
 5969. TEZGI: düşman gelmesi yüzünden halk arasında olan ürkuntü, panik· I, 429 bkz> tezik
 5970. TEZGI: bolmak düşman gelmesi yüzünden ürküntü meydana gelmek, I, 429
 5971. TEZGINÇ: dağ dönemeci, dağ büklümü· III, 387 bkz> yörgenç
 5972. TEZGINÇ: yol büküntülü, kıvrımlı yol- III, 387
 5973. TEZGINMEK: dönmek, tavaf etmek; çevrilmek· II, 241, 255, 303, 312
 5974. TEZIK: halk arasında ürküntü, panik, I, 387 bkz> tezgi
 5975. TÈZIK: (kişi) işten kaçan kimse· I, 387 bkz>tezgek
 5976. TEZINMEK: kaçar görünmek.II, 146
 5977. TEZIŞMEK: blrbirinden kaçışmak, II, 99
 5978. TEZITMEK: kaçırmak, II, 305
 5979. TEZMEK: kaçmak, tezlkrnek· II, 8
 5980. TÉGIN: aslında "köle" anlamına; sonraları hakan okullarına verilen ungun· I, 355, 357, 413; III, 368 bkz> tigin § kümüş tégin; rengi gümüş gibi saf köle· I, 413 § alp tégin; yi ğit köle I, 413 § kutlug tégin; uğurlu köle. I, 413
 5981. TÉGIT: tegin kelimesinin çoğul şekli.I, 355, 356
 5982. TÉMEK: demek, söylemek·I, 43, 74, 79, 87, 127, 178, 403;II, 287; III, 214, 215, 233. 245, 247, 259 bkz> timek
 5983. TÉMIN: demin·I, 409
 5984. TÉRGELIR: dermek, toplamak üzere o1an· II, 67
 5985. TÉRGEŞMEK: arka arkaya gelerek derleşmek· II, 206 bkz> tirkeşmek
 5986. TÉRGI: sofra, I, 429; II, 54 bkz> térgü
 5987. TÉRGÜ: sofra üzerindeki çeîitli yemek; s ıra, dizi·I, 428 bkz> térgi
 5988. TÉRIG: derme, derl{; dernek, derge,I, 388; II, 41 bkz> tirik
 5989. TÉRILGEN: her zaman derilen, toplanan·I, 521, 523
 5990. TÉRILMEK: derilmek, toplanmak· II, 127; III, 6
 5991. TÉRIMSINMEK: derer gibi görünmek· II, 261
 5992. TÉRINMEK: kendisine dermek, II, 146
 5993. TÉRIŞMEK: toplanmak, toplamakta ve dermekte yard ım ve yarış etmek· I, 107; II, 95, 96
 5994. TÉRKEK: bohça· II, 21
 5995. TÉRMEK: dermek, toplamak· II, 39, 44, 62, 66, 83; III, 181
 5996. TÉRNEK: dernek, işlerini konuşmak için ulusun toplandığı yer· I, 477
 5997. TÉTÜRMEK: söyletmek, dedirtmek. III, 186
 5998. TÉVI: deve· I, 389,499 bkz> deve, devey, teve, tevey, teve, tevey, tevi, tivi
 5999. TIDIŞ: engellik, engel oluş· I, 407
 6000. TIDIGLIG: neñ kendisine varılması yasak edilmiş nesne· I, 496
 6001. TIDIGMAK: bir şeyden alıkoyma, engel o1ma· I, 373
 6002. TIDILMAK: kaçınmak, çekinmek, alıkoymak, engel olmäk·II, 126 bkz> t ıdınmak
 6003. TIDIN: vakit bildiren bir kelime· III, 171
 6004. TIDINDI: nerig esirgenen, yasak edilen şey·I, 449
 6005. TIDINMAK: kaçınmak, esirgenmek, yasak edilmek I, 449;II, 144, 145 bkz> t ıdılmak
 6006. TIDIŞMAK: engel olmakta, alıkoymakta yarış etmek· II, 93
 6007. TIDLINMAK: kaçınmak, tıyınmak; söz söylerken duraklamak. II, 242
 6008. TIDMAK: geri koymak, men etmek· II, 292; III, 244, 439 bkz> t ıtmak, tıymak
 6009. TIG: al ile doru arası at rengi, konur al· III, 127
 6010. TIGDAMAK: diğrek, sert, katı olmak III, 278 bkz> tıgramak, yavramak
 6011. TIGMAK: eğmek; değmek; bir yere değerek keskinliği gitmek, körleşmek I, 307;II, 14, 83;III, 231 bkz> tagılmak, tigmek
 6012. TIGRAK: yılmaz; yiğit, bahadır· I, 468; II, 212
 6013. TIGRAK: elçi, haberci, postacı· III, 65
 6014. TIGRAKLANMAK: yiğitlik göstermek, yiğitlenmek· II, 274
 6015. TIGRAMAK: diğrek, katı, sert olmak· III, 277, 278 bkz> tıgdamak, yavramak
 6016. TIGRAŞMAK: gürbüzleşnıek, bahadırlaşmak. II, 212
 6017. TIGRATMAK: sıkıştırmak; becerikli, tıgrak yapmak, II, 330
 6018. TIKILAMAK: tık diye ses vermek· III, 326 bkz> tiki, tíkilemek
 6019. TIKITMAK: tıkılmak, sıkışmak,II, 129
 6020. TIKINMAK: teperek tıkmak, doldurmak, fazla yemek· II, 147
 6021. TIKIŞMAK: tikılmak, sıkı;mak· II, 104
 6022. TIKITMAK: tıktırmak, sıkı;tırmak· II, 308
 6023. TIKMA: (üzüm) sıkışık, birbirine girmiş (üzürn)· II, 16
 6024. TIKMAK: tıkmak, doldurmak·II, 16
 6025. TIKTURMAK: tıktırmak, bastırmak· II, 174
 6026. TIL: dil, söz, lûgat·I, 107, 335, 336, 429;II, 20; III, 43, 133, 134, 161
 6027. TIL: durumunu öğrenmek için düşmandan yakalanan tutsak, çaşıt, casus· I, 336; III, 134
 6028. TILAK: kadının kadınlık aygıtı, avret yeri,I, 335, 411
 6029. TILDAG: bahane, I, 160, 462 bkz> tegdeg
 6030. TILIKMAK: konuşmak, haber vermek; dile düşmek· II, 116, 117
 6031. TILKATMAK: işi geciktirmek; yükü çarpitmak, çarp ık yapmak; yükle ip arasına ağaç parçası koyarak yükü düzeltmek için büktürmek. II, 339 bkz> talk ıtmak
 6032. TILLIG: dilli· III, 313
 6033. TIL: tegürmek dil uzatmak, söz dökundurmak, dille (sözle) incitmek.I, 336
 6034. TIL: tutmak düşmanın durumunu õğrenmek üzere blr adam yakalamak·I, 336;III, 134
 6035. TIN: ruh, nefes, soluk· I, 164, 177. 179 192, 249, 339;II, 118, 283 bkz> t ınıg
 6036. TIN: dinmiş; haylaz, işslz; tembelleşmiş, harın- lafmış III, 138
 6037. TINÇAMAK: bozulmak, çürümek, III, 303 bkz>tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçımak, tunçımak
 6038. TINÇIMAK: bozulmak, çürümek, III, 276, 303 bkz> tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tunçımak
 6039. TINDURMAK: rahatettirmek, dinlendirmek,11,176
 6040. TINIG: nefes alma, soluk alma· II, 40 bkz> t ın
 6041. TINILMAK: dinlenilmek, rahat edilmek. II, 130, 131
 6042. TINMA: susma· II, 28
 6043. TINMAK: dinlenmek, solumak, nefes almak; dinmek, sonu gelmek,I, 206, 207, 529; II. 28, 40, 176, 204, 316;III, 158 tın
 6044. TIIT: sus·II, 28
 6045. TIÑILAMAK: agır bir şey yere düşerek ses vermek,III, 404 bkz> tiñilemek
 6046. TIÑLAMAK: dinlemek·III, 403 bkz> tlñlemek
 6047. TIÑLAŞMAK: dinlemekte yarış etmek·III, 398
 6048. TIÑLATMAK: dinletmek-II, 359
 6049. TIRMALMAK: tırmalamak II, 230
 6050. TIRMAŞMAK: tırmaşmak, kaşınmak·II, 207 bkz> tarmaşmak
 6051. TIRÑAK: tırnak.I, 134, 177;III, 382
 6052. TIRT: tekrarlanarak "cart" diye ses vermek·I, 341
 6053. TIŞ: diş,I, 464;II, 20, 97, 110,III, 209, 311, 334; III, 25, 73, 125, 216, 254, 270, 272, 280, 283, 297
 6054. TIŞ: sapan demiri·III, 125
 6055. TIŞ: alın akıntisı gözü önüne varıp kulaklarına çıkmayan ve burnuna inmeyen ikìsi ortas ı kalan at·III, 125
 6056. TIŞI: dişi, her hayvanın dişisi; kadın· I, 396, 400, 447, 529; II, 102; III, 6, 178, 224, 229 bkz>tí şi tışıkmak dışarı çıkmak·II, 116 bkz> çıkmak, taşıkmak
 6057. TIŞI: takagu tavuk·I, 447
 6058. TIŞLATMAK: dişletmek.II, 343, 344
 6059. TIT: dağda biten çam fıstığı ağacı, Pinuslarix. III, 120
 6060. TITILMAK: didilmek II, 120
 6061. TITIŞMAK: ditmekte yardım etmek, yırtılmak· II, 89 bkz> titişmek
 6062. TITLANMAK: çamlanmak, çam sahibi olmak· III, 199
 6063. TITMAK: geri koymak men etmek· II, 292 bkz> tıdmak, tıymak
 6064. TITMAK: ditmek, ziyadesiyle parçalanmak, II, 292
 6065. TIYMAK: men etmek· III, 244 bkz> tıdmak, tıtmak
 6066. TIGIN: aslında "köle" anlamına iken sonra hakan oğullarına verilen ungun· I, 355 ,357, 413; III, 368 bkz> tégin
 6067. TIGMEK: egmek, III, 231 bkz> tagılmak, tıgmak
 6068. TIGRETMEK: ses çıkartarak, hışıldatarak yürütmek,II, 330, 331 bkz> tikretmek
 6069. TIKEMEK: dikmege gücü yetmek· I, 117
 6070. TIKEN: diken·I, 204, 400;II, 215, 280;III, 44 bkz> tikken
 6071. TIKI: geceleri işitilen ses,III, 230 bkz> tıkılamak,tikilemek
 6072. TIKIGLIG: dikilmiş (elbise),I, 509 bkz> tikiklig
 6073. TIKIKLIG: dikilmiş.I, 509 bkz> tikiglig
 6074. TIKILEMEK: ses, hışırtı çıkarmak,III, 326 bkz> tıkılamak, tiki
 6075. TIKILMEK: dikilmek, (ağaç) dikilmek, bir şeyi dikine koymak,II, 130
 6076. TIKIM: parça, I, 396 bkz> tikkü, tikü tikir
 6077. TIKIR: at nalının çıkardığı sesi bildiren bir kelime. I, 361 bkz> tak ır takır
 6078. TIKIŞMEK: (agaç, elbise) dikmekte yardım etmek, II, 106, 113
 6079. TIKKEN: diken, I, 401 bkz> tiken
 6080. TIKKÜ: parça, lokma· III, 229 bkz> tlkim, tikü
 6081. TIKLINMEK: (ağaç ve benzeri) dikilmek. II, 244
 6082. TIKLIŞMEK: (ağaç ve benzeri) dikilrnek. II, 207
 6083. TIKME: (neıíğ) dikilmiş (nesne), I, 433
 6084. TIKMEK: bir şeyi delmek, dürtmek, sokmak, (ağaç) dikmek, bir şeyi dikey hale getirmek; (diki ş) dikmek. I, 195, 201; II, 20; III, 25, 367 § tikmeginçe; dikilmedikçe· II, 21
 6085. TIKREMEK: ses vermek; gelişmek, yeti;mek. II, 280
 6086. TIKREŞMEK: ses vermek; büyüyüp serpilmek. II, 209
 6087. TIKRETMEK: ses çıkartmak, hışıldatarak yürümek·II, 330, 331 bkz> tigretmek
 6088. TIKTÜRMEK: (dikiş) diktirmek· II, 174
 6089. TIKÜ: parça, lokma·III, 229 bkz> tikim, tikkü
 6090. TIKÜÇ: ekmekçilerin ekmek üzerine nak ış yapmak için kullandıkları nesne, kuş yeleği·I, 358
 6091. TIKÜLEMEK: lokma lokma vermek; rüşvet vermek·III, 326
 6092. TILDÜRMEK: dildirmek· 11.176 bkz> tiltürmek
 6093. TILEK: dilek,I, 412;II, 148; III, 90
 6094. TILEMEK: dilemek, istemek; beklemek, aramak·I, 21, 36, 51, 126, 252, 459;II, 8, 112, 260, 262; III, 87, 90, 143, 271
 6095. TILEMSINMEK: diler, ister gibi görünmek·II, 259, 261
 6096. TILENMEK: aranmak, dilenmek· I, 407; III, 43
 6097. TILEŞMEK: dilemekte yanş etmek·II, 108
 6098. TILETMEK: istetmek, diletmek. II, 310
 6099. TILGE: dilim, uzunlamasına kesilen her şey·I, 429 bkz> tilim
 6100. TILI: ok temreni üzerine sarılan sırım,III, 233
 6101. TILIM: dilim.I, 397 bkz> tílge
 6102. TILIMSINMEK: dilim yapar görünmek·II, 262
 6103. TILINMEK: uzunlamasına dilinmek·II, 149
 6104. TILLŞMEK: dilmekte yardım ve yarış etmek· II, 108
 6105. TILKI: tilki· II, 343 bkz> tilkü
 6106. TILKÜ: tilki.I, 54, 421, 429; II, 15; III, 5, 175, 244 bkz> tilki
 6107. TILKÜLENMEK: tilkilik etmek, yaltaklanmak· III, 202
 6108. TILMEK: dilmek, uzunluğuna yarmak veya kesmek, II, 23
 6109. TILTÜRMEK: dildirmek. II, 175 bkz> tildürmek
 6110. TIM: şarap dolu tulum; şarap satan, III, 136
 6111. TIMCI: şarap satan, meyhaneci·III, 136
 6112. TIMEK: demek· III, 231 bkz> témek
 6113. TIN: yular I, 339;III, 138 § tin tizgin; yular dizgin· I, 339
 6114. TIÑ: dik- III, 356
 6115. TIÑILEMEK: ağır bir şey yere düşerek ses vermek· III, 404 bkz> tıñılamak ,
 6116. TIÑLEMEK: dinlemek .I, 96 bkz> tıñlamak
 6117. TIÑ: turmak dik durmak·I, 356
 6118. TIREGÜ: direk, kendisine bir ;ey dayan ılan ve kendisiyle bir şey durdurulan her nesne, direcen ve buna benzer şeyler,I, 447
 6119. TIREK: direk; kavak·I, 387, 412
 6120. TIREKLIG: direk sahibi. I, 509
 6121. TIREKLIK: direklik ağaç yetişen yer, kavaklık; direklik· I, 509, 511
 6122. TIREMEK: dayak veya direk dikmek· III, 262
 6123. TIRENMEK: dayanmak; direnmek, çekinmek· II, 14S, 146;III, 233
 6124. TIREŞMEK: direşmek, çekinmek, diremek, şıkıntidan yürümez olmak (hayvan); çeki şmek· I, 414; II, 95, 96
 6125. TIRGÜRMEK: diriltmek II, 179, 200, 324; III, 424
 6126. TIRIG: diri, canlı, yaîayan· I, 14, 62, 386; III, 333 § tirigle; diri iken, hayatta iken. III, 257
 6127. TIRIK: derme, deriş; dernek, derge· I, 388 bkz> térig
 6128. TIRILGEN: her zaman yaşayan· I, 523, 524
 6129. TIRILMEK: dirilmek, yaşamak· I, 14; II, 127, 139, 200, 324; III, 6, 65
 6130. TIRIÑ: kulağın tınlamasına benzer sesi bildiren kelime. III, 370
 6131. TIRIÑ: étmek tın etmek· III, 370
 6132. TIRIÑ: éttürmek tın etmek III, 370
 6133. TIRKEŞ: yığlışma; kalabalık yüzünden yürümekte güçlük·I, 460 § suv tirke şi; dere kollarının suyunun toplandığı yer·I, 460
 6134. TIRKEŞMEK: toplanmak, toplaşmak, derleşmek·I,149,459; III, 65 bkz> térgeşmek
 6135. TIRSGEK: göz kapaklarında çıkan sivilce, it dirseği, arpacı·k. III, 424
 6136. TIRSGEK: dirsek· III, 424
 6137. TIŞEK: şişek, iki yaşını bitirerek üçüne basmış olan koyun· I, 387
 6138. TIŞELMEK: bilenmek, di;enmek· II, 128
 6139. TIŞEMEK: dişemek· III, 266, 267
 6140. TIŞETMEK: dişetnnek, II, 307
 6141. TIŞI: dişi, her hayvanın dişisi; kadın·I, 396, 400,447, 529;II, 102; III, 6, 178, 224. 229 bkz> t ışı
 6142. TIŞLEMEK: dişlemek, dişle ısırmak· III, 294
 6143. TIŞLENMEK: dişlenmek; dişenmek, bilenmek II, 244
 6144. TITIG: (yara, ağrı) acıma, acıyı;·I, 386
 6145. TITIK: çamur·I, 386, 506;III, 297 § oçakl ık
 6146. TITIK: çamur ve çamura benzer ocak yapılacak her nesne·I, 150
 6147. TITINMEK: dayanmak, direnmek, dik bakmak· II, 144
 6148. TÍTINÜ: bakmak dik, keskin bakmak, II, 144
 6149. TITIR: dişi deve·I, 361; III, 291
 6150. TITIŞMEK: ditmekte yardım ve yarış etmek; yırtılmak.II, 89 bkz> tıtışmak
 6151. TITIZ: tadı hel;le glbi kekremsi olan·I, 365
 6152. TITIZLIK: kek^elik.I, 506
 6153. TITMEK: (yara) acımak·I, 386
 6154. TITMEK: direnmek, karşı koymak; dik bakmak·II, 292
 6155. TITREŞMEK: titreşmek II, 217, 218
 6156. TITRÜ: bakmak dik bakmak, keskin gözle bakmak, II, 292; III, 272
 6157. TIVI: deve,III, 139 bkz> deve, devey, teve, tevey, teve, tevey, tevi, tévi
 6158. TIZ: yüksek yer· II, 344; III, 123 § tar ıg art tiz; Kaşgar'a yakın bir yayla· III, 123
 6159. TÍZ: diz,III, 123
 6160. TIZGIN: dizgin, I, 339, 424
 6161. TIZIG: (tizik) sıra, saf, dizi. I, 214, 387
 6162. TIZILDÜRÜK: çedik ve mest gibi çeylerin ucuna tak ılan pullar·I, 529
 6163. TIZILMEK: dizilmek·I, 233, 331;II, 127;III, 131
 6164. TIZIM: dizi· I, 396
 6165. TIZINMEK: dizinmek. II, 146
 6166. TIZIŞMEK: dizmekte yardım ve yarış etmek·II, 100
 6167. TIZLEMEK: dizle ezmek, çiğnemek III, 293, 294
 6168. TIZLETMEK: dizletmek, dizle teptirmek·II, 342
 6169. TIZLINMEK: dizilmek·II, 243
 6170. TIZME: alvarın uçkurluğu, torbanın bağı ve buna benzer nesneler·I, 433
 6171. TIZMEK: dizmek·II, 9, 31
 6172. TO: bulamaç gibi pişirllen blr un· III, 207
 6173. TODUNMAK: doyar gibi gõrünmek· II, 144 tod toy ku şu· III, 142 bkz> toh, toy
 6174. TODGURDAÇI: doyuran, doyurucu· II, 256
 6175. TODGURGAN: her zaman doyuran· I, 517; II, 256 bkz> todurgan
 6176. TODGURÇI: doyuran· II, 256 todgurguluk doyurmak hakk ı olan,II, 256
 6177. TODGURMAK: doyurmak, bıktırmak·I, 261; II, 76, 176, 177, 255, 324; III, 424 bkz> to ğurmak
 6178. TODGURMIŞ: doyurulmu;· II, 257
 6179. TODGURTMAK: doyurtmak. II, 256
 6180. TODGURUGLI: doyuran·II, 257
 6181. TODGURUMSINMAK: doyurur görünmek·II, 263 bkz> todgurunmak
 6182. TODGURUNMAK: doyurur görünmek.II, 202 bkz> todgurums ınmak
 6183. TODGURUŞMAK: doyurmada yarış etmek·II, 201
 6184. TODMAK: doymak.I, 32;II, 324;III, 244, 439 bkz> toymak
 6185. TODURGAN: her zaman doyuran·I, 517;II, 256 bkz> todgurgan
 6186. TODURMAK: doyurmak·II, 76;III, 68 bkz> todgurmak
 6187. TOG: at ayaklarının kazdıgı çukurlardan çıkan toz, toz,III, 127
 6188. TOGA: hastalık, iç ağırlIğı. III, 224
 6189. TOGMAK: doğmak, meydana çıkmak, belirmek; yükselmek, havalanmak, gö ğe ağmak· I, 65, 96, 301, 332, 340, 429, 456;II, 14, 80, 128; III, 183,194, 247, 282, 333, 378 § kün togs ıg dogu·I, 463
 6190. TOGRADAÇI: dograyan, dograyıcı. III, 314 bkz> tograguçı
 6191. TOGRAGAN: daima dograyan·III, 314
 6192. TOGRAGI: doğrama· III, 317
 6193. TOGRAGLI: doğramayı düşünen. III, 315
 6194. TOGRAGLIK: dogramak hakkı olan·III, 315 bkz; tograksık
 6195. TOGRAGSAK: dogramak isteyen,III, 314
 6196. TOGRAGSIK: dogramak hakkı olan·III, 315 bkz> tograglık
 6197. TOGRAGU: doğranacak· III, 317
 6198. TOGRAGUÇI: dograyan, dograyıcı.III, 314 bkz> togradaçı
 6199. TOGRAK: kavak agacı· I, 468
 6200. TOGRALMAK: doğranmak, parçalanmak, (ayakta ve dokumada) yar ıklar peyda olmak· II, 230
 6201. TOGRAMA: dograına. III, 311
 6202. TOGRAMADAÇI: doğramayıcı. III, 316
 6203. TOGRAMAGLI: dograyan. III, 316
 6204. TOGRAMAK: dogramak· I, 125; II, 278; III, 277, 278, 311, 312, 313, 316
 6205. TOGRAMIŞ: doğranmış,III, 316
 6206. TOGRANMAK: dograr görünmek. II, 240
 6207. TOGRAŞMAK: doğramakta yardım etmek, parçalanmak ve yarılmak.II, 211, 212
 6208. TOGRATMAK: dogratmak,II, 330
 6209. TOGRIL: yırtıcı ku;lardan bir kuş, bin kaz öldürür, bir tanesini yer; erkek ad ı da olur· I, 482;III, 381
 6210. TOGRIL: et ve baharatla doldurulan ba ğırsak, bumbar dolması,I, 482
 6211. TOGRUMAK: doğrulmak, yönelmek.II, 80
 6212. TOGRUŞMAK: yola duruşmak, yürümekte yariş etmek,II, 212
 6213. TOGTURMAK: dogurtmak· II, 173 bkz> togurtturmak
 6214. TOGURMAK: doğurmak· II, 80
 6215. TOGURTTURMAK: doğurtmak·II, 173 bkz> togturmak
 6216. TOH: toy kuşu, III, 142 bkz> tod, toy
 6217. TOK: tok, aç olmayan; saçsız insan; boynuzsuz hayvan,I, 79, 332, 358, 387;III, 239 § tok er; başında Türkler gibi saçı olmayan, Türkler gibi saç bırakmayan·I, 332, 358 § tok yılkı; boynuzsuz hayvan·I, 332
 6218. TOKILMAK: dövülmek, dokunmak, adam dövülmek I, 21; II, 129 bkz> tokulmak
 6219. TOKIMAK: (insan) dövmek, (demir) dövmek, vurmak, çarpmak; dokumak; dokunmak; götürmek ve batirmak· I, 12. 21; III, 268
 6220. TOKIMAK: tokmak, çamaşır tokmaêı·III, 177
 6221. TOKINMAK: (insan) dövülmek; çarpmak; dövülerek sertle ştirmek; dokunmak·II, 147; III, 12
 6222. TOKIŞ: savaş, cenk· I, 367; III, 172 bkz> toku ş
 6223. TOKIŞMAK: çarpışmak, harp etmek,I, 359; II, 103; III, 183 bkz> toku şmak
 6224. TOKITMAK: vurdurmak, dövdürmek; dokutmak, II, 308
 6225. TOKLI: toklu, altı aylık kuzu· I, 106, 431
 6226. TOKLUK: tokluk; insanın ba;ı saçsız ve hayvanın başı boynuzsuz olması·I, 469
 6227. TOKSUN: sayıda doksan·I, 437 bkz> tokuz on
 6228. TOK: tok bolmak arada geçimsizlik olmak· I, 333
 6229. TOK: tok étmek taşın taşa vurmasından çıkan ses gibl ses çıkarmak·I, 332
 6230. TOKU: toka, kemer tokası,III, 226
 6231. TOKUÇ: çörek·I, 358
 6232. TOKULAMAK: toka yapmak,III, 325, 326
 6233. TOKULMAK: dövülmek, dokunmak; adam dövülmek,II, 129 bkz> tok ılmak
 6234. TOKUM: boğazlanacak, kesilecek hayvan; bo ğazlanan, kesilen hayvanın derisi. I, 396, 472; II, 147 bkz> tugum
 6235. TOKUNMAK: hayvan kesmek, boğazlanmak·II, 147
 6236. TOKURKA: ibrik ve benzeri şeylerin emzigi· I, 489 bkz> tütek
 6237. TOKUŞ: savaş, II, 83 bkz> tokış
 6238. TOKUŞGAN: her zaman çarpışan, kavgacı· I, 519
 6239. TOKUŞMAK: vuruşmak, ;arpı;mak, harp etmek· I, 170, 183; 11. 103 bkz> tok ışmak
 6240. TOKUŞMAK: yayılmak, bulaşmak·III, 74 bkz>yukuşmak
 6241. TOKUZ: sayıda dokuz·III, 127
 6242. TOKUZ: on sayıda doksan· I, 437 bkz> toksun
 6243. TOLARSUK: ayak ökçesi I, 502
 6244. TOLGAG: kadın küpesi·II, 288
 6245. TOLGAG: sıkıntı, kulunç ve iç ağrısı·II, 288
 6246. TOLGAMAK: takınmak, dolamak; ağrı tutmak, iç bulanmak, burulmak.II, 288;III, 289
 6247. TOLGANMAK: dolanmak, kendine dolamak, içi bulan ıp kusma gelmek·II, 241
 6248. TOLGAŞMAK: dolaşmak, dolamakta ve bükmek-te yanş etmek, burulmak· II, 220, 221
 6249. TOLI: gökten yağan dolu·I, 139, 354; III, 233
 6250. TOLMAK: 811-010^I, 431
 6251. TOLTURMAK: 00^1-1113^II, 175
 6252. TOLU: dolu, boş olmayan· I, 100; III, 232, 357
 6253. TOLUM: silah·I, 183, 215, 359, 397;II, 30
 6254. TOLUMLANMAK: silahlanmak II, 266
 6255. TOLUMLUG: silahlı I, 498
 6256. TOLUN: ayın on dördü, dolun·I, 82, 288, 402; III, 33 § tolun ay; ay ın on dördü.I, 402
 6257. TOMRUM: yıgaç ağaçtonnruğu üzerinde pabuçla-rın sahtiyan ve gön gibi şeyleri kesilen ağaç kütük·I, 485
 6258. TOMRUŞMAK: tomruk yapmakta yardım ve yarış etmek·II, 213
 6259. TOMŞUK: kuş gagası·I, 469
 6260. TOMURMAK: tomruk yapmak, kesmek·II, 85; III, 69 bkz> yamurmak, yemilrmek
 6261. TON: elbise·I, 19, 37, 41, 45, 48, 118, 129, 152, 181, 204, 213, 228 ,231, 261, 268, 271, 273, 294, 305, 320,323,338,341,358,383,449,495, 509, 524; 11. 4, 20, 23, 24, 76, 77, 88, 89, 93, 96,106,107,113,117,119, 120, 122, 125,134, 136,138,154,161,163,165,171,17
 6262. TONATMAK: giydirmek, donatmak, II, 312 bkz> ton ıdmak
 6263. TONIĞMAK: elbise göndermek, donatmak,II, 312 bkz> tonatmak
 6264. TONLUK: elbiselik· II, 11
 6265. TOÑ: içi boş olmayan, sonn olan, III, 356
 6266. TOÑ: (soğuktan) donmuş, don· III, 356
 6267. TOÑA: bebür, kaplan cinsinden bir hayvan; ki şi adı· III, 368
 6268. TOÑALAMAK: yiğit ve kuvvetlilerin yaptığı işi yapmak· III, 405
 6269. TOÑ: kamış halfa, kandıra otu· III, 356
 6270. TOÑMAK: soğuktan donmak· III, 390, 391
 6271. TOÑ: tuñ étmek katı blr şey sert blr şey üzerine düşerek ses vermek· ·III, 353
 6272. TOÑUŞMAK: gözlerini dikerek bir şeye saldırmak; bir işi kabulden çekinmek; emreden ki şiye, gözlerlni dikerek, iğrenerek, bakmak· III, 394 bkz> töñü şmek
 6273. TOÑUZ: domuz·I, 304, 346;II, 343;III, 363, 394 § toñuz merdegi; domuz yavrusu·I, 480
 6274. TOÑUZ: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri.I, 346; 363
 6275. TOP: buğday su ile kaynatılır, arpa hamuru ile yoğrularak bir keçeye sarılır, sıcak bir yere bırakılır, eridikten sonra yenir.I, 318
 6276. TOP: top· I, 318;III, 119 bkz> topık
 6277. TOPIK: topuk; top, çevgenle vurulan top, topaç· I, 190, 318, 380; 11. 22, 88, 113; III, 61, 74, 80, 96, 112, 119, 306 bkz> top
 6278. TOPIK: süñük topuk kemiğinden yapılan yemek, paça·I, 380
 6279. TOPRAK: toprak,I, 15, 185, 198, 267, 278, 467, 514;II, 305; III, 19, 22, 80, 183, 434 §ag ız toprak
 6280. TOPRAMAK: kurumak- III, 277
 6281. TOPRAŞMAK: kuruyup tozlaşmık, toz olayazmak· II, 206
 6282. TOPRATMAK: (hayvan) yeri kurutasıya dek otunu yemek· II, 330 bkz> töpretmek
 6283. TOPULGAK: kulunç· I, 502
 6284. TOPULGAK: yaraya konulan bir ot, topalak otu, Cyperus· I, 502
 6285. TOPURGAN: ayak basıldıgında tozıyan yumuşak toprak· I, 516 § topurgan yér; ayak bas ıldığında tozıyan yumuşak toprak·I, 516
 6286. TOPUZ: yük üzerinde durulamayan, üstüne binilemeyen hayvan yükü· I, 365
 6287. TOR: tuzak, ağ· III, 39, 57, 121
 6288. TORIG: at doru renkli at· I, 374 bkz> torug
 6289. TORKU: ipek kumaş· I, 18, 427; III, 72, 380 bkz> turku
 6290. TORUG: at rengi, doru renk·I, 373 bkz> tor ıg § tüm torug at; düz, tamamlyle doru at· I, 338
 6291. TORUM: torum, deve yavrusu,I, 396 § tışı torum; dişi torum·I, 396
 6292. TORUMLUG: torumlu,I, 498
 6293. TOSUN: haşarı (atlar içın), tosun tay·II, 30;III, 429
 6294. TOŞGURMAK: taşarak doldurmak·II, 178;III, 32
 6295. TOVIL: davul, avda doğan kuşu íçin çalınan davul, III, 165
 6296. TOY: ordu kuragı, I, 522; III, 141
 6297. TOY: ilâç yapılan bir ot·III, 141
 6298. TOY: çanak yapılan çamur.III, 141 § toy eşiç; toprak tencere·III, 142
 6299. TOY: toy kuşu,III, 142 bkz> tod ,toh
 6300. TOYIN: toyın, (islâm olmayan Türkler'de) Buda dininin, din ulusu·I, 274;III, 84, 169, 377
 6301. TOYMAK: doymak, III, 244 bkz> todmak
 6302. TOZ: toz· I, 296; III, 123, 186 bkz> tör
 6303. TOZ: yaylara sarıtan sırım.III, 123
 6304. TOZARMAK: tozacmak, toz yükselmek. III, 186 bkz> tozmak
 6305. TOZGIRMAK: tozarmak, toz kalkar gibi olmak· II, 178
 6306. TOZITGAN: çok tozutan,I, 514
 6307. TOZITMAK: tozutmak· II, 305
 6308. TOZLUG: tozlu, III, 16
 6309. TOZMAK: tozarmak, toz ynkselmek. III, 186 bkz> tozarmak
 6310. TÖGI: darının kabuğu çıkarıldıktan sonra kalan oz, III, 229
 6311. TÖGMEK: döğmek, dövmek, inceltmek III, 184
 6312. TÖGÜN: dağ, dağlama, dögün.I, 414 bkz> tükün
 6313. TÖGÜŞMEK: döğmekte yardım ve yarış etmek· II, 106 bkz> töküşmek
 6314. TÖKLEŞMEK: dökülüp akmak, II, 207
 6315. TÖKLÜNMEK: dökülmek, II, 244
 6316. TÖKMEK: dökmek·II, 19
 6317. TÖKTÜRMEK: döktürmek, II, 174
 6318. TÖKÜGLÜG: dökölmüş. I, 509 bkz> töküklüg
 6319. TÖKÜKLÜG: dökülmüş.I, 509 bkz> töküglüg
 6320. TÖKÜLMEK: dökülmek.II, 129
 6321. TÖKÜŞMEK: döğmekte ve dökmekte yardım ve yarış etmek, II, 106, 107 bkz> tögüşmek
 6322. TÖL: yavrulama zamanı, yavru, döl.III, 133
 6323. TÖLEK: dölek, gönlıi sakin kişi·I, 387
 6324. TÖLEMEK: döllenmek, kuzulamak,III, 271 bkz> tülemek
 6325. TÖNMEK: dönmek. III, 184
 6326. TÖÑDERMEK: döndermek, altını üstüne getirmek, III, 397
 6327. TÖÑÜLMEK: ümidini kesmek, vaz geçmek,I, 74;III, 395
 6328. TÖÑÜŞMEK: gözlerini dikerek bir şeye saldırmak; işi kabulden çekinmek; emreden ki şiye, gözlerini dikerek, igrenerek bakmak,III, 394 bkz> toñu şmak
 6329. TÖPRETMEK: (hayvan) yeri kurutasıya dek otunu yemek,II, 330 bkz> topratmak
 6330. TÖR: evin veya odanın en lyi, en önemli yeri, sediri·III, 121 bkz> töre
 6331. TÖR: toz·I, 301, 456 bkz> toz
 6332. TÖRE: evin önemli yeri ve sediri III, 221 bkz> tör
 6333. TÖRPIG: törpü, keser·I, 476 bkz> törplgü
 6334. TÖRPIGÜ: agaç yontacak keser,I, 476, 491 bkz> törpig
 6335. TÖRPIMEK: yontmak, törpülemek· III, 275
 6336. TÖRPITMEK: törpülettirmek. II, 327
 6337. TÖRPÜLMEK: yontulmak, törpülenmek· II, 229
 6338. TÖRPÜŞMEK: törpülemekte yardım ve yarış etmek· II, 204
 6339. TÖRT: sayıda döıt·I, 132, 341; III, 449
 6340. TÖRTGÜL: (törtgil) dört köşeli, murabba· III, 417
 6341. TÖRTÜNÇ: sayıda dördüncü·I, 132; III, 449
 6342. TÖRÜ: düzen, nizam, görenek, âdet· I, 106;II, 18, 25;III, 120, 121
 6343. TÖRÜMEK: yaratılmak·III, 262
 6344. TÖRÜTMEK: yaratmak; bir şey takdlr veya ıslah edilmek·II, 303 bkz> türütmek
 6345. TÖŞ: döş, göğsün başı,III, 125, 346
 6346. TÖŞEK: döşek. I, 387, 511; II, 128, 147, 162, 307; III, 49, 50, 70, 93, 266, 305
 6347. TÖŞEKLIG: döşeli, döşennıi;·I, 511
 6348. TÖŞEKLIG: döşekli, döşek sahibi.I, 509
 6349. TÖŞEKLIK: döşeklik, döşek ve benzeri şeyleri yapmak üzere hazırlanıp ayrılmış olan·I, 509, 511 § töşeklik barçın
 6350. TÖŞELMEK:
 6351. TÖŞEMEK: döşemek·III, 266
 6352. TÖŞENMEK: döşenmek, kendi kendine döşemek. II, 147
 6353. TÖŞETMEK: döşetmek· II, 307
 6354. TÖŞLEMEK: döşe, göğse vurmak. III, 346
 6355. TÖŞLETMEK: döşüne vurdurmak, II, 342
 6356. TÖZMEK: soğuktan acıkmak· III, 182
 6357. TUBLU: mezar· I, 430, 431 bkz> tuplu
 6358. TUBULGAN: her zaman yarıp yırtan, delen·I, 519 § kök tubulgan; bir ku ş adı, I, 519
 6359. TUBULMAK:
 6360. TUBUN: yemekte bulunan çör çöp parçalar ı; bugday kesmigi.I, 400, 405 bkz> tupun,tübün tubunlug
 6361. TARIG: kesmikli buğday, 1. 499 bkz> tupunlug tarıg
 6362. TUÇ: tunç·II, 353;III, 120
 6363. TUDRIÇ: fışkı· I, 453
 6364. TUDUN: kõyün büyüğü, tanınmışı, köylülere kaynaktan Içme su/u da ğıtan adam, su beyi·I. 400;III, 171
 6365. TUG: hakan yanında çalınan kös ve davul, nöbet davulu; tu ğ; bayrak, sancak· I, 194; III, 127 tug herhangi bir nesnenin tıkacı, kapağı; su bendi, büvet, germeç III, 127
 6366. TUGAKLIK: süzgeç yapılacak ağaç· I, 503 bkz> tukaklık
 6367. TUGLAMAK: suyun gedigini, yarığını kapatmak, III, 294
 6368. TUGLUG: bayraklı, sancaklı· III, 127
 6369. TUGRAG: tuğra·I, 462
 6370. TUGRAG: dõnüşte geri alınmak üzere savaş zamanında askerin binmesi için hakan taraf ından verilen at·I, 462 bkz> tugzag
 6371. TUGRAGLANMAK: alay ve biniş günlerinde han tarafından sonra alınmak üzere at verilmek, atlandırmak; tuğra ile mühürlenmek II, 272, 273 bkz> tugzaglanmak
 6372. TUGRU: parazvana, kılıç, bıçak, hançer gibi şeylerin saplarının içlerlne geçirilen ince demir· I, 421
 6373. TUGSAK: dul kadın, I, 468 bkz> tul
 6374. TUGUM: kesilecek hayvan· III, 59 bkz> tokum
 6375. TUGZAG: dönüşte geri alınmak üzere savaş za-manında askerin binmesi için hakan taraf ından verilen at·I, 462 bkz> tugrag
 6376. TUGZAGLANMAK: alay ve biniş günlerinde han tarafından sonra geri alınmak üzere at veril-mek, atlandırmak; tuğra ile mühürlenmek· II, 272, 273 bkz> tugraglanmak
 6377. TUKAKLIK: süzgeç yapılacak ağaç, süzeklik·I, 505 bkz> tugakl ık§ tukaklık yıgaç; süzek yapmak içln ayrılmış ağaç·I, 505
 6378. TUL: dul,III,133 bkz> tugsak § tul tugsak; dul kad ın·I, 468
 6379. TULDRAMAK: herhangi bir şey her yanından dağılmak·III, 447
 6380. TULDURMAK: çarpmak,II, 175
 6381. TULKUK: tulum, örülmüş ve şişirilmiş tuluk· II, 289
 6382. TULKUKLANMAK: tulum gibi şişmek, II, 351
 6383. TULMAK: topa vurmak, II, 22, 23
 6384. TULUN: kulakla ağız arasındaki kemlk; gemin iki yanında bulunan parçalar, I, 401 bkz>
 6385. TULUÑ: tuluñ dulun, kulak altı; gemde kulak altında bulunan bir halka· III, 371 bkz> tulun tuluñlamak duluna, kulak altına vurmak· III, 409
 6386. TUM: soğuk· I, 338, 463 bkz> tumlıg, tumlug
 6387. TUMA: buhsun küpte bulunan darı şarabının köpüren, fışkıran kısmı·III, 234
 6388. TUMAGU: nezle, ingi, dumağı·I, 447
 6389. TUMAK: kapatmak, tıkamak·III, 247
 6390. TUMAN: duman, sis·I, 139, 236, 414;II, 6
 6391. TUMLIG: soğuk·I, 463;II, 8, 217, 221 bkz> tum, tumlug
 6392. TUMLIMAK: soğumak.III, 294, 295
 6393. TUMLITMAK: akarları soğutmak·II, 344 bkz> tumlutmak;
 6394. TUMLUG: soğuk, soğuk nesne·I, 119, 211, 338, 463; II, 54, 301, 302, 305, 350;III, 107,182, 302, 400, 439 bkz> tum, tumlıg
 6395. TUMLUGLANMAK: soğuk bulmak; soğuk davranmak, surat asnnak· II, 273
 6396. TUMLUTMAK: sogutmak, II, 344 bkz> tumlıtmak
 6397. TUN: dinlenme, dölenme· III, 137
 6398. TUN: kadının ilk çocuğu; kadının ilk kocası· III, 137
 6399. TUNÇIMAK: kokmak, bozulmak. II, 281 bkz> tançamak, tançgamak, tanç ımak, tınçamak, tınçımak
 6400. TUNÇU: tıkım, lokma .I, 417 bkz> tànçu
 6401. TUNÇUKMAK: kaygıdan soluyamaz olmak; hayvan kış için inlne girip bahara dek ç ıkamamak.II, 227, 228
 6402. TUNMAK: kapanmak, tıkanmak; bulutlanmak.II, 27
 6403. TUNTURMAK: kapatmak, örtmek·II, 176
 6404. TUNGRA: bedendeki kir· III, 378
 6405. TUÑRA: tüşmek yüz üstü düşmek, III, 378 bkz> uñra yatmak tuñu sa ğır· III, 368
 6406. TUPLU: mezar· I, 430, 431 bkz> tublu
 6407. TUPLUNMAK: delinmek. II, 242 bkz> tubulmak, tupulmak
 6408. TUPULGAN: her zaman yarıp yırtan, delen· I, 519 § kök
 6409. TUPULGAN: blr kuş adı· I, 519
 6410. TUPULMAK: delinmek· I, 520 bkz> tubulmak, tuplunmak
 6411. TUPUN: buğday kesmiği. I, 499 bkz> tubun, tübün
 6412. TUPUNLUG: tarıg buğdaylı· I,499 bkz> tubunlug tarıg
 6413. TURA: kalkan, siper; düşmandan gizlenmek için kullanılan şey· II, 356; III, 106, 221
 6414. TURAG: sığnak·II, 152
 6415. TURASI: duracak· I, 33; II, 68 § turası yér; duracak yer,I, 33
 6416. TURBI: yardımcı, yaver, uyuntu; tosun·I, 415
 6417. TURBINLAMAK: araştirmak, kıyas etmek, ölçümlemek· I, 435 bkz> turbunlanmak
 6418. TURBUN: araştırma, ölçme, kıyas etme·I, 435
 6419. TURBUNLANMAK: bir şeş hakkında araştirmalarda bulunmak·II, 278 bkz> turbınlamak
 6420. TURDAÇI: durucu, duran·II, 32, 48, 49 bkz> turguç ı
 6421. TURDUKI: durduğu, kalktıgı· Jl, 42 § turdukı turmadukı bir; kalktığı, kalkmadıgı bir· II, 42
 6422. TURGU: duracak·I, 16. 33, 420;II, 68;III, 211 § turgu ogur; duracak zaman· II, 33
 6423. TURGUÇI: durucu, duran· II, 49 bkz> turdaç ı
 6424. TURGULUK: durmak hakkı olan,durmayı dileyen· II, 56 bkz> turıgsak
 6425. TURGURMAK: durdurmak; kaldırmak, dikmek, yapmak, inşa etmek; zayıflatmak, yordurmak, durgunlaştırmak· I, 486; II, 177, 178, 198; III, 295, 355
 6426. TURIGA: turga kuşu, bir çeşit serçe· III, 174
 6427. TURIGSAK: durmayı seven, durınak dileğinde olan, II, 55 bkz> turguluk
 6428. TURK: bir cismin uzunluğu, boyu, I, 349
 6429. TURKIGLANMAK: üstelemekten çekinmek, gocunmak, sayg ı göstermek· II, 272 bkz> turkuglanmak
 6430. TURKINMAK: utanmak, sıkılmak, çekinnıek·II, 241 bkz> turkunmak
 6431. TURKLAMAK: ölçmek III, 445
 6432. TURKU: ipek kumaş·I, 18, 427; III, 72, 380 bkz>torku
 6433. TURKUG: hayâ, utatnma. I, 462
 6434. TURKUG: bolmak utanır olmak, I, 462
 6435. TURKUGLANMAK: üstelemekten çekinmek, gocunmak, sayg ı göstermek. II, 272 bkz> turkıglanmak
 6436. TURKUN: durgun, I, 440
 6437. TURKUNMAK: utanmak; duraklamak· II, 255 bkz> turk ınmak
 6438. TURLAK: zayıf, her hayvanın arığı, insanın ihtiyarlayışında zayıflıgı· I, 467
 6439. TURMA: turp, I, 366, 431
 6440. TURMAK: toplanmak· I, 139 bkz> türümek
 6441. TURMAK: durmak; çıkmak, yükselmek; ayakta durmak, kalkmak, kalk ımak; zayıflamak· I, 20, 73, 139,149, 214, 236, 334, 335, 361,455, 494;II, 6, 7, 31, 32, 35, 36, 38, 42, 43, , 49, 55, 58, 61,64, 65, 67, 170,198, 206, 297; III, 26, 180, 181, 219, 230, 231, 233, 25
 6442. TURMUZ: bir çeşit hıyar· I, 343 bkz> tarmaz
 6443. TURNA: durna, turna kuşu· III, 239
 6444. TURPLAMAK: örnegini yapmak, ölçümlemek III, 443
 6445. TURŞU: turşu eşegi durdurınak için söylenen kelimeler·III, 224 bkz> tu şu tuşu
 6446. TURUÇI: durucu, durmayı iş edlnen,II, 52
 6447. TURUGI: durıuşu,II, 52
 6448. TURUG: dağlarda sığınılacak yer·I, 373
 6449. TURUGLAG: durulan, durulacak yer·I, 496, 500
 6450. TURUGLI: durmayı düşünen, tasarlayan·II, 57
 6451. TURUGSAK: durmayı seven, durmak dileğinde olan·II, 57
 6452. TURUGSAMAK: durmak istemek·III, 333, 334
 6453. TURUK: zayıf,I, 380
 6454. TURUKLAMAK: durgunlaştırmak, arık saymak· III, 337
 6455. TURUKLANMAK: durgun, argın saymak.II, 265, 266
 6456. TURUKLUK: durgunluk, cılızlık I, 503, 505
 6457. TURIIKMAK: durmak; toplanmak·I, 192; II, 115
 6458. TURULMAK: usanmak, bıkmak· II, 126
 6459. TURUM: durum, birinin boyu kadarınca olan uzunluk· I, 396
 6460. TURUMLAMAK: suyun derinliğini boyu lle ölçmek· III, 341
 6461. TURUMSINMAK: kalkar görünmek· II, 260
 6462. TURUMTAY: yırtıcı bir ku;; erkek adı· II, 110; III, 243
 6463. TURUNMAK: dayatmak, durup direnmek; arıklaşmak; duruklamak.II, 145, 146
 6464. TURUR: -dır, mazisi ve mastarı olmayan bir fiil. III, 180, 181, 316
 6465. TURUŞGAN: daima karşı koyan·I, 182, 518;II, 95 turuşmak ayaga kalkışmak, duru;mak, karşı durmak,I, 20;II, 95
 6466. TUS: tus keçe ve elbise gibi her yumu;ak şeye vurmaktan çıkan ses·I, 329;III, 124
 6467. TUS: tus urmak tıp tıp vurmak.I, 329
 6468. TUSU: menfaat; ;ifa·III, 224
 6469. TUSU: bolmak yaramak, fayda vermek·II, 127 bkz> tusulmak
 6470. TUSUKMAK: iyi gelmek, faydası olmak, yaraşmak, II, 116
 6471. TUSULMAK: yaramak, fayda Yermek· II, 127 bkz> tusu bolmak
 6472. TUŞ: denk, öğür, benzer·III, 125
 6473. TUŞ: karşı, bir şeyin kar;ısı, III, 125
 6474. TUŞ: kemer kayışları ucuna takılan altın veya gümüş toka,III, 125
 6475. TUŞAG: köstek, at ayagına vurulan bukagı·I, 411 bkz> tuşagu
 6476. TUŞAGU: köstek·I, 446 bkz> tuşag
 6477. TUŞALMAK: dolaşmak, , kösteklenmek·II, 146 bkz> tu şanmak
 6478. TUŞANMAK: dolaşmak, kõsteklenmek·II, 146, 147 bkz> tu şalmak
 6479. TUŞGURMAK: kavuşturmak·II, 178 bkz> tuşmak, tuşurmak
 6480. TUŞGUTLANMAK: çırak, çömez sahibi olmak· II, 270 bkz> bu şgutlanmak
 6481. TUŞIAMAK: hizasına, karşısına durmak
 6482. TUŞ: kılmak kavuşmak, inmek· III, 17 bkz> tüş kılmak, tüşlenmek
 6483. TUŞLANMAK: yönelmek, karşılaşmak· II, 243, 344
 6484. TUŞLATMAK: karşısına gelecek surette durdurmak, II, 342, 343
 6485. TUŞMAK: kavuşmak, rastlamak, yetişmek· I, 26; II, 12, 13 bkz> tuşgurmak, tuşurmak
 6486. TUŞNAMAK: karşılaşmak, harekete geçmek, I, 236
 6487. TUŞURMAK: kavuşturmak· II, 78, 178 bkz> tuşgurmak, tuşmak
 6488. TUŞU: tuşu eşeği durdurmak için söylenen kelimeler· III, 224 bkz> tur şu turşu
 6489. TUT: kılıç ve benzeri şeylerin üzerine çöken pas, II, 281 bkz> tat
 6490. TUTAŞI: yakın, komşu; her zaman, daima, muttasıl, I, 423 bkz> tutçı, tutşı
 6491. TUTÇI: daima, her vakit, durmadan; komşu, yakın· I, 159, 376, 423, 515, 518, 520, 521, 523, 524; III, 53, 54, 55, 378 bkz> tutaşı,tutşı
 6492. TUTGAK: geceleyin düşmanın gözcülerini ve ileri karakollar ını yakalamak için çıkanlan atlı bölük·I, 467
 6493. TUTGAN: daima tııtan·II, 296
 6494. TUTGUÇ: kahvaltı, bir parça yemek·I, 453
 6495. TUTGUÇI: tutucu,II, 296 bkz> tuttacı
 6496. TUTGULUK: tutmak hakkı, isteği olan·II, 297
 6497. TUTGUN: tutgun, yakalanan, esir, tutsak·I, 194, 205, 438; II, 219
 6498. TUTMA: aç tutmaç I, 453 bkz> tutmaç
 6499. TUTMAÇ: herkesçe bilinen bir Türk yeme ği.I, 452;II, 233, 349;III, 119, 289 bkz> tutma aç
 6500. TUTMAK: tutmak, yakalamak· I, 37, 45, 63, 68, 81, 93, 125, 133, 195, 230, 325, 333, 336, 341, 372, 376, 399, 421, 428, 452, 504;II, 12, 24, 28. 33, 68, 74, 97, 118, 172, 289, 291, 292, 296; III,11, 12, 15, 39, 71, 118, 133, 134, 156, 359, 412, 429
 6501. TUTRUG: vasiyet·I, 79 bkz> tutsug
 6502. TUTSUG: vasiyet·I, 462 bkz> tutrug
 6503. TUTSUKMAK: tutulmak, yakalanmak·II, 227
 6504. TUTŞI: yakın, komşu·I, 423 bkz> tutaşı, tutçı
 6505. TUTTACI: tutucu·II, 296 bkz> tutguçı
 6506. TUTTURMAK: tutturmak, yakalatmak·II, 174
 6507. TUTUG: efsun, büyü tutması· I, 373
 6508. TUTUG: rehin, tutu· I, 373; III, 63
 6509. TUTUGLI: tutmaya azmeden· II, 297
 6510. TUTUGLUG: yér tekln olmayan yer, cin çarpan yer, I, 496
 6511. TUTUGSAK: tutmak isteyen· II, 296, 297
 6512. TUTUK: enenmlş, iğdi; edllmiş·I, 380
 6513. TUTUKLAMAK: enemek, enenmişliğe nispet etmek,III, 337
 6514. TUTUKLANMAK: hadım köle sahibi olmak·II, 265
 6515. TUTUKMAK: paslanmak,II, 116, 281 bkz> tatıkmak
 6516. TUTULMAK: tutulmak, yakalanma'<· II, 120
 6517. TUTUNÇU: ogul evlâtlığa alınmış çocuk· III, 375
 6518. TUTUNMAK: tutulmak, edinmek, tutmak, yalnız başına tutmak, tutuşnìak· II, 23, 143, ,144 bkz> tütünmek
 6519. TUTURGU: buyrulması ve tutulması haklı olan şey,I, 489
 6520. TUTURKAN: pirinç, döğü·I, 521
 6521. TUTUŞ: çıkışma, çekişme· I, 367
 6522. TUTUŞMAK: tutuşmak·I,170; II, 88 bkz> tütüşmek
 6523. TUTUZMAK: emretmek· I, 462; II, 86
 6524. TUVIRMAK: kulak dikmek, kulak kabartmak· II, 73 bkz> tuvurmak
 6525. TUVRAMAK: davranmak; büyümek, kuvvetlenmek I, 103; III, 279 bkz> tavramak
 6526. TUVURMAK: kulak dlkmek, kulak kabartmnak. II, 73, 162 bkz> tuv ırmak
 6527. TUVUZ: büyük, iri III, 279
 6528. TUY: halk·III, 447
 6529. TUYAG: at tırnağı, hayvan tırnagı, tuynak·II, 96;III, 165
 6530. TUYAGLI: tırnaklı III, 178
 6531. TUYIN: pinti; sıkıntılı III, 169
 6532. TUYMAK: duymak. I, 44; III, 244
 6533. TUYSUKMAK: duyar gibi olmak· III, 195
 6534. TUYTURMAK: duyurmak; anlatmak, III, 192
 6535. TUYUK: sisli, puslu, kapalı; canı sıkılmış III, 166, 167
 6536. TUZ: tuz· II, 18, 104, 106. 299; III, 31, 123, 184. 359
 6537. TUZ: güzellik. I, 296
 6538. TUZAK: tuzak· I, 380
 6539. TUZAK: sevgili, sevgi için söylenen sö ı· I, 380 bkz> tuzakı
 6540. TUZAKI: sevgili. I, 380 bkz> tuzak
 6541. TUZAMAK: tuzlamak, I, 206, 358, 380, 425; II, 234; III, 304 bkz> tuzlamak
 6542. TUZGU: yoldan geçen hısımlara veya tanıdıklara armağan olarak çıkarılan yemek·I, 424
 6543. TUZGULANMAK: yemek hediye etmek·III, 201
 6544. TUZGUN: armağan·I, 419
 6545. TUZKIYA: sevgili, güzel III, 359
 6546. TUZLAMAK: tuzlamak· III, 263, 293 bkz> tuzamak
 6547. TUZLANMAK: tuzlanmak· II, 243
 6548. TUZLATMAK: tuzlatmak. II, 342
 6549. TUZLUG: tuzlu· I, 209
 6550. TÜ: tüy, kıl, saç; renk, at tonu· I, 406; II, 24; III, 207
 6551. TÜB: dip, asıl, kõk· I, 52, 73 bkz> tüp
 6552. TÜBLÜG: asaletli III, 40
 6553. TÜBILN: yemekte bulunan çör çöp parçalar ı; buğday kesmiği· I, 400, 405 bkz> tubun, tupun
 6554. TÜBÜTLEMEK: Tibet'li saymak, Tibet'e nispet etmek, III, 330
 6555. TÜBÜTLENMEK: Tibet'li kılığına girmek, II, 265
 6556. TÜDEŞ: birbirine benzeyen, aynı renkte olan, I, 406, 407; III, 207
 6557. TÜGE: düğe, iki yaşına girmiş olan buzağı, III, 229
 6558. TÜGLÜNMEK: düğümlenmek, düğülmek II, 244
 6559. TÜGLÜŞMEK: birbiriyle düğümlenmek II, 207
 6560. TÜGME: düğme .I, 433
 6561. TÜGMEK: düğmek, düğümlemek, bağlamak·I, 472;II, 20, 243
 6562. TÜGMELENMEK: düğmelenmek, ilikleri ilikle mek·III, 202, 203
 6563. TÜGSIN: dört köşeli düğümlenen bir çeşit düğüm .I, 436, 437;II, 285
 6564. TÜĞÜLGEN: her zaman duğülen, her zaman can sıkıntısından kaşıgözü düğülen, çatılan·I, 524
 6565. TÜGÜLMEK: düğülmek, dügümlenmek; yemek boğazda kalmak.I, 198, 437; II, 130, 162, 285; III, 215
 6566. TÜGÜN: düğüm· I, 400, 437, 524, 525;II, 20,106, 124, 130, 134, 142, 143, 162, 180, 184, 187, 210, 285, 293, 307; III, 59, 73, 78, 95, 105, 110,III, 112, 266, 267, 270
 6567. TÜGÜNMEK: kendi başına düğüm yapmak, II, 143
 6568. TÜGÜŞMEK: düğüm düğmekte yardım ve yanş etmek· II, 106
 6569. TÜKEK: halka, yük yükletilirken yükü s ıkıştırmaya yarayan ve Ipe takılan halka· II, 287
 6570. TÜKEL: tamamen, büsbütün· I, 60, 214, 456; II, 24, 223, 228;III, 147
 6571. TÜKEMEK: tükenmek, bitmek; yetmek, kifâyet etmek, III, 270
 6572. TÜKETMEK: tüketmek, bitirmek II, 309
 6573. TÜKLÜG: kör·I, 477
 6574. TÜKNEMEK: yara dağlamak·III, 301
 6575. TÜKSIN: halktan olup handan üç kat a şağı bulunan kişi,I, 437
 6576. TÜKÜN: dağlama, dağ döğün·I, 414 bkz> tögün
 6577. TÜKÜ: tükü kõpek enlğlni çağırmak için kullanılan kelime, III, 229
 6578. TÜKÜZ: atın alnındaki akıtma· I, 367 bkz> teküz § tilküz at; aln ında bir parça beyaz olan at· I, 365
 6579. TÜLEK(G): dört ayaklı hayvanların tüylerlnl atıp dõktükleri sıra, koyun kırkımı I, 387 § tülek yılkı; tüliyen, kış tüyünü dõken hayvan, I, 412
 6580. TÜLEMEK: tüyünü dökmek· III, 270, 271
 6581. TÜLEMEK: döllemek, kuzulamak·III, 271 bkz> tölemek
 6582. TÜLETMEK: kuzulatmak, doğurtmak· II, 310
 6583. TÜLFIR: kumaştan ve ipekten yapılan örtü ve perde, I, 457 bkz> tülvir
 6584. TÜLÜG: tüylü· I, 406; III, 207 § tülüg yad ım; tüylü yaygı, halı· III, 19
 6585. TÜLÜG: erük feftali·I, 69, 318;II, 282
 6586. TÜLÜG: yadım tüylü yaygı, halı,III, 19
 6587. TÜLVIR: gelin odası tülleri .III, 100 bkz> tülfir
 6588. TÜM: at tonlannda düz renk· I, 338
 6589. TÜMEN: tümen tümen, pek çok· I, 233, 402 § tilmen mi ıíg; bin kere bin, I, 402
 6590. TÜMEN: büyük iğne· III, 367 bkz> temen
 6591. TÜMILEMEK: timbildemek, sekerek koşmak· III, 326, 327, 330 bkz> tümilenmek
 6592. TÜMILENMEK: timbildemek, sekerek koşmak· III, 327 bkz> tümilemek
 6593. TÜMRÜK: dümrük, def, I, 478
 6594. TÜMSE: minber· I, 423
 6595. TÜN: gece· I, 82, 100, 245, 331, 339, 423; 11. 77, 97, 232, 303;III, 247, 258, 288, 377
 6596. TÜNEK: hapishane, zından,I, 408
 6597. TÜNEMEK: gecelemek.III, 273
 6598. TÜNERMEK: karanlık olmak, kararmak, gece olmak-II, 86
 6599. TÜNERIK: karanlık; mezar,I, 488
 6600. TÜNETMEK: geceletmek·II, 312
 6601. TÜNLE: geceleyin.I, 251, 339, 434; II, 5; 111. 87
 6602. TÜÑITMEK: eğmek·II, 326 bkz> tüñütmek,
 6603. TÜÑITMEK: yukarıya doğru yükseltmek·II, 326 bkz; teñitmek
 6604. TÜÑLÜK: pencere, ocak, baca gibi evdekl delikler,II, 18;III, 120, 127, 383
 6605. TÜÑŞÜ: şamdan. III, 378
 6606. TÜÑÜR: dünür, karının hısımları· II, 110;III, 362, 372
 6607. TÜÑÜRLEMEK: birinl· kendlne dünür saymak, dünürlü ğe nispet etmek,III, 408
 6608. TÜÑÜRLENMEK: kendini birine dünür salmak· III, 407
 6609. TÜÑÜŞMEK: baş eğmek-III, 393, 394 bkz>tüñütmek, tüñütmek
 6610. TÜÑÜTMEK: eğmek-III, 396 bkz> tüñitmek, tüñüşmek
 6611. TÜP: asıl, kök, dip, temel, herhangi bir şeyin aslı, kõkü, insanın aslı·I, 52, 73;II, 280;III, 119, 123 bkz> tüb
 6612. TÜPÇIL: tipisi çok olan yer, III, 56
 6613. TÜPI: tipi· I, 219;II, 4, 71; III, 57, 97, 216, 217, 324
 6614. TÜPIRMEK: rüzgâr eserek toprağı savurtnnak· II, 71 bkz> tüpürmek
 6615. TÜPKERMEK: araştırmak, izine düşmek. II, 179
 6616. TÜPLEMEK: diplemek, kökten aramak, III, 293
 6617. TÜPLENMEK: kökleşmek; zenginle;mek· II, 242
 6618. TÜPLEŞMEK: aslını araştırmak· II, 206
 6619. TÜPLETMEK: aratmak, II, 342
 6620. TÜPLÜG: asaletli III, 40, 119 § tüplüg y ıldızlıg; asaletli, köklü· III, 40
 6621. TÜPÜ: tepe, insanın başının üst tarafı· I, 309; II, 79; III, 216
 6622. TÜPÜLEMEK: tepelemek, tepesine vurmak·III, 322, 323, 327
 6623. TÜPÜRMEK: rüzgâr eserek toprağı savurtmak. II, 71 bkz> tüpirmek
 6624. TÜRÇIMEK: başlamak. III, 275, 276
 6625. TÜRÇITMEK: başlatmak. II, 329
 6626. TÜRGEK: bohça- II, 289 bkz> türkek
 6627. TÜRI: tadı kekre olan; huyu sert olan·I, 47; III, 220 bkz> türü
 6628. TÜRK: vakit anlamına gelen bir kelime·I, 353 § türk kuya ş ödi; gün ortası·I, 353 § türk üzüm ödi; üzümün olgunluk vakti· I, 353 § türk yigit; gençlik ça ğının ortasında olan genç·I, 353
 6629. TÜRKEK: türkeklenmek dürülmek, bohçaya sarılmak·II, 351
 6630. TÜRKLEMEK: Türkler'den saymak (Araplar'a gôre) Acem, yani Arap'tan ba şka, saymak· III, 446 türkün oymakların, hısımlann toplandığı yer; ana baba evi·I, 441, 442; II, 209
 6631. TÜRKÜNLENMEK: kendini bir yerden saymak ve o yerì kendinin say ıp oturmak· II, 278
 6632. TÜRLÜG: türlü.I, 119, 296, 402, 476, 477;II, 122
 6633. TÜRLÜNMEK: dürülmek, bükülmek· II, 243
 6634. TÜRMEK: dürmek· II, 7, 39
 6635. TÜRMEK: kadınbudu denllen yemek, dürüm. I, 396, 477; II, 106
 6636. TÜRMEKLENMEK: dürüm yapılmak· II, 276
 6637. TÜRTMEK: sürtmek, sıvamak, çalmak· III, 425, 426
 6638. TÜRTÜLMEK: sürulmek· I, 486; II, 229
 6639. TÜRTÜNMEK: (yag) sürünrnek, sürünür görünmek, II, 240
 6640. TÜRTÜŞMEK: (yağ) sürmekte yanş etmek·II, 205
 6641. TÜRÜ: tadı kekre olan, buruşturan·I, 47 bkz>türi
 6642. TÜRÜLMEK: dürülmek.II, 127
 6643. TÜRÜMEK: toplanmak·I, 139 bkz> turmak
 6644. TÜRÜNMEK: kendi başına dürmek. II, 145
 6645. TÜRÜŞMEK: dürmekte yardım ve yarış etmek,II, 95
 6646. TÜRÜTMEK: yaratmak; blr ;ey takdir veya ıslah edilmek,II, 303 bkz> törütmek
 6647. TÜŞ: eğlek, durak, yolculukta dinlenilecek yer ve konulacak zaman,I, 330
 6648. TÜŞ: düş, rüya, düş azması, ihtilam,III, 18, 125, 266
 6649. TÜŞEMEK: düş görmek, ihtilam olmak, düşü azmak- III, 266
 6650. TÜŞ: kılmak inmek, toplanmak .III, 17 bkz> tuş kılmak, tilşlenmek
 6651. TÜŞKÜN: dikenli kitre ağaçcığı·I, 443 bkz> tüşürkün
 6652. TÜŞKÜNLENMEK: dağda kitre ağacı çoğalmakII, 278
 6653. TÜŞLENMEK: inmek, toplanmak,I, 222;II, 242 bkz> tu ş kılmak, tüş kılmak
 6654. TÜŞLÜK: konulacak yer·I, 477
 6655. TÜŞLÜK: ödi dinlenmek için yolcuların gece yarısından sonraki konak vakltleri·I, 477
 6656. TÜŞMEK: düşmek; inmek I, 320, 456;II, 13, 81, 137; III, 5, 14, 65, 122, 129, 132, 378, 439
 6657. TÜŞ: ödi konulacak zaman, kuşluk vakti· I, 330; III, 125
 6658. TÜŞRÜM: eğrilmlş ip yumağı·I, 485 bkz> teşrüm
 6659. TÜŞÜK: işten güçten kalan, haylaz, dü şkün.I, 387
 6660. TÜŞÜRGÜ: çayın ırmağa karışan agzı, degirmenin blr ırmağa olan savağı·I, 490
 6661. TÜŞÜRKÜN: kitre ağaçcığı·I, 522 bkz> tüşkün
 6662. TÜŞÜRMEK: düşürmek, indirmek·II, 78, 79, 316
 6663. TÜTEK: ibrik ve benzeri şeylerin emziği I, 386 bkz> tokurga
 6664. TÜTETMEK: tütütmek·II, 299 bkz> tütitmek
 6665. TÜTITMEK: tütütmek·II, 299 bkz> tütetmek
 6666. TÜTKÜRMEK: saldııtmak, kışkırtmak·II, 73 bkz> tütürmek
 6667. TÜTSÜK: kinci .I, 476 § tütsük kişi; kinci adam, yaman düşman·I, 476
 6668. TÜTÜ: türlü·I, 179; II, 283
 6669. TÜTÜN: duman I, 400;II, 72, 299; III. 16
 6670. TÜT(Ü)NMEK: duman tütmek, II, 23 bkz> tutunmak
 6671. TÜTÜRMEK: saldırtmak, kışkırtmak II, 73 bkz> tütkürmek
 6672. TÜTÜŞMEK: kavga etmek, tutuşmak, çekişmek, avı yakalamağa yardım ve yarış etmek,II, 71, 88, 89 bkz> tutuşmak
 6673. TÜVEK: patlangıç·I, 388
 6674. TÜVEKLIK: patlangıç için oyulan ağaç dalı·I, 508
 6675. TÜVIŞMEK: şişe et dizmekte yardım ve yarış etmek·II, 102 bkz> tevişmek
 6676. TÜVŞEMEK: ter, tane tane olmal<· III, 286
 6677. TÜZ: halk, reayâ· III, 123
 6678. TÜZ: asıl, kök, soy sop, III, 123
 6679. TÜZ: düz· I, 60, 121, 325, 376, 433; III, 123
 6680. TÜZERMEK: düzelmek· II, 77
 6681. TÜZEŞMEK: düzlemekte yardım ve yariş etmek· II, 99, 100 bkz> tüzüşmek
 6682. TÜZGERMEK: armağan vermek, II, 179 bkz> tüzgürmek
 6683. TÜZGÜRMEK: amnağan vermek·II, 179 bkz> tilzgermek
 6684. TÜZLINMEK: düzelmek, rnüsavileşmek· I, 349 bkz> tüzlünmek, tüzülmek
 6685. TÜZLÜNMEK: düzeltmek· II, 243 bkz> tüzlinmek, tüzülmek
 6686. TÜZMEK: düzmek, düzeltmek· II, 9
 6687. TÜZÜLMEK: düzelmek, tertip ve tanzim edilmek.II, 71, 127, 243;III, 131 bkz> tüzlinmek, tüzlünmek
 6688. TILZÜN: yumuşak huylu·I, 221, 414
 6689. TÜZÜNLÜG: yumuşaklık.III, 188 bkz> tüzünlük
 6690. TÜZÜNLÜK: yumuşaklık II, 250 bkz> tüzünlüg
 6691. TÜZÜŞMEK: düzlemekte yardım ve yarış etmek· II, 99 bkz> tüzeşmek
 6692. U: uyku·III, 247 bkz> ud, udu
 6693. UBANMAK: gizlenmek·I, 198
 6694. UÇ: Türkler'in kalem yaptıkları bir ağaç· I, 35
 6695. UÇ: bir nesnenin tükenmesi, bitmesi; uç, kenar· I, 44, 319; III, 426 § uç él; s ınır, sınırdaki il·I, 44
 6696. UÇA: sırt, arka, uca· I, 87
 6697. UÇAN: iki yelkenli gemi· I, 122
 6698. UÇGUK: uçuk, ingi, dumagu· I, 98
 6699. UÇLANMAK: uç peyda etmek, I, 257
 6700. UÇMAK: uçmak, cennet· I, 118, 119; III, 374
 6701. UÇMAK: uçmak· I, 163, 164, 483; II, 45, 324; III, 240
 6702. UÇRUŞMAK: uçurmakta yardım ve yarış etmek I, 233, 529;III, 178
 6703. UÇUKMAK: sonuna varmak·I, 191
 6704. UÇUN: sebep bildiren bir edat, için· I, 76, 86; II, 290; III, 358
 6705. UÇURGAN: çok uçuran· I, 156
 6706. UÇURMAK: uçurmak; düşürmek I, 176; II, 199, 324
 6707. UÇURSAMAK: uçurmak istemek· I, 280; III, 247
 6708. UÇUZ: ucuz, hor ve alçak, değersiz· I, 54
 6709. UÇUZLAMAK: hor ve alçak görmek, hakaret etmek·I, 54, 301
 6710. UÇUZLANMAK: ucuz bulmak, ucuz saymak· I, 292
 6711. UÇUZLUK: değersizlik, küçüklük, ucuzluk· I, 149
 6712. UD: sığır, öküz·I, 45, 346 bkz> öd, ud
 6713. UDUKLUK: insanın bir ;eyden gafleti ve dalg ınlığı,I, 149 bkz> udugluk
 6714. UD: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri· I, 45, 346
 6715. UD: uyku, I, 46, 200 bkz> u, udu
 6716. UD: sığır, öküz· II, 358
 6717. UDGARMAK: uyandırmak, uyarmak·I, 46 bkz> udgurmak, uygurmak
 6718. UDGIRMI: uyanmış·II, 257
 6719. UDGURGAN: daima uyandıran·II, 256
 6720. UDGURGUÇI: uyandıran·II, 50
 6721. UDGURMAK: uyandırmak, uyarmak·I, 46, 225, 260;II, 44, 193, 255 bkz> udgarmak, uygurmak
 6722. UDIK: er uyuklayan kişi·I, 65
 6723. UDIKLAMAK: uyuklamak·III, 349 bkz> uduklamak
 6724. UDIM: arkası sıra, ard, arka, müteaklp·III, 401 bkz> udu
 6725. UDIMAK: uyumak I, 39;III, 259, 260 bkz> udumak
 6726. UDINMAK: sönmek,III, 26 bkz> odunmak, udunmak
 6727. UDIŞMAK: uyumakta yarış etmek; uyuşmak, katılaşmak,-pıhtılaşmak.I, 181, 182 bkz> uduşmak
 6728. UDITGAN: çok uyutan, hep uyutan·I, 154
 6729. UDITMA: yaş peynir, taze peynir,I, 143
 6730. UDITMAK: uyutmak; katilaştirmak, peynlr yapmak; sõndürmnek. I, 207, 208
 6731. UDLAŞMAK: birbiri ardınca yürümek·I, 239 bkz> üdleşmek
 6732. UDLATMAK: uydurmak, arkasına düşürmek I, 264, 265
 6733. UDLUK: sığır glbl hayvanların ahırda yattığı yer, I, 98
 6734. UDMAK: uyan, çırak, şâkirt; uşak, ırgat·I, 99
 6735. UDMAKLANMAK: uşak ve ırgat sahlbl olmak·I, 313
 6736. UDU: uyku· I, 39; II, 193; III, 247 bkz> u, ud
 6737. UDU: art, arka, arkası sıra, müteaklp, arkasında; yüzünden, dolayı· I, 87, 110, 167, 272, 399; II, 17, 303; III, 80, 231, 309. 401 bkz> ud ım
 6738. UDU: tepe, I, 87 § kum
 6739. UDU: kum yığını· I, 87
 6740. UDUG: uyanık, I, 63 § udug köñüllilg er;uyan ık gõnüllü, anlayışlı adam· I, 63
 6741. UDUGLUK: işlere karşı (^111^1^I, 149 bkz> udukluk
 6742. UDUKLAMAK: uyuklamak, III, 339 bkz> udıklamak
 6743. UDUKMAK: ardına dü;mek, kovalatmak· III, 231
 6744. UDULAMAK: uymak· I, 308
 6745. UDUMAK: uyumak· I, 39 bkz> udımak
 6746. UDUNMAK: uyanmak. I, 200; III, 194
 6747. UDUNMAK: uyanmak I, 200 bkz> odunmak, udınmak
 6748. UDURMAK: seçip ayırmak·I, 370;III, 228 bkz> adırmak, edirmek, ödürmek, ödürmek, üdürmek
 6749. UDUŞMAK: uyumakta yarış etmek; uyuşmak, katılaçmak, pıhtila;mak·I,181 bkz> udışmak
 6750. UDUZ: uyuş I, 54, 55;II, 300; 111. 5, 63, 74
 6751. UDUZLAMAK: uyuzuna ilâç yapmak·I, 301
 6752. UDUZLUG: uyuzlu·I, 146
 6753. UFUT: hayâ, utanma, ut· I, 309 bkz> uvut, uvut
 6754. UFUT: bolmak utanmak, I, 309; III, 208 ,231
 6755. UG: çadırın üst yanındaki köşelerden her biri I, 48
 6756. UGAN: her şeye gıicü yeten, kadir, I, 77 § ugan Teñri; gücü yeten Tanr ı· I, 77
 6757. UGANÇA: gücü yetinceye kadar· I, 44
 6758. UGARAT: alnındaakı olanat· I, 53
 6759. UGLI: Kaşgar'da yetişen ve yenen beyaz ve tatlı bir havuç· I, 129
 6760. UGRAKLANMAK: Ograk kılığına girmek, I, 313 bkz> Ograklanmak
 6761. UGUT: içki yapılan bir çeşit hamur· I, 50
 6762. UXAK: kaysı, erik gibi meyvelarin sıkılmış suyu· I, 122
 6763. UJLAÑ: kaya keleri, I, 116
 6764. UKIMAK: kusmak, III, 254
 6765. UKMAK: anlamak .I, 168; II, 228; III, 20, 46
 6766. UKRUK: kement· I, 100; III, 215
 6767. UKSAMAK: anlamak istemek· I, 277
 6768. UKTURMAK: anlatmak I, 223
 6769. UKULMAK: bilinmek, anlaşılmak ,I, 197
 6770. UKU: anlayı;· I, 62
 6771. UKUŞLUG: anlayı;lı· I, 62, 147
 6772. UKUŞMAK: anlamak· I, 186 ul duvar temeli· I, 48
 6773. ULA: kırda belge, alâmet· I, 92
 6774. ULAG: ulak, beyin emriyle koşa koşa giden postacının başka bir ata erişip bininceye değin bindiği at· I, 122
 6775. ULAG: yama, elbise yaması· I, 122
 6776. ULAGA: savaş atı, III, 172
 6777. ULAGU: neriğ kendisiyle bir şey ulanan nesne·I, 136
 6778. ULAMAK: ulamak, eklemek; ulaşmak ve buluşmak III, 255
 6779. ULANMAK: ulanmak, vasıta olmak,I, 64, 204
 6780. ULAR: erkek keklik·I, 122; II, 213
 6781. ULARLIG: kekliği çok olan· I, 148
 6782. ULAS: köz süzgün ve yakışıklı göz· I, 59, 60
 6783. ULAŞMAK: ulaşmak, bitişmek· I, 189
 6784. ULATMAK: ulatmak· I, 213
 6785. ULATU: burun temizlemek için koyunda ta şınan ipek kumaş parçası· I, 136
 6786. ULDAÑ: pabuç altı, tabanı, mestin alt yanı,I, 116 bkz> oldañ
 6787. ULDIMAK: yalın ayak, nalsız kalmak; ayağı ya-ralanmak, ayağı aşınmak·I, 104, 273
 6788. ULDUK: nalsız, yalın ayak· I, 101 bkz> olduk
 6789. ULGADMAK: büyümek, ulu olmak, I, 263, 505; II, 268; III, 87 bkz> ulgatmak
 6790. ULGATMAK: büyümek· I, 263; II, 366 bkz> ulgadmak
 6791. ULIÇ: erkek çocuklara sevgi bildirmek içln söylenen bir kelime I, 52; II, 250
 6792. ULIGU: uluyacak zaman· I, 136
 6793. ULIMAK: ulumak·III, 255
 6794. ULINÇ: yol kıvrımlı yol, iğri, büğrü, büküntülü yol, düz olmayan yol·I, 133;III, 450
 6795. ULINMAK: usanmak, bıkmak; kıvrılmak, dolanmak,I, 204, 205;II, 241 bkz> ulunmak
 6796. ULIŞMAK: ulaşmak I, 189
 6797. ULITGAN: çok ulutan·I, 156
 6798. ULITMAK: ulutmak·I, 213
 6799. ULITMAK: eğdirmek, büktürmek·I, 213
 6800. ULMA: testi, çanak çömlek·I, 130, 371; II, 234; III, 182 bkz> olma
 6801. ULMAK: erpimek, eriyecek ve dağılacak halegelmek, eskiyerek y ıpranıp yırtılmak. I, 169
 6802. ULNATMAK: altını üstüne getirerek düzelttirmek, çevirtmek.I, 267
 6803. ULTURMAK: erpitmek, yıpratmak·I, 223, 224
 6804. ULUG: ulu, büyük, yüce, büyüklük, ululuk·I, 51,64, 301, 304, 324, 347, 348, 367; 11. 19, 28, 40. 54 95, 328; III, 69, 70, 175
 6805. ULUG: ay senenin "ulug oglak ay"dan sonra gelen parças ı, yaz ortası·I, 348
 6806. ULUGLAMAK: yüceltmek·I, 304
 6807. ULUGLUK: büyükluk, ululuk, Irilik; ya şça kocalık·I, 64, 150, 352, 505; II, 91
 6808. ULUG: oglak ay senenin "oglak ay"dan sonra gelen ve o ğlakların büyüduğü parçası·I, 347 bkz> oglak ay
 6809. ULUGSAMAK: bir şeyin büyüğünü istemek,I, 302, 303
 6810. ULUK: atın onnuzbaşı·I, 68
 6811. ULUK: (ton) eskimiş, yıpranmış (elblse)·I, 67 ulun temrensiz ok,I, 78 ulunlug (er) temrensiz, yeleksiz okları bulunan (kişi)·I, 148
 6812. ULUNMAK: usanmak, bıkmak; kıvrılmak, dolanmak· I, 204 bkz> ulınmak
 6813. ULUŞ: köy, şehir, I, 62
 6814. ULYAN: kokulu bir bitklnin köküdür ki yenllir·I, 121
 6815. UM: karın şişkinliği, kursak bozukluğu, I, 49
 6816. UMA: ana· I, 92
 6817. UMA: eve gelen konuk· I, 92, 93, 106; II, 316
 6818. UMAK: geciktirmek,I, 93
 6819. UMAK: kudreti olmak, gücü yetmek·I,44, 77
 6820. UMAY: son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu·I, 123
 6821. UM: bolmak kursak bozulmak, çok yemekten kursak bozulmak, bulanmak· I, 49
 6822. UMDU: istek, dilek; tamah· I, 125
 6823. UMDUÇI: dilençi. I, 125, 141
 6824. UMDURMAK: umdurmak· II, 54
 6825. UMMAK: ummak· I, 169
 6826. UMUNÇ: umma, umut etme· I, 133; III, 450
 6827. UMUNÇLUG: umulan, umutlu· I, 155
 6828. UMUNMAK: umunmak, umutlanmak, unnmak·I, 206; III, 429
 6829. UN: un, I, 49, 174, 238, 250, 255, 264, 268, 269,284, 286;II, 15, 16, 71, 81, 102, 129, 174;III, 40, 102, 107, 340, 436
 6830. UNAMAK: razı olmak, kabul etmek, I, 215; III, 256
 6831. UNAŞMAK: uyuşmak, kabullenmek· I, 190 bkz>onaşmak
 6832. UNATMAK: razı etmek, I, 125
 6833. UNITGAN: çok unutan· I, 156, 525
 6834. UNITMAK: unutmak, I, 215; II, 325 bkz> unutmak
 6835. UNUTMAK: unutmak·I, 215 bkz> unıtmak
 6836. UNUTMIŞ: unutulmuş· I, 228
 6837. UÑAMUK: (er) solak (adam)· I, 162
 6838. UÑRA: yatmak sırt üstü yatmak·III, 378 bkz> tuñra tü şmek
 6839. URAGAN: daima uran·I, 33 bkz> uran
 6840. URAGUN: Hindistan'dan gelir bir ilaç·I, 138
 6841. URAGUT: kadın, avrat· I, 138, 153, 178, 180, 201,250, 253, 255, 257, 259, 275, 302, 306, 308,311, 314, 401, 509;II, 9, 22, 56, 80, 107, 121,126, 141, 142, 146, 151, 153, 155, 156, 233,239, 254, 265, 278, 302, 304, 307, 309, 317,330, 355; III, 36, 50, 58, 64, 85,
 6842. URAN: daima uran· I, 33 bkz> uragan
 6843. URDI: tokıdı vurdu, dövdü· III, 268
 6844. URDUTAL: hamamotu· I, 124 bkz> ardutal, ordutal
 6845. URGA: büyük ağaç· I, 128
 6846. URGU: kendisiyle bir şeye vurulacak nesne veya ayg ıt. I, 13; II, 69
 6847. URI: ses, gürültü· I, 87, 88
 6848. URI: erkek evlât· I, 88, 251 § urı oglan; erkek çocuk· I, 88
 6849. URI: dere, yol, III, 370 § teriñ urı; geniş dere ve yol· III, 370
 6850. URI: kıkı gürültü, haykırı;· III, 227 bkz> kıkı
 6851. URILAMAK: bağırmak, sesini ynkseltmek. I, 309 bkz> or ılaşmak, orlaşmak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 6852. URILAMAK: kendini õvmek, kendini övmekte ileri gitmek I, 309
 6853. URILAŞMAK: bağrışmak, çağrışmak·I, 239 bkz>orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlaşmak, yurlamak
 6854. URIŞMAK: vuruşmak·I, 367 bkz> uruşmak
 6855. URK: ip, urgan,I, 42, 258 bkz> uruk
 6856. URLAMAK: bağırmak, ulumak·I, 189 bkz> orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlaşmak, yurlamak urlaşmak bağrışmak, çağrışmak· I, 239 bkz>orılaşmak, orlaşmak, urılaşmak, urlamak, yurlamak
 6857. URMAK: urmak, vurmak, dövmek; koymak, yapmak; takmak, I, 12, 13. 20, 27, 93, 164,165, 177, 213. 242, 320, 329, 333, 334, 348,386, 407, 483;II, 54, 61, 138, 152, 174, 191,358; III, 120, 124, 127, 145, 260 bkz> ürimek
 6858. URRA: erkeklerde olan kasık yarıklığı, kavlıç· I, 39
 6859. URSAMAK: vurmak istemek, I, 276
 6860. URSUKMAK: dövmede, dövüşte yenilmek, dövülmek. I, 242, 243
 6861. URT: ìğne deüği, iğne yurdu· I, 42
 6862. URUG: tane, tohum, evin· I, 53, 64, 449
 6863. URUG: dövüş, vuruş· I, 27, 386
 6864. URUGLAMAK: çekirdeğini çıkarmak, çekirdekten ayırmak· I, 303, 304; III, 346
 6865. URUGLANMAK: tane tutmak· I, 293
 6866. URUGLUG: (altun) para olarak kesilmiş, urulmuş (altın)· I, 147
 6867. URUGLUK: (buğday) tohumluk için saklanmış (buğday)· I, 146
 6868. URUG: turıg hısımlar·I, 64
 6869. URUK: ip, urgan·I, 42, 66, 209, 221; II, 136, 205; III, 110, 330 bkz> urk
 6870. URUKLUG: (kova) ipli (kova)· I, 147
 6871. URUKLUK: (yüñ) ip yapmak için hazırlanmış(yün)· I, 150
 6872. URULMAK: vurulmak, dövülmek; kurulmak· I, 194, 195; II, 138
 6873. URULMAK: (ip ve benzeri) örülmek I, 195
 6874. URUMDAY: kendisiyle ağının zararı giderilen bir taş· I, 159
 6875. URUNÇ: rüşvet, gevik, I, 132, 354; III, 217, 449 bkz> orunç
 6876. URUNMAK: pişman olup vurunmak, dövünmek;sarınmak, örtünmek I, 201
 6877. URUNMAK: dikilmek, kalkmak· I, 201
 6878. URUŞ: urma, sava;, vuruş, vuruşma·I, 61, 221, 414; II, 83
 6879. URUŞMAK: vuru;mak· I, 20, 182;II, 89 bkz>uruşmak
 6880. URUŞ: tokuş uğraşma ve savaşma·I, 12
 6881. URUT: kuru (geçen yıldan kalma ot için). II, 79 bkz> ar ııt
 6882. URU: yazmak vurayazmak, döveyazmak· III,59
 6883. US: hayır ve şerri ayırt ediş, I, 36
 6884. US: kerkes kuşu, I, 36, 228; III, 46
 6885. USAL: kişi gafil, iş bilmeyen·I, 122
 6886. USAYUK: (er) gafil (adam)· I, 160
 6887. USITGAN: çok susatan, I, 155
 6888. USITMAK: susatmak· I, 209
 6889. USLAMAK: anlamak, hayrı şerden ayırt etmek·I, 286
 6890. USLAYU: kerkes kuşu gibi, II, 17
 6891. USMAK: susamak; sanmak· I, 166; II, 165
 6892. USNATMAK: benzetmek, I, 267 bkz> üsnemek
 6893. USRIK: uyuklayan adam. I, 99
 6894. USUKMAK: susamak· I, 191; II, 165
 6895. USUZ: uykusuz, I, 122
 6896. UŞ: şimdi, işte, §161.I, 36;II, 45, 128
 6897. UŞ: agaç, dal, boynuz gibi şeylerin özü· I, 36 §müñüz uşı; boynuz özü·I, 36
 6898. UŞAK: küçük, ufak,I, 67;III, 279 § u şak oglan; küçük çocuk·I, 67 § u şak otuñ
 6899. UŞAK: koğuculuk, koğu, dedikodu, kogucu· I,122; II, 20 § u şak söz; kogu olarak söylenen söz· I, 122
 6900. UŞAKLAMAK: koğlamak· I, 305
 6901. UŞAKLIK: işte gösterilen çocukluk·I, 150
 6902. UŞALMAK: ufalanmak· I, 197 bkz> uşatmak, uvşatmak, üşelmek, üşetmek
 6903. UŞATMAK: ufalatmak· I, 211, 262 bkz> uşalmak, uvşatmak, üşelmek, üşetmek
 6904. UŞGUN: ekşi bir çeşit ot, poy otu·I, 440 bkz>kuşgun
 6905. UŞUN: omuz başı, çigin başı·I, 77
 6906. UŞ: uş öküzü suvarmak için söylenen 502.I, 36
 6907. UTAMAK: yapraklarını, başağını kesrnek, ekin biçilmek, budamak·III, 250, 251
 6908. UTANÇ: (ış) utanılacak (1;).III, 448 bkz> utunç
 6909. UTANMAK: utanmak,I, 199, 291 bkz> uvutlanmak
 6910. UTMAK: oyunda yutmak, oyunda ütmek I,170, 200; II, 103
 6911. UTRU: önce; karşı, orta I, 68, 494; II, 145; III, 40 bkz> ortu, otra, otru
 6912. UTRULANMAK: yüz ytize gelmek· I, 296, 297 bkz> otrulanmak
 6913. UTRULMAK: kesilmek, kırkılmak, kısaltılmak.I, 246, 247
 6914. UTRUNMAK: dayatmak ve karşı koymak istemek; yönelmek. I, 251 bkz> otrunmak
 6915. UTRUŞMAK: karşı koymak, kaı·şi gelmek, karşılaşmak.I, 232 bkz> otruşmak
 6916. UTRUŞMAK: makasla kesmekte yardım etmek· I, 233
 6917. UTSUKMAK: oyunda yutulmak·I, 242
 6918. UTULMAK: (ekini bozan bitkiler) kesilmek, ba şı vurulmak I, 193 bkz> otulmak
 6919. UTUN: degersiz, alçak, küstah· I, 123, 414
 6920. UTUNÇ: (ış) utanılacak (iş)· I, 131; III, 448 bkz>utanç
 6921. UTURMAK: (saç ve elbise) kesmek· I, 176
 6922. UTUŞMAK: oyunda yutu;mak· I, 180
 6923. UVA: çagıran kişiye cevap için "ne buyuruyorsun?" anlam ında bir edat· I, 40
 6924. UVA: içine şeker ufalanan bir çeşit yemek· I,II bkz> uva
 6925. UVMAK: ufalamak, I, 11 bkz> övmek, uvmak
 6926. UVUT: ut, hayâ, ar· I, 83 bkz> ufut, uvut
 6927. UVA: soğukluk olarak yenen bir çeşit şekerli pirinç yem'egi· I, 90 bkz> uva
 6928. UVMAK: ufalamak·I, 166 bkz> övmek, uvmak
 6929. UVŞATMAK: ufalatmak· I, 262 bkz> uşalmak,uşatmak, üşelmek, üşetmek
 6930. UVULMAK: ufalanmak, ezilmek· I, 197;II, 6
 6931. UVUNMAK: kendi kendine ufalamak,I, 202
 6932. UVUNMAK: ovuşturmak.I, 202;II, 147 bkz>ovunmak
 6933. UVURGARMAK: utandırmak· I, 290
 6934. UVUŞ: ufalanmış nesne· I, 61
 6935. UVUŞ: etmek ufalanmış ekmek·I, 61
 6936. UVUŞMAK: ufalamakta yardım ve yariş etmek,I, 185
 6937. UVUT: utanma, hayâ, ut, ar· I, 51, 83, 116, 131,469 bkz> ufut, uvut
 6938. UVUT: yemege veya beyin yanına çağırma, davet·I, 51
 6939. UVUTLANMAK: utahmak· I, 291 bkz> utanmak
 6940. UVUTLUG: utanan, utangaç· I, 146
 6941. UYA: kuş yuvası, I, 85
 6942. UYA: hısım, kardeş, I, 85, 86
 6943. UYADSILIK: utanan, utangaç· I, 160
 6944. UYADMAK: utanmak· I, 55, 216 bkz> uyatmak
 6945. UYALAMAK: yuva yapmak,III, 328
 6946. UYALMAK: çekinmek, utanmak·I, 269
 6947. UYATMAK: utanmak·I, 216 bkz> uyadmak
 6948. UYGURMAK: uyarmak,I, 269, 270 bkz> udgarmak, udgurmak
 6949. UYMAK: uymak, birine bağlı olmak·III, 146
 6950. UYUGLUG: kemerli. III, 50
 6951. UZ: usta, mahir·I, 46 § uz kişi; eli uz, eli işe yaraşıklı, udumlu kişi I, 46
 6952. UZA: geçmiş zaman,I, 88, 89, 385
 6953. UZAK: uzun; eski, uzak·I, 66, 380 § uzak ış;uzayan bitmeyen iş·I, 66
 6954. UZAKLIK: işte ağırlık.I, 150
 6955. UZATMAK: uzatmak; geciktirmek I, 209;II, 234 bkz> uzutmak
 6956. UZLANMAK: ustalaşmak·I, 297
 6957. UZLUK: sanat·I, 253
 6958. UZMAK: başkasından ileri geçmek·I, 88 bkz> ozmak
 6959. UZSAMAK: koparmak istemek,I, 276, 277 bkz> üzsemek
 6960. UZUN: uzun,I, 77, 448;II,'11, 78; III, 36, 89,121
 6961. UZUTGAN: her zaman uzatan· I, 155
 6962. UZUTMAK: uzatmak·I, 155 bkz> uzatmak
 6963. ÜBGÜK: ibibik kuşu·I, 78, 110 bkz> übüp
 6964. ÜBÜP: ibibik kuşu, I, 78 bkz> übgük ,
 6965. ÜÇ: sayıda üç·I, 35;II, 283
 6966. ÜÇGIL: müselles, üçgen, üç köşeli şe/·I, 105
 6967. ÜÇGÜL: müselles, üçgen, üç köşeli şey,I, 105
 6968. ÜÇLENMEK: üç olmak, üçlenmek·I, 256
 6969. ÜÇLÜÇ: başları bir demirle birleştirilerek üç çubukla yapılan tavşan tuzağı·I, 95
 6970. ÜÇÜKMEK: sesi, soluğu, nefesi kesilmek·I, 192; II, 118
 6971. ÜÇÜNÇ: sayıda üçüncü· I, 131; III, 448
 6972. ÜÇÜRGEN: çok söndüren, I, 522
 6973. ÜÇÜRMEK: söndürmek· I, 176, 177 bkz> öçürmek
 6974. ÜDÜRMEK: seçmek, üstün tutmak, III, 11 bkz> a ğırmak, edirmek, ödürmek, ödürmek, udurmak
 6975. ÜDERMEK: uymak, izince gitmek· I, 178
 6976. ÜDIK: aşk ve sevgi coşması, sevda, hasret· I, 69, 212; II, 144, 188, 311; III, 258 bkz> ödik
 6977. ÜDLENMEK: kösnemek, erkek istemek· I, 257
 6978. ÜDLEŞMEK: birbiri ardınca yürü;mek· I, 239 bkz> udlaşmäk
 6979. ÜDREK: artan, az iken artan şey,I, 103
 6980. ÜDREMEK: üremek, çoğalmak ,I, 273
 6981. ÜDREŞMEK: artmak·I, 232
 6982. ÜDRETMEK: üretmek, çoğaltmak·I, 261
 6983. ÜGI: baykuş· I, 9, 161;III, 118, 238 bkz> ühi, yabakülak
 6984. ÜGIMEK: öğütmek· III, 254
 6985. ÜGIT: buğday ve benzeri şeyleri öğütme. I, 51
 6986. ÜGITÇI: un öğüten kimse· I, 51
 6987. ÜGITMEK: öğüttürmek· I, 213
 6988. ÜGITSEMEK: öğütmek istemek·I, 302
 6989. ÜGRE: tutmaca benzer ve ondan daha sulu şehriye çorbası, erişte.I, 127; III, 173
 6990. ÜGRILMEK: sallanmak· I, 248
 6991. ÜGRIMEK: sallanmak, kımıldatmak; birisine karşı yaltaklanarak hilesini saklamak, I, 275, 354
 6992. ÜGRIŞMEK: sallamakta yardınn etmek, I, 236
 6993. ÜGRITMEK: sallatmak, I, 261
 6994. ÜGRÜK: çocugun beşigini sallama·I, 105
 6995. ÜGÜR: darı.I, 54;II,121; III, 9 bkz> yügür § yag ügüri; susam· I, 54
 6996. ÜGÜRLÜG: darı sahibi olan· I, 152
 6997. ÜGÜRLÜK: dan konulan yer·I, 152
 6998. ÜGÜRMEK: deve üzerine iki taraflı yükletilerek içerisine binilen sepet ve benzeri ;ey· I, 507 bkz> tegirmek
 6999. ÜGÜŞMEK: öğütmekte yardım ve yarış etmek· I, 187
 7000. ÜHI: baykuş ,I, 9, 161; III, 118, 238 bkz> ügi, yabakulak
 7001. ÜJME: dut ağacı· I, 130
 7002. ÜJÜK: hece, harf, I, 71, 72
 7003. ÜJÜKLEMEK: hecelemek, I, 71
 7004. ÜJÜMLENMEK: dutlanmak, dut vermek,I, 297
 7005. ÜKEK: tabut, sandık·I, 78
 7006. ÜKEK: şehrin etrafında savaş için hazırlanmış olan burç·I, 78
 7007. ÜKEKLEMEK: burç yapmak; sandık yapmak·I, 307
 7008. ÜKEKLIG: tam burçları bulunan kale·I, 153
 7009. ÜKEKLIK: sandık yapmak için ayrılan ağaç· I, 153
 7010. ÜLEMEK: dağıtmak, yaymak, üleştirmek· I, 51;III, 255
 7011. ÜLEŞMEK: paylaşmak, üleşmek I, 189
 7012. ÜLETMEK: paylaştırmak, dagıtmak, I, 214
 7013. ÜLIKE: ökse otu·I, 137
 7014. ÜLKER: Ülker yıldızı, Süreyya yıldızı.I, 95; III, 40
 7015. ÜLKER: çerig harp usulünde bir hile tarzı·I, 95 ,
 7016. ÜLKÜ: ahit, peyman.I, 129
 7017. ÜLÜG: pay, nasip, hlsse,I, 62, 72 bkz> ülük, ülü ş
 7018. ÜLÜGLÜG: üleştirilmiş, pay edilmiş, dağıtılmı;· I, 511
 7019. ÜLÜK: pay, naslp, hisse· I, 62, 72 bkz> ülüg, ülü ş
 7020. ÜLÜ: pay, halk arasında taksim, hisse· I, 62 bkz> ülüg, ülük
 7021. ÜM: şalvar, don· I, 38, 117, 203
 7022. ÜMGLIK: imik, çocukların tepesinde bulunan yumuşak yer I, 110
 7023. ÜMLEŞMEK: şalvarını ortaya koyarak kumar oynamak· I, 242
 7024. ÜNLÜG: şalvarlı,I, 224
 7025. ÜN: ses; ün, san·I, 38, 49. 219;II, 294;III, 194, 240, 402
 7026. ÜNDEMEK: ünlemek, çagırmak.I, 273;III, 69
 7027. ÜNDEŞMEK: çağırı;mak·I, 231
 7028. ÜÑMEK: delmek· I, 174 bkz> öñmek
 7029. ÜÑTÜRMEK: deldirmek I, 290
 7030. ÜÑÜJIN: çölde insanı öidüren umacı, gulyabani·I, 145
 7031. ÜÑÜLMEK: oyulmak III, 395
 7032. ÜÑÜR: in, mağara·I, 94
 7033. ÜP: renkte pekitme edatı·I, 34 § üpürüng; apak·I, 34
 7034. ÜPLELMEK: yağma edilmek·I, 295
 7035. ÜPLEMEK: yağma etmek·I, 284
 7036. ÜPLENMEK: yağmalanmak·I, 255;III, 90
 7037. ÜPLEŞMEK: yağma edişmek, yağmalaşmak.I,238
 7038. ÜPLETMEK: yağma edilmek I, 264
 7039. ÜRIMEK: takmak, urmak,III, 120 bkz> urmak
 7040. ÜRIMEK: içten çürümek III, 252, 253 bkz> örimek
 7041. ÜRKMEK: ürkmek,III, 420
 7042. ÜRKÜLMEK: ürkülmek·I, 250
 7043. ÜRKÜNÇ: ürküntü, kargaşalık,I, 250 bkz> ürkünmek
 7044. ÜRKÜNÇE: üfleyeceğine,I, 337
 7045. ÜRKÜNMEK: düşman yüzünden ulus arasına düşen ürküntü, telâşla kalelere ve sığınaklara kaşışma·I, 108 bkz> ürkünç
 7046. ÜRKÜŞMEK: ürküşmek,I, 155
 7047. ÜRKÜTMEK: ürkütmek I, 263, 264
 7048. ÜRMEK: üflemek; ürmek,'havlamak·I, 55, 164, 337; III, 5
 7049. ÜRÑEK: kireç· I, 121
 7050. ÜRÑERMEK: ağarmak· I, 289
 7051. ÜRPEK: tüyleri ürpermiş insan ve hayvan·I,103
 7052. ÜRPEKMEK: (tüy) ürpermek. I, 229, 230 bkz> orpatmak, örpe şmek, ürpermek, ürpeşmek ürpermek (tüy) ürpermek I, 217 bkz> orpatmak, örpeşmek, ürpekmek, ürpeşmek ürpeşmek birbirine karşı kabarmak, I, 229, 230 bkz> orpatmak, örpe şmek, ürpekmek, ürpermek
 7053. ÜRÜLGEN: her zaman şişen, kabaran· I, 158
 7054. ÜRÜLMEK: şişmek, kabarmak, üflenmek, şişirilmek I, 195
 7055. ÜRÜÑ: ak olan nesne, ak, beyaz, gençlerin t ırnakları üzerinde bulunan aklık· I, 134, 330,382;II, 12 bkz> ak, örüñ § tırñgak ürüñ; tırnak beyazlığı. I, 134
 7056. ÜRÜÑ: karak göz akı, I, 382
 7057. ÜRÜÑ: kuş akdoğan· I, 331
 7058. ÜRÜŞMEK: üflemekte yardım ve yarış etmek I, 183
 7059. ÜSKE(N-T)EÇ: kuru üzüm· I, 159
 7060. ÜSNEMEK: benzemek· I, 288; II, 223; III, 147 bkz> usnatmak
 7061. ÜSTEK: üstelik, ziyadelik.I, 120
 7062. ÜSTELMEK: artmak, çoğalmak, artırılmak.I, 246
 7063. ÜSTEM: eğerlere, kemerin başına, tokalara işlenen altın ve gümüş·I, 107 bkz> saxt
 7064. ÜSTERMEK: üstün gelmek için yarış etmek; inkâr etmek I, 221
 7065. ÜSTÜN: üstün· I, 108 § andan üstün; ondan üstün·I, 108
 7066. ÜSÜGLEMEK: hile ile kilit açmak.I, 306 bkz>osuglamak
 7067. ÜŞELMEK: arannìak· I, 197
 7068. ÜŞELMEK: ufalanmak, II, 235 bkz> uşalmak, uşatmak, uvşatmak, üşetmek
 7069. ÜŞEMEK: yer ve benzeri şeyleri aramak üzere eşmek III, 253
 7070. ÜŞERIG: (taş) düz (kaya), I, 135 bkz> yüşeırg
 7071. ÜŞETMEK: araştırmak.I, 211 bkz> eşltmek
 7072. ÜŞETMEK: ufalatmak·I, 211 bkz> uşalmak, uşatmak, uvşatmak, üşelmek
 7073. ÜŞGÜRMEK: üşürmek, kışkırtmak; ıslık çalmak· I, 228 bkz> üşkürmek
 7074. ÜŞIK: yemişleri kavurarak büyümekten alıkoyan soğuk·I, 72
 7075. ÜŞIKLEMEK: üşümüşken yakalamak·I, 306, 307
 7076. ÜŞIMEK: soğuktan üşümek II, 137; III, 254 bkz> üşümek
 7077. ÜŞKÜRMEK: üşürnnek, kışkırtmak; ıslık çalmak· I, 228 bkz> üşgürmek
 7078. ÜŞKÜRMEK: hatırlamak· I, 228, 229
 7079. ÜŞKÜRTMEK: hatırlatmak.I, 229 bkz> üşkürtürmek
 7080. ÜŞKÜRTÜRMEK: hatırlatmak.I, 229 bkz> üşkürtmek
 7081. ÜŞMEK: üşmek, üşüşmek, toplanmak; delgiç ile delmek,I, 166
 7082. ÜŞTÜRMEK: deldirmek, delik delmeyi emretmek, dar deli ği genişletmek·I, 222
 7083. ÜŞÜMEK: üşümek,I, 463 bkz> üşimek
 7084. ÜŞÜTMEK: üşütmek, soğutmak için soğuğa koymak·I, 211
 7085. ÜTIMEK: (kıl) ütülemek· III, 252
 7086. ÜTMEK: (kıl) yakmak, ütmek·I, 171
 7087. ÜTRÜK: hileci, ütücü adam,I, 101
 7088. ÜTÜG: kusma,I, 68 bkz> ütük
 7089. ÜTÜK: ütü,I, 68
 7090. ÜTÜK: kusma·I, 68 bkz> ütüg
 7091. ÜTÜLMEK: yanmak, (kıl) ütülenmek,I, 193
 7092. ÜTÜŞ: bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda utme, yutma·I, 60, 61 bkz> ötü ş
 7093. ÜY: ev, I, 81 bkz> ef, ev, ev, öv, üv
 7094. ÜV: ev·I, 81 bkz> ef, ev, ev, öv, üv
 7095. ÜYÜK: tepe gibi yüksek olan yerler·I, 85
 7096. ÜYÜK: (yér) sulu ve buna benzer yerlerde ayak bas ıldığı zaman kaybolan ve ayağı çıkarması güç olan kumluk (yer)·I, 85
 7097. ÜYÜKMEK: (ayak) gömülmek, incinmek, burkulmak·I, 268
 7098. ÜZ: sağır·I, 45 bkz> öz § üz kişi; sağır adam· I, 45
 7099. ÜZE: üstünde, üzerinde, üzere, üzerine, üzerindeki .I, 44, 66, 149, 197, 219, 237, 241, 244, 258, 331, 343. 456, 461, 468, 469;II, 23, 72, 192, 249, 288, 303, 328, 331, 356; III, 131, 161 üzelmek yorulmak, sıkılmak, ögüç işe düşmek·I, 196, 233
 7100. ÜZITMEK: çok söylemekten kulak sa ğır (ağır) olmak; sirke küpten ekşiliğinden dolayı sızmak· I, 209
 7101. ÜZLENMEK: yemekte yağ üste çıkmak, kabarmak· I, 258
 7102. ÜZLÜNMEK: (ip) üzülmek, kopmak· I, 258
 7103. ÜZLÜŞMEK: üzüşmek, kopmak; (kan, koca) ayrılmak; alacaklı borçludan ilişilgi kesmek, I, 240 üzmek (ip ve benzeri şeyleri) kesmek· I, 165, 522
 7104. ÜZNEMEK: kar;ı koymak, söz dinlememek·I, 288
 7105. ÜZSEMEK: koparmak 1510^6^I, 276, 277 bkz>uzsamak
 7106. ÜZTÜRMEK: üzdürmek, kopartmak·I, 220
 7107. ÜZÜKLÜK: kesilme·I, 152
 7108. ÜZÜLGEN: daima üzülen·I, 158
 7109. ÜZÜLMEK: üzülmek, kesilmek·I, 196
 7110. ÜZÜM: üzüm. I, 75, 88, 180, 184, 282, 289. 353.360, 514;II, 16, 18, 104, 125. 186, 265;III, 8, 119, 201, 265, 331, 410
 7111. ÜZÜMLENMEK: üzümlenmek.I, 295
 7112. ÜZÜŞMEK: üzüm toplamakta yardım ve yarı; etmek; ip ve beñzeri şeyleri kesmekte ve üzmekte yardım ve yarış etmek·I, 184
 7113. ÜZÜTLEMEK: birini pinti görnıek·I, 299
 7114. ÜZÜTLÜK: bir şeyde pintilik·I, 150
 7115. VA: vay anlamına söz söyleyen veya emreden kimsenin emrini inkâr yerine bir söz,III, 215 bkz> ya
 7116. YA: va edatı gibi "vay" anlamına inkâr edatı III, 215 bkz> va
 7117. YA: ok, yay· I, 280, 496, 500, 501;II, 7, 37, 5059, 61, 65, 66, 67, 68, 97, 98, 114, 134, 138,190, 198, 205; III, 16, 50, 59, 73, 78, 215, 219, 239, 318, 331, 370, 407, 409 § ya bagr ı; yayın orta yeri· I, 360,
 7118. YABA: yaş ve ıslak olan herhangi bir ;ey· III, 24
 7119. YABAKU: yün ve yapağı yoluntusu· III, 36
 7120. YABAKU: bolmak baştaki saç keçelenmek· III,36
 7121. YABAKULAK: baykuş· III, 56 bkz> ügí, ühi
 7122. YABI: eğerin üstüne ve altına konan keçe, eğer yastığı· III, 24
 7123. YABITAK: çıplak, egersiz· III, 48, 177 bkz> yap ıtak
 7124. YAÇANMAK: utanmak, ocunmak, sıkılmak· III, 83
 7125. YADAG: yayan, yaya· III, 28 bkz> yadag
 7126. YADIÑ: yere yayılmış olan az şey· III, 372
 7127. YADAG: yaya, yayan· I, 381 bkz> yadag
 7128. YADAGLIK: yayalık, yaya yürüyüş· III, 51
 7129. YADIGLIG: yayılı, yayılmış· III, 49, 50
 7130. YADILMAK: yayılmak, dağılmak, ayrılmak·I, 442;III, 77, 148, 159, 192 bkz> yay ılmak
 7131. YADIM: döşek, yaygı, sergi. I, 15, 119; III, 19
 7132. YADINMAK: yayılmak. III, 83
 7133. YADIŞMAK: yaymakta yardım ve yarı; etmek· III, 70
 7134. YADLIŞMAK: dağılışmak, yayılı;mak· III, 104, 105
 7135. YADMAK: döşemek, yaymak, sermek· I, 15, 45; II, 313, 314; III, 434 bkz> yatmak
 7136. YADSAMAK: yaymak ve dağıtmak istemek· III, 305
 7137. YADTURMAK: yaydırmak, III, 93 bkz> yaturmak
 7138. YADTURMAK: bir şeyi bohça veya benzeri içinde saklatmak· III, 94 bkz> yatturmak, yittürmek
 7139. YAFA: kolgan dikeni· III, 24 bkz> yava, yava
 7140. YAFA: sıcak, kuytu (yer)· III, 24, 27 bkz> yava,yava
 7141. YAFAŞ: yavaş, yumuşak huylu· III, 12 bkz> yavaş
 7142. YAFGU: halktan olup hakandan iki derece a şağı bulunan kişiye verilen ungun· III, 32
 7143. YAFIŞGU: kızılcık veya "güren" denen dağ yemi;l· III, 48 bkz> yumuşga
 7144. YAFUZ: her şeyin kötüsü, fenası· III, 10 bkz> yavuz
 7145. YAG: yağ, iç yagı·I,182, 208, 227, 326;II, 9, 89. 123, 149, 154. 188, 189. 190, 197, 198, 205. 210, 229, 231, 240, 245. 293, 305, 354; III, 63, 77, 119, 157,182. 223, 252, 307, 319, 392, 425, 426, 435 § kara yag
 7146. YAGAK: ceviz.I, 90, 267, 417;III, 8, 29
 7147. YAGAKLIG: cevizli·III, 50
 7148. YAGAKLIK: cevizlik, ceviz biten yer·III, 51
 7149. YAGAN: fil· III, 29 bkz> yañan, § Yagan Tégin
 7150. YAGANLIK: filli olan, filci· III, 50
 7151. YAGI: düşmün I, 41, 88. 168, 205, 206, 215, 234, 251, 273, 305. 336 397, 441, 456, 496, 516, 517, 520, 522;II, 6, 10, 29, 74. 83, 116, 165, 204, 227, 228, 329; III, 24, 44, 134, 237, 271, 272. 301 322, 328, 339, 395, 400, 420
 7152. YAGIKMAK: düşmanlaşmak· III, 76
 7153. YAGILAMAK: düşmanlık etmek, düşmanla savaşmak, çarpişmak· III, 325, 328 bkz'
 7154. YAGILMAK: yağdırılmak.III, 79
 7155. YAG(I)R: at, katır ve eçek gibi hayvanların sır-tında semer, eger ve yük vurmasından meydana gelen yara, yagır·I, 58, 370;III, 9
 7156. YAGIRLAMAK: yağırı sağaltmak, iyi etmek·III, 342
 7157. YAGIRLANMAK: yağırlanmak, yağırı çoğalmak, yağırdan kaşınmak·III, 113, 114
 7158. YAGIRLIG: yağırlı, sırtı yaralı·II, 9;III, 9, 49
 7159. YAGIŞ: putlara kesilen kurban·III, 10
 7160. YAGITGAN: her zaıpan yağdıran·III, 53
 7161. YAGITGAN: her zaman dü;manlık eden·III, 53
 7162. YAGITMAK: yağdırmak·II, 316
 7163. YAGITMAK: düşmanlık etmek, III, 53 bkz> yagılamak, yaguşmak
 7164. YAGIZ: yağız, kızıl ile kara arası renk· III, 10
 7165. YAGKU: yağmurluk· III, 25, 227 bkz> yaku
 7166. YAGLAMAK: yağlamak· III, 308, 319
 7167. YAGLANMAK: yağlanmak· III, 111
 7168. YAGLATMAK: yağlatmak· II, 355
 7169. YAGLIG: yağlı· I, 70; II, 309; III, 121, 156, 306. 392
 7170. YAGMAK: yağmak,I, 139, 376, 457, 494;II,122; III, 60, 61
 7171. YAGMALANMAK: Yağma kılığına girmek, onların huyu ile huylanmak· III, 203
 7172. YAGMUR: yağmur. I, 16, 272, 354; Il, 28, 122,175, 316, 352; III, 38, 39, 53, 79, 93, 95, 380, 436 bkz> yamgur
 7173. YAGMURÇIL: yağmuru çok olan (yer)· III, 56
 7174. YAGRIMAK: yağır olmak, I, 104 yagrınlamak yarnına, sırta, vurmak· III, 343 bkz> yarınlamak yagrıtmak
 7175. YAGRU: çevre, yakı^lık. III, 13 bkz> yakru
 7176. YAGSAMAK: yağ istemek. III, 305, 306 bkz> yags ımak
 7177. YAGSIMAK: yağ tadını almak, III, 305, 306 bkz> yagsamak
 7178. YAGTURMAK: yağdırmak· III, 95
 7179. YAGUK: yakın, 1113101.I, 433;III, 23, 29, 76, 255 § yak yaguk; (115101^1-.III, 29 § yaguk yér; yak ın yer·III, 29
 7180. YAGUMAK: yaklaşmak·II, 148; III, 89 bkz> yaguşmak
 7181. YAGUŞMAK: düşmanlık etmek· II, 90 bkz> yagılamak, yagıtmak
 7182. YAGUŞMAK: birbirine yakla;mak· III, 73 bkz> yagumak
 7183. YAGUTGAN: daima yaklaştıran· III, 52
 7184. YAGUTMAK: yaklaştırn-ıak. II, 316
 7185. YAG: ügüri susam· I, 54
 7186. YAH: evet, peki anlamına bir kelime· III, 118 bkz> yeh
 7187. YAXSINMAK: kollarını yenlerine sokmadan, belini iliklemeden, elbiseyi e ğinine (sırtına) almak, III, 109
 7188. YAHŞI: iyi; güzel, her şeyin güzeli I, 64; III, 32
 7189. YAK: çanak ve kap bulaşığı· III, 4 bkz> yak yuk, yok, yok yak, yuk, yuk yak
 7190. YAKA: yaka, elbise yakası·I, 189, 253; III, 24, 307
 7191. YAKIG: (şişkinlik ve benzeri şeylere yakılan) yakı· I, 407;III, 13, 62, 74, 96
 7192. YAKILMAK: dokunulmak, yaklaşılmak· III, 81
 7193. YAKIN: yakın. III, 22, 23
 7194. YAKIŞMAK: yaklaşmak, dokunmak, yakına gelmek; yakı yakmakta yardım etmek I, 170, 383; II, 103; III, 74
 7195. YAKI: yukı (er) alçak gönüllü ve yaltaklan ıcı (adam)· III, 25
 7196. YAKMAK: yaklaşmak, dokunmak; yakmak·I, 456;II, 69;III, 22, 62, 63
 7197. YAKRI: yağ, iç yağı, yağlı· 11.105; III, 31, 32, 204; 306
 7198. YAKRIKAN: fındık büyüklüğünde kırmızı meyvesi olan bir bitki·III, 56
 7199. YAKRIKAN: buz yağı·III, 56
 7200. YAKRILANMAK: yağlanmak·III, 203, 204
 7201. YAKRU: çevre, yakınltk.III, 31 bkz> yagru
 7202. YAKTURMAK: dokundurmak; (yakı) yaktırmak; (ateş) yaktırmak· ÌII, 96
 7203. YAKU: yağmurluk. III, 25, 226 bkz> yagku
 7204. YAKURMAK: yaklaştirmak· III, 68
 7205. YAKURMAK: sık sık solumak, yüksek bir solumaya tutulmak, III, 68
 7206. YAK: yuk kaptaki 611^. III, 143, 160 bkz> yak, yok, yok yak, yuk, yuk yok
 7207. YAL: at yelesi·III, 13, 160 bkz> yal ıg, yıl
 7208. YALA: töhmet, itham, birl hakkında kötü sanıda bulunma. III, 25, 82
 7209. YALAÇI: insanı her şeyde çarçabuk suçlu gibi gören, itham eden, III, 36
 7210. YALAÇI: (yuga) bir çeşit ince katmerli (ekmek, yufka)· III, 25, 35
 7211. YALAFAR: insanlar arasında elçi, hakanın gönderdiği elçi II, 288; III. 47
 7212. YALALMAK: tõhmetlenmek, itham edilmek,III,82
 7213. YALAMAK: töhmetlennek·III, 89
 7214. YALAVAÇ: elçi, peygamber·I, 66, 83, 97;III, 47, 266, 438 bkz> yalavaç
 7215. YALAVAÇ: elçi, peygamber·I, 83;III, 47 bkz>yalavaç
 7216. YALBI: yassı, enli, derinliğl olmayan·III, 30
 7217. YALDRAMAK: az ışımak, az parlamak·III, 437 bkz> yaldrımak
 7218. YALDRIMAK: az ışımak, az parlamak·III, 437 bkz> yaldramak
 7219. YALDR(I-U)K: cilâlı, parlak, süslü·III, 432 bkz> yoldruk, yuldruk
 7220. YALFATMAK: yalatmak·II, 354 bkz> yalgatmak
 7221. YALGAMAK: yalamak.I, 253;III, 306, 307 bkz> yalvamak
 7222. YALGAN: yalan·III, 37
 7223. YALGANDURMAK: yalanlamak·III, 116
 7224. YALGANMAK: yalanmak· III, 109, 110
 7225. YALGAŞMAK: yalaşmak· III, 103
 7226. YALGATMAK: yalatmak ve yutturmak. II, 354 bkz> yalfatmak
 7227. YALGIL: yelesi ak, ak yeleli· III, 228
 7228. YALGU: ahmak, beyinslz adam· III, 33
 7229. YALIG: at yelesi; ibik; eğer kaşı, II, 327; III, 13, 14 bkz> yal, y ıl
 7230. YALIGLANMAK: horoz ıbiklenmek; at yelelenmek· III, 114
 7231. YALIM: sarp, dik, yalçın, III, 19, 20
 7232. YALIMAN: dağınık şekilde yapılan çapul·III, 38 bkz> yélimen
 7233. YALIN: alev·III, 23
 7234. YALINÇGA: (aş) tadı, tuzu, yağı olmayan yemek, III, 433 bkz> yılınçga
 7235. YALINDAK: çıplak,III, 51
 7236. YALINMAK: soyunmak III, 85
 7237. YALIÑ: çıplak, kından çıkmış veya kınından çıkarılmış III, 373
 7238. YALIÑUK: insan I, 44, 195, 230, 395;II, 303, 315, 335; III, 65, 141, 222, 262, 384, 385 bkz> yalñuk
 7239. YALIÑULAMAK: iple, salıncakla, oynamak, III, 411 bkz> yalñu
 7240. YALIŞMAK: töhmetlemek, itham etmek· III, 75 bkz> yılışmak
 7241. YALKMAK: kanmak, bıkmak, yağlı yemekten bıkmak· III, 435, 447
 7242. YALMA: kaftan, kalın kaftan, yağmurluk. III, 34
 7243. YALMAK: yalınmak, alevlenmek; (yara) iltihaplanmak; güne ş yüzü yalıyarak çalıp karartmak- III, 63
 7244. YALMAK: yanmak· III, 65 bkz> yandurmak, yanmak, yundurmak, yunmak
 7245. YALÑU: cariyelerin oynadığı bir oyun, salıncak oyunu· III, 380 bkz> yalñulamak
 7246. YALÑUK: insan kişi, insanlara verilen genel ad, âdem; Âdem atam ız·I, 44, 195, 230, 395; II, 303, 315, 335;III, 65, 141, 222, 262, 384, 385 bkz> yal ıñuk
 7247. YALÑUK: cariye· III, 385
 7248. YALÑUS: yalnız, kimsesiz. I, 333; II, 133, 384
 7249. YALPATMAK: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz> yelpetmek, yélpetmek
 7250. YALRATMAK: parlatmak, yalabıtmak. II, 353 bkz> yalrıtmak, yolratmak, yolrıtmak
 7251. YALRITMAK: parlatmak, yalabıtmak· II, 353 bkz> yalratmak, yolratmak, yolr ıtmak
 7252. YALT: yalçın, sert· III, 7
 7253. YALTGA: bir şeyle alay etme· III, 432 bkz> yoltga, yultga
 7254. YALTGA: kılmak alay etmek, maskanaya almak, III, 432
 7255. YALTURMAK: ateşi alevlendirmek· III, 97
 7256. YALU: tayları bağlamak için kullanılan ip, örk, III, 26
 7257. YALVAMAK: yalamak, III, 307 bkz> yalgamak
 7258. YALVANMAK: dilini çıkarmak, dili ağız içinde dolaştırmak. III, 110
 7259. YALVARMAK: yalvarmak, dileğinin yapılmasını istemek I. 494, 498;III, 99, 100
 7260. YALVI: büyü, sihir. III, 33, 359 bkz> yelvi
 7261. YALVIÇI: büyücü, sihirbaz· III, 33
 7262. YALVIRMAK: yelpimek, III, 100 bkz> yélvirmek
 7263. YAM: çör çöp, pislik, çapak, göze ve ba;ka yere kaçan çör çöp· III, 5, 160
 7264. YAMAG: yama· II, 21; III, 28
 7265. YAMAGLIG: yamalı, yaması olan· III, 49
 7266. YAMAGLIK: yamalık, yama olmak üzere hazılanmış .III, 51
 7267. YAMAGU: yamanması gerekli· III, 36
 7268. YAMALMAK: yamanmak. III, 82
 7269. YAMAMAK: yanıannak·III, 91
 7270. YAMAN: kötü, her şeyin kötüsü·III, 30 § yamanig; yaman hastallk, miskinlik hastal ığı·III, 30
 7271. YAMANMAK: kendi kendine yamamak·III, 85
 7272. YAMAŞMAK: yamamakta yardım ve yarış etmek, III, 75
 7273. YAMAŞMAK: tembelliğinden yere yapı;ıp kalmak, buyurulan işi yapmaktan çekinmek· III, 189 bkz> mayışmak
 7274. YAMATA: yağlı tavuk veya yağlı et kızartılacağı zaman yağın dışarı sızmaması içln içine sarılan kadayıf hamuru gibi ince bir hamur· I, 445
 7275. YAMDU: kasık· III, 31
 7276. YAMGUR: yağmur, III, 38 bkz> yagmur
 7277. YAMIZ: kasığın iki tarafı, kalçanın ıç yandan uçları.III, 10
 7278. YAMLAMAK: silmek, süpürmek· III, 84, 310
 7279. YAMLAN: bir çeşit sıçan, geme,III, 37
 7280. YAMLAŞMAK: süpürmekte yardım etmek,III, 105
 7281. YAMLATMAK: sıipürtmek. II, 356
 7282. YAMLIG: (·köz) içerisine çör çöp kaçmış olan (göz)· III, 42
 7283. YAMRAŞMAK: kuzular anaları ile karışmak. III, 102, 103
 7284. YAMU: fiilin anlamında pekitme yapan bir edat, III, 236 bkz> yanu
 7285. YAMURGAN: her zaman damlayan, kanayan· I, 524 bkz> tamurgan
 7286. YAMURMAK: damlamak; kanamak. II, 85 bkz> tamurmak
 7287. YAMURMAK: tomruk yapmak, kesrnek, III, 69 bkz> tomurmak, yemürmek
 7288. YAN: yan· II, 19
 7289. YAN: uca kemiği, uca kemlğinin başı· III, 160
 7290. YANA: gene, yine, tekrar, ikinci defa olarak; geri dönme bildiren edat·I, 60, 119, 144, 441, 472, 508;II, 285;III, 6, 26, 170
 7291. YANÇIK: torba, kese,II, 250 bkz> yançuk
 7292. YANÇILMAK: incinmek, ezilmek·I, 188;II, 287; III,107
 7293. YANÇUK: torba, kese (para-tütün). II, 6; III, 45 bkz> yanç ık
 7294. YANDAK: çeker havadan çiğ gibi yagan kudret helvası· III, 44
 7295. YANDAK: tiken geven dikeni· III, 44
 7296. YANDIK: soysuz, III, 44
 7297. YANDRU: tekrar, III, 406
 7298. YANDRUMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98, 99 bkz> yalmak, yanmak, yundurmak, yunmak
 7299. YANIG: kusma; korkutma, tehdit· III, 14
 7300. YANLIK: çoban çantası· III, 45
 7301. YANMAK: dönmek, döndürmek; korkutmak,tehdit etmek; kusmak; yanrnak· III, 14, 64, 65, 98 bkz> yalmak, yandurmak, yundurmak, yunmak
 7302. YANU: fiilin sonuna gelip anlamında pekitme yapan bir edat· III, 236 bkz> yamu
 7303. YANULMAK: ele sürtülerek bilenmek· III, 82
 7304. YANUMAK: bilemek, el üzerlnde kılağılamak· III, 91
 7305. YANUT: karşılık, bedel, ıvaz, cevap· III, 8, 28
 7306. YANUTMAK: biIetmek, bilemeği veya el üzerlnde kılağılamayı emretmek, II, 317 bkz>yıtıtmak
 7307. YAÑ: bir şeyin merkezi; kalıbı. III, 361
 7308. YAÑA: herhangi bir ırmağın, bir yanı, geçesi.III, 369
 7309. YAÑAK: yan, taraf· I, 241, 434
 7310. YAÑAK: ağzın iki yanında dişlerin oturduğu kemik; kapı söğesi; her şeyin yanı, III, 376
 7311. YAÑALDURUK: kukuleta, başlık, kepenek arkasına dikilen blr keçe parças ı, III, 389
 7312. YAÑAN: alaca karga, yalnız başı ak olan karga·III, 240, 376
 7313. YAÑAN: fiL II, 210; III, 295, 376 bkz> yagan,
 7314. YAÑI: yeni· I, 376; III, 369 bkz> yengi
 7315. YAÑILA: yeniden, tekrar, ikinci defa· III, 381
 7316. YAÑILAMAK: yenilemek. III, 407
 7317. YAÑILGAN: her zaman yanılan, unutan· III, 388
 7318. YAÑILMAK: yanılmak· III, 59, 380
 7319. YAÑKU: sesin geri gelmesi, yankı, aksi savt, aksi seda· III, 379, 380
 7320. YAÑKULAMAK: ses vermek, yankılamak, ses gelmek, III, 410, 411
 7321. YAÑKURMAK: ses duymuş gibi sağına soluna bakmak, III, 400
 7322. YAÑLUK: işte, sözde ve benzeri şeylerde ve yerlerde yapılan yanlışlık· III, 385
 7323. YAÑRAK: dağ kıvrımı ve büküntüsü·III, 384
 7324. YAÑRAMAK: saklanması gerekenl açığa vurmak, söylemek·III, 404 bkz> yañzatmak
 7325. YAÑŞAK: yanşak, geveze·I, 467;III, 384
 7326. YAÑŞATMAK: bir klmsenin ba;ını çok sözle, yanşaklıkla ağrıtmak·II, 359
 7327. YAÑZATMAK: saklanması gerekeni söyletmek, ikrar ettirmek·II, 359 bkz> yañramak
 7328. YAP: değirmi olan herhangi bir şey·III, 3 § yap yarmak; değirmi para, sağ para,III, 3
 7329. YAP: yapağı·III, 3 § yung yap; yün yapağı·III, 3
 7330. YAP: hile, al·III, 142, 159 bkz> al, yup
 7331. YAPÇAN: yavşan otu· III, 37 bkz> yavçan
 7332. YAPÇINMAK: yapıştırılmak· III, 108 bkz> yapçunmak, yapçurmak, yap şunmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 7333. YAPÇUNMAK: yapı;tırılmak,III, 108 bkz> yapçınmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 7334. YAPÇURMAK: yapıştırmak·III, 97, 98 bkz>yapçınmak, yapçunmak, yapşunmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 7335. YAPGAK: kuş avlanan blr çeşit tuzak·III, 42
 7336. YAPGUÇ: eşek ve benzeri hayvanları sürmekte kullanılan değnek,III, 39
 7337. YAPGUT: yün veya kıl d!dintilerl doldurulmuş minder ve benzerl şeyler·III, 38
 7338. YAPIGLIK: kapalı, kapanmı;·III, 49
 7339. YAPINMAK: örtünmek, kendl başına kapamak·III, 82, 83
 7340. YAPIŞMAK: yapişmak· IH, 70 bkz> yapuşmak
 7341. YAPITAK: çıplak, eğersiz·III, 177 bkz> yabıtak
 7342. YAPMAK: örtmek, kapamak; kurmak, yapmak, I, 348, 374; III, 33, 57
 7343. YAPRATMAK: at, blr ;eyden korktuğu veya bir çeye tekme atacağı zaman kulağını dikmek·II, 352
 7344. YAPRI: düz ve enli (yer); sarkık (kulak), III, 31
 7345. YAPRULMAK: yapışmak; yıpranmak· III, 107
 7346. YAPRUŞMAK: yer düzlennekte yardım etmek, III, 101
 7347. YAPSAMAK: (örtmek, kapamak, yapmak) istemek· I, 463; II, 172; III, 304
 7348. YAPŞUNMAK: yapı;tirılmak· III, 109 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşurmak, yavçunmak, yavçurmak
 7349. YAPŞURMAK: yapıştırmak· III, 99 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşunmak, yavçunmak, yavçurmak
 7350. YAPTAÇ: yağmur ve karda çobanların giydiği küçük bir kepenek, kebe· III, 38 yapturmak kapatmak; yaptırmak· III, 93 yapulmak kapanmak, örtulmek· III, 76
 7351. YAPURGAK: yaprak (agaç, bjtki, kltap)·III, 51
 7352. YAPURGAN: daima gizleyen, saklayan·III, 53 yapurmak parlatmak, süpürtmek; gizlemek·III, 67 yapurtmak
 7353. YAPUŞGAK: dikenli bir ot, pitrak; her söylenen i şe karışan kimse· 1)1, 51 bkz> koru
 7354. YAPUŞGAN: daima yapışan, yapışkan·III, 53
 7355. YAPUŞMAK: yapışmak·III, 53 bkz> yapışmak
 7356. YAP: yup hile, al ("yup" kelimesi yaln ız kullanılmaz, her zaman "yap" ile birlikte gelir)·III, 142, 159, 328
 7357. YAP: yup kılmak hile kılmak, al etmek·III, 159 bkz> yubılamak, yuplamak
 7358. YAR: yar, suların açtığı uçurum· I, 375; III, 34, 142, 152, 355
 7359. YAR: salya·II, 81; III, 3
 7360. YARAG: yarık, gedik·III, 294
 7361. YARAG: fırsat, imkân, tav·I, 300;II, 90, 234; III, 13,28, 355
 7362. YARAGLIG: mümkün .III, 49
 7363. YARAGLIG: zırhlı, cebeli·III, 49
 7364. YARAMAK: yaramak, uygun gelmek, yaraşmak· III, 38, 87 § yol yarasın
 7365. YARAMAK: yarmak·II, 356
 7366. YARAMAK: karşı koymak, uzaklaşmak·III, 422 bkz> yıramak
 7367. YARAMSINMAK: dalkavukluk etmek,II, 263
 7368. YARANMAK: yaranmak, yaltaklık etmek; koşakta koşturularak alıştırılmak,I, 394;III, 20, 83
 7369. YARAŞMAK: uyuşmak, anlaşmak, yaraşmak·II, 105;III, 11. 71, 72
 7370. YARATGAN: yaratan· III, 52
 7371. YARATMAK: yaratmak, oranlamak, oranlayıp yapmak, kendinden uydurmak· I, 330; II, 315
 7372. YARIGSAMAK: yarlıganmak istemek· III, 333
 7373. YARIK: oylukların çenetlere bitiştiği yer, oyluk kemikleri başı· III, 15
 7374. YARIK: zırh, zırh ve kalkana verilen genel ad, III, 15,158, 217 § say yar ık; demirgögüslük. III, 15,158
 7375. YARIKLANMAK: zırhlanmak· III, 114, 115
 7376. YARIKLAŞMAK: zırh õndül koyarak bahse girmek, II, 258
 7377. YARILMAK: yarılmak, yirilmek, açılmak·I, 119; III, 15, 77, 78
 7378. YARIM: yarım, bir şeyin yarısı, herhangi bir şeyin ikiye ayrılmış olan parçalardan her birisi III, 19
 7379. YARIMLAMAK: yarılamak· III, 343
 7380. YARIMLANMAK: yarımlanmak. III, 115
 7381. YARIN: yarın· II, 250
 7382. YARIN: kürek kemigi, çigin kemlğl· III, 21
 7383. YARINDAK: kayı;, sırım, Türk sırımı· II, 23, 108, 175, 262; III, 51
 7384. YARINLAMAK: yarnına, sırta vurmak·III, 343 bkz> yagrınlamak
 7385. YARINMAK: kendi kendine yarmak, yarınmak· III, 83, 84
 7386. YARISA: yarasa·III, 433 bkz> aya yersgil
 7387. YARIŞ: yarı;, at yarişi·II, 191; III, 10
 7388. YARIŞ: iki adam arasında mal üleşme·III, 10
 7389. YARIŞMAK: yarışmak, yariş etmek, at yarişi yapmak; yarı yarıya üleşmek I, 367, 474; II, 226;III, 10, 72
 7390. YARLAMAK: tükürmek III, 308 bkz> yarsıtmak, yarsudmak
 7391. YARLIG: emir, hakanın mektubu, fermanı, buyruğu·I, 87;III, 42
 7392. YARLIG: fakir, yoksul, acınan, yarlıganmış.I, 93;III, 42
 7393. YARMA: uzunlamasına yarılan herhangi bir ;ey· III, 34
 7394. YARMAK: yarmak, bir şeyl keserek zorla yarmak, parçalamak; yere s ınır çizmek,I, 399, 437;III, 33, 57. 58
 7395. YARMAK: para·I, 20. 22 35, 75, 130, 131, 142,143, 168, 175, 180, 214, 219, 223, 242, 281, 297, 298, 303, 321, 322, 334. 341 377 397,398, 402;II, 22, 39, 41, 44, 51, 62, 66, 67, 78, 92. 122, 127, 131, 103, 229, 237. 249, 250, 260;III, 3. 43 67 80, 84. 94, 121
 7396. YARMAKAN: armağan·I, 140 bkz> amuç, armagan
 7397. YARMAKLANMAK: para sahibi olmak· II, 279;III, 116
 7398. YARMANMAK: tırmanmak.III, 111
 7399. YARMAŞ: iri ögüdülmüş bulgur ve buna benzer şeyler·III, 40 § yarmaş un; ince un,III, 40
 7400. YARMA: (yuga) blr çeşit katmer·III, 34
 7401. YARP: sağlam·III, 6
 7402. YARP: insan sevinince yüzüne gelen parlakl ık, yalabıklık·III, 6
 7403. YARPADMAK: iyileşmek, ayağa kalkmak, serpilip büyümek·II, 351 bkz> yarpatmak
 7404. YARPATMAK: iyileşmek, ayağa kalkmak; serpilip büyümek,II, 351 bkz> yarpadmak
 7405. YARPUZ: güzel kokulu b!r ot, kır nanesl, Majoran,III, 39
 7406. YARPUZ: yılan yiyen bir hayvan, firavun s ıçanı,ichneumon·III, 39, 40
 7407. YARSGAG: dagda ve başka yerde ayağın kayabilecegl yer·III, 433
 7408. YARSIKMAK: birbirinden ayrı dü;mek,III, 105. 106
 7409. YARSIMAK: murdar bulmak ve iğrenmek, III,305
 7410. YARSINÇIG: murdar, pis iğrenç· III, 56
 7411. YARSITMAK: tiksindirmek II, 353 bkz> yorlamak, yars ğumak
 7412. YARSUDMAK: tiksindiği şey yüzünden tükürmek· II, 353 bkz> yarlamak, yars ıtmak
 7413. YARŞI: bir şeyi yarıya bõlen kimse; bir ;eyin yar ısı, yarı yarıya ortak·III, 32
 7414. YARŞIM: bir yarışlık yer·III, 47
 7415. YART: su içilen bardak,I, 341 bkz> bart
 7416. YARTIM: ayrılmiş· III, 46
 7417. YARTMAK: para· III, 432 bkz> yarmak
 7418. YARTU: yonga, talaş, III, 30
 7419. YARTU: üzerine bir şey yazılan levha, tahta· III, 30
 7420. YARTURMAK: yardırmak· III, 94, 95
 7421. YART: yurt tutmak ansızın her yandan yakalanmak· I, 341 bkz> bart burt tutmak
 7422. YARUK: yerde, duvarda, dağda, sırçada ve benzer şeylerde yarık· III, 15
 7423. YARUK: ışık, aydınlık, parlak·I, 46, 96;III, 15, 194 § yapyaruk; çok ayd ınlık. III, 15
 7424. YARUKLUK: nur, ışık, aydınlık; rahatlık· II, 316; III, 51. 194
 7425. YARUK: yélim balık tutkalı· III, 20 bkz> yaru yélim
 7426. YARUK: yulduzı tan yıldızı· I, 96
 7427. YARUMAK: ışımak· I, 96; III, 86, 87, 89
 7428. YARUMAK: yaşumak keyiflenmek. sevinmek· III, 89
 7429. YARUTGAN: her zaman aydınlatan· III, 52
 7430. YARUTMAK: aydınlatmak· III, 52
 7431. YARU: yélim balık tutkalı· III, 24 bkz> yaruk yélim
 7432. YAS: zarar, 2iyan· III, 159
 7433. YAS: ölüm, helâk· III, 159
 7434. YASGAÇ: yastıgaç, hamur tahtası· III, 38 bkz> yası yıgaç
 7435. YASGAŞMAK: tokatlaşmak ve bunda yardım ve yarış etmek· II, 220 bkz> tasgamak, tasga şmak
 7436. YASI: yassı, enli· III, 24 bkz> yasul
 7437. YASIÇ: yassı ve uzun temren, III, 8
 7438. YASIGLIG: gedeleçli· III, 50
 7439. YASIK: gedeleç· III, 16 bkz> kurman
 7440. YASILAMAK: yassılamak, yaymak; sözü açık,geniş ve kinayesiz söylemek· III, 328
 7441. YASILMAK: dağılmak; terk olunmak, bırakılmak· III, 78, 79
 7442. YASIMAN: su boşaltilırken boğazı "gır gır" eden testi, III, 38
 7443. YASI: yıgaç yastıgaç, hamur tahtası· III, 38 bkz> yasgaş
 7444. YASMAK: dağıtıp yaymak, çõzmek· III, 59, 60
 7445. YASTALMAK: dayanmış olmak; amacın bir yanına ilmek· III, 107
 7446. YASTAMAK: yastık dayamak, yaslanmak; söz dokundurmak· III, 302, 303, 320
 7447. YASTUK: yastık, III, 43, 107, 302, 320
 7448. YASUL: yassı, yayvan, yassı ve engln olan her yer· III, 18, 19 bkz> yas ı
 7449. YAŞ: yaş, taze nesne, zerzevat, sebze, ye şillik; yaş (gözden gelen); yaş (insanın yaşadığı).I, 316; II, 109, 172. 228, 232; III, 4, 47, 83, 84,159,433 §ya şot
 7450. YAŞAGU: yaşamağa haklı· III, 36
 7451. YAŞAMAK: yaşamak· III, 89
 7452. YAŞAÑURMAK: (göz) yaşarmak, yaşlı olmak·III, 407
 7453. YAŞARMAK: yeşermek· II, 79; III, 18, 68
 7454. YAŞARTMAK: ye;ertmek· III, 436
 7455. YAŞIKMAK: (göz) yaçlanmak, kamaşmak·III, 76
 7456. YAŞIL: yeşil. I, 41, 330, 394, 395; III, 19. 20,143, 162 § yapya şıl
 7457. YAŞIL: yuşul yeşil meşil· III, 19
 7458. YAŞIN: şimşek,I, 236;II, 356;III, 22, 310, 319
 7459. YAŞINLIG: şimşekli· III, 50
 7460. YAŞLAMAK: yaş ot yemek· III, 308
 7461. YAŞLIG: yaşlı, genç olmayan· III, 42
 7462. YAŞLIG: yaşlı, yaşı olan (gõz)· III, 42
 7463. YAŞMAK: gizlemek, saklamak· I, 425; III, 60, 208
 7464. YAŞNAMAK: şimşek çakmak, parlamak· I, 236; III, 310, 319
 7465. YAŞNATMAK: şimçek çaktırmak, parlatmak·II, 356
 7466. YAŞRU: gizli·III, 31
 7467. YAŞRUŞMAK: gizlemekte birlefmek· III, 101
 7468. YAŞSAMAK: gizlemek istemek·III, 305
 7469. YAŞUK: demir başlık, tulga·I, 67 bkz> aşuk,yışıklıg
 7470. YAŞUMAK: keylflenmek, sevinmek,III, 89
 7471. YAŞURGAN: her zaman gizleyen·III, 53
 7472. YAŞURMAK: örtmek, örtülmek, gizIemek.II,79;III, 68
 7473. YAŞUT: gizli·II, 228;III, 8 bkz> beküt
 7474. YAT: yabancı-I,433;III, 43, 148, 159 bkz> baz
 7475. YAT: taşlarla yagmur ve rüzgâr için yapılan kamlık, yadataşı ile yapılan bir türlü kamlık, kâhinlik. III, 3, 159
 7476. YAT: baz yabancı· III, 148, 159
 7477. YATÇI: ;aman· III, 307
 7478. YATGAK: hakanın ve ülkenin koruyucusu, muhaf ızı· III, 42
 7479. YATGAŞMAK: yatışmak, birlikte yatmak. III, 103
 7480. YATGAŞUK: bir yerde başkası ile yatan· III, 55
 7481. YATGAŞUK: ogrı yatsı, yatma 2amanı. III, 55
 7482. YATGURMAK: yatırmak, uyutmak· III, 99
 7483. YATIG: uyku; yatılacak yer· III, 12 bkz> yatık
 7484. YATIK: uyku; yatacak yer· III, 15 bkz> yat ıg
 7485. YATIKMAK: yabancılaşmak, yadlaşmak·III, 76
 7486. YATLAMAK: yada taşı ile afsun yapmak; yabancı saymak·III, 307, 308
 7487. YATLATMAK: yada taşı ile okutmak·II, 355
 7488. YATMAK: yatmak·I, 36, 233, 243, 386;II, 313; III, 42, 378
 7489. YATMAK: yaymak, sermek, II, 313 bkz> yadmak
 7490. YATSAMAK: yatmak veyä uyumak istemek III,304
 7491. YATTURMAK: yaydırmak·III, 93, 94 bkz> yadturmak, yittürmek
 7492. YATUK: atılan, unutulan her şey; tembel; şehirlerden· çıkmayan bir kısım Oğuzlar·III,14
 7493. YATUK: iki cins iplikten (erişi yünden, argacı pamuktan) dokunan bir dokuma· III, 14
 7494. YATURMAK: yaydırmak, III, 93 bkz> yadturmak
 7495. YAVA: kolgan dikeni; hint ayvas ı; suyu tutmaca renk veren bir bitki I, 84;III, 26 bkz> yafa, yava
 7496. YAVA: sıcak, kuytu (yer)·III, 27 bkz> yafa, yava
 7497. YAVA: kolgan dikeni; hint ayvas ı; suyu tutmaca renk veren bir bitki I, 84;III, 27 bkz> yafa, yava
 7498. YAVA: sıcak, kuytu (yer),III, 27 bkz> yafa, yava
 7499. YAVALMAK: yavaşlamak,I, 397
 7500. YAVA: ; yavaş, yumuşak huylu·III, 10, 11 bkz> yafa ş
 7501. YAVAŞLANMAK: yavaşlanmak, dölekleşmek, yumuşak huylu olmak· III, 114
 7502. YAVÇAN: yavşan 0111.III, 37 bkz> yapçan
 7503. YAVÇUNMAK: yapıştırılmak·III, 109 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşurmak, yavçurmak
 7504. YAVÇURMAK: yapıştımak. III, 98 bkz> yapçınmak, yapçunmak, yapçurmak, yapşunmak, yapşıırmak, yavçurmak
 7505. YAVGAN: yavan. III, 37
 7506. YAVGANLANMAK: yavan bulmak· III, 116, 117
 7507. YAVLAK: kötü, fena, değersiz, yavuz, dü;kün, her şeyin kötüsü· I, 177, 432, 516, 519;II, 74, 204;III, 43, 44, 133 § yavlak kişi
 7508. YAVRAMAK: digrek, sert, kati olmak, III, 278 bkz> t ıgdamak, tıgramak
 7509. YAVRIMAK: hali kötüleşmek, yoksulluk veya hastal ık yüzünden arıklamak· III, 304
 7510. YAVRITMAK: kõtületmek, zayıflatmak, arıklatmak, I, 139; II, 352, 353
 7511. YAVSAMAK: gönül almak istemek, III, 306 bkz> yüvsemek
 7512. YAVUG: sel suyunun yüksekten yuvarlad ığı kaya parçası· III, 13
 7513. YAVUZ: kötü, fena·I, 84, 85, 103, 227, 248. 439, 483 bkz> yafuz
 7514. YAVUZLAMAK: kötü bulmak·III, 342
 7515. YAVUZLANMAK: kötü bulmak·III, 114
 7516. YAY: ilkbahar, yaz, I, 13. 82, 96, 170, 463; II, 97; III, 160, 161, 188
 7517. YAYA: insanın kuyruk sokumu bölgesl, kıçı (yalnız insanlarda)· III, 26, 170
 7518. YAYGARU: yaza doğru, III, 278
 7519. YAYGUK: kısrağın meme uçları, III, 27 bkz> yazguk
 7520. YAYIG: huyu dönek· III, 23 bkz> yayık
 7521. YAYIK: huyu dönek· III, 23 bkz> yayıg
 7522. YAYIKMAK: yaz olmak, baharla;mak· III, 191
 7523. YAYILGAN: yayılan, durmayan· III, 55 § yayılgan kişi; bir kararda durmayan, bir işte sebat etmeyen kimse· III, 55
 7524. YAYILMAK: ırgalanmak, yayılmak, salınmak· I, 412; III, 108, 191,192bkz>yad ılmak,yazılmak
 7525. YAYINMAK: kendi kendıne yaymak· III, 86
 7526. YAYKALMAK: çalkanrnak; her ;eye gönlü meyil göstermek· III, 108
 7527. YAYLAG: yayla, yaylak, yazlanan yer, I, 13, 214; II, 355; III, 47, 265
 7528. YAYLAMAK: yaylamak· III, 311
 7529. YAYLATMAK: yaylatmak. II, 357
 7530. YAYMAK: çalkamak, kımıldatmak, sallamak, meyletmek, meylettirmek III, 245, 246, 247
 7531. YAYSAMAK: haset etmek, çekememek,I, 155
 7532. YAYTURMAK: çırptırmak, kımıldatmak.III, 100
 7533. YAZ: ilk yaz, yaz· II, 172, 285; III, 159, 285
 7534. YAZAK: otlak,III, 16
 7535. YAZAMAK: yazlamak, yazı geçirmek· III, 88
 7536. YAZGUK: kısrağın meme uçlan· III, 28 bkz> yayguk
 7537. YAZI: kır, ova, yazı, boş ve açık yer, boşluk,açıklık, alan·I, 94, 135, 329, 447; III,II, 24,255 yaz ıkçı yazıcı, hısımlar arasında mektup getirip götüren elçi· III, 55
 7538. YAZIGLIG: çözülmüş, bağından çözülmüş· III,49, 50 bkz> yazuk
 7539. YAZIKMAK: yaz olmak III, 76 bkz> yayıkmak
 7540. YAZILMAK: açılmak, yayılmak; yalabımak, güzelleşmek; çözülmek·I, 195, 233, 409; II, 285; III, 6, 78,112 bkz> yadılmak, yayılmak
 7541. YAZINMAK: kendi kendine çõzmek, çözünmek, çözülmek III. 84, 112
 7542. YAZIŞMAK: (çözmekte ve yaydan kirlşi çıkarmakta) yardım ve yarış etmek, III, 73
 7543. YAZLATMAK: yazlatmak, yazı geçirtmek, yaylatmak·II, 355
 7544. YAZLINMAK: çôzülmek·III, 110, 112, 228
 7545. YAZLIŞMAK: çözülmek III, 105
 7546. YAZMAK: şaşmak, yanılmak; çözmek; yazmak· I, 92; II, 20; IIl, 59, 111
 7547. YAZMAS: şaşmayan, yanılmayan· III, 59, 379
 7548. YAZOK: et pastırma· III, 16,
 7549. YAZSAMAK: çözmek istemek, III, 305
 7550. YAZTURMAK: çõzdürmek; yanıltmak· III, 95
 7551. YAZUK: boşanmış, bağından çözülmü;· III, 16bkz> yazıglıg
 7552. YAZUK: günah, suç· I, 16, 203, 220, 521; II, 75,135, 143, 169, 222, 261; III, 16
 7553. YAZUKLAMAK: suçu yüzünden yakalamak·III, 342, 343
 7554. YAZUKLUG: günahlı,III, 50
 7555. YAZUKSUZ: günahsız·I, 400;III, 16
 7556. YEBEÑ: kumlu, batak· III, 372
 7557. YEH: evet· III, 26, 118 bkz> yah
 7558. YEH: mü "tamam mı" anlamına bir kelime·III,26 bkz> ye mü?
 7559. YEK: şeytan·I, 267;II, 236, 338;III, 156, 160
 7560. YEL: cin; cin çarpması· III, 144, 163
 7561. YELIM: tutkal, kendisiyle tüy ve tüye benzer şeyler yapıştırılan tutkal· III, 20, 70, 99, 108bkz> yélim,
 7562. YILIM: yelimlenmek tutkallanmak· III, 115 bkz> yélimlenmek
 7563. YELKIN: yelici, koşucu; misafir, yolcu, konuk·I· 31; III, 33, 37, 288, 309 bkz> elkin, yélkin
 7564. YELNEMEK: memesi dolup sarkmak· III, 310, 319 bkz> yélnemek
 7565. YELPETMEK: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz> yalpatmak, yélpetmek
 7566. YELPETMEK: yelpazeletmek· II, 352 bkz> yélpetmek
 7567. YELPIRMEK: rüzgâr esmek, cin tutmuş gibi sağa sola sallanmak; nemlenmek, yeri ıslatmak·III, 93
 7568. YELVI: büyü, sihir, III, 33, 359 bkz> yalv ı
 7569. YELVLÇI: büyücü, sihirbaz III, 33
 7570. YEM: baharat· Itl, 5 ("yem" kellmesl yaln ız kullanılmaz, "ot" ile birlikte gelir)·
 7571. YEME: hep, bütün, tamamiyle; yine, dahi, I, 47,106,144, 459; II, 75,118; III, 41, 278. 366 435 yemeçük buğday taşınan küçük çuval· III,48
 7572. YEMEK: yemek, yeylp telef etmek,I, 55, 66, 79, 88, 116, 318, 323, 342, 343, 504;II, 69,70. 311; III, 9, 16, 31, 67, 146, 159, 220, 222, 249
 7573. YEMET: evet· I, 51;III, 8 bkz> emet, evet,evet
 7574. YEMIŞ: meyve,I, 251, 263 bkz> yémiş
 7575. YEMRÜ: ;mek ağaç sökmekte yardım etmek· III, 103
 7576. YE: mü "bu sôzü kabul ettin mi? söyledi ğimi yapmak için kafana koydun mu?" anlam ına bir kelime.III, 26 bkz> yehmü?
 7577. YEMÜRGEN: dalma söken, koparan,III, 54
 7578. YEMÜRMEK: kesmek·III, 54 bkz> tomurmak,
 7579. YAMURMAK: yençimek ısırmak, kötüleîmek·III, 303 bkz> tençmek, yençmek, yunç ımak
 7580. YENÇMEK: ısırmak, yere vurup ayağıyle ezmek, dişle ısırarak parçaları birbirine katmak, kõtüleşmek·III, 303. 435 bkz> tençmek,yençimek, yunç ımak
 7581. YENIG: yeğni, hafif·III, 92 bkz> yénik
 7582. YENIGÜ: doğurmak üzere olan,III, 36
 7583. YENIMEK: doğurmak (yalnız kadın için),III,91, 92
 7584. YENITMEK: doğurtrnak· II, 317
 7585. YEÑEÇ: yengeç· III, 384
 7586. YEÑEK: heybe, bohça· III, 70 bkz> yetgek
 7587. YEÑGE: yenge, büyük kardeşin karısı· III, 380
 7588. YEÑI: yenl· I, 376;III, 369 bkz> yangi
 7589. YEÑMEK: yenmek, alt etmek·III, 391
 7590. YEÑŞÜRMEK: sıcağa soğuk karı;tirarak ılıştırmak, III, 400 bkz> yiñşürmek
 7591. YERÇÜ: sın, mezar· III, 30
 7592. YERDE: hemşeri. I, 407; III, 40
 7593. YER: kırtışı yeryüzü· I, 461
 7594. YERKÜÇ: tahtadan yapılmış kılıç gibi uzunca,enli bir ağaç parçasıdır, fırındaki ekmeği çevirmek için kullanılır·I, 452
 7595. YERMEK: yirmek, yaf bir şeyi demirle kesmeksizin uzunlamas ına yirmek, kolayca yarmak·III, 58 bkz> yırmak, yirmek
 7596. YER: sagrısı yeryüzü; yer yaygısı·I, 422
 7597. YERTÜRMEK: yirdirmek.III, 95
 7598. YERÜK: yirilmiş, uzunlamasına yirilmiş ve güzelligi gitmiş olan her şey, yirik, gedik· III, 18 bkz> yirük
 7599. YETEN: ok atılan tahta yay; atımcı yayı, hallaç yayı·III, 21 bkz> yeteñ
 7600. YETEÑ: yün atılıp kabartılan atımcı yayı· III, 372 bkz> yeten
 7601. YETGEK: heybe, bohça· III, 70, 77, 344 bkz> yerigek
 7602. YETIGEN: yedi kardeşler adı verilen yıldız, III, 37, 40, 247 bkz> yetiken
 7603. YETIKEN: yedi kardeşler adı verilen yıldız, III, 247 bkz> yetigen
 7604. YETILMEK: güdülmek, yedilmek. I, 106 bkz> yétilmek
 7605. YET(I)ŞMEK: yetişmek, erişmek. III, 183 bkz·
 7606. YETIZ: enli, enine geniş şey· III, 10
 7607. YETIZLIK: genişlik, bir şeyin eni· III, 52
 7608. YETMEK: yetişmek, erişmek II, 314 bkz> çétmek, yétmek
 7609. YETMEK: yetmek, yedeğinde götürmek· II, 314
 7610. YETMIŞ: kapanmış, iyileşmiş (yara)· I, 245 bkz>bütmiş
 7611. YETRÜLMEK: eriştirilmek; ilhak edilmek.III,107 bkz> yétrülmek
 7612. YETRÜM: bırakılmış, salınmış·III, 47
 7613. YETRÜM: saç bırakılmış, salınmış saç·III, 47 bkz> yetüt saç
 7614. YETRÜŞMEK: birbirine erişmekte yardım etmek III, 101 bkz> yétrüşmek
 7615. YETTI: sayıda yedi· III, 27 bkz> yéti
 7616. YETÜT: askere imdat .II, 287
 7617. YETÜT: saç sonradan bırakılan saç,II, 287 bkz> yetrüm saç
 7618. YEVTILMEK: erişmek; olgı^nlaşmak.III, 81, 356 bkz> yıgılmak, yuvulmak
 7619. YEZEK: asker öncüsü, III, 88 bkz> yizek
 7620. YEZEMEK: aramak üzere dolaşmak, III, 88, 89
 7621. YEZNE: büyük kız kardeşin kocası· III, 35
 7622. YÉDIŞMEK: kenar dikmekte yardım etmek·III, 70, 71 bkz> yédilmek, yédmek, yidmek
 7623. YÉDILMEK: dikilmek ve içine eşya konulmak· III, 77 bkz> yédişmek, yédmek, yidmek
 7624. YÉDMEK: bohça veya heybeyi toparlamak, uçlar ını birleştirmek III, 434 bkz> yédişmek, yédilmek, yidmek
 7625. YÉG: yeğ, üst, üstün, daha lyl, lyl, hay ırlı·I, 59, 337, 384;III, 43, 133, 144, 160
 7626. YÉL: yel, rüzgâr, esinti· I, 95, 251. 319, 354;II, 4,154.192,229, 298; III, 93, 98, 108,144,161, 226, 247. 268, 360
 7627. YÉLDIRMEK: estirmek, ësmek·III, 98
 7628. YÉLIM: tutkal, kendlsiyle tüy ve tüye benzer şeyler yapı;tırılan tutkal, ökse·III, 20, 70, 99, 108 bkz> yelim, yilim
 7629. YÉLIMEN: dağınık şeklide yapılan çapul·III, 38 bkz> yalıman
 7630. YÉLIMLEMEK: yelek yapıştırmak; yolu araştırmak III, 343
 7631. YÉLIMLENMEK: tutkallanmak,III, 115 bkz> yelimlenmek
 7632. YÉLIN: kısrak memesi, tırnaklı hayvan memesi·III, 23
 7633. YÉLIÑ: yeli çok olan, III, 373
 7634. YÉLKIN: yelic!, ko;ucu; müafir, 'yolcu, konuk·I, 31;III, 33, 37, 288, 309 bkz> elkin, yikin
 7635. YÉLMEK: koşmak,III, 64
 7636. YÉLMEK: (aş, yemek) yenmek, yenilmek·III, 64, 185
 7637. YÉLNEMEK: memesi dolup sarkmak· III, 310, 319 bkz> yelnemek
 7638. YÉLPETMEK: (ot, saman ve yem) ıslatmak, II, 351, 352 bkz> yalpatmak, yelpetmek
 7639. YÉLPETMEK: yelpazeletmek· II, 352 bkz> yelpetmek
 7640. YÉLPIK: cin ve yel çarpması· III, 46
 7641. YÉLPINMEK: yele, cine çarpılmak, yel çarpmak, cin çarpmak; yelpazelenmek· III, 108, 144
 7642. YÉLPIŞMEK: nem çekmek, nem almak, taneler yaşlıktan yapışmak; yelpazelemekte yardım etmek· III, 100, 101
 7643. YÉLVIRMEK: yelpimek· III, 100 bkz> yalvırmak
 7644. YÉM: azık, yemek, taam· I, 468, 480; III, 144
 7645. YÉMIŞ: meyve·I, 251, 263;II, 12, 95, 146, 254; III, 12 bkz> yemi ş
 7646. YÉMIŞLENMEK: yemi;lenmek, yemiş, meyve vermek, meyvelenmek.II, 269;III, 114, 197
 7647. YÉMSINMEK: yenneksizin yer gibl göriınınek. III, 109
 7648. YÉMŞEN: Kıpçak ülkeslnde blten blr k ır yemişi· III, 37
 7649. YÉNIK: yeğni, hafif·III, 18 bkz> yenig
 7650. YÉN: giyen, elbise; yenì.II, 109, 187, 233; III, 362
 7651. YÉR: yer, yeryüzü, toprak· I, 15, 16, 33, 75, 97,107, 119, 139, 146, 147, 150, 164, 219. 234, 247, 265, 268,287.288,292,296.301,309,313,325. 361, 364. 416 422, 423, 429, 438, 439,461, 465, 466, 468. 469, 488. 489, 494, 495, 496, 498, 509, 510, 517. 523, 525;I
 7652. YÉR: kumaşın veya ağacın bir yüzü. III, 142
 7653. YÉRE: yöre, çevre· III, 24 bkz> yöre, yüre
 7654. YÉRETMEK: yerinmek, tembellik etmek· II, 315, 316
 7655. YÉRGÜ: hakir, yerilmiş.II, 29
 7656. YÉRMEK: yermek, beğenmemek, iğrenmek,zemmetmek, hakir görmek·I, 149, 419;III, 185
 7657. YÉRSINMEK: bir yeri yurt 001111110^III, 109
 7658. YÉTI: sayıda yedi· III, 227 bkz> yetti
 7659. YÉTIK: işlerinde becerikII, güç işleri başaran·III, 18
 7660. YÉTILMEK: erişilmek, yetişilmek III, 77
 7661. YÉTILMEK: güdülmek, yedilmek·I, 106 bkz>yetilmek
 7662. YÉT(I)ŞMEK: yetişmek, erişmek .III, 183 bkz> yet(i)şmek
 7663. YÉTMEK: yetişmek, erişmek· I, 192, 421, 424; II, 274, 314; III, 406 bkz> çétmek, yetmek
 7664. YÉTRÜLMEK: eriştirilmek; ihkak edilmek III, 107 bkz> yetrülmek
 7665. YÉTRÜŞMEK: birbirine érişmekte yardım etmek III, 101 bkz> yetrüşmek
 7666. YÉTSEMEK: yetişeyazmak· III, 304
 7667. YÉTSIKMEK: erişilmek; ya;lanmak, kocalıp düşkünle;mek· I, 21; III, 106
 7668. YÉYSEMEK: yemek istemek· I, 20; III, 304
 7669. YIDIŞMAK: bir şeyin parçaları birbiri içinde çürüşmek, yıpraşmak. III, 70
 7670. YID: koku· III, 48 bkz> yid
 7671. YIDIG: kötü kokan her şey, III, 12
 7672. YIDIGLIK: kokmuşluk, yıpranmışlık· III, 51
 7673. YIDIG: ot üzerlik otu, III, 12 bkz> eldrük, ilrük, yüzerük
 7674. YIDIMAK: kötü, fena kokmak, bozulmak· III, 86, 260
 7675. YIDLAMAK: koklamak, III, 308
 7676. YIDLANMAK: kokmak, bozulmak· III, 110
 7677. YIDLAŞMAK: koklaşmak· III, 104
 7678. YIGAÇ: ağaç, ağaç parçası; erkegin erkeklik aygıtı; fersah (eskl bir yer ölçüsü)· I, 14, 18, 152, 174, 198, 219, 244, 249, 251, 254, 260, 263, 271, 283, 290, 294, 297, 312, 319, 439, 485, 502, 503, 505, 511; 11.II, 20, 24, 29, 37, 69, 70, 80, 85, 91, 101, 122, 1
 7679. YIGAÇLANMAK: ağaçlanmak· III, 113
 7680. YIGAÇLIK: ağaçlık, ağaçlı olan yer, kereste bulunan yer, III, 51
 7681. YIGDAÇI: yığan, toplayan; engel· olan, al ıkoyan· III, 106
 7682. YIGILGAN: daima yığılan· III, 54
 7683. YIGILMAK: toplanmak; çeklnmek, kaçınnìak· III, 79, 80
 7684. YIGILMAK: erişmek, olgunlaşmak· III, 81 bkz>yevülmek, yuvulmak
 7685. YIGIM: yığılmı;· III, 19 bkz> yıgın
 7686. YIGIN: yığın, küme, yığılmış·I, 15; III, 19, 22 bkz> yıgım
 7687. YIGINMAK: kendi kendine yığınmak· III, 84
 7688. YIGIŞMAK: yığışmak, yığmakta yardım ve yarış etmek· III, 73
 7689. YIGLAMAK: ağlamak I, 272, 504;II, 232;III, 258, 309, 321 bkz> ıglamak
 7690. YIGLAŞMAK: ağlaşmak· III, 322 bkz> ıglaşmak
 7691. YIGLATMAK: ağlatmak· II, 355
 7692. YIGLIŞMAK: toplaşmak· III, 105
 7693. YIGMAK: yığmak, toplamak; bir şeye engel olmak, alıkoymak. I, 15, 399, 504; III, 61
 7694. YIGRILMAK: kötüleşmek, büzülmek, titremek I, 248;III, 107, 108
 7695. YIGTURMAK: yıgdırmak; bir şeyden alıkoydurmak· III, 95, 96
 7696. YIKILGAN: daima yıkılan, yıkılgan· III, 54
 7697. YIKILMAK: yıkılmak·I, 348;III, 81, 82
 7698. YIKIŞMAK: yıkmakta yardım etmek· III, 74
 7699. YIKMAK: yıkmak, yıkılmak· I, 85, 343, 384;III, 20, 63
 7700. YIKSAMAK: yıkmak istennek· III, 306
 7701. YIKTURMAK: yıktırmak· III, 97
 7702. YIL: yıl, sene· I, 345, 346, 349, 447, 513; II, 118, 331; III, 5, 7, 69,76, 131, 162
 7703. YIL: at yelesi· III, 13 bkz> yal, yal ıg
 7704. YILAN: yılan· I. 17, 228;II, 18; 20, 275, 279;III,29, 39, 367 § nek y ılan; ejderha·III, 155 § ok yılan; kendini insan ve başka şeyler üzerine atan bir yılan·I, 37;III, 29 § sogan yılan; tulum gibi iri bir yılan·I, 409
 7705. YILAN: yılı Türkler'in on ikili yıllarından biri ,I, 346;III, 30
 7706. YILDIZ: ağacın kökü, damarı,III, 40
 7707. YILDIZLANMAK: köklenmek, bir yere yerleşmek, soylanmak·III, 116
 7708. YILDIZLIG: köklü· III, 40 § tüplilg
 7709. YILDIZLIG: asaletli, köklü, III, 40
 7710. YILGIN: ılgın, ılgın ağacı, Tamariska· III, 37
 7711. YILGINLANMAK: ılgın ağacına sahip olmak, III, 117
 7712. YILIG: ılık, sıcakla soğuk arası, I, 31, 64; III, 14, 51 bkz> ılıg
 7713. YILIMAK: ılımak· III, 91
 7714. YILINÇGA: (aş) tadı, tuzu, yağı olmayan yemek, III, 433 bkz> yalınçga
 7715. YILIRMAK: ılımak, az ışınmak·I, 179; II, 283
 7716. YILIŞMAK: ılıçmak, ılıklaşmak· III, 74, 75
 7717. YILIŞMAK: birbirini töhmetlemek, itham etmek· III, 75 bkz> yal ışmak
 7718. YILITMAK: sıtma tutmak, sıtınadan vücudu ısınmak; ılıtmak, II, 316, 317
 7719. YILKI: hayvan, yılkı, hayvan sürüsü, dört ayakl ı hayvanlara verilen genel ad· I, 21, 91, 241, 257, 285, 330, 332, 412, 461, 481, 482;II, 96; III, 34, 76, 90, 104, 131, 178, 292, 300
 7720. YIMIRTGA: damarsız olan her türlü yeşillik; hıyar gibi gevşek olan her nesne· III, 433
 7721. YIN: in· III, 6 bkz> in, yin
 7722. YINÇGE: ince· III, 380 bkz> yinçge
 7723. YIP: ip, tel kendisiyle at bağlanan uzun örk· I,158, 165, 178, 185, 213, 220, 236, 253, 302,414, 523, 524;II, 8, 9, 98, 120, 132, 180, 189,194, 207, 227, 236, 244, 330, 334, 354, 362; III, 3, 104, 255, 286, 388, 426, 428, 444
 7724. YIPAR: misk I, 327;II, 4, 6, 122; III, 7, 28, 48, 96. 180, 308 bkz> yipar
 7725. YIPARLIG: misk kokan, miski, anberi olan· III, 48, 50
 7726. YIPLAMAK: ip üzerinde oynamak, cambazlık etmek, III, 308
 7727. YIPLAMAK: iple kıl aldırmak· III, 307
 7728. YIPLAŞMAK: iple birbirinden kıl yolu;mak· III, 104
 7729. YIPLATMAK: ipletmek, iple kıl yoldurmak· II, 355
 7730. YIR: koşma, türkü, hava, ır, musikide ırlama, gazel· II, 14, 135;III, 3, 131, 143
 7731. YIRAGU: çalgıcı, şarkıcı, çağırıcı· III, 36
 7732. YIRAK: uzak, ırak· I, 97, 309, 456; III, 28, 29
 7733. YIRAKLANMAK: uzak bulmak· III, 115
 7734. YIRAKLIK: uzaklık, ıraklık· III, 51
 7735. YIRAMAK: uzakla;mak, ırak olnnak·III, 88, 366, 422 bkz> yaramak
 7736. YIRATMAK: uzaklaştirmak·II, 315
 7737. YIRLAMAK: şarkı, gazel söylemek, ırlamak III, 3, 308
 7738. YIRMAK: yirmek·III, 58 bkz> yermek, yirmek
 7739. YIRTILMAK: yırtılmak.I, 41; III, 106, 107
 7740. YIRTINMAK: yırtar görünmek.III, 108
 7741. YIRTIŞMAK: yırtmakta yardım etmek,III, 101
 7742. YIRTMAK: yırtmak·I, 323, 341; III, 435
 7743. YIŞ: sıkışma· III, 4 bkz> yuş
 7744. YIŞ: iniş, yokuş· III, 4, 143 § art
 7745. YIŞ: yokuş iniş· III, 4
 7746. YIŞ: bolmak sıkı;mak· III, 4
 7747. YIŞIG: ip; kayıştan örülmüş bağ; boyundurukkayışı·I, 126, 158, 165, 183, 196, 209, 276,427;II, 123, 216, 349; III. 13
 7748. YIŞIGLIG: ipli, ipi olan· III, 49
 7749. YIŞIKLIG: tulgalı, tulga giymi;· III, 50 bkz> aşuk,yaşuk
 7750. YITITMAK: biletmek· II, 317 bkz> yanutmak
 7751. YI: sık ve birbirine girmiş; elbisenin yivi, dikişi, dikiş, pabuç diki;l; dağ yivi; diş ve ağaçların birbirine girınesi.III, 25, 216, 229, 283 bkz> cigi, yigi
 7752. YIÇI: terziII, 3;III, 216
 7753. YID: koku,III, 48 bkz> yıd
 7754. YIDMEK: bohça veya heybeyi toparlamak, uçlar ını birleştirmek III,443 bkz> yédişmek, yédilmek, yédmek
 7755. YIG: iğ,I, 48, 85 bkz> ig, ik, yik
 7756. YIG: gemin damağa gelen parçası·III, 144
 7757. YIG: çiğ, pişmemiş. I, 338; III, 144 bkz> yik
 7758. YIGDE: iğde· I, 31; III, 31, 147 bkz> yikte
 7759. YIGI: sık, birbirine girmiş, sıralanrnış, (dikişte)sağlam. III, 25, 216, 229 bkz> cigi, yi
 7760. YIGIRME: sayıda yirmi. III, 48 bkz> yigirmi
 7761. YIGIRMI: sayıda yirmi· III, 48 bkz> yigirme
 7762. YIGIRMINÇ: sayıda yirminci. I, 132;III, 449
 7763. YIGIT: yiğit, genç, her şeyln genci·I, 25, 263, 400;II, 113; III, 8, 16, 917, 356, 386. 420
 7764. YIGITLIK: yiğitlik, gençlik,I, 143, 511; III, 51
 7765. YIGNE: ìgne,II, 3, 120, 150;III, 35
 7766. YIGRENMEK: tüyü ürperrnek, iğrenmek III, 109
 7767. YIGTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek, III, 96 bkz> yiktürmek, yüftürmek, yüvmek
 7768. YIGTÜRMEK: incitmek III, 97
 7769. YIK: iğ·III, 144 bkz> ig, ik, yig
 7770. YIK: çiğ, pişmemiş·I, 338 bkz> yig
 7771. YIKEN: hasır yapılan kovalak otu·III, 23
 7772. YIKLEMEK: çiğnemek·III, 309, 310 bkz> egleşmek, iklemek, ikleşmek
 7773. YIKTE: iğde, I, 31 bkz> yigde
 7774. YIKTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek·III, 96 bkz>yigtürmek, yüftürmek, yüvmek
 7775. YILIK: ilik·I, 72, 119 bkz> ilik
 7776. YILIKLIG: ilikli, iliği olan, III, 52
 7777. YILIM: tutkal II, 20, 70, 99, 108 bkz> yelim,yélim
 7778. YILMIRMEK: ılımak, ılır gibi olmak·III, 100
 7779. YIMLEMEK: gözle işaret etmek, III, 310 bkz>imlemek
 7780. YIN: beden, vücut, insan bedeni· I, 179, 261, 275; II, 151; III,92, 145, 154, 278
 7781. YIN: tüy, £101-1.I, 167, 217, 315; III, 109
 7782. YIN: koyun pisliği, davar tersi, hayvan pisli ği· I, 49; III, 5 bkz> in § koy yini; koyun 101-51. III, 5
 7783. YIN: in, hayvan ini·I, 49;III, 5 bkz> in, y ın
 7784. YINCÜ: inci·I, 31 bkz> cinçü, yinçü, yünçü
 7785. YINÇGE: ince·III, 380 bkz> yınçge § yinçge turku; ince ipek kunìa ş·III, 380
 7786. YINÇGE: kız odalık kız·III, 380 bkz> yinçke kız
 7787. YINÇGE: kişi Tanrı'ya ibadet eden, tapan·III, 380
 7788. YINÇGELEMEK: ince saymak, inceltilek III, 411
 7789. YINÇGELENMEK: alçak gönüllülük etmek; odal ık edinmek; Tanrı'ya karşı küçüklük göstermek, tapmak, ibadet etmek· III, 450
 7790. YINÇKE: kız yatağa alınacak, yetişkin cariye ve kız, kız oğlan kız· I, 326 bkz> yinçge kız
 7791. YINÇÜ: inci; cariye· I, 31, 273, 387, 390. 396,419;II, 9, 31, 79, 100, 122, 127, 146, 154, 243, 288; III, 30, 229, 289 bkz> cincü, yincü, yünçü
 7792. YINDMEK: aramak, sormak· III, 66· bkz> yinmek
 7793. YINDÜRMEK: kayıbı arattırmak. III, 99
 7794. YINEDMEK: sağalmak; yeğnilmek· II, 317 bkz>yinetmek
 7795. YINETMEK: sağalmak; yeğnilınek· II, 317 bkz>yinedmek
 7796. YINMEK: arannak, sormak- III, 66 bkz> yindmèk
 7797. YIÑ: sümük· II, 326; III, 362
 7798. YIÑ: atmak sümkürmek· II, 326 bkz> yiñitmek
 7799. YIÑDEGÜ: sümüklü (çocuklara bununla sövülür)· III, 387
 7800. YIÑITMEK: sümkürmek II, 326 bkz> yiñ atmak
 7801. YIÑŞÜRMEK: sıcağa soğuk karı;tırarak ıliştırmak, III, 400 bkz> yeñşürmek
 7802. YIPAR: misk·I, 327; 11; 4. 6, 122;III, 7, 28.48, 96, 180, 308 bkz> y ıpar
 7803. YIPIN: koyu kırmızı, kızıl·III, 21 bkz> bayın, yipkil, yipkin
 7804. YIPKIL: erguvan renginde olan· III, 46, 47 bkz> bay ın, yipin, yipkln,
 7805. YIPKIN: menekşe rengi, erguvan renginde olan, konur, koyu k ırmızı·I, 395;III, 37, 47 bkz> bayın, yipln, yipkil
 7806. YIRILGEN: daima çatlayan, yarılan, yirilen.III, 55
 7807. YIRIŞMEK: yirişmek, ylrilmek, ayrılmak; gülümsemek; kuvvetsizleşmek·III, 72, 73
 7808. YIRMEK: yirmek,III, 58 bkz> yermek, yırmak
 7809. YIRÜK: yirilmiş, uzunlamasına ylrilmiş ve güzelliği gitmiş olan her ;ey, yirik, gedik·III,18 bkz> yerük
 7810. YIŞILMEK: eli işe yatışmak, udumlaşmak· III 79 bkz> işilmek, yuşılmak, yuşulmak,yüşilmek, yüşülmek
 7811. YIŞIM: soğukta dizlere giyilen nesne, bir çe şit çakşır·III, 19
 7812. YIŞIMLENMEK: yişim giynnek, tozluk giymek·III, 115
 7813. YITIK: keskin, bilenmiş·I, 384;III, 18
 7814. YITIK: yitik şey,kaybolan şey, II, 182 bkz> tiyül, yitük
 7815. YİTIKLEMEK: kaybolanı aramak, III, 343
 7816. YITIM: keten tohumıı· III, 24
 7817. YITMEK: kaybolmak, yitmek. I, 467; II, 314
 7818. YITTILRMEK: kaybettirmek,' bìr şeyi bohça ve bohçaya benzer şeylerde saklatmak· III, 94 bkz> yağturmak, yatturmak ;
 7819. YITÜK: kaybolan şey, yıtik. II, 115, 182;III, 18, 181 bkz> yitík
 7820. YITÜKLIG: bir şey yitiren, kaybeden,III, 18
 7821. YITÜRMEK: kaybetmek, yitirmek. III, 67
 7822. YIZ: sele otu, çiğ otu, sele sazı, Artemlsìa abrotonon (kamı;tan daha ince ve yumuşak olup göçebelerce çadır örtüsü yapılır)·III, 135, 143
 7823. YIZEK: askerin önde giden bölüğü, öncül· III, 18 bkz> yezek
 7824. YODLUŞMAK: silinmek III, 105
 7825. YOĞMAK: silmek, bozmak, mahvetnnek· III, 434
 7826. YOĞSAMAK: silmek Istemek· III, 305
 7827. YODTURMAK: sildirmek III, 94 bkz> yutturmak
 7828. YODULMAK: silinmek, yok edilmek·III, 77
 7829. YODUNMAK: sllinmek·III, 83
 7830. YODUŞMAK: (leke, kitapta yanlı; vb.) silmek ve gidermek işinde yardım etmek,III, 70
 7831. YOG: matem, yas, ölü gömülmesinden sonra üç veya yedi güne kadar verilen yemek.III, 143
 7832. YOG: basan ölü gömüldükten sonra verilen yemek·I, 399
 7833. YOGDU: devenin çenesi altındaki uzun tüyler III, 30 bkz> cugdu, yogru, yogruy, yugdu
 7834. YOGLAMAK: ölü için yemek vermek.III, 309
 7835. YOGRI: çanak,III, 31, 32
 7836. YOGRU: deve tüyünün uzunları .III, 31 bkz> cugdu, yogdu, yogruy, yugdu
 7837. YOGRULMAK: yogrulmak. I, 248; III, 107
 7838. YOGRUM: bir defada yoğrulacak kadar olan· III, 47
 7839. YOGRUŞMAK: yogruşmak, yoğrulmak, yoğurmakta yardım etmek·II, 122;III, 102
 7840. YOGRUY: deve tüyünün uzun olanları .III, 31 bkz> cugdu, yogdu, yogru, yugdu
 7841. YOGUN: yogun, şişkin, kalın·III, 29
 7842. YOGURGUÇ: şehriye ve benzeri şeylerin açılmasında kullanılan oklağı·I, 493
 7843. YOGURKAN: yorgan·I, 197, 210;II, 137, 141; III, 54, 110, 253
 7844. YOGURMAK: yogurmak·II, 102
 7845. YOGURT: yogurt, I, 182, 208;II, 189, 295;III, 164, 190
 7846. YOGURTMAK: yogurtmak·III, 436
 7847. YOK: çanak bulaşıgı,III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok yak, yuk, yuk yak
 7848. YOK: yok·I, 68, 70, 323, 360, 368, 420;II, 28; III, 3, 143, 147, 151, 154, 239
 7849. YOKADMAK: yok olmak,III, 384
 7850. YOKAR: yukarı·I, 142, 320 bkz> yokaru, yukaru
 7851. YOKARU: yukarı· II, 4, 6, 35, 81, 198, 260;III, 285 bkz> yokar, yukaru
 7852. YOKLAMAK: yükselmek, çıkmak·III, 212, 221
 7853. YOKLATMAK: yükseltmek, dağa çıkartmak·II, 355
 7854. YOK: yak çanak bulaşıgı·III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok, yuk, yuk yak
 7855. YOK: yér yokuş yer·III, 4
 7856. YOL: yol, sefer, ani yola çıkma·I, 53, 63, 66, 92,155, 173, 196, 204, 208. 247, 292, 332, 342, 458;II, 8, 29, 98, 176, 197, 212, 214, 232; III, 64, 87, 144, 187, 288, 292, 343, 387, 423, 450
 7857. YOLAK: çay· I, 222; III, 17 bkz> yul, yulak
 7858. YOLAK: çıgır, çılga, kırlardaki küçük yol; yol yol çizgili olan her ;ey· III, 17 § yolak barç ın; yol yol çizgileri bulunan ipek kumaş· III, 17
 7859. YOLDRAMAK: (maden ve cevher) parlamak· III, 437 bkz> yoldr ımak yoldrımak (maden ve cevher) parlamak· III, 437 bkz> yöldramak
 7860. YOLDRUGA: kılıç gibi uzunca bir bitki, III, 433 bkz> yoldurga
 7861. YOLDRUK: cilâlı, parlak, süslü, III, 432 bkz> yaldruk, yuldruk
 7862. YOLDURGA: kılıç glbi uzunca blr bltki· III, 433 bkz> yoldruga
 7863. YOLGIRMAK: yolda rastlamak· II, 193
 7864. YOLIÇ: keçi kıllarrnın diplerinde bulunan yumuşak ince yün·III, 27 bkz> yovl ıç, yulıç
 7865. YOLITMAK: yagma ettirmek·II, 316 bkz> yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak,yuluşmak, yulutmak yolkaşmak
 7866. YOLKMAK: sıyırmak; çatlatmak; yolmak, bir şeyden herhangi bir şeyi çıkarmak, soymak; faydalanmak, elde etmek,III, 435, 436
 7867. YOLKUNMAK: sıyrılmak,III, 110
 7868. YOLKUŞMAK: birbirinden kâr veya fayda elde etmek,III, 103, 10
 7869. YOLMAK: yolmak, yolmak için kaynar suya b ırakmak; kurtarmak, bırakmak, salıvermek; istinsah etmek,II, 24;III, 63, 64
 7870. YOLRATMAK: parlatmak·II, 353 bkz> yalratmak, yalr ıtmak, yolrıtmak
 7871. YOLRITMAK: alevlernek, parlatmak·II, 353 bkz> yalratmak, yalr ıtmak, yolratmak
 7872. YOLSUZ: yolunu azıtan kimse·III, 40
 7873. YOLTGA: bir ;eyle alay etme·III, 432 bkz> yaltga, yultga
 7874. YOLTGA: kılmak alay etmek, maskaraya almak· III, 432
 7875. YOLTURMAK: para verdirèrek köleyi azat ettirmek; yoldurmak.III, 97
 7876. YOLUG: fidye, feda, kurban·I, 210, 243, 399; III, 13, 333
 7877. YOLUGLUG: fidyeli, fidyesi verilmiî olan· III, 49
 7878. YOLUNMAK: yolunmak; azat edllmek, bırakılmak, bo;anmak·III, 85
 7879. YOLUŞMAK: yağnıala{mak·III, 75 bkz> yolıtmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak yuluşmak, yulutmak
 7880. YOLUTMAK: yağma ettirrnek·II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 7881. YONAK: hayvanların sennerleri altına konan şey,çul çuval parçası III, 29
 7882. YONINDI: yonuntu, talaş,III, 30
 7883. YONINMAK: yonar göstermek,III, 86 bkz> yo-nunmak
 7884. YONULMAK: yonulmak,III, 82
 7885. YONUMAK: yonmak I, 384
 7886. YONUNMAK: yonar göstermek·III, 86 bkz> yonınmak
 7887. YONUŞ: yontmakta yardım ve yarış etmek· III, 75
 7888. YOÑAG: beye birini geçme, gammazlık etme·III, 376
 7889. YOÑAMAK: beye birini geçmek, gammazlık etmek, yanılmak, şikâyet etmek III, 397
 7890. YOÑATMAK: koğulamak,II, 326, 327
 7891. YORÇI: usta kılavuz,III, 30
 7892. YORIDAÇI: hısımlar, dünürler arasında gelip giden adam·II, 51
 7893. YORIGA: yorga yürüyen (at için)· III, 174
 7894. YORIGÇI: hısımlar, dunürler arasında gelip giden adam· II, 51
 7895. YORIGLI: yürümeyi düşünen· I, 326
 7896. YORIGU: yürünecek yer ve zarnan· III, 36
 7897. YORIK: akma, yürüme, gidiş, huy· I, 378; II, 40; III, 15 bkz> bor ık, yoruk
 7898. YORIK: tabir (rüya vb.) sözün gidişi, anlaşılışı III, 18 bkz> yormak, yörük
 7899. YORIK: uz dilli· III, 15
 7900. YORIK: tıl fasih dil III, 15
 7901. YORIMAK: yürümek, gitmek, varmak; ismi varıp yayılmak; yürüyüp yorulmak· I, 167; II, 41; III, 31, 87, 219, 375 bkz> yormak
 7902. YORINÇA: yonca·III, 375 bkz> yorınçga
 7903. YORINÇGA: yonca·I, 431; III, 433 bkz> yorınça
 7904. YORIŞMAK: yürüşmek; yol yol olmak, yıpramak· III, 72
 7905. YORITMAK: yürütmek, (ilâç) içini sürdürmek I, 115; III, 315
 7906. YORMAK: tabir etmek, yorrnak· III, 125 bkz> yor ık, yör(ik
 7907. YORMAK: yürümek. I, 456; III, 87 bkz> yorımak
 7908. YORTMAK: dört nala koşturmak, bir işe başlamak üzere yürümek, III, 356, 435
 7909. YORTUG: savaş gününde veya bir yere giderken hakan ın yanında bulunan kimseler· III, 42
 7910. YORTUŞMAK: at yürütmekte yarış etmek· III, 101
 7911. YORUK: gidiş, huy,I, 27 bkz> borık, yorık
 7912. YORULMAK: çözülmek.III, 78 bkz> yörmek
 7913. YORUTGAN: çok osuran, osurgan·III, 52
 7914. YORUTMAK: osurmak,III, 52
 7915. YOTTURMAK: sildirmek·III, 94 bkz> yoddurmak
 7916. YOVLIÇ: keçl kıllarının diplerindeki yumuşak ince yün·III, 27 bkz> yol ıç, yulıç
 7917. YOZAMAK: (kısraktan başka hayvan) kısır kalmak·III, 88 bkz> kısır bolmak
 7918. YOZMAK: çok aknnak·I, 192 bkz> yilzmek
 7919. YÖK: kuş tüyü, kuş yeleği, ok yelegi. 111 143 bkz> yüg, yük, yüñ
 7920. YÖKLETMEK: oka yelek taktırmak.II, 356 bkz> yükletmek
 7921. YÖRE: yöre, çevre, bir ;eyin etrafı·III, 24 bkz> yére, yüre
 7922. YÖRGEK: örtü·II, 289
 7923. YÖRGEK: bolmak örtülmek, gök kara dumanla örtülmek II, 289
 7924. YÖRGEMEÇ: işkembe ve bağırsağın incecik kıyılarak bağırsak içinde kızartılması veya pişirilmesi suretiyle yapılan yemek·III, 55
 7925. YÖRGEMEK: sarmak,III, 307
 7926. YÖRGENÇ: dağ dönemed, dağ büklümü, buküntülü, kıvrık·III, 387 bkz> tezginç
 7927. YÖRGENÇ: ağaçlara sarılıp onları kurutan bir çeşit bitki, sarmaşık·III, 387
 7928. YÖRGENÇÜ: sargı, dolak·II, 346; 111. 296
 7929. YÖRGENMEK: örtülmek, sarılmak.I, 331; II, 303; III, 110 bkz> yörkenmek, yürgenmek
 7930. YÖRGEŞMEK: sarılmak, birbirlne girmek, dolaşmak, karışmak.I, 395, 437;II, 285;III, 104 bkz> yörke şmek, yürgeşmek ;
 7931. YÖRGETMEK: sardırmak· II, 354
 7932. YÖRGEYEK: ulanmış, I, 135
 7933. YÖRKENMEK: örtülmek, sarılmak. I, 331; II, 303; III, 110 bkz> yörgenmek, yürgenmek
 7934. YÖRKEŞMEK: sarılmak, birbirine girmek, dolaşmak, karışmak.I, 395, 437;II, 285;III, 104 bkz> yörge şmek, yürgeşmek ;
 7935. YÖRMEK: çözmek III, 58,185 bkz> yorulmak
 7936. YÖRÜK: tabir (rüya vb.) sözün gıdişi, anlaşılışı· III, 18 bkz> yorık, yormak
 7937. YU: kadınların bir şeyden utandıkları zaman söyledikleri bir kelime· III, 215
 7938. YUBAGU: üzerinde durulmayan, yapılmaması gereken, III, 36
 7939. YUBAKULAK: sıtmadan titreme· III, 56
 7940. YUBALMAK: ihmal edilmek, yüzüstü bırakılmak, üzerinde durulnnamak· III, 76
 7941. YUBALMAK: karışmak· III, 76 bkz> burbàşmak, yubanmak
 7942. YUBAMAK: ihmal etmek, yüzüstü bırakmak, üstüne düşmemek. III, 86 bkz> burbamak, buybamak
 7943. YUBANMAK: karışnnak· III, 83 bkz> burbaşmak, yubalmak
 7944. YUBANMAK: çekinmek, bırakmak· III, 83
 7945. YUBATMAK: savsaklatmak, savsaklamay ı emretmek· Asıl anlamı burbatmak, yap yup kılmak, yubılamak, yuplamak,
 7946. YUBILAMAK: aldatmak, hile yapmak, al etmek., II, 315; III, 327, 328 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yuplamak
 7947. YUDKI: karanlık, ekşi· II, 250
 7948. YUDRUKLANMAK: elini yumruk yapmak· III, 116
 7949. YUDRUK: yumruk.III, 42, 43
 7950. YUDUG: başkasının suçu yüzünden kendine sötgelen kimse-III, 12
 7951. YUDUG: çocuklara sövülen bir kelime· III, 13bkz> yud ııt
 7952. YUDURMAK: almak, yükleırıek· I, 371 bkz> yüdürmek
 7953. YUDUT: hayırsız, kendine hayrı olmayan; bir çeşit küfür (sövme)·III, 8, 13 bkz> yud ııg
 7954. YUDUTMAK: soğukta dondurarak öldürmek· II, 302 bkz> budutmak
 7955. YUFGA: ogulluk, oğulluğa alınmış· lll; 32
 7956. YUFGADMAK: yozlaşmak, dik ba;lı olmak· II, 354 bkz> yufgatmak, yuvgalanmak
 7957. YUFGATMAK: yozlaşmak, dik başlı olmak II, 354 bkz> yufgadmak, yuvgalanmak
 7958. YUFKA: ince, yufka, ucuz, II, 294, 350; III, 34, 204, 302 bkz> yupka, yuvga
 7959. YUFKALANMAK: yaltaklanmak, yavuncımak· III, 203, 204
 7960. YUFLUŞMAK: yuvarlanmak. III, 105 bkz> yuvluşmak
 7961. YUFUŞMAK: yardımlaşmak, birbiriyle dost olmak,III, 73 bkz> yüfü şmek
 7962. YUGA: katmer, yuka, yufka·III, 27, 34, 35 bkz> yuvga § katma yuga; ya ğda pişirilen ufalanmış ekmek I, 433
 7963. YUGAÇ: bir dere veya ırmagın karşı tarafı·III, 8, 9 bkz> yuguç
 7964. YUGAK: su kuşu·I, 222;III, 17
 7965. YUGÇI: yuyucu, yıkayıcı· II, 171
 7966. YUGDU: devenin uzamış olan tüyleri .I, 31;III, 30 bkz> cugdu, yogdu, yogru, yogruy
 7967. YUGRUŞ: Türkler'ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece a şağıdır,yalnız Türkler'e özgedir·III, 41
 7968. YUGUÇ: ırmak ve derenin arkası· I, 18 bkz> yugaç
 7969. YUK: çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık· III, 4, 143 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk yak yukaru yukarı· III, 180 bkz> yokar, yokaru
 7970. YUKMAK: bulaşmak, sıvanmak, sirayet etmek· III, 63
 7971. YUKTURMAK: sürdürmek, bulaştırmak,III, 96
 7972. YUKULMAK: bulaşmak, sıvanmak·III, 81
 7973. YUKUŞMAK: bulaşmak, yayılmak·III, 24, 74 bkz> tokuşmak
 7974. YUK: yak çanak bulaşiğı, kaptaki bulaşık·III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk
 7975. YUL: kaynak, çay, pınar, su pınarı, kaynağı, gözü·111, 4, 144 bkz> yolak, yulak § yul yulakî küçük küçük bir çok su p ınarları. III, 17
 7976. YULA: kandil· I, 200; III, 25, 26
 7977. YULAK: küçük küçük birçok su p ınarları. III, 17 bkz> yolak, yul
 7978. YULAKLANMAK: pınarlanmak, pınarlar çogalmak, III, 115
 7979. YULAR: at yuları. III, 9, 28 yularlamak yularlarnak, baglamak. III, 9
 7980. YULARLANMAK: yularlanmak, yular takılmak. III, 114
 7981. YULARLIG: yularlı, yularlanmış· III, 49
 7982. YULDRUK: cilâlı, parlak, süslü· III, 432 bkz> yaldruk, yoldruk
 7983. YULDUZ: yıldız, yıldızların genel adı· I, 96; II, 303; III, 40, 149, 378
 7984. YULIÇ: keçi kıllarının diplerlnde bulunan yumuşak ince yün· III, 27 bkz> yol ıç, yovlıç
 7985. YULITMAK: yagma ettirmek II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 7986. YULKUNMAK: sıyrılmak·III, 110 bkz> yolkunmak
 7987. YULTGA: bir şeyle alay etme·III, 432 bkz> yaltga, yoltga
 7988. YULTGA: kılmak alay etmek, maskaraya almak. III, 432
 7989. YULUMAK: birine yardım etmek; birini yağma etmek,III, 90, 91 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yuluşmak,yulutmak
 7990. YULUN: murdar ilik, kokar ilik ,III, 23
 7991. YULUŞMAK: yağmalaşmak·III, 75 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yulutmak
 7992. YULUTMAK: yağma ettirmek·II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak
 7993. YUL: yulak küçük küçük birçok su p ınarlan III, 17
 7994. YUMAK: yıkamak.III, 45, 66, 157, 249
 7995. YUMDARMAK: toplamak· III, 98
 7996. YUMGAK: yumak, yuvarlanan ve yuvarlak olan her şey, III, 44 § yumgak tene; yuvarlak tane, ki şniş. III, 44
 7997. YUMGAKLANMAK: yumak, yuvarlak yapılmak· III, 116
 7998. YUMGI: toplu, çok,III, 35
 7999. YUMGIN: toplu olarak, toptan, hep birden,bütün·II, 294;III, 240
 8000. YUMINMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yumunmak
 8001. YUMITGAN: daima toplanan·III, 53
 8002. YUMITMAK: toplanmak·I, 69;II, 312, 317 bkz> yumutmak
 8003. YUMIZ: (er) etli, tiknaz (adam), III, 10 bkz> yumuz er
 8004. YUMLUŞMAK: yumulmak· III, 105
 8005. YUMMAK: yummak· III, 64 bkz> yümmek
 8006. YUMŞAK: yumuşak· II, 74, 295; III, 44, 276, 320
 8007. YUMŞAKLANMAK: yumıışamak, yaltaklannnak· III, 116
 8008. YUMŞAMAK: yumuşamak, I, 110, 441; III, 306, 320
 8009. YUMŞATMAK: sepiletmek, yumuşatmak, sözü veya kitabı çabuk çabuk söylemek ve okumak· II, 354
 8010. YUMULGAN: daima yumulan, III, 55
 8011. YUMULMAK: yumulmak· III, 55 bkz> yümülmek
 8012. YUMUNMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yumınmak
 8013. YUMUR: hayvanların göden bağırsağı.III, 9
 8014. YUMURLAMAK: yumru yapmak, toplarrıak·I, 389
 8015. YUMURLANMAK: toplanmak,II, 270;III, 114
 8016. YUMURTGA: yumurta, bütün kuşların yumurtaları, insanların ve hayvanların taşakları. II, 313; III, 433
 8017. YUMUŞ: hizmet, vazife, elçilik, iki ve ikiden art ık kimse arasında elçilik I, 484;III, 12
 8018. YUMUŞÇI: melek, III, 12
 8019. YUMUŞGA: kızılcık veya "güren" denilen dag yemi şi· III, 48 bkz> yafışgu
 8020. YUMUTMAK: toplanmak· I, 214 bkz> yumıtmak
 8021. YUMUZ: (er) etli, tıknaz (adam)· III, 10 bkz> yumız er
 8022. YUNÇIG: kederlenmiş, bitap, düşkün, kötü, zayıf, cılız, arık, hali fena çürüklüğünden ele alınamayan.I, 93
 8023. YUNÇIMAK: kötüleşmek, yoksullaşmak, yoksulluktan kötüleşmek; ısırmak·II, 281; III, 303 bkz> tençmek, yençimek, yençmek
 8024. YUNÇIRMAK: kötülemek· III, 98
 8025. YUNÇITMAK: incitmek. II, 352 bkz> yunçutmak, yünçitmek, yilnçiltmek
 8026. YUNÇUTMAK: incitmek· II, 352 bkz> yunçıtmak, yünçitmek, yünçütmek
 8027. YUND: at (cins adı), atlar, at sürüsü .I, 235, 292, 389;II, 153; III, 7, 9, 223
 8028. YUNDAK: at fışkısı, at gübresi, III, 44, 168
 8029. YUNDI: yemek yendikten sonra kabın yıkantısı· III, 31
 8030. YUNDURMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98, 99 bkz> yalmak, yandurmak,yanmak, yunmak
 8031. YUND: yılı Türkler'in on ikili yıllarından birì· I, 346; III, 7
 8032. YUNGAK: çögen, kôkü sabun gibi köpüren bir bitki· III, 44, 45
 8033. YUN: kuş tavus kuşu· III, 144
 8034. YUNMAK: yunmak, yıkanmak· II, 314; IIII, 66 bkz> çunmak
 8035. YUNMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98 bkz>yandurmak, yanmak, yundurmak yuñ yün, yün sümeği I, 150, 284, 507;II, 89, 147, 220. 221, 236, 241;III, 3, 248, 289, 361, 362 bkz> yüñ yuñ ciğere bitişik bezli bir et (yalnız kadınlar yer)· III, 361
 8036. YUÑLAMAK: yün kırpmak· III, 404
 8037. YUÑLATMAK: yünletmek, yün kırktırmak· II,359, 360
 8038. YUÑ: yap yün yapağı, III, 3
 8039. YUP: hile, al· III, 142,159 bkz> al, yap
 8040. YUPKA: yufka· III, 34 bkz> yufka, yuvga
 8041. YUPLAMAK: hile yapmak, al etmek· III, 142 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak,yubatmak, yubılamak
 8042. YURBAG: sürünceme, lşl uzatma, i;i yarına bırakma, I, 461 bkz> burbag
 8043. YURBAŞ: (ış) neresinden çıkılacağı belli olmayan karişik (iş)· I, 459
 8044. YURÇ: karının küçük erkek kardeşl, küçuk kayın· III, 7
 8045. YURLAMAK: haykırmak· I, 189 bkz> orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlamak, urlaşmak
 8046. YURT: delik· I, 93
 8047. YURT: yurt; eski izerler, ören· III, 7, 258
 8048. YURUN: ipek kuma; parçası· III, 22 § yurun
 8049. YUKA: (yaka) ipek yaka· III, 22
 8050. YURUNLUG: ipek kumaş parçası olan· III, 50
 8051. YUŞ: yeşillik, III, 4, 143
 8052. YUŞ: sıkışma,III, 4 bkz> yış
 8053. YUŞ: bolmak sıkışmak·III, 4
 8054. YUŞILMAK: udumlaşmak, eli işe yatışmak; emzikten akıtilmak·III, 79 bkz> işilmek, yişllmek, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 8055. YUŞMAK: emzikten akıtmak·III, 60 bkz> yüşmek
 8056. YUŞUL: yeşil·III, 19 § yaşıl yu;ul; yeşil mişil·III, 19
 8057. YUŞULGAN: daima akan·III, 53
 8058. YUŞULMAK: eli işe yatkın olmak,III, 53
 8059. YUŞULMAK: akıp dökülmek, fışkırmak·II, 128; III, 79, 102 bkz> işilmek, yişilmek, yuşılmak, yüşilmek, yüşıilmek
 8060. YUT: kışın soğukta hayvanları öldüren felâket· III, 142
 8061. YUTIKMAK: yutamak, soguktan hayvan telef olmak· III, 76 bkz> yutukmak
 8062. YUTMAK: yutmak. II, 313
 8063. YUTTURMAK: sildirmek III, 94 bkz> yodturmak
 8064. YUTUKMAK: kuraklıktan arıklamak, ölüm haline gelmek,I, 21 bkz> yut ıkmak
 8065. YUVGA: katmer, yuka, III, 27 bkz> yuga
 8066. YUVMAK: yuvarlamak III, 393 bkz> yuvmak
 8067. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları.III, 164 bkz> yuvug
 8068. YUVALMAK: yuvarlanmak· I, 397 bkz> yuvulmak
 8069. YUVGA: zayıf, ince, yufka, âciz· II, 6; III, 80, 156 bkz> yufka, yupka
 8070. YUVGALANMAK: yaramazlaşmak.III, 203 bkz>yufgadmak, yufgatmak
 8071. YUVILMAK: yumşamak.I, 441 bkz> yuvulmak
 8072. YUVKA: her şeyin incesi, yuka, III, 33
 8073. YUVLUNMAK: yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak. III,111, 112, 113
 8074. YUVLUŞMAK: yuvarlanmak III, 105 bkz> yırfluşmak
 8075. YUVMAK: koşmak· III, 62
 8076. YUVMAK: yuvarlamak· III, 61, 112, 113 bkz>yuvmak
 8077. YUVSAMAK: yuvarlamak istemek III, 306
 8078. YUVTURMAK: yuvarlatmak.III, 96
 8079. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları,III, 164 bkz> yuvug
 8080. YUVULMAK: uslandırılmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak·I, 397;III, 80, 112, 113 bkz> yuvalft ıak
 8081. YUVULMAK: erişmek, olgunlaşmak,III, 81, 356 bkz> yevülmek, yıgılmak
 8082. YUVUŞMAK: yuvarlaşmak· III, 74
 8083. YÜDRÜK: yüklük, üzerine eşya ve elbise konan şey, dolap, masa ve benzerı şeyler·· III, 45
 8084. YÜD: yüz, II, 250 bkz> yüz
 8085. YÜDMEK: yüklemek, yüklenmek· I, 404; III, 434
 8086. YÜDÜRMEK: yüklemek.I, 371; III, 67, 68 bkz>yudurmak
 8087. YÜDÜŞMEK: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek· III, 71
 8088. YÜFTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek- III, 96 bkz>yigtürmek, yiktürmek, yüvmek
 8089. YÜFÜŞ: hısımların (çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek üzere) elbise veya mal ile yardımlaşması. III, 11
 8090. YÜFÜFLÜG: armağanlı. III, 12
 8091. YÜFÜFMEK: yardımlaşmak; birbiriyle dost olmak· III, 73 bkz> yufu şmak
 8092. YÜG: ok yeleği III, 45, 70. 97, 143 bkz> yök, yük, yüñ
 8093. YUBANMAK: karışnnak· III, 83 bkz> burbaşmak, yubalmak
 8094. YUBANMAK: çekinmek, bırakmak· III, 83
 8095. YUBATMAK: savsaklatmak, savsaklamay ı emretmek· Asıl anlamı burbatmak, yap yup kılmak, yubılamak, yuplamak,
 8096. YUBILAMAK: aldatmak, hile yapmak, al etmek., II, 315; III, 327, 328 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak, yubatmak, yuplamak
 8097. YUDKI: karanlık, ekşi· II, 250
 8098. YUDRUKLANMAK: elini yumruk yapmak· III, 116
 8099. YUDRUK: yumruk.III, 42, 43
 8100. YUDUG: başkasının suçu yüzünden kendine sötgelen kimse-III, 12
 8101. YUDUG: çocuklara sövülen bir kelime· III, 13bkz> yud ııt
 8102. YUDURMAK: almak, yükleırıek· I, 371 bkz> yüdürmek
 8103. YUDUT: hayırsız, kendine hayrı olmayan; bir çeşit küfür (sövme)·III, 8, 13 bkz> yud ııg
 8104. YUDUTMAK: soğukta dondurarak öldürmek· II, 302 bkz> budutmak
 8105. YUFGA: ogulluk, oğulluğa alınmış· lll; 32
 8106. YUFGADMAK: yozlaşmak, dik ba;lı olmak· II, 354 bkz> yufgatmak, yuvgalanmak
 8107. YUFGATMAK: yozlaşmak, dik başlı olmak II, 354 bkz> yufgadmak, yuvgalanmak
 8108. YUFKA: ince, yufka, ucuz, II, 294, 350; III, 34, 204, 302 bkz> yupka, yuvga
 8109. YUFKALANMAK: yaltaklanmak, yavuncımak· III, 203, 204
 8110. YUFLUŞMAK: yuvarlanmak. III, 105 bkz> yuvluşmak
 8111. YUFUŞMAK: yardımlaşmak, birbiriyle dost olmak,III, 73 bkz> yüfü şmek
 8112. YUGA: katmer, yuka, yufka·III, 27, 34, 35 bkz> yuvga § katma yuga; ya ğda pişirilen ufalanmış ekmek I, 433
 8113. YUGAÇ: bir dere veya ırmagın karşı tarafı·III, 8, 9 bkz> yuguç
 8114. YUGAK: su kuşu·I, 222;III, 17
 8115. YUGÇI: yuyucu, yıkayıcı· II, 171
 8116. YUGDU: devenin uzamış olan tüyleri .I, 31;III, 30 bkz> cugdu, yogdu, yogru, yogruy
 8117. YUGRUŞ: Türkler'ce halktan vezirlik derecesine ç ıkan adann, hakandan bir derece a şağıdır,yalnız Türkler'e özgedir·III, 41
 8118. YUGUÇ: ırmak ve derenin arkası· I, 18 bkz> yugaç
 8119. YUK: çanak bulaşığı, kaptaki bulaşık· III, 4, 143 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk yak yukaru yukarı· III, 180 bkz> yokar, yokaru
 8120. YUKMAK: bulaşmak, sıvanmak, sirayet etmek· III, 63
 8121. YUKTURMAK: sürdürmek, bulaştırmak,III, 96
 8122. YUKULMAK: bulaşmak, sıvanmak·III, 81
 8123. YUKUŞMAK: bulaşmak, yayılmak·III, 24, 74 bkz> tokuşmak
 8124. YUK: yak çanak bulaşiğı, kaptaki bulaşık·III, 4 bkz> yak, yak yuk, yok, yok yak, yuk
 8125. YUL: kaynak, çay, pınar, su pınarı, kaynağı, gözü·111, 4, 144 bkz> yolak, yulak § yul yulakî küçük küçük bir çok su p ınarları. III, 17
 8126. YULA: kandil· I, 200; III, 25, 26
 8127. YULAK: küçük küçük birçok su p ınarları. III, 17 bkz> yolak, yul
 8128. YULAKLANMAK: pınarlanmak, pınarlar çogalmak, III, 115
 8129. YULAR: at yuları. III, 9, 28 yularlamak yularlarnak, baglamak. III, 9
 8130. YULARLANMAK: yularlanmak, yular takılmak. III, 114
 8131. YULARLIG: yularlı, yularlanmış· III, 49
 8132. YULDRUK: cilâlı, parlak, süslü· III, 432 bkz> yaldruk, yoldruk
 8133. YULDUZ: yıldız, yıldızların genel adı· I, 96; II, 303; III, 40, 149, 378
 8134. YULIÇ: keçi kıllarının diplerlnde bulunan yumuşak ince yün· III, 27 bkz> yol ıç, yovlıç
 8135. YULITMAK: yagma ettirmek II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulumak, yuluşmak, yulutmak
 8136. YULKUNMAK: sıyrılmak·III, 110 bkz> yolkunmak
 8137. YULTGA: bir şeyle alay etme·III, 432 bkz> yaltga, yoltga
 8138. YULTGA: kılmak alay etmek, maskaraya almak. III, 432
 8139. YULUMAK: birine yardım etmek; birini yağma etmek,III, 90, 91 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yuluşmak,yulutmak
 8140. YULUN: murdar ilik, kokar ilik ,III, 23
 8141. YULUŞMAK: yağmalaşmak·III, 75 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yulutmak
 8142. YULUTMAK: yağma ettirmek·II, 316 bkz> yolıtmak, yoluşmak, yolutmak, yulıtmak, yulumak, yuluşmak
 8143. YUL: yulak küçük küçük birçok su p ınarlan III, 17
 8144. YUMAK: yıkamak.III, 45, 66, 157, 249
 8145. YUMDARMAK: toplamak· III, 98
 8146. YUMGAK: yumak, yuvarlanan ve yuvarlak olan her şey, III, 44 § yumgak tene; yuvarlak tane, ki şniş. III, 44
 8147. YUMGAKLANMAK: yumak, yuvarlak yapılmak· III, 116
 8148. YUMGI: toplu, çok,III, 35
 8149. YUMGIN: toplu olarak, toptan, hep birden,bütün·II, 294;III, 240
 8150. YUMINMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yumunmak
 8151. YUMITGAN: daima toplanan·III, 53
 8152. YUMITMAK: toplanmak·I, 69;II, 312, 317 bkz> yumutmak
 8153. YUMIZ: (er) etli, tiknaz (adam), III, 10 bkz> yumuz er
 8154. YUMLUŞMAK: yumulmak· III, 105
 8155. YUMMAK: yummak· III, 64 bkz> yümmek
 8156. YUMŞAK: yumuşak· II, 74, 295; III, 44, 276, 320
 8157. YUMŞAKLANMAK: yumıışamak, yaltaklannnak· III, 116
 8158. YUMŞAMAK: yumuşamak, I, 110, 441; III, 306, 320
 8159. YUMŞATMAK: sepiletmek, yumuşatmak, sözü veya kitabı çabuk çabuk söylemek ve okumak· II, 354
 8160. YUMULGAN: daima yumulan, III, 55
 8161. YUMULMAK: yumulmak· III, 55 bkz> yümülmek
 8162. YUMUNMAK: yumar gibi görünmek III, 86 bkz> yumınmak
 8163. YUMUR: hayvanların göden bağırsağı.III, 9
 8164. YUMURLAMAK: yumru yapmak, toplarrıak·I, 389
 8165. YUMURLANMAK: toplanmak,II, 270;III, 114
 8166. YUMURTGA: yumurta, bütün kuşların yumurtaları, insanların ve hayvanların taşakları. II, 313; III, 433
 8167. YUMUŞ: hizmet, vazife, elçilik, iki ve ikiden art ık kimse arasında elçilik I, 484;III, 12
 8168. YUMUŞÇI: melek, III, 12
 8169. YUMUŞGA: kızılcık veya "güren" denilen dag yemi şi· III, 48 bkz> yafışgu
 8170. YUMUTMAK: toplanmak· I, 214 bkz> yumıtmak
 8171. YUMUZ: (er) etli, tıknaz (adam)· III, 10 bkz> yumız er
 8172. YUNÇIG: kederlenmiş, bitap, düşkün, kötü, zayıf, cılız, arık, hali fena çürüklüğünden ele alınamayan.I, 93
 8173. YUNÇIMAK: kötüleşmek, yoksullaşmak, yoksulluktan kötüleşmek; ısırmak·II, 281; III, 303 bkz> tençmek, yençimek, yençmek
 8174. YUNÇIRMAK: kötülemek· III, 98
 8175. YUNÇITMAK: incitmek. II, 352 bkz> yunçutmak, yünçitmek, yilnçiltmek
 8176. YUNÇUTMAK: incitmek· II, 352 bkz> yunçıtmak, yünçitmek, yünçütmek
 8177. YUND: at (cins adı), atlar, at sürüsü .I, 235, 292, 389;II, 153; III, 7, 9, 223
 8178. YUNDAK: at fışkısı, at gübresi, III, 44, 168
 8179. YUNDI: yemek yendikten sonra kabın yıkantısı· III, 31
 8180. YUNDURMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98, 99 bkz> yalmak, yandurmak,yanmak, yunmak
 8181. YUND: yılı Türkler'in on ikili yıllarından birì· I, 346; III, 7
 8182. YUNGAK: çögen, kôkü sabun gibi köpüren bir bitki· III, 44, 45
 8183. YUN: kuş tavus kuşu· III, 144
 8184. YUNMAK: yunmak, yıkanmak· II, 314; IIII, 66 bkz> çunmak
 8185. YUNMAK: döndürmek; kusmak; korkutmak· III, 98 bkz>yandurmak, yanmak, yundurmak yuñ yün, yün sümeği I, 150, 284, 507;II, 89, 147, 220. 221, 236, 241;III, 3, 248, 289, 361, 362 bkz> yüñ yuñ ciğere bitişik bezli bir et (yalnız kadınlar yer)· III, 361
 8186. YUÑLAMAK: yün kırpmak· III, 404
 8187. YUÑLATMAK: yünletmek, yün kırktırmak· II,359, 360
 8188. YUÑ: yap yün yapağı, III, 3
 8189. YUP: hile, al· III, 142,159 bkz> al, yap
 8190. YUPKA: yufka· III, 34 bkz> yufka, yuvga
 8191. YUPLAMAK: hile yapmak, al etmek· III, 142 bkz> burbatmak, yap yup k ılmak,yubatmak, yubılamak
 8192. YURBAG: sürünceme, lşl uzatma, i;i yarına bırakma, I, 461 bkz> burbag
 8193. YURBAŞ: (ış) neresinden çıkılacağı belli olmayan karişik (iş)· I, 459
 8194. YURÇ: karının küçük erkek kardeşl, küçuk kayın· III, 7
 8195. YURLAMAK: haykırmak· I, 189 bkz> orılaşmak, orlaşmak, urılamak, urlamak, urlaşmak
 8196. YURT: delik· I, 93
 8197. YURT: yurt; eski izerler, ören· III, 7, 258
 8198. YURUN: ipek kuma; parçası· III, 22 § yurun
 8199. YUKA: (yaka) ipek yaka· III, 22
 8200. YURUNLUG: ipek kumaş parçası olan· III, 50
 8201. YUŞ: yeşillik, III, 4, 143
 8202. YUŞ: sıkışma,III, 4 bkz> yış
 8203. YUŞ: bolmak sıkışmak·III, 4
 8204. YUŞILMAK: udumlaşmak, eli işe yatışmak; emzikten akıtilmak·III, 79 bkz> işilmek, yişllmek, yuşulmak, yüşilmek, yüşülmek
 8205. YUŞMAK: emzikten akıtmak·III, 60 bkz> yüşmek
 8206. YUŞUL: yeşil·III, 19 § yaşıl yu;ul; yeşil mişil·III, 19
 8207. YUŞULGAN: daima akan·III, 53
 8208. YUŞULMAK: eli işe yatkın olmak,III, 53
 8209. YUŞULMAK: akıp dökülmek, fışkırmak·II, 128; III, 79, 102 bkz> işilmek, yişilmek, yuşılmak, yüşilmek, yüşıilmek
 8210. YUT: kışın soğukta hayvanları öldüren felâket· III, 142
 8211. YUTIKMAK: yutamak, soguktan hayvan telef olmak· III, 76 bkz> yutukmak
 8212. YUTMAK: yutmak. II, 313
 8213. YUTTURMAK: sildirmek III, 94 bkz> yodturmak
 8214. YUTUKMAK: kuraklıktan arıklamak, ölüm haline gelmek,I, 21 bkz> yut ıkmak
 8215. YUVGA: katmer, yuka, III, 27 bkz> yuga
 8216. YUVMAK: yuvarlamak III, 393 bkz> yuvmak
 8217. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları.III, 164 bkz> yuvug
 8218. YUVALMAK: yuvarlanmak· I, 397 bkz> yuvulmak
 8219. YUVGA: zayıf, ince, yufka, âciz· II, 6; III, 80, 156 bkz> yufka, yupka
 8220. YUVGALANMAK: yaramazlaşmak.III, 203 bkz>yufgadmak, yufgatmak
 8221. YUVILMAK: yumşamak.I, 441 bkz> yuvulmak
 8222. YUVKA: her şeyin incesi, yuka, III, 33
 8223. YUVLUNMAK: yuvarlanmak, kendi kendine yuvarlanmak. III,111, 112, 113
 8224. YUVLUŞMAK: yuvarlanmak III, 105 bkz> yırfluşmak
 8225. YUVMAK: koşmak· III, 62
 8226. YUVMAK: yuvarlamak· III, 61, 112, 113 bkz>yuvmak
 8227. YUVSAMAK: yuvarlamak istemek III, 306
 8228. YUVTURMAK: yuvarlatmak.III, 96
 8229. YUVUG: sellerin dağdan yuvarladıgı kaya parçaları,III, 164 bkz> yuvug
 8230. YUVULMAK: uslandırılmak; akıtılmak; yuvarlanmak; toplanmak·I, 397;III, 80, 112, 113 bkz> yuvalft ıak
 8231. YUVULMAK: erişmek, olgunlaşmak,III, 81, 356 bkz> yevülmek, yıgılmak
 8232. YUVUŞMAK: yuvarlaşmak· III, 74
 8233. YÜDRÜK: yüklük, üzerine eşya ve elbise konan şey, dolap, masa ve benzerı şeyler·· III, 45
 8234. YÜD: yüz, II, 250 bkz> yüz
 8235. YÜDMEK: yüklemek, yüklenmek· I, 404; III, 434
 8236. YÜDÜRMEK: yüklemek.I, 371; III, 67, 68 bkz>yudurmak
 8237. YÜDÜŞMEK: yükleşmek, yüklemekte yardım ve yarış etmek· III, 71
 8238. YÜFTÜRMEK: bir şeyle iyilik etmek- III, 96 bkz>yigtürmek, yiktürmek, yüvmek
 8239. YÜFÜŞ: hısımların (çok kere gerdeğe konulan gelini çeyiz sahibi etmek üzere) elbise veya mal ile yardımlaşması. III, 11
 8240. YÜFÜFLÜG: armağanlı. III, 12
 8241. YÜFÜFMEK: yardımlaşmak; birbiriyle dost olmak· III, 73 bkz> yufu şmak
 8242. YÜG: ok yeleği III, 45, 70. 97, 143 bkz> yök, yük, yüñ
 8243. YÜGLÜG: ok yelekli ok,III, 217
 8244. YÜGMEK: toplamk· II, 243
 8245. YÜGRÜK: koşucu, geçici, yüğrük· I, 110;III, 45, 175
 8246. YÜGRÜK: bilge bilgin akıllı, erdemIi, udumlu kişi .III, 45
 8247. YÜGRÜM: bir koşuluk yer·III, 47
 8248. YÜGRÜŞMEK: koşuşmak· III. 102, 367
 8249. YÜGÜN: gem,III,144, 366. 371 § küvüç yügün; küçük yular, çilbir· III, 163
 8250. YÜGÜR: darı, III, 9 bkz> ügür
 8251. YÜGÜRGEN: Çin'den İslam diyarín·gelen kervanın müjdecisi; her zaman koşan, koşucu·II, 15;III, 54
 8252. YÜGÜRGEN: (at) koşucu yüğrük at· III, 54
 8253. YÜGÜRGÜN: darı gibi kırmızı taneli bir bitki· III, 54
 8254. YÜG(Ü)RMEK: (at) koşmak, yüğrükçe koşmak, geçmek, seğirtmek; beze erlş yïpmak.I, 360;II, 13, 133, 137;III, 68. 69
 8255. YÜGÜRTMEK: koşturmak,II, 274;III, 437
 8256. YÜK: yük bohça·I, 75, 138. 210, 237, 247, 280, 365, 521;II, 44, 75, 149, 166, 180, 222, 225,230, 246. 339, 355;III, 4. 67, 309. 314, 316, 322, 434
 8257. YÜK: kuş tüyü, kuş yeleği, ok yeleğl,III, 45, 70, 97. 143 bkz> yük, yüg, yürig
 8258. YÜKLEGSEK: yüklemek isteyen· III, 314
 8259. YÜKLEMEDEÇI: yüklemeyici, yüklemeyen·III, 316
 8260. YÜKLEMEGLI: yüklemek dileğinde, azminde olan·III, 316
 8261. YÜKLEMEK: yüklemek, III, 309
 8262. YÜKLEMSINMEK: yükler görünmek·III, 322
 8263. YÜKLETMEK: yükletmek, yüklettirmek·II, 355, 356
 8264. YÜKLETMEK: oka yelek taktırmak·II, 356 bkz>yökletmek
 8265. YÜKLÜG: ok yelekli ok·III, 217
 8266. YÜKSEK: yüksek· II, 294; III, 45, 46
 8267. YÜKSEK: terzi yüksüğü·III, 46 bkz> yüksük
 8268. YÜKSEMEK: yükselmek, uzamak,I, 320;III, 306
 8269. YÜKSETMEK: yükseltmek·II, 354
 8270. YÜKSÜK: terzi yüksüğü·III, 46 bkz> yüksek
 8271. YÜKÜNÇ: namaz, ibadet; baş eğme·I, 171;II, 25;III, 375
 8272. YÜKÜNDEÇI: ibadet eden, baş eğen,II, 168
 8273. YÜKÜNGEN: her zaman yükünen·II, 168
 8274. YÜKÜNGÜÇI: ibadet eden, baş eğen· II, 168
 8275. YÜKÜNMEK: secde etmek, ibadet etmek, namaz kılmak, büyük önünde eğilmek, ba; eğmek· II, 167; III, 84, 167, 375
 8276. YÜLEGÜ: destek, dayak,III, 36
 8277. YÜLEKLIG: dayanmış, söykenmiş .III, 52
 8278. YÜLELMEK: direk dikilmek,III, 82
 8279. YÜLEMEK: desteklemek, destek vurmak; güvenmek·III, 89, 90
 8280. YILLIGÜ: saç tıraş eden ustura·III, 174 bkz> kerey
 8281. YÜLILMEK: yolunmak·III, 82
 8282. YÜLIMEK: yülümek, tıraş etmek·III, 90
 8283. YÜLITMEK: yülütmek, tıraş ettirmek·II, 316bkz> yülütmek
 8284. YÜLILTMEK: yülütmek, tıraş ettirmek II, 316 bkz> yülitmek
 8285. YÜMMEK: (göz) yummak· III, 64 bkz> yummak
 8286. YÜMTILRMEK: yumdurmak· III, 97
 8287. YÜMÜLGEN: dalma yumulan· III, 55
 8288. YÜMÜLMEK: yumulmak· III, 55 bkz> yumulmak
 8289. YÜNÇITMEK: incitmek·II, 352 bkz> yunçıtmak,yunçutmak, yünçütmek
 8290. YÜNÇÜ: inci III, 279 bkz> cincü, yincü, yinçü
 8291. YÜNÇÜTMEK: incitmek·II, 352 bkz> yunçıtmak, yunçutmak, yünçitmek
 8292. YÜÑ: yün, yün sümeği; pamuk·I, 150, 284, 507; II, 89, 147, 220, 221, 236, 241; III, 248, 289, 361, 362 bkz> yurig yüñ kuş yeleği, III, 97 bkz> yök, yüg, yük
 8293. YÜRE: çevre, muhit· II, 45 bkz> yére, yöre
 8294. YÜREK(G): yürek, I, 41, 325;II, 144;III, 18, 33
 8295. YÜREKLENMEK: cesaret göstermek, yiğitlenmek- III, 115
 8296. YÜREKLIG: yüreği pek, yiğit, cesur, yıirekll. III, 18, 51
 8297. YÜRGENMEK: örtülmek, sarılmak· I, 331; II, 303; III, 110 bkz> yörgenmek, yörkenmek yürge şmek sarılmak, birbirine girmek, dolaşmak, karışmak.I, 395, 437; 11. 285; III 104 bkz> yörgeşmek, yörkeşmek
 8298. YÜRGEYEK: ulaşmış·I, 135
 8299. YÜŞEÑ: (taş) düz cilalı.I, 135;III, 372 bkz>üşeng
 8300. YÜŞILMEK: eli işe yatişmak, udumlaşmak; em zikten akıtılmak. 111 79 bkz> işilmek, yişilmek, yu;ılmak, yuşulmak, yüşülmek
 8301. YÜŞMEK: akitmak,III, 60 bkz> yuşmak
 8302. YÜŞÜLMEK: eli işe yatişmak, udumlaşmak; emzikten akıtılmak.III, 79 bkz> işilmek, yişilmek, yuşılmak, yuşulmak, yüşilmek
 8303. YÜVMEK: blr şeyle yardım etmek·III, 172 bkz> yigtürmek, yiktürmek, yüftürmek
 8304. YÜVSEMEK: gönül almak istemek· III, 306 bkz>yavsamak
 8305. YÜZ: yüz, çehre, veçhe· I, 47, 60, 69, 102, 150,173, 216, 226, 243, 250, 256, 366, 422, 463, 486; II, 8, 81, 96, 144.171.183 ,188,194, 230,253, 295, 304, 339. 349, 353, 355, 363; III,33.43, 63, 104, 132, 143, 307, 308, 327. 394, 434, 439 bkz> yü ğ
 8306. YÜZ: sayıda yüz· I, 80
 8307. YÜZER1IK: üzerlik otu, Peganum harnnala·III, 12 bkz> eldrük, ilrük, y ıdıg ot
 8308. YÜZKEŞMEK: yüze çıkmak, I, 395
 8309. YÜZLENMEK: yüzünü dönmek; saygı sahlbi olmak; halktan hizmet istemek III, 110, 111
 8310. YÜZLÜG: yüzlü, I, 426; III, 45
 8311. YÜZMEK: yüzmek, soymak; yayılmak ve dağılmak, çok akmak· I, 472; III, 59 bkz> yozmak
 8312. YÜZTÜRMEK: yüzdürmek, III, 95
 8313. YÜZÜK: yüzük (parmağa takılan)· III, 18
 8314. ZAK: zak koçları tos yapmağa kışkırtmak Için kullanılan bir söz·I, 333
 8315. ZANBI: gece öten çekirgeye benzer bir böcek,orak ku şu· III, 441
 8316. ZAP: zap çabuk çabuk yürümede çıkan ses· I, 319
 8317. ZAP: zap barmak zıp zıp koşmak, çabuk gitmek·I, 319-
 8318. ZARGUNÇMUD: bir çeşit güzel kokulu ot, fesleğen·I, 17, 530
 8319. ZERENZE: yaban mersini veya "durdabak" denilen bir ot·I, 449 §
 8320. ZERENZE: urugı bu bitkinin tohumu· I, 449
 8321. ZÜNKÜM: bir çeşit Çin ipekllisi·I, 485